32003R0694

Neuvoston asetus (EY) N:o 694/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 693/2003 säädettyjen kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FRTD) yhtenäisestä kaavasta

Virallinen lehti nro L 099 , 17/04/2003 s. 0015 - 0021


Neuvoston asetus (EY) N:o 694/2003,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003,

asetuksessa (EY) N:o 693/2003 säädettyjen kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FRTD) yhtenäisestä kaavasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön olisi uusien jäsenvaltioiden liittymisen valmistelemista varten otettava huomioon erityistilanteet, joita voi syntyä laajentumisen seurauksena, ja annettava tarvittava lainsäädäntö Euroopan unionin ulkorajojen ylittämiseen liittyvien tulevien ongelmien välttämiseksi.

(2) Neuvoston asetuksella (EY) N:o 693/2003(3) otetaan käyttöön kauttakulkua helpottava asiakirja (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottava asiakirja (FRTD) yksittäistä maitse tapahtuvaa kauttakulkua varten tilanteessa, jossa kolmannen maan kansalaisen on väistämättä kuljettava yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta matkustaessaan maitse oman maansa kahden sellaisen alueen välillä, jotka eivät ole maantieteellisesti yhteydessä toisiinsa. Tällaisille asiakirjoille olisi laadittava yhtenäiset kaavat.

(3) Näiden yhtenäisten kaavojen olisi sisällettävä kaikki tarpeelliset tiedot, niiden olisi täytettävä korkeat tekniset vaatimukset, ja niissä olisi oltava erityisesti jäljentämisen ja väärentämisen estämiseksi tarvittavat turvatekijät. Kaavojen olisi myös sovelluttava käytettäväksi kaikissa jäsenvaltioissa, ja niissä olisi oltava yleisesti tunnistettavat yhdenmukaistetut turvaominaisuudet, jotka erottuvat selvästi paljaalla silmällä.

(4) Toimivalta vahvistaa tällaisia yhteisiä vaatimuksia olisi annettava komissiolle, ja yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95(4) 6 artiklalla perustetun komitean olisi avustettava sitä tässä tehtävässä.

(5) Sen varmistamiseksi, että kyseisiä tietoja ei paljasteta laajemmin kuin on tarpeen, on myös hyvin tärkeää, että kukin FTD- ja FRTD-asiakirjoja myöntävä jäsenvaltio nimeää yhden laitoksen, joka painaa yhtenäisen kaavan mukaiset FTD- ja FRTD-asiakirjat. Jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus tarvittaessa vaihtaa kyseinen laitos toiseen. Kunkin tällaisen jäsenvaltion olisi turvallisuussyistä ilmoitettava nimeämänsä toimivaltaisen laitoksen nimi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

(6) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(5) mukaisesti.

(7) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä asetus sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen. Koska tämä asetus perustuu Schengenin säännöstöön Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten mukaisesti, Tanska päättää edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on antanut tämän asetuksen, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(8) Islannin ja Norjan osalta tämä asetus merkitsee Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä, viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa(6) tarkoitettujen Schengenin säännöstön niiden määräysten kehittämistä, jotka kuuluvat mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY(7) 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(9) Tämä asetus merkitsee Schengenin säännöstön niiden määräysten kehittämistä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY(8) mukaisesti. Näin ollen Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä asetus sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta siihen.

(10) Tämä asetus merkitsee Schengenin säännöstön niiden määräysten kehittämistä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY(9) mukaisesti. Näin ollen Irlanti ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä asetus sido Irlantia eikä sitä sovelleta siihen.

(11) Tämä asetus on liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 693/2003 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden myöntämät kauttakulkua helpottavat asiakirjat (FTD) on annettava yhtenäisen kaavan mukaisina (tarra), ja niillä on oltava sama merkitys kuin kauttakulkuviisumeilla. Niiden on oltava tämän asetuksen liitteessä I vahvistettujen eritelmien mukaiset.

2. Asetuksen (EY) N:o 693/2003 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden myöntämät rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottavat asiakirjat (FRTD) on annettava yhtenäisen kaavan mukaisina (tarra), ja niillä on oltava sama merkitys kuin kauttakulkuviisumeilla. Niiden on oltava tämän asetuksen liitteessä II vahvistettujen eritelmien mukaiset.

2 artikla

1. Seuraavia seikkoja koskevat tekniset lisäeritelmät FTD- ja FRTD-asiakirjan yhtenäistä kaavaa varten vahvistetaan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a) lisäturvaominaisuudet ja -vaatimukset, muun muassa tehostetut vaatimukset väärentämisen ja jäljentämisen estämiseksi;

b) yhtenäisten FTD- ja FRTD-asiakirjojen täyttämistä koskevat tekniset menettelyt ja säännöt;

c) muut yhtenäisten FTD- ja FRTD-asiakirjojen täyttämistä koskevat säännöt.

2. Yhtenäisten FTD- ja FRTD-asiakirjojen värejä voidaan muuttaa 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 artikla

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitetut eritelmät ovat salaisia, eikä niitä julkaista. Ne saatetaan ainoastaan jäsenvaltioiden nimeämien painatuslaitosten käyttöön ja jäsenvaltion tai komission asianmukaisesti valtuuttamien henkilöiden tietoon.

2. Kukin jäsenvaltio, joka on päättänyt myöntää FTD- ja FRTD-asiakirjoja, nimeää yhden laitoksen, joka painaa FTD- ja FRTD-asiakirjat. Se ilmoittaa tämän painatuslaitoksen nimen komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Kaksi tai useampia jäsenvaltioita voi nimetä saman laitoksen tätä tarkoitusta varten. Kullakin jäsenvaltiolla on oikeus vaihtaa nimeämäänsä painatuslaitosta. Sen on ilmoitettava painatuslaitoksen vaihtamisesta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

4 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1683/95 6 artiklan 2 kohdalla perustettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5 artikla

Henkilöllä, jolle FTD- tai FRTD-asiakirja on myönnetty, on oikeus tarkistaa kaikki siihen sisältyvät henkilötiedot ja tarvittaessa pyytää tietojen korjaamista tai poistamista. Tämä ei kuitenkaan rajoita tietosuojasääntöjen soveltamista. FTD- ja FRTD-asiakirjoissa ei saa olla muita koneellisesti luettavia tietoja kuin ne, joista säädetään tämän asetuksen liitteissä tai jotka mainitaan asianomaisessa matkustusasiakirjassa.

6 artikla

Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet myöntää FTD- ja FRTD-asiakirjoja, on annettava 1 artiklassa tarkoitetut yhtenäiset kaavat viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut lisäturvaominaisuudet ja -vaatimukset on vahvistettu.

Tarpeesta sisällyttää liitteessä I olevassa 2 kohdassa ja liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitettu valokuva voidaan päättää vuoden 2005 loppuun mennessä.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Giannitsis

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2) Lausunto annettu 8.4.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) Ks. tämän virallisen lehden sivu 8.

(4) EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 334/2002 (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 23).

(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(7) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(8) EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9) EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

LIITE I

KAUTTAKULKUA HELPOTTAVA ASIAKIRJA (FTD)

Turvaominaisuudet

1. Tässä kohdassa on optisesti muuttuva tekijä (OVD), joka takaa vähintään saman tunnistamisen laadun ja turvan tason kuin nykyisessä yhtenäisessä viisumin kaavassa käytettävä tekijä. Siinä erottuu tarkastelukulman mukaan erikokoisina ja erivärisinä 12 tähteä, kirjain "E" ja maapallo.

2. Asiakirjaan liitetään korkeiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti valmistettu valokuva.

3. Tässä kohdassa on piilokuvana tunnus, joka muodostuu asiakirjan myöntänyttä jäsenvaltiota tarkoittavasta kirjaimesta tai kirjainyhdistelmästä. Tunnus on vaalea, kun sitä katsotaan vaakasuorassa, ja tumma, kun se käännetään 90 asteen kulmaan. Tunnuksia on käytettävä asetuksen (EY) N:o 1683/95 mukaisesti.

4. Tämän kohdan keskellä on suuraakkosin kirjainyhdistelmä "FTD", jonka väri on optisesti muuttuva. Kirjainyhdistelmä on tarkastelukulmasta riippuen joko vihreä tai punainen.

5. Tässä kentässä on FTD-asiakirjan numero, joka painetaan valmiiksi ja jossa on ensimmäisenä edellä 3 kohdassa tarkoitettu asiakirjan myöntänyttä maata tarkoittava kirjain tai kirjainyhdistelmä. Kohdassa on käytettävä erikoiskirjasinlajia.

Täydennettävät kohdat

6. Tämän kentän alussa on sana "voimassa". FTD-asiakirjan myöntävä viranomainen merkitsee sen alueen tai ne alueet, missä asiakirja on voimassa.

7. Tämän kentän alkuun merkitään päivämäärä, jota seuraa sana "alkaen", ja jäljempänä samalla rivillä on sana "saakka". FTD-asiakirjan myöntävä viranomainen merkitsee tähän kohtaan asiakirjan voimassaoloajan.

8. Tämän kentän alussa on sanat "maahantulokertojen lukumäärä" ja jäljempänä samalla rivillä sanat "kauttakulun kesto" ja sen jälkeen sana "päivää".

9. Tämän kentän alussa on sana "myönnetty", ja siihen merkitään asiakirjan myöntämispaikka.

10. Asiakirjan myöntävä viranomainen merkitsee tämän kentän alkuun myöntämispäivämäärän. Jäljempänä samalla rivillä on sanat "passin numero" (minkä jälkeen merkitään passinhaltijan passin numero).

11. Tähän kenttään merkitään asiakirjan haltijan sukunimi ja etunimi.

12. Tämän kentän alussa on sana "huomautuksia". Asiakirjan myöntävä viranomainen merkitsee tähän kohtaan kaikki tämän asetuksen 5 artiklan mukaiset tarpeellisiksi katsotut lisätiedot. Seuraavat kaksi ja puoli riviä jätetään tyhjiksi tällaisia huomautuksia varten.

13. Tässä kentässä ovat tarvittavat koneella luettavat tiedot ulkorajoilla tapahtuvien tarkastusten helpottamiseksi.

Paperi ei saa olla värillistä (perusvalkoinen sävy).

Eri kohtia osoittavat sanat ovat englanniksi, ranskaksi ja asiakirjan myöntävän valtion kielellä.

FTD-asiakirjan malli

>PIC FILE= "L_2003099FI.001901.TIF">

LIITE II

RAUTATEITSE TAPAHTUVAA KAUTTAKULKUA HELPOTTAVA ASIAKIRJA

Turvaominaisuudet

1. Tässä kohdassa on optisesti muuttuva tekijä (OVD), joka takaa vähintään saman tunnistamisen laadun ja turvan tason kuin nykyisessä yhtenäisessä viisumin kaavassa käytettävä tekijä. Siinä erottuu tarkastelukulman mukaan erikokoisina ja erivärisinä 12 tähteä, kirjain "E" ja maapallo.

2. Asiakirjaan liitetään korkeiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti valmistettu valokuva.

3. Tässä kohdassa on piilokuvana tunnus, joka muodostuu asiakirjan myöntänyttä jäsenvaltiota tarkoittavasta kirjaimesta tai kirjainyhdistelmästä. Tunnus on vaalea, kun sitä katsotaan vaakasuorassa, ja tumma, kun se käännetään 90 asteen kulmaan. Tunnuksia on käytettävä asetuksen (EY) N:o 1683/95 mukaisesti.

4. Tämän kohdan keskellä on suuraakkosin kirjainyhdistelmä "FRTD", jonka väri on optisesti muuttuva. Kirjainyhdistelmä on tarkastelukulmasta riippuen joko vihreä tai punainen.

5. Tässä kentässä on FRTD-asiakirjan numero, joka on valmiiksi painettu ja jossa on ensimmäisenä 3 kohdassa tarkoitettu asiakirjan myöntänyttä maata tarkoittava kirjain tai kirjainyhdistelmä. Kohdassa on käytettävä erikoiskirjasinlajia.

Täydennettävät kohdat

6. Tämän kentän alussa on sana "voimassa". FRTD-asiakirjan myöntävä viranomainen merkitsee sen alueen tai ne alueet, missä asiakirja on voimassa.

7. Tämän kentän alkuun merkitään päivämäärä, jota seuraa sana "alkaen", ja jäljempänä samalla rivillä on sana "saakka". FRTD-asiakirjan myöntävä viranomainen merkitsee tähän kohtaan asiakirjan voimassaoloajan.

8. Tähän kenttään merkitään "yksi edestakainen kauttakulku" ja jäljempänä samalle riville sana "tuntia".

9. Tämän kentän alussa on sana "myönnetty", ja siihen merkitään asiakirjan myöntämispaikka.

10. Asiakirjan myöntävä viranomainen merkitsee tämän kentän alkuun myöntämispäivämäärän. Jäljempänä samalla rivillä on sanat "passin numero" (minkä jälkeen merkitään passinhaltijan passin numero).

11. Tähän kenttään merkitään asiakirjan haltijan sukunimi ja etunimi.

12. Tämän kentän alussa on sana "huomautuksia". Asiakirjan myöntävä viranomainen merkitsee tähän kohtaan kaikki tämän asetuksen 5 artiklan mukaiset tarpeellisiksi katsotut lisätiedot. Seuraavat kaksi ja puoli riviä jätetään tyhjiksi tällaisia huomautuksia varten.

13. Tässä kentässä ovat tarvittavat koneella luettavat tiedot ulkorajoilla tapahtuvien tarkastusten helpottamiseksi.

Paperi ei saa olla värillistä (perusvalkoinen sävy).

Eri kohtia osoittavat sanat ovat englanniksi, ranskaksi ja asiakirjan myöntävän valtion kielellä.

FRTD-asiakirjan malli

>PIC FILE= "L_2003099FI.002101.TIF">