32003R0437

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista

Virallinen lehti nro L 066 , 11/03/2003 s. 0001 - 0008


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003,

annettu 27 päivänä helmikuuta 2003,

matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhteisön lentoliikennepolitiikan ja yhteisen liikennepolitiikan tulevan kehittämisen yhteydessä yhteisön toimielimillä on niille uskottujen tehtävien toteuttamiseksi oltava käytössään vertailukelpoista, yhdenmukaista, samanaikaista ja säännöllistä tilastotietoa matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetusten laajuudesta ja kehityksestä yhteisössä ja yhteisön alueelle ja sen alueelta pois.

(2) Tällä hetkellä ei ole olemassa tällaisia kattavia yhteisön laajuisia tilastoja.

(3) Yhteisön tilasto-ohjelmasta vuosiksi 1998-2002 22 päivänä joulukuuta 1998 tehdyssä neuvoston päätöksessä 1999/126/EY(4) on todettu, että on tarpeen laatia tällaisia tilastoja.

(4) Vertailukelpoiselta tai yhdenmukaistetulta perustalta tapahtuva yhteinen tietojenkeruu mahdollistaa yhtenäisen järjestelmän luomisen ja luotettavat, yhdenmukaiset ja täsmälliset tiedot.

(5) Matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevien tietojen olisi mahdollisuuksien mukaan oltava yhteensopivat kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kansainvälisten tietojen kanssa, ja ne olisi tarvittaessa saatettava vertailukelpoisiksi jäsenvaltioiden välillä ja eri liikennemuotojen osalta.

(6) Komission olisi tietyn ajan kuluttua annettava kertomus, jotta voidaan arvioida tämän asetuksen soveltamista.

(7) Yhdenmukaisten tietojen tuottamiseen tarvittavien yhteisten tilastostandardien luominen on toimintaa, joka voidaan toteuttaa tehokkaasti vain yhteisön tasolla, perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kussakin jäsenvaltiossa olisi pantava kyseiset standardit täytäntöön virallisten tilastojen tuottamisesta vastaavien elinten ja laitosten valvonnassa.

(8) Yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 322/97(5) on viitekehys tämän asetuksen säännöksille.

(9) Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti.

(10) Neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom(7) perustettua tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu.

(11) Espanjan kuningaskunta ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat Lontoossa 2 päivänä joulukuuta 1987 näiden kahden maan ulkoministereiden yhteisellä julkilausumalla Gibraltarin lentoaseman käyttöä koskevista tiiviimmän yhteistyön järjestelyistä, ja nämä järjestelyt on vielä määrä ottaa käyttöön,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoite

Jäsenvaltioiden on tuotettava tilastotietoja matkustajien, rahdin ja postin kuljetuksista kaupallisessa lentoliikenteessä sekä siviili-ilma-alusten lennoista yhteisön lentoasemille ja yhteisön lentoasemilta, lukuun ottamatta valtion ilma-alusten lentoja.

2 artikla

Gibraltar

1. On sovittu, että asetuksen soveltaminen Gibraltarin lentoasemaan ei vaikuta Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudelliseen asemaan sen alueen suvereniteettia koskevassa riita-asiassa, jolla lentoasema sijaitsee.

2. Tätä asetusta ei sovelleta Gibraltarin lentoasemaan, ennen kuin Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministerien yhteisellä julkilausumalla 2 päivänä joulukuuta 1987 sovitut järjestelyt on otettu käyttöön. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ilmoittavat neuvostolle tällaisen käyttöönoton päivämäärän.

3 artikla

Kerättävät tiedot

1. Kunkin jäsenvaltion on kerättävä tilastotietoja seuraavista muuttujista:

a) matkustajat

b) rahti ja posti

c) lentomatkat

d) käytettävissä olevat matkustajapaikat

e) ilma-alusten operaatiot.

Kunkin alan tilastomuuttujat, niiden luokittelussa käytettävä nimikkeistö, havaintojaksot sekä määritelmät on esitetty liitteissä I ja II.

2. Kunkin jäsenvaltion on kerättävä kaikki liitteessä I olevat tiedot kaikista sen alueella olevista yhteisön lentoasemista, joiden matkustajamäärät ylittävät 150000 matkustajaa vuodessa.

Komissio laatii luettelon ensimmäisen alakohdan piiriin kuuluvista yhteisön lentoasemista ja saattaa sen tarvittaessa ajan tasalle 11 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

3. Niistä lentoasemista, joihin ei sovelleta 2 kohtaa, lukuun ottamatta lentoasemia, joilla on ainoastaan satunnaisesti kaupallista liikennettä, jäsenvaltioiden on ilmoitettava ainoastaan vuosittain liitteessä I olevassa taulukossa C 1 määritellyt tiedot.

4. Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sellaisten lentoasemien osalta

a) joiden matkustajamäärät ovat alle 1500000 matkustajaa vuodessa, joista ei tämän asetuksen voimaantulopäivänä ole kerätty liitteessä I määriteltyjä tietoja vastaavia tietoja,

b) ja joilla uuden tietojenkeruujärjestelmän käyttöönotto osoittautuu erittäin vaikeaksi,

11 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä käyttäen toimittaa liitteessä I tarkoitettuja tietoja vajanaisempia tietoja rajoitetun ajan, ei kuitenkaan yli kolmea vuotta 1 päivästä tammikuuta 2003.

5. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sellaisten lentoasemien osalta

a) joista ei tämän asetuksen voimaantulopäivänä ole kerätty liitteessä I olevassa taulukossa B 1 määriteltyjä tietoja vastaavia tilastotietoja,

b) ja joilla uuden tietojenkeruujärjestelmän käyttöönotto osoittautuu erittäin vaikeaksi,

toimittaa 31 päivään joulukuuta 2003 saakka 11 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen vain olemassa olevaa tietoa.

4 artikla

Tietojenkeruu

1. Tietojenkeruun on perustuttava mahdollisuuksien mukaan käytettävissä oleviin lähteisiin, jotta vastaajien työmäärä olisi mahdollisimman pieni.

2. Niiden vastaajien, joita jäsenvaltiot ovat pyytäneet antamaan tietoja, on annettava totuudenmukaista ja täydellistä tietoa säädettyjen määräaikojen kuluessa.

5 artikla

Tilastojen tarkkuus

Tietojenkeruun on perustuttava täydelliseen laskentaan, jollei ole asetettu muita 11 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisia tarkkuusvaatimuksia.

6 artikla

Tietojen käsittely

Jäsenvaltioiden on käytettävä sellaisia tietojen käsittelymenetelmiä, joilla varmistetaan, että 3 artiklan mukaisesti kerätyt tiedot täyttävät 5 artiklassa asetetut tarkkuusvaatimukset.

7 artikla

Tulosten toimittaminen

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 6 artiklassa tarkoitetut tietojen käsittelyn tulokset, mukaan lukien jäsenvaltioiden kansallista tilastosalaisuutta koskevaa lainsäädäntöä tai käytäntöä noudattaen salassa pidettäviksi julistamat tiedot, asetuksen (EY) N:o 322/97 säännösten mukaisesti.

2. Tulokset toimitetaan liitteessä I esitettyjen tiedostojen mukaisesti. Komissio määrää tiedostoista ja niiden toimittamisessa käytettävästä välineestä 11 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

3. Ensimmäinen havaintojakso alkaa 1 päivänä tammikuuta 2003. Tiedot on luovutettava mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua havaintojakson päättymisestä.

8 artikla

Levittäminen

1. Järjestelyt, joita komissio noudattaa tilastotulosten julkaisemisessa tai levittämisessä vahvistetaan 11 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Komissio levittää jäsenvaltioille asianmukaisia tilastotuloksia yhtä usein kuin tuloksia toimitetaan.

9 artikla

Kertomukset

1. Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä ilmoitettava kaikki tiedon keräämisessä käytettyjä menetelmiä koskevat tiedot. Jäsenvaltioiden on myös, silloin kun se on asianmukaista, ilmoitettava komissiolle käytettävissä keräysmenetelmissä tapahtuneista merkittävistä muutoksista.

2. Kun tietoja on kerätty kolmen vuoden ajan, komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta saadusta kokemuksesta, erityisesti sen 7 ja 8 artiklan osalta.

10 artikla

Täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista järjestelyistä, myös talouden ja tekniikan kehitykseen mukauttamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja erityisesti:

- asetuksen liitteiden eritelmien mukauttamisesta,

- kerättävien tietojen mukauttamisesta (3 artikla),

- 3 artiklan 2 kohdan kattamista yhteisön lentoasemien luettelosta,

- tilastojen tarkkuudesta (5 artikla),

- tiedostojen, tunnusten ja tulosten komissiolle toimittamiseen käytettävän välineen kuvauksesta (7 artikla),

- tilastotulosten levittämisestä (8 artikla),

määrää komissio 11 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

11 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa päätöksen 89/382/ETY, Euratom 1 artiklalla perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Chrisochoïdis

(1) EYVL C 325, 6.12.1995, s. 11.

(2) EYVL C 39, 12.2.1996, s. 25.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 29. helmikuuta 1996 (EYVL C 78, 18.3.1996, s. 28), vahvistettu 16. syyskuuta 1999 (EYVL C 54, 25.2.2000, s. 79), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 30. syyskuuta 2002 (EYVL C 275 E, 12.11.2002, s. 33) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 18. joulukuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 42, 16.2.1999, s. 1.

(5) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

LIITE I

EUROSTATILLE TOIMITETTAVIEN TIETOJEN TIETUERAKENNE

A. LENTOMATKATIETOKANTA (VÄHINTÄÄN NELJÄNNESVUOSITTAISET TIEDOT)

Lentomatkoja koskevat tiedot koskevat vain kaupallista lentoliikennettä.

Tiedoston tietuemalli

>TAULUKON PAIKKA>

B. TIETOKANTA LENTOJEN LÄHTÖ- JA PÄÄTEASEMISTA (VÄHINTÄÄN NELJÄNNESVUOSITTAISET TIEDOT)

Lennon lähtö- ja pääteasemaa koskevat tiedot koskevat vain kaupallista lentoliikennettä.

Tiedoston tietuemalli

>TAULUKON PAIKKA>

C. LENTOASEMATIETOKANTA (VÄHINTÄÄN NELJÄNNESVUOSITTAISET TIEDOT)

"Lentoasemia koskevat tiedot" koskevat vain kaupallista lentoliikennettä lukuun ottamatta "kaikkien lentojen kokonaismäärää", joka koskee kaikkia lentoja.

Tiedoston tietuemalli

>TAULUKON PAIKKA>

TUNNUKSET

1. Ilmoittava maa

Käytettävä tunnusjärjestelmä on peräisin lentopaikkojen ilmaisemisessa käytetystä ICAO:n kansallisuustunnusluettelosta.

Belgia EB

Tanska EK

Ranska LF

Saksa ED

Kreikka LG

Irlanti EI

Italia LI

Luxemburg EL

Alankomaat EH

Portugali LP

Espanja LE

Yhdistynyt kuningaskunta EG

Itävalta LO

Suomi EF

Ruotsi ES

2. Viitekausi

45 vuosi

21 tammikuu-maaliskuu (ensimmäinen neljännes)

22 huhtikuu-kesäkuu (toinen neljännes)

23 heinäkuu-syyskuu (kolmas neljännes)

24 lokakuu-joulukuu (neljäs neljännes)

1-12 tammikuu-joulukuu (kuukausi)

3. Lentoasemat

Lentoasemat koodataan ICAO:n 4-kirjaimisten tunnusten mukaisesti siten kuin ne on lueteltu ICAO-asiakirjassa 7910.

4. Lentoyhtiötä koskevat tiedot

Lentoyhtiötä koskevat tiedot. Tunnuksen koodaamisesta päätetään 11 artiklan 2 kohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

5. Ilma-alustyyppi

Ilma-alustyyppi koodataan ICAO:n ilma-alustyyppien tunnusten mukaisesti siten kuin ne on lueteltu ICAO-asiakirjassa 8643.

LIITE II

MÄÄRITELMÄT

Yhteisön lentoasema

Jäsenvaltion alue, joka on perustamissopimuksen määräysten alainen ja jossa on mahdollista toteuttaa kaupallista lentoliikennetoimintaa.

Kaupallinen lentoliikenne

Lento tai lennot, jotka suoritetaan korvausta vastaan siviili-ilma-aluksella, jonka määrä- tai lähtöasema on yhteisön lentoasema. Lennot voivat olla reitti- tai tilauslentoja.

Reittilennot

Lennot, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1) lennot suoritetaan korvausta vastaan matkustajien, rahdin ja/tai postin kuljettamiseen tarkoitetulla ilma-aluksella siten, että jokaiselle lennolle on myytävänä paikkoja yleisön käyttöön (joko suoraan lentoyhtiöltä tai sen valtuutetuilta edustajilta);

2) lentojen tarkoituksena on palvella samojen kahden tai useamman lentoaseman välistä liikennettä joko

a) julkistetun aikataulun mukaisesti; tai

b) niin säännöllisesti tai toistuvasti, että ne selvästi muodostavat järjestelmällisen sarjan.

Tilauslennot

Muut kuin reittilentojen yhteydessä ilmoitetut korvausta vastaan tapahtuvat lennot, mukaan lukien taksilennot.

Matkustajalennot

Kaikki lennot, joilla kuljetetaan yhtä tai useampaa maksavaa matkustajaa, sekä kaikki aikatauluissa matkustajalennoiksi merkityt lennot.

Rahti- ja postilennot

Reitti- tai tilauslennot, joilla kuljetetaan muuta kuin matkustajia eli rahtia ja postia.

Valtion ilma-alusten lennot

Sotilastarkoituksiin, tullin tai poliisin toimintaan, protokollaan taikka palonsammutukseen liittyvät lennot.

Matkustajayksiköt

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön lentoasemaluettelon laatimisessa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden osalta yksi matkustajayksikkö vastaa yhtä matkustajaa tai 90 kiloa rahtia ja postia.

Lentoyhtiö

Lentoliikenneyritys, jolla on voimassa oleva toimilupa. Jos lentoyhtiöillä on yhteisyrityksiä tai muita sopimusjärjestelyitä, joissa edellytetään kahden tai useamman lentoyhtiön vastaavan erikseen lentoon tai lentoyhdistelmään liittyvien lentoliikennetuotteiden tarjoamisesta ja myynnistä, ilmoitetaan lennon tosiasiallisesti hoitava lentoyhtiö.

Lentomatka

Lentomatka on ilma-aluksen toiminta noususta seuraavaan laskeutumiseen. Teknisiä pysähdyksiä ei oteta huomioon lentomatkojen luokittelussa. Liikenteen luokittelun on sen luonteesta riippumatta (matkustajat, rahti, posti) oltava sama kuin ilma-aluksen suorittaman lentomatkan luokittelu.

Lennot

Kahden lentoaseman välisten lentojen määrä.

Matkustajamäärä

Kaikki matkustajat, joiden matka alkaa ilmoittavalla lentoasemalla tai päättyy sinne, mukaan lukien vaihtomatkustajat ja matkustajat, joilla on suora jatkoyhteys.

Matkustajat, joilla on suora jatkoyhteys

Matkustajat, jotka jatkavat matkaansa lennolla, jolla on sama numero kuin lennolla, jolla he saapuivat.

Rahdin ja postin määrä

Muu lentokoneessa kuljetettu tavara kuin varastot ja matkatavarat, mukaan lukien pikakuljetus- ja diplomaattilaukut, mutta ei matkustajien matkatavaroita.

Käytettävissä olevat matkustajapaikat

Kahden lentoaseman väliselle lennolle myytävien matkustajapaikkojen kokonaismäärä (paitsi paikat, joita ei tosiasiallisesti käytetä matkustajien kuljetukseen maksimilentoonlähtöpainorajoitusten vuoksi). Jos ilma-aluksen paikkamäärästä ei ole käytettävissä tarkkoja tietoja, voidaan antaa arvioihin perustuvia tietoja.

Lennon lähtö- ja pääteasema

Liikenne tietyllä lennolla, jolla on sama lennon numero ja joka on jaettu lentoasemapareittain lennon lähtö- ja pääteaseman mukaisesti. (Jos matkustajien tai rahdin lähtöasemaa ei tunneta, lennon alkamispaikkana on pidettävä ilma-aluksen lähtöpaikkaa; samoin jos määräasema ei ole tunnettu, ilma-aluksen määräpaikkana on pidettävä pääteasemaa.)

Kuljetetut matkustajat

Sisältää kaikki matkustajat, joiden matka alkaa tai päättyy ilmoittavalla lentoasemalla. Sellaisia matkustajia, joilla on suora jatkoyhteys, ei lasketa mukaan.

Lastattu/purettu rahti ja posti

Ilma-alukseen lastattu tai ilma-aluksesta purettu tavara lukuun ottamatta varastoja ja matkatavaroita. Pikakuljetus- ja diplomaattilaukut lasketaan mukaan, mutta ei matkustajien matkatavaroita.

Kaikki lennot

Muiden kuin sotilasilma-alusten kaikki nousut ja laskeutumiset. Tähän kuuluvat ilmassa tehtävä lentotyö eli kaupalliset erikoislennot pääasiassa maatalouden, rakennustoiminnan, valokuvauksen ja maanmittauksen alalla sekä lentäjien koulutus, liikelennot ja kaikki muut ei-kaupalliset lennot.

Kaupallisen lentoliikenteen kaikki lennot

Kaikki siviili-ilma-alusten korvausta vastaan tekemät nousut ja laskeutumiset.