32003R1335

Komission asetus (EY) N:o 1335/2003, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 187 , 26/07/2003 s. 0016 - 0020


Komission asetus (EY) N:o 1335/2003,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003,

tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000(2), ja erityisesti sen 247 ja 247 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 220 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 239 artiklassa säädetään, että eräissä tapauksissa tuonti- tai vientitulleja ei tarvitse kirjata tileihin jälkikäteen tai ne voidaan palauttaa tai peruuttaa kohtuussyistä.

(2) Koska perinteisten omien varojen kantaminen on Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom(3) 8 artiklan mukaisesti ensisijaisesti jäsenvaltioiden tehtävä, on paikallaan, että niiden viranomaiset päättävät ensi sijassa itsenäisesti, onko tuonti- tai vientitullit kirjattava tileihin jälkikäteen asetuksen (ETY) N:o 2913/92 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla tai onko ne palautettava tai peruutettava mainitun asetuksen 239 artiklan nojalla.

(3) Kuitenkin tietyissä tapauksissa on toimijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi ja yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi säilytettävä velvollisuus siirtää tapaukset komission päätettäväksi, kun jäsenvaltiot katsovat, että kyseisistä tapauksista olisi annettava myönteinen päätös, ja kun kyseessä on komission virhe tai laiminlyönti tai kun kyseisen tapauksen olosuhteilla on yhteys jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97(4) mukaisesti toteutettuihin yhteisön tutkimuksiin, tai kun kyseisten tullien määrä on vähintään 500000 euroa.

(4) Päätöksenteon siirtäminen komissiolle ei kuitenkaan ole tarpeen, jos komissio on tehnyt aikaisemmin päätöksen tapauksessa, jossa tosiasiat ja oikeudelliset seikat ovat yhdenveroiset, jolloin jäsenvaltiot voivat perustaa oman lopullisen päätöksensä viimeisimpään tällaiseen komission päätökseen.

(5) Sen vuoksi olisi muutettava komission asetusta (ETY) N:o 2454/93(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 881/2003(6).

(6) Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa, jonka vuoksi komissio on antanut neuvostolle ehdotuksen kyseisiksi toimenpiteiksi; koska neuvosto ei ole tehnyt päätöstä menettelystä komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan käyttämisestä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(7) 5 artiklan 6 kohdassa asetetussa määräajassa, komission on päätettävä mainituista toimenpiteistä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2454/93 seuraavasti:

1) Muutetaan 869 artikla seuraavasti:

a) Korvataan b alakohta seuraavasti:

"b) tulliviranomaiset pitävät kaikkia koodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä täyttyneinä, lukuun ottamatta tapauksia, joiden käsittely on 871 artiklan mukaisesti siirrettävä komissiolle. Kuitenkin 871 artiklan 2 kohdan toista luetelmakohtaa sovellettaessa tulliviranomaiset voivat päättää olla kirjaamatta tulleja tileihin jälkikäteen vasta, kun 871876 artiklan mukaisesti jo aloitettu menettely on saatu päätökseen.".

b) Poistetaan c alakohta.

c) Lisätään kaksi uutta kohtaa seuraavasti:"Tapauksissa, joissa esitetään koodeksin 236 artiklan sekä koodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla tullien palauttamista tai peruuttamista koskeva hakemus, sovelletaan soveltuvin osin ensimmäisen kohdan b alakohtaa ja 871-876 artiklaa.

Sovellettaessa edellä olevia kohtia jäsenvaltiot antavat toisilleen apua erityisesti kun kyseessä on muun kuin päätöksen tekemiseen toimivaltaisen jäsenvaltion tulliviranomaisten virhe.".

2) Korvataan 870-872 artikla seuraavasti:

" 870 artikla

1. Kukin jäsenvaltio pitää komission käytettävissä luetteloa tapauksista, joissa on sovellettu

- tämän asetuksen 869 artiklan a alakohdan säännöksiä,

- koodeksin 236 artiklan säännöksiä yhdessä koodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännösten kanssa, silloin kun tämän artiklan 2 kohdan mukaista tiedoksiantoa ei vaadita,

- tämän asetuksen 869 artiklan b alakohdan säännöksiä silloin, kun tämän artiklan 2 kohdan mukaista tiedoksiantoa ei vaadita.

2. Kukin jäsenvaltio antaa komissiolle tiedoksi luettelon, jossa kuvataan pääkohdittain tapaukset, joissa on sovellettu koodeksin 236 artiklan säännöksiä yhdessä koodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännösten kanssa tai 869 artiklan b alakohdan säännöksiä, jos saman virheen johdosta ja mahdollisesti useampaa tuonti- tai vientitapahtumaa koskeva toimijalta kantamatta jäänyt määrä on suurempi kuin 50000 euroa. Kyseinen luettelo toimitetaan kunkin vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja siinä ilmoitetaan kaikki tapaukset, joissa on viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana tehty päätös jättää tullit kirjaamatta tileihin jälkikäteen.

871 artikla

1. Tulliviranomainen siirtää tapauksen käsittelyn komissiolle, jotta se voidaan ratkaista 872-876 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, jos se arvioi, että koodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset täyttyvät, ja jos

- se katsoo, että komissio on tehnyt koodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun virheen, tai

- asianomaisen tapauksen olosuhteilla on yhteys yhteisön tutkimuksen tuloksiin, jos tutkimus on toteutettu jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97(8) mukaisesti tai minkä tahansa muun sellaisen yhteisön säännöksen tai yhteisön tiettyjen maiden tai maaryhmien kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti, jossa säädetään mahdollisuudesta tällaisten yhteisön tutkimusten tekemiseen, tai

- saman virheen johdosta ja mahdollisesti useampaa tuonti- tai vientitapahtumaa koskeva toimijalta kantamatta jäänyt määrä on vähintään 500000 euroa.

2. Tapauksen käsittelyä ei tule siirtää 1 kohdan nojalla komissiolle, jos

- komissio on jo tehnyt 872-876 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti päätöksen tapauksesta, johon liittyi yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja,

- komission käsiteltäväksi on jo saatettu tapaus, johon liittyy yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja.

3. Komissiolle toimitettaviin asiakirjoihin on sisällyttävä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisen tapauksen täydelliseksi tutkimiseksi. Niissä on oltava asianomaisen toimijan toimia koskeva yksityiskohtainen arviointi, jossa kiinnitetään huomiota etenkin hänen ammatilliseen kokemukseensa, vilpittömään mieleensä ja hänen osoittamaansa huolellisuuteen. Tähän arviointiin on liitettävä kaikki tiedot, jotka voivat osoittaa toimijan toimineen vilpittömässä mielessä. Asiakirjoihin on lisäksi sisällyttävä sen henkilön, jota komissiolle esitettävä tapaus koskee, allekirjoittama ilmoitus, jossa vahvistetaan, että asianomainen henkilö on voinut tutustua asiakirjoihin, ja josta käy ilmi joko, ettei tällä ole tietoihin mitään lisättävää, tai kaikki seikat, joiden lisäämistä asiakirjoihin tämä pitää tärkeänä.

4. Komissio ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle välittömästi asiakirjojen vastaanottamisesta.

5. Komissio voi pyytää tiedot toimittaneelta tai miltä tahansa muulta jäsenvaltiolta lisätietoja, jos asianomaisen jäsenvaltion toimittamat tiedot osoittautuvat riittämättömiksi, jotta komissio voisi ratkaista sille siirretyn tapauksen tietoisena kaikista siihen vaikuttavista seikoista.

6. Komissio lähettää asiakirjat takaisin tulliviranomaiselle eikä 872876 artiklassa tarkoitettua menettelyä katsota koskaan aloitetun seuraavissa tilanteissa:

- asiakirjoista ilmenee, että tilanteen tosiasioiden kuvauksesta on erimielisyyttä tulliviranomaisen ja 3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen allekirjoittaneen henkilön kesken,

- asiakirjat ovat selvästi puutteellisia sikäli, ettei niihin sisälly perustetta sille, että komission olisi tutkittava tapaus,

- tapauksen käsittelyä ei pidä siirtää komissiolle 1 ja 2 kohdan mukaisesti,

- tullivelan olemassaoloa ei ole näytetty toteen,

- tulliviranomainen on toimittanut komissiolle kyseistä tapausta koskevan tutkimuksen aikana siihen liittyviä uusia tietoja, jotka saattavat merkittävällä tavalla muuttaa tapauksen tosiasioiden esittämistä tai sen oikeudellista arviointia.

872 artikla

Komissio toimittaa jäsenvaltioille jäljennöksen 871 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista 15 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Näiden asiakirjojen tarkastelu merkitään mahdollisimman pian 873 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän kokouksen esityslistalle.".

3) Korvataan 873-875 artikla seuraavasti:

" 873 artikla

Kuultuaan komiteassa kyseistä tapausta tutkimaan kokoontunutta kaikkien jäsenvaltioiden edustajista koostuvaa asiantuntijaryhmää komissio tekee päätöksen, jossa se vahvistaa joko, että tutkitussa tilanteessa tullit voidaan jättää kirjaamatta tileihin jälkikäteen, tai että ne on kirjattava tileihin jälkikäteen.

Päätös on tehtävä yhdeksän kuukauden kuluessa päivästä, jona komissio on vastaanottanut 871 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat. Jos asiakirjoihin ei ole liitetty 871 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta tai asianomaisen toimijan toimia koskevaa yksityiskohtaista arviointia, yhdeksän kuukauden määräaika alkaa kuitenkin kulua vasta siitä päivästä, jona komissio on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. Tulliviranomaiselle ja asianomaiselle henkilölle, jota komission käsiteltäväksi annettu tapaus koskee, ilmoitetaan asiasta.

Jos komissio on joutunut pyytämään lisätietoja voidakseen tehdä ratkaisun, yhdeksän kuukauden määräaikaa pidennetään päivän, jona komissio on lähettänyt lisätietoja koskevan pyynnön, ja päivän, jona komissio on tiedot vastaanottanut, välillä kuluneen ajan verran. Asianomaiselle henkilölle, jota komissiolle esitetty tapaus koskee, ilmoitetaan määräajan pidentämisestä.

Jos komissio on itse suorittanut tutkimuksia asian ratkaisemiseksi, yhdeksän kuukauden määräaikaa pidennetään kyseisiin tutkimuksiin kuluneen ajan verran. Määräaikaa voidaan pidentää enintään yhdeksällä kuukaudella. Tulliviranomaiselle ja asianomaiselle henkilölle, jota komission käsiteltäväksi annettu tapaus koskee, ilmoitetaan tutkimusten aloittamisen sekä niiden päätökseen saattamisen päivämäärä.

Jos komissio on ilmoittanut kielteisestä kannastaan 872 a artiklan mukaisesti henkilölle, jota kyseinen tapaus koskee, yhdeksän kuukauden määräaikaa pidennetään kuukaudella.

874 artikla

Edellä 873 artiklassa tarkoitettu päätös on annettava kyseiselle jäsenvaltiolle tiedoksi viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa mainitussa artiklassa tarkoitetun määräajan päättymisestä.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tehdyistä päätöksistä auttaakseen tulliviranomaisia ratkaisemaan tapaukset, joihin liittyy yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja.

875 artikla

Jos 873 artiklassa tarkoitetussa päätöksessä vahvistetaan, ettei tutkitussa tilanteessa kyseisiä tulleja tarvitse kirjata tileihin jälkikäteen, komissio voi täsmentää ne edellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltiot saavat jättää tullit kirjaamatta tileihin jälkikäteen tapauksissa, joihin liittyy yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja.".

4) Korvataan 899 artikla seuraavasti:

" 899 artikla

1. Jos koodeksin 239 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua palautus- tai peruutushakemusta käsittelevä päätöksen tekevä tulliviranomainen toteaa, että

- hakemuksen tueksi esitetyt perustelut vastaavat jotakin 900-903 artiklassa tarkoitetuista olosuhteista ja ettei kyseisissä olosuhteissa voida osoittaa asianomaisen syyllistyneen vilpilliseen menettelyyn tai ilmeiseen laiminlyöntiin, se myöntää kyseisten tuonti- tai vientitullien palautuksen tai peruutuksen,

- hakemuksen tueksi esitetyt perustelut vastaavat jotakin 904 artiklassa tarkoitetuista olosuhteista, se ei myönnä kyseisten tuonti- tai vientitullien palautusta tai peruutusta.

2. Muissa tapauksissa, lukuun ottamatta niitä, jotka on 905 artiklan mukaan siirrettävä komission käsiteltäväksi, päätöksen tekevä tulliviranomainen päättää itse hyväksyä tuonti- tai vientitullien palautuksen tai peruutuksen, jos kyseessä on erityistilanne, jonka taustalla olevissa olosuhteissa ei voida osoittaa asianomaisen syyllistyneen vilpilliseen menettelyyn tai ilmeiseen laiminlyöntiin.

Koodeksin 905 artiklan 2 kohdan toista luetelmakohtaa sovellettaessa tulliviranomaiset voivat kuitenkin tehdä päätöksen tullien palauttamisesta tai peruuttamisesta vasta, kun 906-909 artiklan mukaisesti jo aloitettu menettely on saatu päätökseen.

3. Koodeksin 239 artiklan 1 kohdassa ja tässä artiklassa 'asianomaisella' tarkoitetaan 878 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhtä tai useampaa henkilöä tai näiden edustajia sekä tapauksen mukaan muuta henkilöä, joka on osallistunut kyseisiä tavaroita koskevien tullimuodollisuuksien suorittamiseen tai antanut tarvittavat ohjeet niiden suorittamista varten.

4. Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa jäsenvaltiot antavat toisilleen apua erityisesti kun kyseessä on muun kuin päätöksen tekemiseen toimivaltaisen jäsenvaltion tulliviranomaisten laiminlyönti.".

5) Lisätään 904 artiklan jälkeen 904 a artikla seuraavasti:

" 904 a artikla

1. Jos 2 kohdan mukaista tiedoksiantoa ei vaadita, kukin jäsenvaltio pitää komission käytettävissä luetteloa tapauksista, joissa on sovellettu 899 artiklan 2 kohdan säännöksiä.

2. Kukin jäsenvaltio antaa komissiolle tiedoksi luettelon, jossa kuvataan pääkohdittain tapaukset, joissa on sovellettu koodeksin 899 artiklan 2 kohdan säännöksiä, jos saman erityistilanteen johdosta ja mahdollisesti useampaa tuonti- tai vientitapahtumaa koskeva toimijalle palautettu tai toimijalta peruutettu määrä on suurempi kuin 50000 euroa. Kyseinen luettelo toimitetaan kunkin vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja siinä ilmoitetaan kaikki tapaukset, joissa on viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana tehty päätös, että tullit palautetaan tai peruutetaan.".

6) Korvataan 905-906 artikla seuraavasti:

" 905 artikla

1. Jos koodeksin 239 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun tullien palautusta tai peruutusta koskevaan hakemukseen on liitetty näyttö mahdollisesta erityistilanteesta, jonka taustalla olevissa olosuhteissa ei voida osoittaa asianomaisen syyllistyneen vilpilliseen menettelyyn tai ilmeiseen laiminlyöntiin, se jäsenvaltio, jonka tulliviranomainen päätöksen tekevä viranomainen on, siirtää tapauksen komissiolle, jotta se ratkaistaisiin 906-909 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, jos

- kyseinen viranomainen katsoo erityistilanteen johtuvan siitä, ettei komissio ole täyttänyt velvoitteitaan, tai

- asianomaisen tapauksen olosuhteilla on yhteys yhteisön tutkimuksen tuloksiin, kun tutkimus on toteutettu asetuksen (EY) N:o 515/97 mukaisesti tai minkä tahansa muun sellaisen yhteisön säännöksen tai yhteisön tiettyjen maiden tai maaryhmien kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti, jossa säädetään mahdollisuudesta tällaisten yhteisön tutkimusten tekemiseen, tai

- asianomaista toimijaa saman erityistilanteen johdosta koskeva ja mahdollisesti useampaan tuonti- tai vientitapahtumaan liittyvä määrä on vähintään 500000 euroa.

'Asianomaisella' tarkoitetaan samaa kuin 899 artiklassa.

2. Tapauksen käsittelyä ei tule siirtää 1 kohdan nojalla komissiolle, jos

- komissio on jo tehnyt 906-909 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti päätöksen tapauksesta, johon liittyi yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja,

- komission käsiteltäväksi on jo saatettu tapaus, johon liittyy yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja.

3. Komissiolle toimitettaviin asiakirjoihin on sisällyttävä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisen tapauksen täydelliseksi tutkimiseksi. Niissä on oltava asianomaisen toimijan toimia koskeva yksityiskohtainen arviointi, jossa kiinnitetään huomiota etenkin hänen ammatilliseen kokemukseensa, vilpittömään mieleensä ja hänen osoittamaansa huolellisuuteen. Arviointiin on liitettävä kaikki tiedot, jotka voivat osoittaa toimijan toimineen vilpittömässä mielessä. Asiakirjoihin on lisäksi sisällyttävä palautusta tai peruutusta hakeneen henkilön allekirjoittama ilmoitus, jossa vahvistetaan, että asianomainen henkilö on voinut tutustua asiakirjoihin, ja josta käy ilmi joko, ettei tällä ole tietoihin mitään lisättävää, tai kaikki seikat, joiden lisäämistä asiakirjoihin tämä pitää tärkeänä.

4. Komissio ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle välittömästi asiakirjojen vastaanottamisesta.

5. Komissio voi pyytää tiedot toimittaneelta tai miltä tahansa muulta jäsenvaltiolta lisätietoja, jos asianomaisen jäsenvaltion toimittamat tiedot osoittautuvat riittämättömiksi, jotta komissio voisi ratkaista sille siirretyn tapauksen tietoisena kaikista siihen vaikuttavista seikoista

6. Komissio lähettää asiakirjat takaisin tulliviranomaiselle eikä 906-909 artiklassa tarkoitettua menettelyä katsota koskaan aloitetun seuraavissa tilanteissa:

- asiakirjoista ilmenee, että tilanteen tosiasioiden kuvauksesta on erimielisyyttä tulliviranomaisen ja 3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen allekirjoittaneen henkilön kesken,

- asiakirjat ovat selvästi puutteellisia sikäli, ettei niihin sisälly perustetta sille, että komission olisi tutkittava tapaus,

- tapauksen käsittelyä ei pidä siirtää komissiolle 1 ja 2 kohdan mukaisesti,

- tullivelan olemassaoloa ei ole näytetty toteen,

- tulliviranomainen on toimittanut komissiolle kyseistä tapausta koskevan tutkimuksen aikana siihen liittyviä uusia tietoja, jotka saattavat merkittävällä tavalla muuttaa tapauksen tosiasioiden esittämistä tai sen oikeudellista arviointia.

906 artikla

Komissio toimittaa jäsenvaltioille jäljennöksen 905 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista 15 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Näiden asiakirjojen tarkastelu merkitään mahdollisimman pian 907 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän kokouksen esityslistalle.".

7) Korvataan 907-908 artikla seuraavasti:

" 907 artikla

Kuultuaan komiteassa kyseistä tapausta tutkimaan kokoontunutta kaikkien jäsenvaltioiden edustajista koostuvaa asiantuntijaryhmää komissio tekee päätöksen, jossa se vahvistaa joko, että tutkitussa erityistilanteessa palautuksen tai peruutuksen myöntäminen on perusteltua, tai ettei se ole perusteltua.

Päätös on tehtävä yhdeksän kuukauden kuluessa päivästä, jona komissio on vastaanottanut 905 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat. Jos asiakirjoihin ei ole liitetty 905 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta tai asianomaisen toimijan toimia koskevaa yksityiskohtaista arviointia, yhdeksän kuukauden määräaika alkaa kuitenkin kulua vasta siitä päivästä, jona komissio on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. Tulliviranomaiselle ja tullien palauttamista tai peruuttamista hakeneelle henkilölle ilmoitetaan asiasta.

Jos komissio on joutunut pyytämään lisätietoja voidakseen tehdä ratkaisun, yhdeksän kuukauden määräaikaa pidennetään päivän, jona komissio on lähettänyt lisätietoja koskevan pyynnön, ja päivän, jona komissio on tiedot vastaanottanut, välillä kuluneen ajan verran. Tullien palauttamista tai peruuttamista hakeneelle henkilölle ilmoitetaan määräajan pidentämisestä.

Jos komissio on itse suorittanut tutkimuksia asian ratkaisemiseksi, yhdeksän kuukauden määräaikaa pidennetään kyseisiin tutkimuksiin kuluneen ajan verran. Määräaikaa voidaan pidentää enintään yhdeksällä kuukaudella. Tulliviranomaiselle ja tullien palauttamista tai peruuttamista hakeneelle henkilölle ilmoitetaan tutkimusten aloittamisen sekä niiden päätökseen saattamisen päivämäärä.

Jos komissio on ilmoittanut kielteisestä kannastaan 906 a artiklan mukaisesti palautuksen tai peruutuksen hakijalle, yhdeksän kuukauden määräaikaa pidennetään kuukaudella.

908 artikla

1. Edellä 907 artiklassa tarkoitettu päätös on annettava kyseiselle jäsenvaltiolle tiedoksi viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa mainitussa artiklassa tarkoitetun määräajan päättymisestä.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tehdyistä päätöksistä auttaakseen tulliviranomaisia ratkaisemaan tapaukset, joihin liittyy yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja.

2. Päätöksen tekevä viranomainen tekee ratkaisunsa sille esitetyn hakemuksen osalta komission päätöksen perusteella, joka on annettu tiedoksi 1 kohdassa säädetyin edellytyksin.

3. Jos 907 artiklassa tarkoitetussa päätöksessä vahvistetaan, että tutkittu erityistilanne oikeuttaa myöntämään palautuksen tai peruutuksen, komissio voi täsmentää ne edellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltiot saavat jättää tullit kirjaamatta tileihin jälkikäteen tapauksissa, joihin liittyy yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja.".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklaa sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2003 niihin tapauksiin, joita ei ole siirretty komission päätettäväksi ennen tätä päivämäärää.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2003.

Komission puolesta

Frederik Bolkestein

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2) EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17.

(3) EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.

(4) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.

(5) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6) EUVL L 134, 29.5.2003, s. 1.

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.