32003R1383

Neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä

Virallinen lehti nro L 196 , 02/08/2003 s. 0007 - 0014


Neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003,

tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen, viennin, jälleenviennin tai suspensiomenettelyyn asettamisen kieltämistä koskevista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3295/94(1) perustetun, tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden yhteisöön tuontia ja yhteisöstä vientiä ja jälleenvientiä koskevan järjestelmän toiminnan parantamiseksi olisi kyseisen asetuksen soveltamisesta saaduista kokemuksista tehtävä johtopäätökset. Selvyyden vuoksi asetus (EY) N:o 3295/94 olisi kumottava ja korvattava.

(2) Väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden ja ylipäänsä kaikkien teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden kaupan pitämisestä aiheutuu huomattavaa haittaa lakia noudattaville valmistajille ja elinkeinonharjoittajille sekä oikeuksien haltijoille, ja niiden kaupan pitäminen johtaa kuluttajia harhaan ja aiheuttaa joskus myös vaaraa näiden terveydelle ja turvallisuudelle. Tällaisten tavaroiden saattaminen markkinoille olisi mahdollisuuksien mukaan estettävä ja olisi toteutettava tämänkaltaista laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä vaikeuttamatta kuitenkaan lainmukaisen kaupan vapautta. Tähän tavoitteeseen pyritään samansuuntaisin ponnisteluin myös kansainvälisellä tasolla.

(3) Tapauksissa, joissa väärennetyt, laittomasti valmistetut ja yleensä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tavarat ovat peräisin tai tuodaan yhteisön ulkopuolisista maista, niiden tuominen yhteisön tullialueelle, mukaan luettuna niiden uudelleenlastaaminen, niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen yhteisössä sekä niiden asettaminen suspensiomenettelyyn taikka vapaa-alueelle tai vapaavarastoon olisi kiellettävä, ja olisi otettava käyttöön asianmukainen menettely, jolla annetaan tulliviranomaisille mahdollisuus varmistaa mahdollisimman tehokkaasti tällaisen kiellon noudattaminen.

(4) Tulliviranomaisten toimenpiteiden olisi koskettava myös yhteisöstä vietäviä ja jälleenvietäviä tai yhteisön tullialueelta poistuvia väärennettyjä, laittomasti valmistettuja ja tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavia tavaroita.

(5) Tulliviranomaisten olisi lykättävä väärennetyiksi, laittomasti valmistetuiksi tai tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaviksi epäiltyjen tavaroiden vapaaseen liikkeeseen, vientiin tai jälleenvientiin luovutusta taikka otettava haltuunsa kyseiset tavarat, kun ne on asetettu suspensiomenettelyyn, vapaa-alueelle tai vapaavarastoon tai sellaisen jälleenviennin yhteydessä, josta edellytetään ilmoitusta, tai kun ne tuodaan tullialueelle tai viedään sieltä, niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeellista, jotta voidaan ratkaista, onko kyse todella mainitun kaltaisista tuotteista.

(6) Toimenpiteitä koskevassa hakemuksessa esitettävät tiedot, esimerkiksi toimenpiteiden voimassaoloaika ja muoto, olisi määriteltävä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Yhdenmukaistamisen edistämiseksi olisi myös määriteltävä edellytykset, joiden täyttyessä tulliviranomaiset voivat hyväksyä hakemuksen, ja toimipaikka, joka nimetään ottamaan vastaan hakemukset, käsittelemään niitä ja kirjaamaan ne.

(7) Jäsenvaltiot olisi valtuutettava pitämään kyseiset tavarat hallussaan määrätyn mittaisen ajan jopa ennen oikeudenhaltijan hakemuksen esittämistä tai hyväksymistä, jotta tämä voisi tehdä tulliviranomaisille toimenpiteitä koskevan hakemuksen.

(8) Menettelyt, jotka aloitetaan sen määrittämiseksi, onko teollis- ja tekijänoikeuksia loukattu kansallisten säännösten mukaisesti, suoritetaan ottamalla huomioon ne perusteet, joita käytetään päätettäessä, loukkaavatko kyseisessä jäsenvaltiossa tuotetut tavarat teollis- ja tekijänoikeuksia. Tämä asetus ei vaikuta tuomioistuinten toimivaltaa ja oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin jäsenvaltioiden säännöksiin.

(9) Tämän asetuksen soveltamisen helpottamiseksi sekä tullihallinnoille että oikeudenhaltijoille olisi myös säädettävä joustavammasta menettelystä, jossa tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tavarat voidaan tuhota ilman, että olisi aloitettava menettelyjä sen toteamiseksi, onko teollis- ja tekijänoikeutta loukattu kansallisten säännösten mukaisesti.

(10) On tarpeen säätää toimenpiteistä, joita on sovellettava väärennetyiksi, laittomasti valmistetuiksi tai yleensä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaviksi todettuihin tavaroihin. Näillä toimenpiteillä ei olisi ainoastaan pantava kyseisten tavaroiden kaupasta vastaavat menettämään toiminnasta saamansa taloudellinen hyöty ja määrättävä siitä seuraamukset vaan niiden olisi myös oltava tehokas pelote tämän luonteiselle toiminnalle tulevaisuudessa.

(11) Jotta matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tavaroiden tullausta ei vaikeutettaisi, on tarkoituksenmukaista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tietyt aineelliset seikat viittaavat kaupalliseen toimintaan, jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle väärennetyiksi, laittomasti valmistetuiksi tai tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaviksi epäillyt tavarat, jotka tuodaan yhteisön ulkopuolisista maista yhteisön lainsäädännössä säädetyissä tullittoman tuonnin rajoissa.

(12) Tämän asetuksen tehokkuuden vuoksi on tärkeää varmistaa tässä asetuksessa säädettyjen yhteisten sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen ja lujittaa jäsenvaltioiden keskinäistä sekä jäsenvaltioiden ja komission välistä avunantoa erityisesti soveltamalla jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97(2) säännöksiä.

(13) Muun muassa tämän asetuksen soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella olisi tarkasteltava mahdollisuutta laajentaa tämän asetuksen piiriin kuuluvien teollis- ja tekijänoikeuksien luetteloa.

(14) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet olisi vahvistettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(3) mukaisesti.

(15) Asetus (EY) N:o 3295/94 olisi kumottava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU ASIASISÄLTÖ JA SOVELTAMISALA

1 artikla

1. Tässä asetuksessa määritellään edellytykset, joilla tulliviranomaiset voivat toteuttaa toimenpiteitä, jos epäillään, että tavarat loukkaavat teollis- ja tekijänoikeutta seuraavissa tilanteissa:

a) kun ne ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi, vietäviksi tai jälleenvietäviksi yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2913/92(4) 61 artiklan mukaisesti;

b) kun ne löydetään tarkastettaessa tavaroita, jotka on tuotu tai jotka viedään asetuksen (ETY) N:o 2913/92 37 ja 183 artiklan mukaisesti yhteisön tullialueelle tai tullialueelta, jotka on mainitun asetuksen 84 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti asetettu suspensiomenettelyyn, joita ollaan ilmoittamassa jälleenvietäviksi mainitun asetuksen 182 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai jotka on siirretty mainitun asetuksen 166 artiklan mukaisesti vapaa-alueelle tai vapaavarastoon.

2. Tässä asetuksessa määritellään myös toimivaltaisten viranomaisten toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaviksi todettujen 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden suhteen.

2 artikla

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan "teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavilla tavaroilla"

a) "väärennettyjä tavaroita" eli

i) tavaroita, mukaan lukien pakkaukset, jotka on luvattomasti varustettu tavaramerkillä, joka on samanlainen kuin tällaisille tavaroille asianmukaisesti rekisteröity merkki tai jota ei olennaisten tuntomerkkiensä perusteella voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä ja joka siten loukkaa tavaramerkin haltijan oikeuksia 20 päivänä joulukuuta 1993 yhteisön tavaramerkistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/94(5) säädetyn mukaisesti tai sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa tulliviranomaisten toimenpiteitä koskeva hakemus on tehty;

ii) mitä tahansa tavaramerkkiä (mukaan lukien tällaisella merkillä varustettu logo, etiketti, tarra, esite, käyttöohje tai takuutodistus), myös yksinään esitettynä samoin edellytyksin kuin i alakohdassa tarkoitettuja tavaroita;

iii) pakkauksia, jotka on varustettu väärennetyn tavaran merkillä, yksinään esitettyinä samoin edellytyksin kuin i alakohdassa tarkoitettuja tavaroita;

b) "laittomasti valmistettuja tavaroita" eli tavaroita, jotka ovat tai jotka sisältävät ilman tekijänoikeuden tai lähioikeuden tai mallioikeuden, riippumatta siitä, onko se rekisteröity kansallisen lainsäädännön mukaan, haltijan suostumusta taikka ilman oikeudenhaltijan kyseisen tavaran valmistajamaassa asianmukaisesti valtuuttaman henkilön suostumusta tehtyjä jäljennöksiä, silloin kun näiden jäljennösten valmistaminen loukkaisi kyseistä oikeutta yhteisön malleista 12 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002(6) tai sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa tulliviranomaisten toimenpiteitä koskeva hakemus on tehty;

c) tavaroita, jotka siinä jäsenvaltiossa, jossa tulliviranomaisten toimenpiteitä koskeva hakemus on tehty, loukkaavat:

i) patenttia kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan;

ii) neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1768/92(7) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1610/96(8) tarkoitettua lisäsuojatodistusta;

iii) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista kansallista kasvinjalostajanoikeutta tai neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2100/94(9) tarkoitettua yhteisön kasvinjalostajanoikeutta;

iv) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön tai neuvoston asetusten (ETY) N:o 2081/92(10) ja (EY) N:o 1493/1999(11) mukaisia alkuperänimityksiä tai maantieteellisiä merkintöjä;

v) neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1576/89(12) tarkoitettuja maantieteellisiä merkintöjä.

2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan "oikeudenhaltijalla"

a) tavaramerkin, tekijänoikeuden tai lähioikeuden, mallioikeuden, patentin, lisäsuojatodistuksen, kasvinjalostajanoikeuden, suojatun alkuperänimityksen, suojatun maantieteellisen merkinnän tai yleensä jonkin 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden haltijaa; tai

b) ketä tahansa henkilöä, jolla on valtuudet käyttää jotakin a alakohdassa mainituista teollis- ja tekijänoikeuksista tai oikeuden haltijan tai sen valtuutetun käyttäjän edustajaa.

3. Teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavina tavaroina pidetään myös muotteja ja matriiseja, jotka on erityisesti tarkoitettu tai mukautettu tällaisten tavaroiden valmistukseen, jos näiden muottien tai matriisien käyttäminen loukkaa oikeudenhaltijan oikeuksia yhteisön lainsäädännön tai sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa tulliviranomaisten toimenpiteitä koskeva hakemus on tehty.

3 artikla

1. Tätä asetusta ei sovelleta tavaroihin, jotka on varustettu tavaramerkillä kyseisen merkin haltijan suostumuksella, eikä tavaroihin, joissa on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä tai jotka on suojattu patentilla tai lisäsuojatodistuksella, tekijänoikeudella tai lähioikeudella tai mallioikeudella tai kasvinjalostajan oikeudella ja jotka on valmistettu oikeudenhaltijan suostumuksella mutta jotka on asetettu ilman tämän suostumusta johonkin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tilanteeseen.

Asetusta ei sovelleta myöskään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin tavaroihin, jotka on valmistettu tai suojattu jollakin muulla 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla teollis- ja tekijänoikeudella muiden ehtojen mukaisesti kuin mistä oikeudenhaltijan kanssa on sovittu.

2. Jäsenvaltioiden on pidettävä matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyviä tavaroita, joilla ei ole kaupallista luonnetta ja joita tuodaan tullittoman tuonnin rajoissa, tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomina, jolleivät aineelliset seikat viittaa kaupalliseen toimintaan.

II LUKU TULLIVIRANOMAISTEN TOIMENPITEITÄ KOSKEVAT HAKEMUKSET

1 jakso Ennen tulliviranomaisten toimenpiteitä koskevan hakemuksen jättämistä toteutettavat toimet

4 artikla

1. Jos 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa suoritettujen tulliviranomaisten toimenpiteiden aikana ja ennen kuin oikeudenhaltija on tehnyt hakemuksen tai ennen kuin hakemus on hyväksytty, on riittävät perusteet epäillä, että tavarat loukkaavat teollis- ja tekijänoikeutta, tulliviranomaiset voivat lykätä kyseisen tavaran luovuttamista tai pitää sitä hallussaan kolmen arkipäivän ajan oikeudenhaltijalle ja tavaranhaltijalle tai tavaroiden hallussapitäjälle osoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta, jos oikeudenhaltija ja tavaranhaltija tai tavaroiden hallussapitäjä ovat tiedossa, jotta oikeudenhaltija voi toimittaa toimenpiteitä koskevan hakemuksen 5 artiklan mukaisesti.

2. Tulliviranomaiset voivat asianomaisen jäsenvaltion voimassa olevia sääntöjä noudattaen ja paljastamatta muita tietoja kuin tavaroiden todellisen tai oletetun määrän ja niiden luonteen pyytää, jo ennen kuin oikeudenhaltijalle ilmoitetaan mahdollisesta oikeudenloukkauksesta, oikeudenhaltijaa toimittamaan kaikki tiedot, joita viranomaiset saattavat tarvita epäilyjensä vahvistamiseksi.

2 jakso Tulliviranomaisten toimenpiteitä koskevien hakemusten jättäminen ja käsittely

5 artikla

1. Oikeudenhaltija voi kussakin jäsenvaltiossa esittää tullin toimivaltaiselle yksikölle kirjallisen hakemuksen, jossa pyydetään tulliviranomaisten toimenpiteitä, kun on kyse tavaroista, jotka ovat jossakin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista (toimenpiteitä koskeva hakemus).

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä tullin yksikkö, joka on toimivaltainen ottamaan vastaan hakemukset ja käsittelemään niitä.

3. Kun sähköisiä tiedonsiirtojärjestelmiä on käytettävissä, jäsenvaltioiden on kannustettava oikeudenhaltijoita toimittamaan hakemuksensa sähköisesti.

4. Kun hakemuksen tekijä on yhteisön tavaramerkin tai yhteisön mallioikeuden, yhteisön kasvinjalostajanoikeuden tai alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tai yhteisön suojatun maantieteellisen merkinnän haltija, hakemus voi koskea paitsi sen jäsenvaltion tulliviranomaisten toimenpiteitä, jossa hakemus on tehty, myös yhden tai useamman muun jäsenvaltion tulliviranomaisten toimenpiteitä.

5. Toimenpiteitä koskeva hakemus laaditaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vahvistetulle lomakkeelle ja hakemukseen on sisällytettävä kaikki tarvittavat tiedot, jotta tulliviranomaiset voivat tunnistaa asianomaiset tavarat helposti, erityisesti:

i) tarkka ja yksityiskohtainen tavaroiden tekninen kuvaus;

ii) oikeudenhaltijalla mahdollisesti olevat tarkat tiedot petoksen lajista tai luonteesta;

iii) oikeudenhaltijan osoittaman yhteyshenkilön yhteystiedot.

Toimenpiteitä koskevaan hakemukseen on myös sisällyttävä 6 artiklassa tarkoitettu hakijan ilmoitus ja todistus siitä, että hakija on asianomaisten tavaroiden oikeudenhaltija.

Edellä 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa hakemuksessa on mainittava yksi tai useampi jäsenvaltio, jonka tulliviranomaisilta pyydetään toimenpiteitä, sekä oikeudenhaltijan nimi ja osoite kussakin asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Jos oikeudenhaltijalla on tiedossaan muita tietoja, myös ne olisi toimitettava tiedoksi, esimerkiksi seuraavat:

a) aidon tavaran veroton hinta sen valtion laillisilla kansallisilla markkinoilla, jossa toimenpiteitä koskeva hakemus esitetään;

b) tavaroiden sijaintipaikka tai aiottu määräpaikka;

c) lähetyksen tai kollien tunnistetiedot;

d) tavaroiden aiottu saapumis- tai lähtöpäivä;

e) käytetty kulkuneuvo;

f) tavaroiden tuojan, viejän tai haltijan henkilöllisyys;

g) tuotantomaa tai tuotantomaat sekä käytetyt kuljetusreitit;

h) aitojen ja epäilyttävien tavaroiden tekniset erot, jos ne ovat tiedossa.

6. Toimenpiteitä koskevassa hakemuksessa tarkoitetun teollis- ja tekijänoikeuden lajista voidaan lisäksi pyytää yksityiskohtaisia tietoja.

7. Saatuaan toimenpiteitä koskevan hakemuksen tullin toimivaltainen yksikkö käsittelee sen ja antaa hakijalle 30 arkipäivän kuluessa kyseisen hakemuksen vastaanottamisesta kirjallisen tiedon päätöksestään.

Oikeudenhaltijalta ei voida vaatia maksua hakemuksen käsittelystä aiheutuneiden hallintokulujen korvaamiseksi.

8. Jos hakemukseen ei sisälly 5 kohdassa lueteltuja pakollisia tietoja, tullin toimivaltainen yksikkö voi päättää olla käsittelemättä hakemusta; siinä tapauksessa sen on perusteltava päätöksensä sekä annettava tiedot muutoksenhakumenettelystä. Hakemus voidaan jättää uudelleen vasta sitten kun sitä on asianmukaisesti täydennetty.

6 artikla

1. Toimenpiteitä koskeviin hakemuksiin on liitettävä oikeudenhaltijan ilmoitus, joka voidaan toimittaa joko kirjallisesti tai sähköisesti kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jossa oikeudenhaltija sitoutuu mahdollisesti syntyvään vastuuseen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa osallisina oleviin henkilöihin nähden, jos 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti aloitettua menettelyä ei saateta loppuun oikeudenhaltijan toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi tai jos myöhemmin todetaan, että kyseiset tavarat eivät ole teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavia.

Kyseisessä ilmoituksessa oikeudenhaltijan on suostuttava myös maksamaan kaikki tämän asetuksen 9 ja tarvittaessa 11 artiklan mukaisesta tavaroiden tullivalvonnassa pitämisestä aiheutuvat kulut.

2. Kun hakemus tehdään 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti, oikeudenhaltijan on ilmoituksessa suostuttava toimittamaan kaikki tarvittavat käännökset ja maksamaan ne; edellä mainittu ilmoitus on pätevä kaikissa jäsenvaltioissa, joissa hakemusta koskevaa myönteistä päätöstä sovelletaan.

7 artikla

Mitä 5 ja 6 artiklassa säädetään, sovelletaan tarvittavin muutoksin toimenpiteiden voimassaolon pidennystä koskeviin pyyntöihin.

3 jakso Toimenpiteitä koskevan hakemuksen hyväksyminen

8 artikla

1. Kun toimenpiteitä koskeva hakemus hyväksytään, tullin toimivaltainen yksikkö määrää ajanjakson, jonka aikana tulliviranomaisten on toteutettava toimenpiteitä. Ajanjakson pituus saa olla enintään yksi vuosi. Kyseisen määräajan päätyttyä alkuperäisen päätöksen tehnyt yksikkö voi pidentää sitä oikeudenhaltijan pyynnöstä sen jälkeen, kun kaikki tämän asetuksen mukaiset oikeudenhaltijan velat on suoritettu.

Oikeudenhaltijan on ilmoitettava 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle tullin toimivaltaiselle yksikölle siinä tapauksessa, että hänen oikeutensa ei ole enää pätevästi rekisteröity tai sen voimassaolo on päättynyt.

2. Myönteinen päätös toimenpiteitä koskevaan oikeudenhaltijan hakemukseen on toimitettava välittömästi niille yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa oleville tullitoimipaikoille, joita kyseisessä hakemuksessa teollis- ja tekijänoikeutta loukkaaviksi väitettyjen tavaroiden oletetaan koskevan.

Kun 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehty toimenpiteitä koskeva hakemus hyväksytään, vahvistetaan sen ajanjakson pituudeksi, jonka aikana tulliviranomaisten on toteutettava toimenpiteitä, yksi vuosi; kyseisen määräajan päätyttyä alkuperäisen hakemuksen käsitellyt yksikkö pidentää ajanjaksoa oikeudenhaltijan kirjallisesta pyynnöstä. Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 250 artiklan ensimmäistä luetelmakohtaa sovelletaan soveltuvin osin kyseistä hakemusta koskevaan myönteiseen päätökseen sekä päätöksiin hakemuksen voimassaolon pidentämisestä taikka lakkauttamisesta.

Kun toimenpiteitä koskeva hakemus on hyväksytty, hakijan on toimitettava päätös sekä tarvittaessa kaikki muut tarpeelliset tiedot sekä käännökset tullin toimivaltaiselle yksikölle siinä jäsenvaltiossa tai niissä jäsenvaltioissa, jonka tai joiden tulliviranomaisten toimenpiteitä hän on pyytänyt. Päätöksen tehnyt tullin yksikkö voi kuitenkin hakijan suostumuksella toimittaa päätöksen suoraan.

Hakijan on toimitettava asianomaisten jäsenvaltioiden tulliviranomaisten pyynnöstä kaikki lisätiedot, jotka ovat tarpeen päätöksen täytäntöönpanossa.

3. Edellä 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu aika alkaa hakemuksen hyväksymispäätöksen tekemisen päivämäärästä. Päätös tulee voimaan siinä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, jolle päätös on osoitettu, vasta sen jälkeen, kun päätös on toimitettu 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti ja kun oikeudenhaltija on saattanut päätökseen 6 artiklassa tarkoitetut muodollisuudet.

Päätös lähetetään välittömästi niille kansallisille tullitoimipaikoille, joita kyseisten teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaviksi epäiltyjen tavaroiden oletetaan koskevan.

Tätä kohtaa sovelletaan soveltuvin osin alkuperäisen päätöksen voimassaolon jatkamista koskevaan päätökseen.

IV LUKU EDELLYTYKSET TULLIVIRANOMAISTEN JA ASIASTA PÄÄTTÄMISEEN TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN TOIMENPITEILLE

9 artikla

1. Kun tullitoimipaikka, jolle 8 artiklan mukaisesti on toimitettu oikeudenhaltijan hakemusta koskeva myönteinen päätös, toteaa hakijaa tarvittaessa kuultuaan, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa olevien tavaroiden epäillään loukkaavan päätöksessä tarkoitettua teollis- ja tekijänoikeutta, sen on lykättävä tavaran luovutusta tai otettava haltuunsa kyseiset tavarat.

Tullitoimipaikan on ilmoitettava asiasta välittömästi toimenpiteitä koskevaa hakemusta käsitelleelle tullin toimivaltaiselle yksikölle.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen tullin yksikön tai tullitoimipaikan on ilmoitettava toimenpiteistään oikeudenhaltijalle sekä asetuksen (ETY) N:o 2913/92 38 artiklassa tarkoitetulle tavaranhaltijalle tai tavaroiden hallussapitäjälle, ja se voi ilmoittaa näille tiedot tavaroiden, joiden luovuttamista on lykätty ja jotka on otettu haltuun, todellisesta tai arvioidusta määrästä sekä niiden todellisesta tai oletetusta luonteesta, mutta tietojen ilmoittaminen ei velvoita sitä saattamaan asiaa päätöksentekoon toimivaltaisen viranomaisen tietoon.

3. Sen määrittämiseksi, onko teollis- ja tekijänoikeutta kansallisten säännösten mukaisesti loukattu, ja noudattaen henkilötietojen suojaa, kaupallista tai teollista salaisuutta, ammattisalaisuutta ja virkasalaisuutta koskevia kansallisia säännöksiä, hakemusta käsitelleen tullitoimipaikan tai yksikön on ilmoitettava oikeudenhaltijalle tämän sitä pyytäessä tavaroiden vastaanottajan sekä lähettäjän, tavaranhaltijan tai tavaroiden hallussapitäjän nimet ja osoitteet, jos ne ovat tiedossa, sekä teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden alkuperä ja lähde.

Tullitoimipaikan on annettava hakijalle sekä henkilöille, joita koskee jokin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tilanne, mahdollisuus tarkastaa tavarat, joiden luovuttamista on lykätty tai jotka on otettu haltuun.

Tullitoimipaikka voi tavaroiden tarkastuksen yhteydessä ottaa, yksinomaan analysointitarkoituksiin ja menettelyn jatkamisen helpottamiseksi, näytteitä sekä, asianomaisen jäsenvaltion voimassa olevien säännösten mukaisesti, antaa tai toimittaa niitä oikeudenhaltijalle tämän nimenomaisesta pyynnöstä. Olosuhteiden sen salliessa, ja jos 11 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan vaatimuksista ei muuta johdu, näytteet on palautettava teknisen analyysin jälkeen ja ennen kuin mahdollisesti annetaan lupa tavaroiden luovuttamiseen tai niiden haltuunotto lopetetaan. Näytteiden mahdolliset analyysit on suoritettava yksinomaan oikeudenhaltijan vastuulla.

10 artikla

Sen määrittämiseksi, onko teollis- ja tekijänoikeutta kansallisten säännösten mukaisesti loukattu, sovelletaan siinä jäsenvaltiossa voimassa olevia säännöksiä, jonka alueella tavarat ovat jossakin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.

Näitä säännöksiä sovelletaan myös 13 artiklassa edellytetyn menettelyn aloittamista koskevaan välittömään ilmoitukseen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tullin yksikölle tai toimipaikalle, ellei kyseinen yksikkö tai toimipaikka itse aloittanut menettelyä.

11 artikla

1. Jos tulliviranomaiset ovat ottaneet haltuunsa sellaisia tavaroita tai lykänneet niiden luovutusta, joiden epäillään loukkaavan teollis- ja tekijänoikeutta niiden ollessa jossakin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti edellyttää yksinkertaistetun menettelyn käyttämistä oikeudenhaltijan suostumuksella, mikä antaa tulliviranomaisille mahdollisuuden tällaisten tavaroiden luovuttamiseen tuhottaviksi tullivalvonnassa ilman, että on tarpeen määritellä, onko teollis- ja tekijänoikeutta kansallisten säännösten mukaisesti loukattu. Tätä varten jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti seuraavia edellytyksiä:

- Oikeudenhaltija ilmoittaa asianomaisille tulliviranomaisille kymmenen arkipäivän tai, kun kyseessä on herkästi pilaantuvat tavarat, kolmen arkipäivän kuluessa 9 artiklassa säädetyn ilmoituksen vastaanottamisesta, että menettelyn kohteena olevat tavarat ovat 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavia tavaroita, ja toimittaa kyseisille tulliviranomaisille tavaranhaltijan, tavaroiden hallussapitäjän tai omistajan kirjallisen suostumuksen tavaroiden luovuttamiseen tuhottaviksi. Tulliviranomaisten suostumuksella tavaranhaltija tai tavaroiden hallussapitäjä tai omistaja voi toimittaa kyseiset tiedot suoraan tullille. Tämä suostumus katsotaan annetuksi, kun tavaranhaltija, tavaroiden hallussapitäjä tai omistaja ei ole nimenomaisesti vastustanut tuhoamista säädetyn määräajan kuluessa. Tarvittaessa tätä määräaikaa voidaan pidentää kymmenellä arkipäivällä.

- Tavaroiden tuhoaminen tehdään oikeudenhaltijan kustannuksella ja vastuulla, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä, ja sitä ennen otetaan aina näyte, joka jää tulliviranomaisten haltuun siten, että näytettä voidaan käyttää hyväksyttävänä todisteena oikeudenkäyntimenettelyssä siinä jäsenvaltiossa, jossa sitä mahdollisesti tarvitaan.

2. Kaikissa muissa tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun tavaranhaltija, tavaroiden hallussapitäjä tai omistaja vastustaa tuhoamista tai riitauttaa sen, sovelletaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä.

12 artikla

Oikeudenhaltija saa käyttää saamiaan 9 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tietoja ainoastaan 10 ja 11 artiklassa ja 13 artiklan 1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin.

Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin, joita ei sallita sen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jossa tilanne on saanut alkunsa, saattaa sen jäsenvaltion, jossa tavarat sijaitsevat, lainsäädännön mukaan aiheuttaa oikeudenhaltijan siviilioikeudellisen vastuun syntymisen ja johtaa toimenpiteitä koskevan hakemuksen tilapäiseen peruuttamiseen sen ennen uusimista jäljellä olevan voimassaoloajan ajaksi siinä jäsenvaltiossa, jossa tapahtumat ovat ilmenneet.

Jos kyseistä sääntöä edelleen rikotaan, toimivaltainen tullin yksikkö voi kieltäytyä jatkamasta hakemuksen voimassaoloaikaa. Edellä 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetunlaisen hakemuksen ollessa kyseessä sen on lisäksi ilmoitettava asiasta lomakkeessa mainituille muille jäsenvaltioille.

13 artikla

1. Jos 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tullitoimipaikalle ei ole ilmoitettu kymmenen arkipäivän kuluessa luovutuksen lykkäämistä tai haltuunottoa koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta, että on aloitettu menettely sen määrittämiseksi, onko teollis- ja tekijänoikeuksia 10 artiklan mukaisten kansallisten säännösten mukaisesti loukattu, tai jos se ei ole tarvittaessa saanut 11 artiklan 1 kohdan mukaista oikeudenhaltijan suostumusta, tavarat on luovutettava tai niiden haltuunotto on tarvittaessa päätettävä, jos kaikki tullimuodollisuudet on suoritettu.

Tarvittaessa tätä määräaikaa voidaan pidentää enintään kymmenellä arkipäivällä.

2. Jos kyseessä ovat herkästi pilaantuvat tavarat, joiden epäillään loukkaavan teollis- ja tekijänoikeutta, 1 kohdassa tarkoitettu määräaika on kolme arkipäivää. Tätä määräaikaa ei voida pidentää.

14 artikla

1. Jos tuotteiden epäillään loukkaavan mallioikeutta, patenttia, lisäsuojatodistusta tai kasvinjalostajanoikeuksia, tavaranhaltijalla, tavaroiden omistajalla, maahantuojalla, haltijalla tai vastaanottajalla on oikeus saada suostumus kyseisten tavaroiden luovutukselle tai haltuunoton lopettamiselle vakuutta vastaan edellyttäen, että:

a) edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tullin yksikölle tai toimipaikalle on ilmoitettu 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti menettelyn aloittamisesta 13 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa sen määrittämiseksi, onko teollis- ja tekijänoikeutta kansallisten säännösten mukaisesti loukattu;

b) ennen 13 artiklan 1 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä siihen toimivaltainen viranomainen ei ole määrännyt turvaamistoimia;

c) kaikki tullimuodollisuudet on täytetty.

2. Edellä 1 kohdassa edellytetyn vakuuden on oltava riittävä oikeudenhaltijan etujen turvaamiseksi.

Vakuuden asettaminen ei vaikuta oikeudenhaltijan muihin oikeuskeinoihin.

Jos menettely sen määrittämiseksi, onko teollis- ja tekijänoikeutta kansallisten säännösten mukaisesti loukattu, on aloitettu muuten kuin mallioikeuden, patentin, lisäsuojatodistuksen tai kasvinjalostajanoikeuden haltijan aloitteesta, vakuus on vapautettava, jos edellä mainitun menettelyn aloittava henkilö ei käytä oikeuttaan viedä asiaa tuomioistuimen käsittelyyn 20 arkipäivän kuluessa luovutuksen lykkäämistä tai haltuunottoa koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

Sovellettaessa 13 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa tätä määräaikaa voidaan pidentää enintään 30 arkipäiväksi.

15 artikla

Kukin jäsenvaltio määrittää edellytykset tavaroiden varastoinnille luovutuksen lykkäämisen tai haltuunoton aikana, mutta tästä ei saa aiheutua kuluja tullihallinnoille.

IV LUKU TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUTTA LOUKKAAVIKSI TODETTUIHIN TAVAROIHIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

16 artikla

Tavaroita, joiden on 9 artiklassa säädetyn menettelyn päätteeksi todettu loukkaavan teollis- ja tekijänoikeutta, ei saa:

- antaa tuoda yhteisön tullialueelle,

- luovuttaa vapaaseen liikkeeseen,

- poistaa yhteisön tullialueelta,

- viedä,

- jälleenviedä,

- asettaa suspensiomenettelyyn,

- siirtää vapaa-alueelle tai vapaavarastoon.

17 artikla

1. Rajoittamatta oikeudenhaltijan mahdollisuutta käyttää muita oikeuskeinoja jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat:

a) kansallisen lainsäädännön asiaa koskevien säännösten mukaisesti tuhota, suorittamatta minkäänlaista korvausta ja, ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä, aiheuttamatta valtiolle menoja, teollis- ja tekijänoikeutta loukkaaviksi todetut tavarat tai asettaa ne markkinoiden ulkopuolelle siten, että oikeudenhaltijalle ei aiheudu vahinkoa;

b) toteuttaa mitä tahansa muita tällaisiin tavaroihin kohdistuvia toimenpiteitä, joilla otetaan tosiasiallisesti pois niiltä henkilöiltä, joita asia koskee, heidän toiminnasta saamansa taloudellinen hyöty.

Poikkeustapauksia lukuun ottamatta tällaisina toimenpiteinä ei pidetä pelkkää niiden tavaramerkkien poistamista, joilla väärennetyt tavarat on luvattomasti varustettu.

2. Teollis- ja tekijänoikeutta loukkaaviksi todetut tavarat voidaan menettää valtiolle. Tällöin sovelletaan 1 kohdan a alakohtaa.

V LUKU SEURAAMUKSET

18 artikla

Kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön seuraamukset tämän asetuksen säännösten rikkomisesta. Näiden seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

VI LUKU TULLIVIRANOMAISTEN JA OIKEUDENHALTIJOIDEN VELVOLLISUUDET

19 artikla

1. Toimenpiteitä koskevan hakemuksen hyväksyminen ei oikeuta oikeudenhaltijaa korvaukseen, jos tullitoimipaikka ei havaitse teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavia tavaroita ja ne luovutetaan tai niitä ei oteta haltuun 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ellei sen jäsenvaltion, jossa hakemus on tehty, lainsäädännössä toisin säädetä, tai, jos hakemus on tehty 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ellei sen jäsenvaltion, jossa mainittuja tavaroita ei ole havaittu tullitoimipaikan tarkastuksessa, lainsäädännössä toisin säädetä.

2. Tullitoimipaikan tai muun asianmukaisesti toimivaltaisen viranomaisen sille annetun toimivallan käyttö teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden torjumiseksi ei saata niitä vastuuseen niihin henkilöihin nähden, joita 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tilanteet koskevat, tai niihin henkilöihin nähden, joita koskevat 4 artiklassa säädetyt toimenpiteet, viranomaisen väliintulosta aiheutuneesta vahingosta, ellei toisin säädetä sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa hakemus on tehty, tai 5 artiklan 4 kohdan mukaisen hakemuksen ollessa kyseessä sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa tappio tai vahinko on aiheutunut.

3. Oikeudenhaltijan siviilioikeudellinen vastuu määräytyy sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa kyseiset tavarat asetettiin johonkin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista.

VII LUKU LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla

Tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet toteutetaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

21 artikla

1. Komissiota avustaa tullikoodeksikomitea.

2. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

22 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kaikki tarpeelliset tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät tiedot.

Komissio toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

Asetuksen (EY) N:o 515/97 säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Ilmoittamismenettelyn yksityiskohdat määritellään täytäntöönpanosäännöksiä noudattaen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

23 artikla

Komissio antaa vuosittain 22 artiklassa tarkoitettujen tietojen pohjalta neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen voidaan tarvittaessa liittää ehdotus asetuksen muuttamisesta.

24 artikla

Asetus (EY) N:o 3295/94 kumotaan 1 päivästä heinäkuuta 2004.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

25 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Alemanno

(1) EYVL L 341, 30.12.1994, s. 8, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(3) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4) EYVL L 302, 19.10. 1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17).

(5) EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003.

(6) EYVL L 3, 5.1.2002, s. 1.

(7) EYVL L 182, 2.7.1992, s. 1.

(8) EYVL L 198, 8.8.1996, s. 30.

(9) EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003.

(10) EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(11) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(12) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 3378/94 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).