32003R0150

Neuvoston asetus (EY) N:o 150/2003, annettu 21 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen aseiden ja puolustustarvikkeiden tuontitullien suspendoimisesta

Virallinen lehti nro L 025 , 30/01/2003 s. 0001 - 0006


Neuvoston asetus (EY) N:o 150/2003,

annettu 21 päivänä tammikuuta 2003,

tiettyjen aseiden ja puolustustarvikkeiden tuontitullien suspendoimisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön perustuminen tulliliittoon edellyttää, että yhteisiä tullitariffeja sovelletaan hyödykkeiden maahantuontiin kolmansista maista kaikkien jäsenvaltioiden suhteen johdonmukaisesti, elleivät erityiset yhteisön toimenpiteet edellytä toisin.

(2) On koko yhteisön edun mukaista, että jäsenvaltiot pystyvät hankkimaan asevoimilleen teknologialtaan pisimmälle kehitettyjä ja sopivimpia aseita ja puolustustarvikkeita. Koska teknologinen kehitys kyseisellä teollisuuden alalla on nopeaa kaikkialla maailmassa, jäsenvaltioiden kansallisesta puolustuksesta vastaavien viranomaisten tavanomaisena käytäntönä on hankkia aseita ja puolustustarvikkeita kolmansissa maissa sijaitsevilta tuottajilta tai muilta toimittajilta. Jäsenvaltioiden turvallisuusintressin huomioon ottaen on yhteisön edun mukaista, että eräitä näistä aseista ja tarvikkeista voidaan tuoda maahan tullitta.

(3) Tällaisen tullisuspension johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista laatia yhteinen luettelo aseista ja puolustustarvikkeista, joihin tullisuspensiota voidaan soveltaa. Kyseisten hyödykkeiden erityisluonteen vuoksi on myös tarkoituksenmukaista, että osat, komponentit ja osakokoonpanot, jotka on tarkoitettu yhdistettäviksi tai asennettaviksi luettelossa oleviin tavaroihin tai näiden tavaroiden korjaamiseen, kunnossapitoon tai huoltoon, sekä koulutustoimintaan tai luettelossa olevien tavaroiden testaamiseen käytettävät tavarat voidaan tuoda maahan tullitta. Niiden puolustustarvikkeiden maahantuontiin, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, sovelletaan asianmukaisia yhteisen tullitariffin mukaisia tulleja.

(4) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten erilaisten organisaatiorakenteiden takia on tarpeellista yksinomaan tullitarkoituksiin määritellä maahantuotujen tavaroiden loppukäyttö yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(2) ja sen täytäntöönpanoasetusten (jäljempänä "tullikoodeksi") mukaisesti. Asianomaisten viranomaisten hallinnollisen työn rajoittamiseksi on asianmukaista asettaa määräaika loppukäyttöä koskevalle tullivalvonnalle.

(5) Jäsenvaltioiden sotilassalaisuuksien suojaamiseksi on luotava erityiset hallinnolliset menettelyt tullisuspension myöntämiseksi. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama selvitys, jonka asevoimille aseet tai puolustustarvikkeet on tarkoitettu, olisi asianmukainen takuu siitä, että vaaditut edellytykset täyttyvät, ja sitä voitaisiin käyttää myös tullikoodeksissa vaadittuna tulliselvityksenä. Selvitys olisi annettava todistuksen muotoisena. On aiheellista määritellä todistuksissa käytettävä kaava ja sallia myös automaattisten tietojenkäsittelytekniikoiden käyttö selvityksessä.

(6) On tarpeellista laatia säännöt siitä, miten jäsenvaltiot ilmoittavat tämän asetuksen nojalla tullisuspendoitujen tavaroiden määrän ja arvon sekä antamiensa todistusten lukumäärän, sekä menettelyistä tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tällä asetuksella vahvistetaan edellytykset jäsenvaltioiden sotilaallisesta puolustuksesta vastaavien viranomaisten toimesta tai nimissä kolmansista maista maahan tuotujen tiettyjen aseiden ja puolustustarvikkeiden tuontitullien yksipuoliselle suspendoinnille.

2 artikla

1. Liitteessä I lueteltujen tavaroiden maahantuontiin sovellettavat yhteisen tullitariffin mukaiset tullit suspendoidaan kokonaan, kun kyseiset tavarat tulevat Euroopan unionin jäsenvaltioiden asevoimien käyttöön tai niiden nimissä käytettäviksi yksin tai yhteistyössä muiden valtioiden kanssa jäsenvaltion alueellisen koskemattomuuden puolustamiseksi tai kansainvälisiin rauhanturva- tai -tukitehtäviin osallistumiseksi tai muihin sotilastarkoituksiin, kuten Euroopan unionin kansalaisten suojelemiseen yhteiskunnallisilta tai sotilaallisilta levottomuuksilta.

2. Kyseiset tullit suspendoidaan kokonaan myös:

a) osilta, komponenteilta ja osakokoonpanoilta, jotka on tuotu maahan yhdistettäviksi tai asennettaviksi liitteiden I ja II luettelossa oleviin tavaroihin, tai niiden osilta, komponenteilta ja osakokoonpanoilta, tai osilta, komponenteilta ja osakokoonpanoilta, jotka on tuotu maahan kyseisten tavaroiden korjaamista, kunnossapitoa tai huoltoa varten;

b) tavaroilta, jotka on tuotu maahan liitteiden I ja II luettelossa olevia tavaroita koskevaa testaus- tai koulutustoimintaa varten.

3. Liitteessä I ja tämän artiklan 2 kohdassa määriteltyihin maahantuotuihin tavaroihin sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 21 ja 82 artiklassa ja sen täytäntöönpanosäädöksissä asetettuja loppukäyttöä koskevia edellytyksiä. Loppukäyttöä koskeva tullivalvonta päättyy kolmen vuoden kuluttua päivästä, jona tavarat luovutettiin vapaaseen liikkeeseen.

4. Liitteessä I lueteltujen tavaroiden käyttäminen koulutustarkoituksiin tai näiden tavaroiden tilapäinen käyttö yhteisön tullialueella asevoimien tai muiden joukkojen toimesta odottamattomasta onnettomuudesta tai luonnonkatastrofista johtuviin siviilitarkoituksiin ei ole 1 kohdassa määritellyn loppukäytön vastaista.

3 artikla

1. Edellä 2 artiklan nojalla tullisuspension piiriin kuuluviksi esitettyjen tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevaan hakemukseen on liitettävä sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama todistus, jonka asevoimille tavarat on tarkoitettu. Tuontijäsenvaltion tulliviranomaisille on toimitettava liitteen III mukainen todistus yhdessä siinä mainittujen tavaroiden kanssa. Sillä voidaan korvata asetuksen (ETY) N:o 2913/92 59-76 artiklassa vaadittu tulli-ilmoitus.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, todistus ja maahantuodut tavarat voidaan sotilaallisista salassapitosyistä toimittaa tuontijäsenvaltion tätä varten nimeämille muille viranomaisille. Tällöin todistuksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä ennen kunkin vuoden tammikuun 31 ja heinäkuun 31 päivää kyseisiä maahantuotuja tavaroita koskeva yhteenveto saman jäsenvaltion tulliviranomaisille. Yhteenvedon on koskettava sen toimittamista välittömästi edeltävää kuuden kuukauden ajanjaksoa. Yhteenvedossa on mainittava todistusten lukumäärä ja myöntämispäivä sekä todistusten nojalla maahantuotujen hyödykkeiden tuontipäivä, kokonaisarvo ja bruttopaino.

3. Todistuksen laatimiseen ja esittämiseen tulliviranomaisille tai muille tulliselvityksestä vastaaville viranomaisille voidaan käyttää tietojenkäsittelytekniikkaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93(3) 292 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

4. Tätä artiklaa sovelletaan tarvittavin muutoksin liitteessä II lueteltuihin maahantuotuihin tavaroihin.

4 artikla

Todistuksen antavan tai tavaroita käyttävän toimivaltaisen viranomaisen on 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta ilmoitettava jäsenvaltionsa tulliviranomaisille liitteessä I ja 2 artiklan 2 kohdassa lueteltujen tavaroiden kaikesta tullivalvonnan aikana tapahtuvasta käytöstä, joka poikkeaa 2 artiklan 1 kohdassa määritellystä käytöstä, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 21 ja 87 artiklan mukaisesti.

5 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle niiden viranomaisten nimet, joilla on toimivalta antaa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, ja malli kyseisten viranomaisten käyttämästä leimasta. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle myös sen viranomaisen nimi, joka voi luovuttaa maahantuodut tavarat 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Komissio välittää saamansa tiedot muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisille.

2. Jos tavarat tulevat vapaaseen liikkeeseen muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa todistus on annettu, tuontijäsenvaltion tulliviranomaisten on toimitettava todistuksen jäljennös sen jäsenvaltion tullihallinnolle, jonka toimivaltainen viranomainen on antanut todistuksen.

Jos muut viranomaiset ovat luovuttaneet tavarat 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa todistus on annettu, kyseisten viranomaisten on toimitettava todistuksen jäljennös suoraan todistuksen antaneille viranomaisille.

3. Kunkin jäsenvaltion viranomaisen, jolla on valtuudet antaa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, on säilytettävä annettujen todistusten jäljennökset ja asiakirjatodisteet, jotka tarvitaan suspension oikean soveltamisen osoittamiseen, kolmen vuoden ajan tavaroiden tullivalvonnan voimassaolon päätyttyä.

6 artikla

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, jos jokin jäsenvaltio jättää pyynnön liitteissä I ja II olevia luetteloita koskevan muutosehdotuksen esittämisestä.

7 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle tietoja tämän asetuksen hallinnollisesta täytäntöönpanosta kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

2. Jäsenvaltioiden on myös toimitettava komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kunkin kalenterivuoden päättymisestä tiedot annettujen todistusten kokonaislukumäärästä sekä yhdessä tämän asetuksen säännösten mukaisesti maahantuotujen tavaroiden kokonaisarvosta ja bruttopainosta.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä tammikuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. Christodoulakis

(1) EYVL C 265, 12.10.1988, s. 9.

(2) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17 )

(3) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 993/2001 (EYVL L 141, 28.5.2001, s. 1).

LIITE I

LUETTELO ASEISTA JA PUOLUSTUSTARVIKKEISTA, JOIDEN TUONTITULLIT ON SUSPENDOITU(1)

2804

2825

3601

3602

3603

3604

3606

3701

3702

3703

3705

3707

3824

3926

4202

4911

5608

6116

6210

6211

6217

6305

6307

6506

7308

7311

7314

7326

7610

8413

8414

8415

8418

8419

8421

8424

8427

8472

8479

8502

8516

8518

8521

8525

8526

8527

8528

8531

8535

8536

8539

8543

8544

8701

8703

8704

8705

8709

8710

8711

8716

8801

8802

8804

8805

8901

8903

8906

8907

9004

9005

9006

9008

9013

9014

9015

9020

9022

9025

9027

9030

9031

9302

9303

9304

9306

9307

9404

9406

(1) 1 päivästä tammikuuta 2003 sovellettavat CN-koodit, jotka on hyväksytty tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 1 päivänä elokuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1832/2002 (EYVL L 290, 28.10.2002, s. 1).

LIITE II

LUETTELO ASEISTA JA PUOLUSTUSTARVIKKEISTA, JOIDEN SOPIMUSTULLI ON "TULLIVAPAA" JA JOIHIN VOIDAAN SOVELTAA 3 ARTIKLAN TUONTIMENETTELYJÄ(1)

4901

8426

8428

8429

8430

8470

8471

8517

8524

9018

9019

9021

9026

9301

(1) 1 päivästä tammikuuta 2003 sovellettavat CN-koodit, jotka on hyväksytty tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 1 päivänä elokuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1832/2002 (EYVL L 290, 28.10.2002, s. 1).

LIITE III

>PIC FILE= "L_2003025FI.000602.TIF">