32003R1192

Komission asetus (EY) N:o 1192/2003, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2003, rautatieliikenteen tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 167 , 04/07/2003 s. 0013 - 0016


Komission asetus (EY) N:o 1192/2003,

annettu 3 päivänä heinäkuuta 2003,

rautatieliikenteen tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rautatieliikenteen tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 91/2003 3 artiklan mukaan komissio voi mukauttaa kyseisen asetuksen määritelmiä.

(2) Rautatieliikenteen tilastojen yhdenmukaisuuden varmistaminen edellyttää uusia määritelmiä, jotta tietoja voidaan kerätä kaikissa jäsenvaltioissa yhteisten määritelmien perusteella.

(3) Asetuksen (EY) N:o 91/2003 4 artiklan mukaan komissio voi muuttaa liitteiden sisältöä.

(4) Taulukon H1 kuvausta olisi tarpeen muuttaa sen varmistamiseksi, että tilastojen kattavuus on ilmaistu selkeästi.

(5) Näin ollen asetusta (EY) N:o 91/2003 olisi muutettava vastaavasti.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom(2) perustetun tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 91/2003 seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 'ilmoittavalla maalla' jäsenvaltiota, joka toimittaa tietoja Eurostatille;

2) 'kansallisilla viranomaisilla' kansallisia tilastolaitoksia ja muita elimiä, jotka kussakin jäsenvaltiossa vastaavat yhteisön tilastojen tuottamisesta;

3) 'rautatiellä' raiteista koostuvaa liikenneväylää, joka on yksinomaan raideliikennevälineiden käytössä;

4) 'raideliikennevälineellä' yksinomaan raiteilla kulkevaa liikkuvaa kalustoa, joka kulkee joko omalla konevoimalla (vetovoimakalusto) tai toisen välineen hinaamana (henkilövaunut, liitevaunut, katetut tavaravaunut ja avonaiset tavaravaunut);

5) 'rautatieyrityksellä' kaikkia julkisia tai yksityisiä yrityksiä, jotka tarjoavat tavaroiden ja/tai matkustajien rautatieliikennepalveluja. Näihin eivät kuulu yritykset, joiden liiketoimintaan kuuluu ainoastaan metro-, raitiovaunu- ja kevytraideliikennepalvelujen tarjoaminen matkustajille;

6) 'tavaroiden rautatiekuljetuksella' tavaroiden siirtämistä raideliikennevälineillä kuormauspaikasta purkamispaikkaan;

7) 'rautateiden matkustajaliikenteellä' matkustajien kuljettamista raideliikennevälineillä lähtöpaikasta määräpaikkaan. Tähän ei kuulu matkustajien kuljettaminen metrolla, raitiovaunulla ja/tai kevytraiteella;

8) 'metrolla' (myös 'maanalainen') matkustajien kuljettamiseen tarkoitettua sähköistä rautatietä, jolla on suuri kuljetuskapasiteetti ja jolle on tyypillistä yksinomainen käyttöoikeus, monivaunuiset junat, suuri nopeus ja nopea kiihtyvyys, kehittynyt merkinanto sekä tasoristeysten puuttuminen, jotta tiheä liikennöinti ja korkeat laituritasot olisivat mahdollisia. Metroille ovat tyypillisiä myös lyhyet etäisyydet asemien välillä, yleensä 700-1200 metrin etäisyys. 'Suurella nopeudella' viitataan nopeuteen raitiovaunuihin ja kevytraiteeseen verrattuna, ja se tarkoittaa tässä noin 30-40 km/h lyhyillä etäisyyksillä ja 40-70 km/h pitkillä etäisyyksillä;

9) 'raitiovaunulla' tieliikenteen matkustaja-ajoneuvoa, jossa on tilaa enemmän kuin yhdeksälle henkilölle (kuljettaja mukaan luettuna), joka on liitetty johtimiin tai on dieselmoottorikäyttöinen ja joka kulkee raiteilla;

10) 'kevytraiteella' matkustajien kuljettamiseen tarkoitettua rautatietä, jolla käytetään usein sähkövoimalla toimivia raiteilla kulkevia vaunuja, jotka liikennöivät yksittäin tai lyhyinä yhdistelminä kiinteillä kaksiraiteisilla radoilla. Asemien/pysäkkien välinen etäisyys on yleensä vähemmän kuin 1200 metriä. Metroihin verrattuna kevytraide on kevyempirakenteinen, tarkoitettu pienemmille liikennemäärille ja kulkee tavallisesti pienemmillä nopeuksilla. Joskus on vaikea erottaa tarkasti toisistaan kevytraidetta ja raitiovaunua; raitiovaunut eivät yleensä ole erillään tieliikenteestä, kun taas kevytraide voi olla muista järjestelmistä erillään;

11) 'kansallisella' rautatiekuljetusta kahden ilmoittavassa maassa sijaitsevan paikan välillä (kuormauspaikka/lähtöpaikka ja purkamispaikka/määräpaikka). Siihen voi sisältyä kauttakuljetus toisen maan läpi;

12) 'kansainvälisellä kuljetuksella' rautatiekuljetusta ilmoittavassa maassa sijaitsevan paikan (kuormauspaikka/lähtöpaikka tai purkamispaikka/määräpaikka) ja toisessa maassa sijaitsevan paikan (kuormauspaikka/lähtöpaikka tai purkamispaikka/määräpaikka) välillä;

13) 'kauttakuljetuksella' rautatiekuljetusta ilmoittavan maan kautta kahden paikan (kuormauspaikka/lähtöpaikka ja purkamispaikka/määräpaikka) välillä, jotka eivät ole ilmoittavassa maassa. Kuljetuksiin, joihin sisältyy tavaroiden/matkustajien kuormaus/siirtyminen tai purkaminen/poistuminen ilmoittavan maan rajalla toisesta kuljetusmuodosta / toiseen kuljetusmuotoon, ei pidetä kauttakuljetuksena;

14) 'rautatiematkustajalla' junan miehistöä lukuun ottamatta kaikkia henkilöitä, jotka matkustavat raideliikennevälineellä. Onnettomuustilastoissa mukaan luetaan matkustajat, jotka yrittävät nousta liikkuvaan junaan / poistua liikkuvasta junasta;

15) 'matkustajamäärällä' rautatiematkustajien tekemien matkojen lukumäärää; tällöin jokainen matka määritellään siirtymiseksi lähtöpaikasta määräpaikkaan joko sisältäen vaihdon tai ilman vaihtoa toisesta raideliikennevälineestä toiseen. Jos matkustajat käyttävät useamman kuin yhden rautatieyrityksen palveluja, heidät lasketaan mahdollisuuksien mukaan vain yhteen kertaan;

16) 'matkustajakilometrillä' mittayksikköä, joka vastaa yhden rautatieliikenteen matkustajan kulkemaa yhden kilometrin matkaa. Huomioon otetaan ainoastaan ilmoittavan maan kansallisella alueella kuljettu matka;

17) 'painolla' tavaroiden määrää tonneina (1000 kilogrammaa). Tarkasteltavaan painoon sisältyy kuljetettavien tavaroiden painon lisäksi pakkauksien paino sekä yhdistetyissä kuljetuksissa rautateitse kuljetettujen konttien, vaihtokorien, kuormalavojen sekä tieliikenteen ajoneuvojen taarapaino. Jos tavarat kuljetetaan käyttäen useamman kuin yhden rautatieyrityksen palveluja, tavaroiden paino lasketaan mahdollisuuksien mukaan vain yhteen kertaan;

18) 'tonnikilometrillä' tavarakuljetuksen mittayksikköä, joka vastaa yhden tavaratonnin (1000 kilogrammaa) kuljetusta rautateitse kilometrin matkan. Huomioon otetaan ainoastaan ilmoittavan maan kansallisella alueella kuljettu matka;

19) 'junalla' tietyllä numerolla tai erityisellä nimellä määrätyltä lähtöasemalta määrätylle pääteasemalle liikennöivää yhden tai useamman veturin tai kiskobussin hinaamaa yhtä tai useampaa raideliikennevälinettä tai yhtä yksin kulkevaa kiskobussia. Tyhjää veturia, ts. yksin kulkevaa veturia, ei pidetä junana;

20) 'junakilometrillä' mittayksikköä, joka vastaa junan kulkemista kilometrin matkan. Käytettävä etäisyys on tosiasiallisesti liikennöity matka, jos se on saatavissa, muussa tapauksessa käytetään rataverkon lähtö- ja saapumispaikan välistä vakioetäisyyttä. Huomioon otetaan ainoastaan ilmoittavan maan kansallisella alueella kuljettu matka;

21) 'täydellä junakuormalla' lähetystä, joka koostuu yhdestä tai useammasta vaunukuormasta, jotka sama lähettäjä antaa kuljetettavaksi samaan aikaan samalla asemalla ja jotka toimitetaan junan kokoonpanoa muuttamatta samalle vastaanottajalle samalle määräasemalle;

22) 'täydellä vaunukuormalla' tavaralähetystä, joka edellyttää vaunun yksinomaista käyttöä riippumatta siitä, käytetäänkö koko kuormauskapasiteetti;

23) 'TEU:lla (Twenty-foot Equivalent Unit)' 20 jalkaa (6,10 m) pitkään ISO-konttiin perustuvaa standardiyksikköä, jota käytetään liikennevirtojen tai kapasiteetin tilastollisessa mittauksessa. Yksi ISO-standardien 1 sarjan mukainen 40 jalan kontti vastaa 2 TEU:ta. Alle 20 jalan pituiset vaihtokorit vastaavat 0,75 TEU:ta, 20-40 jalan pituiset 1,5 TEU:ta ja yli 40 jalan pituiset 2,25 TEU:ta;

24) 'merkittävällä onnettomuudella' onnettomuutta, johon osallistuu vähintään yksi liikkeessä oleva raidekulkuneuvo ja jonka seurauksena vähintään yksi henkilö kuolee tai loukkaantuu vakavasti tai jonka seurauksena syntyy merkittäviä kalustoon, rataan, muihin laitteistoihin tai ympäristöön kohdistuvia vahinkoja tai laajoja liikennehäiriöitä. Tähän eivät sisälly työpajoissa, varastoissa ja varikoilla tapahtuvat onnettomuudet;

25) 'vakavan loukkaantumisen aiheuttavalla onnettomuudella' onnettomuutta, johon osallistuu vähintään yksi liikkeessä oleva raidekulkuneuvo ja jonka seurauksena vähintään yksi henkilö kuolee tai loukkaantuu vakavasti. Tähän eivät sisälly työpajoissa, varastoissa ja varikoilla tapahtuvat onnettomuudet;

26) 'kuolleella' henkilöä, joka on onnettomuuden (itsemurhia lukuun ottamatta) seurauksena kuollut välittömästi tai 30 päivän kuluessa siitä;

27) 'vakavasti loukkaantuneella' henkilöä, joka on onnettomuuden seurauksena loukkaantunut (itsemurhayrityksiä lukuun ottamatta) ja saanut sairaalahoitoa yli vuorokauden ajan;

28) 'vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvällä onnettomuudella' onnettomuutta tai vaaratilannetta, josta on laadittava kertomuksia RID/ADR-määräysten 1.8.5 kohdan mukaisesti;

29) 'itsemurhalla' tarkoituksellisesti itsensä vahingoittamiseksi tehtävää tekoa, josta seuraa kuolema, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen rekisteröintiä ja luokittelua vastaavasti;

30) 'itsemurhayrityksellä' tarkoituksellisesti itsensä vahingoittamiseksi tehtävää tekoa, josta seuraa vakava loukkaantuminen, muttei kuolemaa, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen rekisteröintiä ja luokittelua vastaavasti."

2) Korvataan liite H tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 2003.

Komission puolesta

Pedro Solbes Mira

Komission jäsen

(1) EYVL L 14, 21.1.2003, s. 1.

(2) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

LIITE

"LIITE H

ONNETTOMUUSTILASTOT

>TAULUKON PAIKKA>"