32003R1104

Neuvoston asetus (EY) N:o 1104/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 1766/92 muuttamisesta tiettyjen viljojen tuontitullien laskemisen osalta

Virallinen lehti nro L 158 , 27/06/2003 s. 0001 - 0002


Neuvoston asetus (EY) N:o 1104/2003,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,

asetuksen (ETY) N:o 1766/92 muuttamisesta tiettyjen viljojen tuontitullien laskemisen osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(3) 10 artiklan 2 kohdassa säädetään täydentävän poikkeusmekanismin käytöstä tiettyjen perusviljojen tuontitullien laskemisessa.

(2) Tätä poikkeusmekanismia ei enää ole sovellettu keski- ja heikkolaatuiseen vehnään eikä ohraan sen jälkeen, kun GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaiset neuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa, joiden lopputulos hyväksyttiin Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona tehdyllä päätöksellä 2003/253/EY(4) ja Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona tehdyllä päätöksellä 2003/254/EY(5), saatiin päätökseen.

(3) Asetus (ETY) N:o 1766/92 olisi tämän vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2, 3 ja 4 kohta seuraavasti:

"2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, CN-koodiin 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 , ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tämä tulli ei kuitenkaan voi olla korkeampi kuin yhteisen tullitariffin tulli.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun tuontimaksun laskemista varten todetaan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat cif-tuontihinnat.

Edustavat cif-tuontihinnat vahvistetaan säännöllisesti.

4. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Näissä yksityiskohtaisissa säännöissä vahvistetaan erityisesti:

a) korkealaatuista tavallista vehnää koskevat vähimmäisvaatimukset;

b) huomioon otettavat hintanoteeraukset;

c) tarvittaessa mahdollisuus antaa toimijoille tietyissä tapauksissa mahdollisuus saada sovellettava tulli tietoonsa ennen kyseisten lähetysten saapumista."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Drys

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2) Lausunto annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1).

(4) EUVL L 95, 11.4.2003, s. 36.

(5) EUVL L 95, 11.4.2003, s. 40.