32003R0851

Komission asetus (EY) N:o 851/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 3444/90 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 123 , 17/05/2003 s. 0007 - 0008


Komission asetus (EY) N:o 851/2003,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2003,

yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 3444/90 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1365/2000(2), ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksen (ETY) N:o 3444/90(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3533/93(4), 7 artiklassa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan tuen maksamisen edellyttämien todisteasiakirjojen toimittamisen määräaikoihin, mutta siinä ei ole säännöksiä sellaisen tilanteen varalta, jossa mitään todisteasiakirjoja ei toimiteta. On syytä vahvistaa asianmukaiset säännökset.

(2) Asetuksen (ETY) N:o 3444/90 9 artiklan 4 kohdassa säädetään varastointiajan lyhentämismahdollisuudesta, jos sopimukseen kuuluvia tuotteita viedään, riippumatta siitä, myönnetäänkö niiden vientiin tukea vai ei. Jos tuotteiden vientiin myönnetään tukea, todiste viennistä esitetään maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 444/2003(6), 7 artiklan mukaisesti laadituilla asiakirjoilla. Toimien seurannan yksinkertaistamiseksi olisi laadittava vastaava menettely todisteiden esittämiselle silloin, kun tuotteet viedään ilman vientitukea.

(3) Yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisistä edellytyksistä sianliha-alalla 6 päivänä joulukuuta 2002 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2179/2002(7) käyttöön otetun yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on syytä soveltaa välittömästi kyseisen asetuksen mukaisesti tehtyihin sopimuksiin ehdotettuja muutoksia.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3444/90 seuraavasti:

1) Lisätään 7 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jos 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ei noudateta, kyseisen sopimuksen osalta ei makseta mitään tukea, ja tähän sopimukseen liittyvä vakuus menetetään kokonaisuudessaan.".

2) Korvataan 9 artiklan 4 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:"Tämän kohdan soveltamiseksi todiste viennistä esitetään asetuksen (EY) N:o 800/1999 7 ja 8 artiklan mukaisesti niistä tuotteista, joiden vientiin myönnetään tukea.

Ilman tukea vietävistä tuotteista esitetään todiste viennistä asetuksen (EY) N:o 800/1999 8 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa alkuperäisellä T5-valvontakappaleella asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912 a-912 c ja 912 e-912 g artiklan mukaisesti. Sen 107 kohtaan on tehtävä yksi seuraavista maininnoista sitä laadittaessa:

- Reglamento (CEE) n° 3444/90

- Forordning (EØF) nr. 3444/90

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90

- Regulation (EEC) No 3444/90

- Règlement (CEE) n° 3444/90

- Regolamento (CEE) n. 3444/90

- Verordening (EEG) nr. 3444/90

- Regulamento (CEE) n.o 3444/90

- Asetus (ETY) N:o 3444/90

- Förordning (EEG) nr 3444/90."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kaikkiin yksityisen varastoinnin uusiin tukiin sekä asetuksen (EY) N:o 2179/2002 mukaisesti tehtyihin sopimuksiin.

Sen 1 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin vasta tämän asetuksen voimaantulopäivästä tapahtuvaan vientiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1.

(2) EYVL L 156, 29.6.2000, s. 5.

(3) EYVL L 333, 30.11.1990, s. 22.

(4) EYVL L 321, 23.12.1993, s. 9.

(5) EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.

(6) EUVL L 67, 12.3.2003, s. 3.

(7) EYVL L 331, 7.12.2002, s. 11.