32003R0008

Komission asetus (EY) N:o 8/2003, annettu 3 päivänä tammikuuta 2003, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

Virallinen lehti nro L 001 , 04/01/2003 s. 0056 - 0058


Komission asetus (EY) N:o 8/2003,

annettu 3 päivänä tammikuuta 2003,

tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 597/2002(4), ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 2392/2002(5).

(2) Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 EUR/t vahvistetusta tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 2392/2002 vahvistettuja tuontitulleja,

(3) Asetuksen (EY) N:o 2378/2002 1 artiklassa säädetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EY) N: 1249/96 säännöksistä poikkeamisesta. Tämän vuoksi on syytä muuttaa asetuksen (EY) N:o 2392/2002 liitteet sen selventämiseksi, millaisia tulleja kannetaan, jos tuonti ei ole tapahtunut tariffikiintiöissä.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2392/2002 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.

(4) EYVL L 91, 6.4.2002, s. 9.

(5) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 139.

LIITE I

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitullit

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Tullien laskentatekijät

(30.12.2002 ja 2.1.2003 välisenä aikana)

1. Vahvistamispäivää edeltävien kahden viikon keskiarvot:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Maksut: Meksikonlahti-Rotterdam: 14,69 EUR/t; Suuret järvet-Rotterdam: 23,61 EUR/t.

3.

>TAULUKON PAIKKA>