32003L0107

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/107/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun neuvoston direktiivin 96/16/EY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 007 , 13/01/2004 s. 0040 - 0040


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/107/EY,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2003,

maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun neuvoston direktiivin 96/16/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Neuvoston direktiivin 96/16/EY(2) tarkoituksena on tuottaa vertailukelpoisia ja luotettavia tietoja maidon tuotannosta ja sen käytöstä samoin kuin luotettavia säännöllisiä ja lyhyttä aikaväliä koskevia tietoja maidon jakelusta yrityksiin, jotka käsittelevät ja jalostavat maitoa, sekä maitovalmisteiden tuotannosta jäsenvaltioissa.

(2) Maidon proteiiniosuuden kasvavan taloudellisen merkityksen vuoksi tärkeimpien maitovalmisteiden proteiinipitoisuudesta saatavat tilastotiedot ovat entistä tärkeämpiä.

(3) Maatalouden yleinen erikoistuminen on kasvussa, ja erityisesti maitoalalla on tällä hetkellä käynnissä alueellinen erikoistuminen, joka aiheuttaa valtavia alueellisia eroja jäsenvaltion sisällä, minkä vuoksi tarvitaan tarkkoja alueellista tasoa koskevia tietoja.

(4) Tulosten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi menetelmäkertomukset on tarpeen laatia yhdenmukaista lomaketta käyttäen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston direktiivi 96/16/EY seuraavasti:

1) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 1 kohdan b alakohtaan tekstit seuraavasti:

"iv) tärkeimpien maitovalmisteiden proteiinipitoisuuksista parhaiten soveltuvaa mittaus- tai arviointimenetelmää käyttäen tietojen luotettavuuden varmistamiseksi;

v) maatilojen tuottaman lehmänmaidon määristä alueellisella tasolla (alueyksikkö NUTS 2) parhaiten soveltuvaa mittaus- tai arviointimenetelmää käyttäen tietojen luotettavuuden varmistamiseksi."

b) Kumotaan 2 kohta.

2) Korvataan 5 artiklan 2 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

"Jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuosittain komissiolle 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen käsittelyssä käyttämiään menetelmiä koskevat tiedot yhdenmukaisella lomakkeella, jonka komissio laatii 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

3) Muutetaan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a) Poistetaan b alakohdan toinen luetelmakohta.

b) Korvataan c alakohta seuraavasti:

"c) tilastointivuotta seuraavan vuoden syyskuussa 1 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan v alakohdassa ja c alakohdassa tarkoitetut tulokset."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. Lunardi

(1) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. syyskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 17. marraskuuta 2003.

(2) EYVL L 78, 28.3.1996, s. 27.