32003R1116

Komission asetus (EY) N:o 1116/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, vähennyskertoimen soveltamisesta asetuksen (EY) N:o 1488/2001 mukaisesti annettujen tiettyjen perustuotteiden sisäistä jalostusmenettelyä koskevien todistusten kolmanteen erään

Virallinen lehti nro L 158 , 27/06/2003 s. 0032 - 0032


Komission asetus (EY) N:o 1116/2003,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003,

vähennyskertoimen soveltamisesta asetuksen (EY) N:o 1488/2001 mukaisesti annettujen tiettyjen perustuotteiden sisäistä jalostusmenettelyä koskevien todistusten kolmanteen erään

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000(2),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien tiettyjen perustuotteiden tiettyjen määrien saattamisesta sisäiseen jalostusmenettelyyn ilman taloudellisten edellytysten ennakkotarkastusta 19 päivänä heinäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1488/2001(3) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 914/2003(4) vahvistetaan tiettyjen perustuotteiden jäljellä olevat määrät, jotka voidaan saattaa sisäiseen jalostusmenettelyyn tavaroiden valmistusta varten ilman taloudellisten edellytysten ennakkotarkastusta asetuksen (EY) N:o 1488/2001 22 artiklan mukaisesti.

(2) Jäsenvaltioiden 23 päivään kesäkuuta 2003 mennessä ilmoittamat rasvattoman maitojauheen, voin ja sokerin kokonaismäärät, joille on haettu sisäistä jalostusmenettelyä koskevia todistuksia, ylittävät kyseisten tuotteiden käytettävissä olevat määrät, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 914/2003.

(3) Komissiolle ilmoitettujen määrien kokonaismäärä on hyväksyttävissä.

(4) Vähennyskertoimia olisi sen vuoksi sovellettava rasvattoman maitojauheen, voin ja sokerin määriin, joiden osalta on tehty hakemus 28 päivänä toukokuuta alkavalla ja 16 päivänä kesäkuuta 2003 päättyvällä ajanjaksolla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Sisäistä jalostusmenettelyä koskeviin todistuksiin, joita on haettu 28 päivänä toukokuuta 2003 alkavalla ja 16 päivänä kesäkuuta 2003 päättyvällä ajanjaksolla, sovelletaan seuraavia vähennyskertoimia:

a) 97,10 % rasvattoman maitojauheen osalta, CN-koodi ex 0402 10 19;

b) 51,10 % voin osalta, CN-koodi ex 0405 10 19; ja

c) 10,00 % sokerin osalta, CN-koodi 1701 99 10.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

Erkki Liikanen

Komission jäsen

(1) EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2) EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5.

(3) EYVL L 196, 20.7.2001, s. 9.

(4) EUVL L 130, 27.5.2003, s. 3.