32003R0668

Komission asetus (EY) N:o 668/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, rehun lisäaineen pysyvästä hyväksymisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 096 , 12/04/2003 s. 0014 - 0015


Komission asetus (EY) N:o 668/2003,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003,

rehun lisäaineen pysyvästä hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1756/2002(2), ja erityisesti sen 3 ja 9 d artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 70/524/ETY edellytetään, että lisäaineita ei saa laskea liikkeeseen, jos niille ei ole myönnetty yhteisön hyväksyntää.

(2) Jo hyväksytyt lisäaineet voidaan hyväksyä pysyvästi, jos direktiivin 3 a artiklassa asetetut edellytykset täyttyvät.

(3) Tässä asetuksessa mainittu entsyymivalmiste hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1436/98(3) neuvoston direktiivin 93/113/EY(4) mukaisesti, kun eläinten ravitsemusta käsittelevä tiedekomitea oli antanut myönteisen lausunnon erityisesti tuotteen turvallisuudesta. Lisäaineen väliaikaista hyväksyntää pidennettiin direktiivin 70/524/ETY mukaisesti 30 päivään kesäkuuta 2004(5).

(4) Valmistajalta on saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tässä asetuksessa mainitun entsyymivalmisteen hyväksymisestä rajoittamattomaksi ajaksi.

(5) Eläinten ravitsemusta käsittelevä tiedekomitea antoi 4 päivänä joulukuuta 2002 myönteisen lausunnon entsyymivalmisteen tehokkuudesta liitteessä säädettyjen edellytysten täyttyessä.

(6) Entsyymivalmisteen hyväksymistä koskevan hakemuksen arvioinnissa otettiin huomioon tiedekomitean lausunto ja todettiin, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Valmiste pitäisi näin ollen hyväksyä rajoittamattomaksi ajaksi.

(7) Hakemuksen arvioinnin perusteella voidaan todeta, että joitakin menettelyitä olisi vaadittava työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta liitteessä mainitulle lisäaineelle. Tällaisen suojan pitäisi kuitenkin olla taattu sovellettaessa toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/391/ETY(6).

(8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä mainittu entsyymien ryhmään kuuluva valmiste rehun lisäaineeksi kyseisessä liitteessä säädetyin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2) EYVL L 265, 3.10.2002, s. 1.

(3) EYVL L 191, 7.7.1998, s. 15.

(4) EYVL L 334, 31.12.1993, s. 17.

(5) Viimeisin pidennys annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2200/2001 (EYVL L 299, 15.11.2001, s. 1).

(6) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>