32003R1080

Komission asetus (EY) N:o 1080/2003, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2003, määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkuussa 2003 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti

Virallinen lehti nro L 156 , 25/06/2003 s. 0005 - 0006


Komission asetus (EY) N:o 1080/2003,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2003,

määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkuussa 2003 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna-alan ja ovalbumiinien osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1474/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1043/2001(2), ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista siipikarjanliha-alan osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1251/96(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1043/2001, ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Vuoden 2003 kolmannelle vuosineljännekselle jätetyt tuontitodistushakemukset ovat tiettyjen tuotteiden osalta pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät, ja ne voidaan tämän vuoksi hyväksyä kokonaisuudessaan, ja tiettyjen muiden tuotteiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät, minkä vuoksi niitä on alennettava kiinteämääräisellä prosentilla tasapuolisen jakamisen varmistamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 nojalla kaudeksi 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2003 esitetyistä tuontitodistushakemuksista hyväksytään tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu osuus.

2. Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 säännösten mukaisesti tämän asetuksen liitteessä tarkoitetusta kokonaismäärästä 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta 2003.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 145, 29.6.1995, s. 19.

(2) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 24.

(3) EYVL L 161, 29.6.1996, s. 136.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>