32003L0092

Neuvoston direktiivi 2003/92/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta kaasun ja sähkön luovutuspaikkaa koskevien sääntöjen osalta

Virallinen lehti nro L 260 , 11/10/2003 s. 0008 - 0009


Neuvoston direktiivi 2003/92/EY,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2003,

direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta kaasun ja sähkön luovutuspaikkaa koskevien sääntöjen osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden toteuttamiseen tähtäävä kaasu- ja sähköalan yhä kasvava vapauttaminen on tuonut esiin tarpeen tarkastella jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetussa neuvoston kuudennessa direktiivissä 77/388/ETY(4) vahvistettuja voimassa olevia alv-sääntöjä sähkön ja kaasun luovutuspaikan osalta sisämarkkinoiden alv-järjestelmän toiminnan nykyaikaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi komission omaksuman strategian mukaisesti.

(2) Sähköä ja kaasua pidetään arvonlisäverotuksessa tavaroina, joten niiden luovutuspaikka rajat ylittävässä kaupassa on määritettävä direktiivin 77/388/ETY 8 artiklan mukaisesti. Koska sähkön ja kaasun fyysistä kulkua kuitenkin on vaikea seurata, niiden luovutuspaikan määrittäminen voimassa olevien sääntöjen nojalla on erityisen hankalaa.

(3) Jotta voitaisiin varmistaa todelliset sähkön ja kaasun sisämarkkinat ilman arvonlisäverotuksesta johtuvia esteitä, maakaasun jakeluverkossa kuljetettavan kaasun ja sähkön luovutuspaikkana ennen näiden tavaroiden päätymistä lopulliseen kulutukseen olisi pidettävä paikkaa, jossa asiakkaalla on liiketoimintansa kotipaikka.

(4) Sen varmistamiseksi, että sähkön ja kaasun luovutusta verotetaan tosiasiallisessa kulutuspaikassa, niiden luovutusta loppukäyttövaiheessa eli toimitusta kauppiailta ja jakelijoilta loppukäyttäjälle olisi verotettava paikassa, jossa asiakas tosiasiallisesti käyttää ja kuluttaa nämä tavarat. Tavallisesti tämä on paikka, jossa asiakkaan mittari sijaitsee.

(5) Sähkön ja kaasun toimitus tapahtuu jakeluverkoissa, joihin verkko-operaattorit tarjoavat pääsyn. Kaksinkertaisen verotuksen tai verottamatta jättämisen välttämiseksi on tarpeen yhdenmukaistaa siirto- ja kuljetuspalvelujen suorituspaikkaa koskevia sääntöjä. Jakelujärjestelmiin pääsy ja niiden käyttö sekä mainittuihin toimiin suoraan liittyvien muiden palvelujen tarjoaminen olisi tästä syystä lisättävä direktiivin 77/388/ETY 9 artiklan 2 kohdan e alakohdassa esitettyyn erityistapausten luetteloon.

(6) Maakaasun jakeluverkossa kuljetettavan kaasun maahantuonti tai sähkön maahantuonti olisi kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi vapautettava verosta.

(7) Maakaasun jakeluverkossa kuljetettavan kaasun tai sähkön luovutuspaikkaa koskevien sääntöjen muutoksiin olisi yhdistettävä pakollinen käännetty verovelvollisuus niissä tapauksissa, joissa asiakas on arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity henkilö.

(8) Direktiivi 77/388/ETY olisi tämän vuoksi muutettava tätä vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 77/388/ETY seuraavasti:

1) Lisätään 8 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

"d) jos maakaasun jakeluverkossa kuljetettavaa kaasua tai sähköä luovutetaan verovelvolliselle jälleenmyyjälle: paikkaa, jossa kyseisellä verovelvollisella jälleenmyyjällä on liiketoimintansa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, jota varten nämä tavarat luovutetaan, taikka jos tällaista kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, paikkaa, jossa verovelvollisella jälleenmyyjällä on pysyvä osoite tai jossa hän tavallisesti asuu.

Tässä säännöksessä 'verovelvollisella jälleenmyyjällä' tarkoitetaan verovelvollista, jonka pääasiallisena toimintana kaasun ja sähkön ostojen osalta on kyseisten tuotteiden jälleenmyynti ja jonka oma kulutus näiden tuotteiden osalta on hyvin vähäinen.

e) maakaasun jakeluverkossa kuljetettavan kaasun tai sähkön luovutuksen osalta, kun luovutus ei kuulu d alakohdan soveltamisalaan: paikkaa, jossa asiakas tosiasiallisesti käyttää ja kuluttaa nämä tavarat. Jos asiakas ei tosiasiallisesti kuluta kaikkia tavaroita tai osaa tavaroista, kuluttamattomat tavarat katsotaan käytetyiksi ja kulutetuiksi paikassa, jossa hänellä on liiketoimintansa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, jota varten nämä tavarat luovutetaan. Jos tällaista kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, asiakkaan katsotaan käyttäneen ja kuluttaneen tavarat paikassa, jossa hänellä on pysyvä osoite, tai jossa hän tavallisesti asuu."

2) Lisätään 9 artiklan 2 kohdan e alakohtaan kahdeksannen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

"- pääsyn tarjoaminen maakaasun ja sähkön jakelujärjestelmiin sekä niissä tapahtuva kuljetus tai siirto sekä muiden mainittuihin toimiin suoraan liittyvien palvelujen tarjoaminen".

3) Lisätään 14 artiklan 1 kohtaan k alakohta seuraavasti:

"k) maakaasun jakeluverkossa kuljetettavan kaasun tai sähkön maahantuonti.".

4) Korvataan 21 artiklan 1 kohdan a alakohta, sellaisena kuin se on esitetty 28 g artiklassa, seuraavasti:

"a) verovelvollinen, joka suorittaa verollisen tavaroiden luovutuksen tai verollisen palvelun, lukuun ottamatta b, c ja f alakohdassa tarkoitettuja tapauksia. Jos verollisen tavaroiden luovutuksen tai verollisen palvelun suorittaa verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle, jäsenvaltiot voivat säätää vahvistamiensa edellytysten mukaisesti, että veronmaksuvelvollinen on verollisen tavaroiden luovutuksen tai verollisen palvelujen suorituksen vastaanottaja;"

5) Lisätään 21 artiklan 1 kohtaan, sellaisena kuin se on esitetty 28 g artiklassa, f alakohta seuraavasti:

"f) maan alueella arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröidyt henkilöt, joille luovutetaan tavaroita 8 artiklan 1 kohdan d tai e alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti, jos luovutukset suorittaa verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle."

6) Korvataan 22 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, sellaisena kuin se on esitetty 28 h artiklassa, ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- verovelvolliset, 28 a artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja verovelvollisia lukuun ottamatta, jotka suorittavat maan alueella niille vähennysoikeuden antavia tavaroiden luovutuksia tai palveluja, jotka ovat muita kuin sellaisia tavaroiden luovutuksia tai palvelujen suorituksia, joista 21 artiklan 1 kohdan a, b, c tai f alakohdan mukaan yksinomaan vastaanottaja on veronmaksuvelvollinen. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin olla antamatta tunnistetta tietyille 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille verovelvollisille,"

7) Lisätään 28 a artiklan 5 kohdan b alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

"- maakaasun jakeluverkossa kuljetettavan kaasun tai sähkön luovutus 8 artiklan 1 kohdan d tai e alakohdassa säädetyin edellytyksin."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä lokakuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Tremonti

(1) Ehdotus tehty 5.12.2002 (ei vielä julkaistu EUVL:ssä)

(2) Lausunto annettu 13.5.2003 (ei vielä julkaistu EUVL:ssä).

(3) Lausunto annettu 26.3.2003 (ei vielä julkaistu EUVL:ssä).

(4) EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2002/93/EY (EYVL L 331, 7.12.2002, s. 27).