32003R0206

Komission asetus (EY) N:o 206/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna

Virallinen lehti nro L 028 , 04/02/2003 s. 0019 - 0023


Komission asetus (EY) N:o 206/2003,

annettu 3 päivänä helmikuuta 2003,

viljan toimittamisesta elintarvikeapuna

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnasta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista 27 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96(1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1726/2001(2), ja erityisesti sen 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Edellä mainitussa asetuksessa vahvistetaan luettelo maista ja elimistä, joille voidaan toimittaa yhteisön tukea, ja määritetään yleiset perusteet elintarvikeavun kuljettamisesta fob-toimitusvaiheen jälkeen.

(2) Useiden elintarvikeavun antamista koskevien päätösten johdosta komissio on myöntänyt tietyille vastaanottajille viljaa.

(3) Nämä toimitukset olisi tehtävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 mukaisesti yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden liikkeelle saattamista koskevista yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 1997 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2519/97(3) annettujen sääntöjen mukaan. On tarpeen tarkentaa erityisesti toimittamista koskevat määräajat ja ehdot siitä aiheutuneiden kustannusten määrittämiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisössä saatetaan liikkeelle viljaa sen toimittamiseksi yhteisön elintarvikeapuna liitteessä osoitetuille vastaanottajille asetuksen (EY) N:o 2519/97 säännösten mukaisesti ja liitteessä luetelluin edellytyksin.

Tarjoajan katsotaan saaneen tietoonsa kaikki sovellettavat yleiset ja erityiset ehdot ja hyväksyneen ne. Mitään muita hänen tarjoukseensa sisältyviä ehtoja tai varauksia ei oteta huomioon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1.

(2) EYVL L 234, 1.9.2001, s. 10.

(3) EYVL L 346, 17.12.1997, s. 23.

LIITE

Viitteet:

ERÄ A

1. Toimen N:o: 58/02

2. Edunsaaja(2): World Food Programme (WFP) , Via Cesare Giulio Viola 68 , I - 00148 Roma; p. (39-06) 65 13 29 88; f. 65 13 28 44/3; teleksi: 626675 WFP I

3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää

4. Määrämaa: Liberia

5. Hankittava tuote: karkeat maissijauhot

6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 5500

7. Erien lukumäärä: 1

8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu(3)(5): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.14)

9. Pakkaaminen(7): katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (2.2 A 1.d, 2.d ja B.1)

10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät(6): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.B.3)

- merkinnöissä käytettävä kieli: englanti

- lisämerkinnät: -

11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat

12. Vahvistettu toimitusvaihe(8): toimitettu purkusatamaan - purettu

13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan - FOB ahdattuna

14. a) Laivaussatama: -

b) Lastauspaikka: -:

15. Purkaussatama: Monrovia

16. Määräpaikka: -

- välisatama tai -varasto: -

- maakuljetusreitti: -

17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen: - ensimmäinen määräaika: 20.4.2003

- toinen määräaika: 4.5.2003

18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika: - ensimmäinen määräaika: 17-30.3.2003

- toinen määräaika: 31.3.-13.4.2003

19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa): - ensimmäinen määräaika: 18.2.2003

- toinen määräaika: 4.3.2003

20. Tarjousvakuuden määrä: 5 EUR tonnia kohti

21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite(1): M. Vestergaard , Commission européenne , Bureau: L 130 7/46 , B - 1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; faksi (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Vientituki(4): 29.1.2003 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 2307/2002 (EYVL L 348, 21.12.2002, s. 100)

ERÄ B

1. Toimen N:o: 60/02

2. Edunsaaja(2): Worl Food Programme (WPF) , Via Cesare Giulio Viola 68 , I - 00148 Roma; p. (39-06) 65 13 29 88; faksi: 65 13 28 44/3; teleksi: 626675 WFP I

3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää

4. Määrämaa: Korean kansantasavalta

5. Hankittava tuote: tavallinen vehnä

6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 12000

7. Erien lukumäärä: 1

8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu(3)(5): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.1)

9. Pakkaaminen(7): katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (1.0 A 1.c, 2.c ja B.3)

10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät(6): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.A.3)

- merkinnöissä käytettävä kieli: englanti

- lisämerkinnät: -

11. Tuotteen hankintapa: yhteisön markkinat

12. Vahvistettu toimitusvaihe(8): toimitettu purkusatamaan - purettu

13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan - FOB ahdattuna

14. a) Laivaussatama: -

b) Lastauspaikka: -:

15. Purkaussatama: Nampo

16. Määräpaikka: -

- välisatama tai -varasto: -

- maakuljetusreitti: -

17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen: - ensimmäinen määräaika: 4.5.2003

- toinen määräaika: 18.5.2003

18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika: - ensimmäinen määräaika: 3-16.3.2003

- toinen määräaika: 17-30.3.2003

19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa): - ensimmäinen määräaika: 18.2.2003

- toinen määräaika: 4.3.2003

20. Tarjousvakuuden määrä: 5 EUR tonnia kohti

21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite(1): M. Vestergaard , Commission européenne , Bureau L130 7/46 , B - 1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; faksi (32-2) 296 70 03 / 296 70 04

22. Vientituki(4): 29.1.2003 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 2307/2002 (EYVL L 348, 21.12.2002, s. 100)

ERÄ C

1. Toimen nro: 59/02

2. Edunsaaja(2): World Food Programme (WFP) , Via Cesare Giulio Viola 68 , I - 00148 Roma; p. (39-06) 6513 2988; f. 6513 2844/3; teleksi: 626675 WFP I

3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää

4. Määrämaa: Israel

5. Hankittava tuote: vehnäjauho

6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 3000

7. Erien lukumäärä: 1; 3 osassa (C1: 1000 t; C2: 1000 t; C3: 1000 t)

8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu(3)(5): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.10)

9. Pakkaaminen(7): katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (2.2 A 1.d, 2.d ja B.4)

10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät(6): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.B.3)

- merkinnöissä käytettävä kieli: englanti

- lisämerkinnät: -

11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat

12. Vahvistettu toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan

13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: -

14. a) Laivaussatama: -

b) Lastauspaikka: -:

15. Purkaussatama: -

16. Määräpaikka: -

- välisatama tai -varasto: -

- maakuljetusreitti: -

17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen: - ensimmäinen määräaika: C1: 10-30.3.2003; C2: 24.3-13.4.2003; C3: 7-27.4.2003

- toinen määräaika: C1: 24.3-13.4.2003; C2: 7-27.4.2003; C3: 21.4-11.5.2003

18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika: - ensimmäinen määräaika: -

- toinen määräaika: -

19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa): - ensimmäinen määräaika: 18.2.2003

- toinen määräaika: 4.3.2003

20. Tarjousvakuuden määrä: 5 EUR tonnia kohti

21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite(1): Attn. Mr T. Vestergaard , Commission européenne , Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi / Wetstraat 200 , B - 1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2) 296 70 03 / 296 70 04

22. Vientituki(4): 29.1.2003 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 2307/2002 (EYVL L 348, 21.12.2002, s. 100)

Komissio tarvitsee ehdottomasti tietyt tarjouksentekijää koskevat tiedot (etenkin hyvitettävän tilin tiedot) voidakseen tehdä toimitussopimuksen. Tarvittavat tiedot mainitaan lomakkeessa, joka löytyy Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/budget/ execution/ftiers_fr.htm.

Jos näitä tietoja ei ole toimitettu, toimituksen suorittajaksi valittu tarjouksentekijä ei voi vedota asetuksen (EY) N:o 2519/97 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun tiedoksi antamisen määräaikaan.

Tarjouksentekijöitä pyydetäänkin toimittamaan mainittu lomake asianmukaisesti täytettynä tarjouksensa yhteydessä.

(1) Lisätietoja: Torben Vestergaard, p. (32-2) 299 30 50; f. (32-2) 296 20 05.

(2) Toimittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan mahdollisimman pian selvittääkseen, mitä kuljetusasiakirjoja tarvitaan.

(3) Toimittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta oleva todistus siitä, että kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuotteen osalta. Radioaktiivisuustodistuksessa on oltava cesium-134- ja -137- sekä jodi-131-taso.

(4) Komission asetusta (EY) N:o 2298/2001 (EYVL L 308, 27.11.2001, s. 16) sovelletaan vientitukeen. Edellä mainitun asetuksen 2 artiklassa tarkoitettu päivämäärä on tämän liitteen kohtaan 22 merkitty päivämäärä.

(5) Toimittaja toimittaa vastaanottajalle tai tämän edustajalle toimituksen yhteydessä asiakirjan:

- kasvien terveystodistus.

(6) Poiketen siitä, mitä Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 114, 29. huhtikuuta 1991 määrätään. II.A.3.c tai II.B.5.c kohdan teksti korvataan seuraavalla tekstillä: "merkintä 'Euroopan yhteisö'".

(7) Sen varalta, että tavarat mahdollisesti säkitetään uudelleen, tarjouskilpailun voittajan on toimitettava 2 prosenttia ylimääräisiä tyhjiä säkkejä, jotka ovat samaa laatua kuin tavaraa sisältävät säkit ja joissa on merkinnän jälkeen suuraakkonen "R".

Erä C: toimitettava 20 jalan konteissa, joiden yksikkötilavuus ei ole yli 18 metristä nettotonnia.

(8) Asetuksen (ETY) N:o 2519/97 14 artiklan 3 kohdan säännösten lisäksi vuokratut alukset eivät saa esiintyä missään neljästä viimeisimmästä neljännesvuosittaisesta pysäytettyjen alusten luettelosta, jota julkaistaan Pariisissa allekirjoitetun satamavaltioiden harjoittamaa tarkastustoimintaa koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti (neuvoston direktiivi 95/21/EY (EYVL L 157, 7.7.1995, s. 1)).