32003R0038

Komission asetus (EY) N:o 38/2003, annettu 9 päivänä tammikuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 005 , 10/01/2003 s. 0009 - 0010


Komission asetus (EY) N:o 38/2003,

annettu 9 päivänä tammikuuta 2003,

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo, että

(1) asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan 8 kohdan nojalla lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientitukea on sovellettava hakemuksesta tämän luvan voimassaoloaikana toteutuvaan vientiin; tässä tapauksessa tukeen on sovellettava korjauskerrointa,

(2) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1501/95(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1163/2002(4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1324/2002(5), sallitaan asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen; tämä kerroin on laskettava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa esitetyt tekijät,

(3) maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää korjauskertoimen eriyttämistä määräpaikan mukaan,

(4) korjauskerroin ja tuki on vahvistettava samaa menettelyä noudattaen; kerrointa voidaan muuttaa kahden vahvistamisen välisenä aikana,

(5) edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti, ja

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta maltaita, ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7.

(4) EYVL L 170, 29.6.2002, s. 46.

(5) EYVL L 194, 23.7.2002, s. 26.

LIITE

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 9 päivänä tammikuuta 2003 annettuun komission asetukseen

>TAULUKON PAIKKA>

Huom.

Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6).

Muut määräpaikat:

C03 Sveitsi, Liechtenstein, Puola, Tsekin tasavalta, Slovakian tasavalta, Norja, Färsaaret, Islanti, Venäjä, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, Slovenia, entisen Jugoslavian alue pois lukien Slovenia, Kroatia ja Bosnia ja Hertsegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaidzan, Moldova, Ukraina, Kazakstan, Kirgisistan, Uzbekistan, Tadzikistan, Turkmenistan, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Egypti, Malta, Kypros ja Turkki.