32003L0044

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/44/EY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 94/25/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 214 , 26/08/2003 s. 0018 - 0035


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/44/EY,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003,

huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 94/25/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3), ja ottavat huomioon sovittelukomitean 9 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 16 päivänä kesäkuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/25/EY(4) antamisen jälkeen tapahtuneen kehityksen johdosta on tarpeen muuttaa kyseistä direktiiviä.

(2) Direktiiviä 94/25/EY ei sovelleta vesiskoottereihin, vaikka direktiivin antamisen jälkeen jotkin jäsenvaltiot ovat antaneet kyseisiä laitteita koskevia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

(3) Huviveneiden ja vesiskootterien moottorit aiheuttavat hiilimonoksidia (CO), hiilivetyjä (HC) ja typen oksideja (NOx) sisältäviä pakokaasupäästöjä, melupäästöjä ja hiukkaspäästöjä, jotka vaikuttavat sekä ihmisten terveyteen että ympäristöön.

(4) Kyseisten huviveneiden ja vesiskoottereiden moottoreiden aiheuttamat pakokaasupäästöt ja niiden aiheuttamat melupäästöt eivät myöskään kuulu direktiivin 94/25/EY soveltamisalaan.

(5) Yhteisön eri toimissa on nykyisin tarpeen ottaa ympäristönsuojeluvaatimukset huomioon kestävän kehityksen edistämiseksi. Nämä säännökset, jotka olivat jo teollisuuden kilpailukyvyn ja ympäristönsuojelun välisestä suhteesta 3 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston päätöslauselman(5) aiheena, mainitaan 29 päivänä huhtikuuta 1999 kokoontuneen teollisuusneuvoston päätelmissä.

(6) Joissakin jäsenvaltioissa on voimassa lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä huviveneiden ja moottoreiden melu- ja pakokaasupäästöjen rajoittamisesta ihmisten terveyden, ympäristön ja tarvittaessa kotieläinten terveyden suojelemiseksi. Kyseiset säännökset ovat toisistaan poikkeavia ja vaikuttavat todennäköisesti näiden tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen ja muodostavat kaupan esteitä yhteisössä.

(7) Teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY(6) puitteissa jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet kansallisia määräyksiä koskevista ehdotuksista, joiden tarkoituksena on vähentää huviveneiden moottorien melu- ja pakokaasupäästöjä. Kyseiset tekniset määräykset, samoin kuin jo voimassa olevat kansalliset säännökset, vaikuttavat todennäköisesti näiden tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen tai luovat esteitä sisämarkkinoiden toimivuudelle. Sen vuoksi on tarpeen laatia sitova yhteisön väline.

(8) Kansallisten lakien yhdenmukaistaminen on ainoa tapa poistaa kyseiset kaupan esteet ja epäterve kilpailu sisämarkkinoilta. Yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi tyydyttävästi rajoittaa melu- ja pakokaasupäästöjä. Tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä asetetaan ainoastaan olennaiset vaatimukset tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien huviveneiden, vesiskoottereiden ja kaikkien moottorityyppien vapaalle liikkuvuudelle.

(9) Nämä toimenpiteet noudattavat uudesta lähestymistavasta tekniseen yhdenmukaistamiseen ja standardeihin 7 päivänä toukokuuta 1985 annetussa neuvoston päätöslauselmassa(7) esitettyjä periaatteita yhdenmukaistettuihin eurooppalaisiin standardeihin viitaten.

(10) Tässä direktiivissä annettuja pakokaasu- ja melupäästöjä koskevia säännöksiä olisi sovellettava kaikkiin moottoreihin, sekä sisämoottoreihin, perämoottoreihin että kiinteällä pakoputkistolla varustettuihin tai varustamattomiin sisäperämoottoreihin, kuten myös vesiskoottereihin, jotta varmistettaisiin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu mahdollisimman tehokkaasti. Moottorit, joihin tehdään merkittäviä muutoksia, olisi sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan pakokaasupäästöjen osalta. Tätä direktiiviä olisi sovellettava melupäästöjen osalta veneisiin, joissa on kiinteällä pakoputkistolla varustamaton sisäperämoottori tai sisämoottori ja joihin tehdään merkittäviä veneen muutoksia, jos ne saatetaan yhteisön markkinoille muutoksia seuraavien viiden vuoden aikana.

(11) Kyseisten moottorien päästöjä koskevien olennaisten vaatimusten noudattaminen on erittäin tärkeää ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. Hiilimonoksidia (CO), hiilivetyjä (HC) ja typen oksideja (NOx) sisältäville pakokaasu- ja hiukkaspäästöille olisi asetettava enimmäisrajat. Melupäästöjen osalta enimmäisrajat olisi eriteltävä kyseisten moottorien tehon ja veneessä olevien moottorien lukumäärän ja tyypin mukaan. Näiden toimenpiteiden olisi oltava johdonmukaisia suhteessa kaikkiin muihin moottorien päästöjen pienentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin, joita toteutetaan ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi.

(12) Jäsenvaltioiden olisi harkittava kansallisia tukitoimia, joilla edistetään synteettisten luonnossa hajoavien voiteluöljyjen käyttöä huviveneiden aiheuttaman veden pilaantumisen vähentämiseksi. Tämän direktiivin tarkistamisen yhteydessä olisi harkittava yhteisön tasolla toteutettavia toimia.

(13) Huviveneessä, vesiskootterissa tai koneessa olisi aina oltava tiedot vaatimustenmukaisuudesta kyseisten kahden päästötyypin osalta.

(14) Yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit, erityisesti tasojen mittaamista ja testausmenetelmiä koskevat standardit helpottavat olennaisten vaatimusten mukaisuuden osoittamista, myös tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien huviveneiden ja vesiskoottereiden päästöjen osalta.

(15) Asiaan liittyvien riskien luonteen vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, joilla varmistetaan suojelun riittävä taso. Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan - tai näiden laiminlyödessä velvollisuutensa, tuotteen markkinoille saattavan ja/tai käyttöön ottavan henkilön - olisi varmistettava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat asiaankuuluvien olennaisten vaatimusten mukaisia, kun ne saatetaan markkinoille ja/tai otetaan käyttöön. Olisi säädettävä sopivista menettelyistä, jotka tarjoavat valinnanmahdollisuuden yhtä tiukkojen menettelyjen välillä. Näiden menettelyjen olisi oltava teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä 22 päivänä heinäkuuta 1993 tehdyn neuvoston päätöksen 93/465/ETY(8) mukaisia.

(16) Pakokaasupäästöjen osalta olisi kaikentyyppisissä moottoreissa, myös vesiskoottereissa ja muissa samankaltaisissa moottorikäyttöisissä veneissä, oltava CE-merkintä, jonka valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja yhteisössä on kiinnittänyt, lukuun ottamatta sisämoottoreita ja kiinteällä pakoputkistolla varustamattomia sisäperämoottoreita, direktiivin 97/68/EY(9) II vaiheen mukaisesti tyyppihyväksyttyjä moottoreita ja direktiivin 88/77/ETY(10) mukaisesti tyyppihyväksyttyjä moottoreita, joiden mukana olisi oltava valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Melupäästöjen osalta ainoastaan perämoottoreissa ja kiinteällä pakoputkistolla varustetuissa sisäperämoottoreissa on oltava CE-merkintä, jonka valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja yhteisössä tai tuotteen yhteisössä markkinoille saattava ja/tai käyttöön ottava henkilö on kiinnittänyt. Melupäästöjen ja kaikentyyppisten moottorien osalta, lukuun ottamatta perämoottoreita ja kiinteällä pakoputkistolla varustettuja sisäperämoottoreita, veneen CE-merkintä osoittaa, että vene on asiaankuuluvien olennaisten vaatimusten mukainen.

(17) Direktiivi 94/25/EY olisi muutettava myös siten, että otetaan huomioon valmistukseen liittyvät tarpeet, jotka edellyttävät suurempaa valinnan mahdollisuutta vaatimustenmukaisuusmenettelyjen välillä.

(18) Oikeusvarmuuden vuoksi ja huviveneiden turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen selventää useita huviveneiden olennaisiin rakennusvaatimuksiin liittyviä teknisiä seikkoja, jotka koskevat veneen suunnitteluluokkia, suositeltua suurinta sallittua kuormaa, aluksen tunnusnumeroa, polttoainesäiliöitä, palontorjuntavälineitä ja päästöjen torjuntaa.

(19) Komission olisi seurattava tarkasti moottoriteknologian kehitystä ja tarvetta noudattaa tulevia ympäristönsuojeluvaatimuksia voidakseen tarkastella mahdollisuutta alentaa edelleen päästöjen raja-arvoja melu- ja pakokaasupäästöjen osalta.

(20) Lainsäädännön tehokkuuteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen helpottamiseksi menettely, jonka nojalla komission ja jäsenvaltioiden välillä tehdään tiivistä yhteistyötä komitean puitteissa, olisi säilytettävä ja sitä olisi vahvistettava.

(21) Tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(11) mukaisesti.

(22) On säädettävä siirtymäjärjestelyistä, joiden avulla eräät tämän direktiivin voimaantulopäivänä voimassa olevien kansallisten sääntöjen mukaiset tuotteet voidaan saattaa markkinoille ja/tai ottaa käyttöön,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 94/25/EY seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

" 1 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1. Tätä direktiiviä sovelletaan:

a) suunnittelun ja rakentamisen osalta:

i) huviveneisiin ja keskeneräisiin veneisiin;

ii) vesiskoottereihin;

iii) liitteessä II mainittuihin varusteisiin, jotka saatetaan erillisinä yhteisön markkinoille ja jotka on tarkoitettu asennettaviksi;

b) pakokaasupäästöjen osalta:

i) moottoreihin, jotka on asennettu tai erityisesti tarkoitettu asennettaviksi huviveneeseen tai vesiskootteriin;

ii) moottoreihin, jotka on asennettu tällaisiin veneisiin tai vesiskoottereihin, jos niihin tehdään 'moottorin merkittävä muutos';

c) melupäästöjen osalta:

i) huviveneisiin, joissa on kiinteällä pakoputkistolla varustamaton sisäperämoottori tai sisämoottori;

ii) huviveneisiin, joissa on kiinteällä pakoputkistolla varustamaton sisäperämoottori tai sisämoottori ja joille on tehty veneen merkittävä muutos ja jotka on sen jälkeen saatettu yhteisön markkinoille muutosta seuraavien viiden vuoden aikana;

iii) vesiskoottereihin;

iv) perämoottoreihin ja kiinteällä pakoputkistolla varustettuihin sisäperämoottoreihin, jotka on tarkoitettu asennettavaksi huviveneeseen;

d) a alakohdan ii alakohdan sekä b ja c alakohdan mukaisten tuotteiden osalta tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan ainoastaan siitä lähtien, kun ne tämän direktiivin voimaantulopäivän jälkeen ensimmäisen kerran saatetaan markkinoille ja/tai otetaan käyttöön.

2. Tämän direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu:

a) 1 kohdan a alakohdan osalta:

i) pelkkään kilpailutarkoitukseen tehdyt veneet, mukaan lukien valmistajan kilpa- tai harjoitussoutuveneeksi merkitsemät veneet;

ii) kanootit ja kajakit, gondolit ja polkuveneet;

iii) purjelaudat;

iv) lainelaudat, mukaan lukien moottorikäyttöiset lainelaudat;

v) sellaiset ennen vuotta 1950 suunnitellut historialliset veneet alkuperäisinä tai yksittäisinä jäljennöksinä, jotka on rakennettu pääasiassa alkuperäisistä materiaaleista ja jotka valmistaja on tällaiseksi veneeksi merkinnyt;

vi) koekäyttöön tarkoitetut veneet edellyttäen, että niitä ei myöhemmin saateta yhteisön markkinoille;

vii) omaan käyttöön rakennetut veneet edellyttäen, että niitä ei myöhemmin saateta yhteisön markkinoille viiden vuoden kuluessa rakentamisesta;

viii) erityisesti kaupallista tarkoitusta varten miehitettävät ja matkustajia kuljettavat veneet, varsinkin sisävesialusten teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetussa neuvoston direktiivissä 82/714/ETY(12) määritellyt veneet matkustajamäärästä riippumatta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan a alakohdan soveltamista;

ix) sukellusveneet;

x) ilmatyynyalukset;

xi) kantosiipialukset;

xii) höyrykäyttöiset veneet, joilla on ulkoinen polttoainejärjestelmä, joka toimii kivihiilellä, koksilla, puulla, öljyllä tai kaasulla;

b) 1 kohdan b alakohdan osalta:

i) moottorit, jotka on asennettu tai jotka on tarkoitettu asennettaviksi johonkin seuraavista:

- pelkkään kilpailutarkoitukseen tehdyt ja valmistajan sellaisiksi merkitsemät veneet,

- koekäyttöön tarkoitetut veneet edellyttäen, että niitä ei myöhemmin saateta yhteisön markkinoille,

- erityisesti kaupallista tarkoitusta varten miehitettävät ja matkustajia kuljettavat veneet, varsinkin direktiivissä 82/714/ETY määritellyt veneet matkustajamäärästä riippumatta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan a alakohdan soveltamista,

- sukellusveneet,

- ilmatyynyalukset,

- kantosiipialukset;

ii) sellaiset vuotta 1950 aikaisemman mallin mukaiset alkuperäiset moottorit tai niiden yksittäiset jäljennökset, joita ei ole valmistettu sarjatuotantona ja jotka on asennettu 2 kohdan a alakohdan v ja vii alakohdassa tarkoitettuihin veneisiin;

iii) omaan käyttöön rakennetut moottorit, edellyttäen että niitä ei saateta myöhemmin yhteisön markkinoille viiden vuoden aikana;

c) 1 kohdan c alakohdan osalta:

- tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetut veneet,

- omaan käyttöön rakennetut veneet, edellyttäen että niitä ei saateta myöhemmin yhteisön markkinoille viiden vuoden aikana;

3. Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) 'huviveneellä' urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettua venettä, jonka rungon pituus on yhdenmukaistetun standardin mukaisesti mitattuna 2,5 metristä 24 metriin, tyypistä tai kuljetuskoneistosta riippumatta; se seikka, että samaa venettä voidaan vuokrata tai käyttää vapaa-ajan veneilykoulutukseen, ei estä veneen kuulumista tämän direktiivin soveltamisalaan, kun se saatetaan yhteisön markkinoille virkistyskäyttöä varten;

b) 'vesiskootterilla' alusta, jonka pituus on alle 4 metriä, jossa on polttomoottori, jonka pääasiallinen työntövoiman lähde on vesisuihkupumppu ja joka on suunniteltu siten, että venettä käyttävä henkilö tai henkilöt istuvat, seisovat tai ovat polvillaan rungon päällä pikemminkin kuin sisällä;

c) 'moottorilla' käyttövoimana käytettävää bensiini- tai dieselpolttomoottoria, mukaan lukien kaksi- tai nelitahtinen sisämoottori, kiinteällä pakoputkistolla varustettu tai varustamaton sisäperämoottori ja perämoottori;

d) 'moottorin merkittävällä muutoksella' moottorin muutosta:

- josta voi aiheutua se, että moottori ylittää liitteessä I olevassa B-osassa määritellyt päästörajat; ei kuitenkaan moottorin sellaisten osien tavanomaista vaihtamista, joka ei muuta päästöominaisuuksia; tai

- joka lisää moottorin nimellistehoa yli 15 prosenttia;

e) 'veneen merkittävällä muutoksella' olemassa olevan veneen muutosta:

- jossa muutetaan veneen kuljetusmenetelmä;

- johon liittyy moottorin merkittävä muutos;

- joka muuttaa venettä siinä määrin, että sitä on pidettävä uutena veneenä;

f) 'kuljetusmenetelmällä' mekaanista menetelmää, jonka avulla vene kulkee, varsinkin potkurin tai vesisuihkun avulla toimivaa mekaanista voimansiirtojärjestelmää;

g) 'moottoriryhmällä' valmistajan sellaisten moottorien ryhmää, joilla odotetaan rakenteensa vuoksi olevan samankaltaiset pakokaasupäästöjen ominaisuudet ja jotka ovat tämän direktiivin pakokaasupäästöjä koskevien vaatimusten mukaisia;

h) 'valmistajalla' luonnollista tai oikeushenkilöä, joka suunnittelee ja valmistaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan tuotteen tai joka suunnitteluttaa ja/tai valmistuttaa sellaisen tuotteen aikomuksenaan saattaa se markkinoille omissa nimissään;

i) 'valtuutetulla edustajalla' yhteisöön sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto toimia valmistajan puolesta valmistajan tämän direktiivin mukaisten velvollisuuksien osalta."

2) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

" 4 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden vapaa liikkuvuus

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa eivätkä estää sellaisten 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden markkinoille saattamista ja/tai käyttöön ottamista alueellaan, joissa on liitteessä IV tarkoitettu CE-merkintä, joka osoittaa tuotteiden olevan kaikkien tämän direktiivin säännösten mukaisia, mukaan lukien II luvussa tarkoitetut vaatimuksenmukaisuutta koskevat menettelyt.

2. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa eivätkä estää keskeneräisten huviveneiden markkinoille saattamista, kun valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut valtuutettu edustaja tai markkinoille saattamisesta vastuussa oleva henkilö ilmoittaa liitteessä III olevan a kohdan mukaisesti, että veneet on tarkoitus rakentaa loppuun muiden toimesta.

3. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää sellaisten liitteessä II mainittujen varusteiden markkinoille saattamista ja/tai käyttöön ottamista, joissa on liitteessä IV tarkoitettu vaatimustenmukaisuutta osoittava CE-merkintä, jos kyseisten varusteiden mukana on liitteen XV mukainen kirjallinen vakuutus vaatimustenmukaisuudesta ja varusteet on tarkoitettu huviveneeseen asennettaviksi valmistajan, valmistajan yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan tai, jos kyseessä ovat kolmansista maista tuodut varusteet, niiden yhteisön markkinoille saattaneen henkilön antaman, liitteessä III olevassa b kohdassa tarkoitetun ilmoituksen mukaisesti.

4. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää seuraavien tavaroiden markkinoille saattamista ja/tai käyttöön ottamista:

- sisämoottorit tai kiinteällä pakoputkistolla varustamattomat sisäperämoottorit,

- direktiivin 97/68/EY(13) mukaisesti tyyppihyväksytyt moottorit, jotka ovat mainitun direktiivin liitteessä I olevassa 4.2.3 kohdassa säädetyn vaiheen II mukaisia, tai

- direktiivin 88/77/ETY(14) mukaisesti tyyppihyväksytyt moottorit,

jos valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut valtuutettu edustaja antaa liitteessä XV olevan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen siitä, että moottori täyttää tämän direktiivin pakokaasupäästöjä koskevat vaatimukset silloin, kun se asennetaan huviveneeseen tai vesiskootteriin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

5. Jäsenvaltiot eivät saa estää erityisesti näyttelyissä, messuilla ja esittelyissä tapahtuvaa sellaisten 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden esittelyä, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, jos näkyvällä ilmoituksella selvästi todetaan, että kyseisiä tuotteita ei voida saattaa markkinoille eikä ottaa käyttöön ennen kuin ne on saatettu vaatimustenmukaisiksi.

6. Jos 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet kuuluvat myös sellaisten muita näkökohtia koskevien direktiivien soveltamisalaan, joissa säädetään CE-merkinnän kiinnittämisestä, CE-merkinnän on osoitettava, että kyseiset tuotteet ovat myös näiden muiden direktiivien säännösten mukaisia. CE-merkintä osoittaa sovellettavien direktiivien tai niiden asiaankuuluvien kohtien mukaisuuden. Niiden direktiivien viitenumerot, joita valmistaja soveltaa ja jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on ilmoitettava direktiivien edellyttämissä ja kyseisten tuotteiden mukana olevissa asiakirjoissa, vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tai ohjeissa."

3) Lisätään artikla seuraavasti:

" 6 a artikla

Komiteamenettely

1. Komissio ja sitä avustava 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti perustettu pysyvä komitea, joka toimii sääntelykomiteana 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, hyväksyvät kaikki muutokset, joita on tekniikan kehittymisen ja uusien tieteellisten havaintojen vuoksi tarpeen tehdä liitteessä I olevan B-osan 2 kohdan ja liitteessä I olevan C-osan 1 kohdan vaatimuksiin, lukuun ottamatta suoria tai epäsuoria muutoksia pakokaasu- tai melupäästöarvoihin sekä Frouden lukuun ja teho-uppouma-suhdearvoon. Käsiteltäviä asioita ovat vertailupolttoaineet sekä pakokaasu- ja melupäästöjen testauksessa käytettävät standardit.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

4) Korvataan 7 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"1. Jos jäsenvaltio toteaa, että 1 artiklan soveltamisalaan kuuluvat tuotteet, joissa on liitteessä IV tarkoitettu CE-merkintä, voivat oikein suunniteltuina, rakennettuina, tarvittaessa asennettuina, huollettuina ja käyttötarkoituksen mukaisesti käytettyinä vaarantaa ihmisten turvallisuuden ja terveyden, omaisuuden tai ympäristön, sen on toteutettava kaikki tarvittavat tilapäistoimenpiteet tuotteiden vetämiseksi markkinoilta tai niiden markkinoille saattamisen ja/tai käyttöönoton kieltämiseksi tai rajoittamiseksi."

5) Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jos 1 artiklassa tarkoitetussa tuotteessa, joka ei ole vaatimustenmukainen, on CE-merkintä, toimivaltaisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet merkin kiinnittäneen henkilön osalta; jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille."

6) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

" 8 artikla

1. Ennen 1 artiklan 1 kohdassa mainittujen tuotteiden markkinoille saattamista ja/tai käyttöönottoa valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan on sovellettava tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä.

Jos kyseessä on huviveneen rakentamisen jälkeinen arviointi, eikä valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut valtuutettu edustaja ota vastuuta siitä, että tuote on tämän direktiivin mukainen, vastuun voi ottaa kuka tahansa yhteisöön sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka saattaa tuotteen markkinoille ja/tai ottaa sen käyttöön omalla vastuullaan. Tässä tapauksessa henkilön, joka saattaa tuotteen markkinoille ja/tai ottaa sen käyttöön, on tehtävä ilmoitetulle laitokselle rakentamisen jälkeistä selvitystä koskeva hakemus. Henkilön, joka saattaa tuotteen markkinoille ja/tai ottaa sen käyttöön, on toimitettava ilmoitetulle laitokselle kaikki saatavilla olevat tuotteen ensimmäistä alkuperämaan markkinoille saattamista koskevat asiakirjat ja tekniset rakennekuvaukset. Ilmoitettu laitos tutkii asianomaisen tuotteen ja suorittaa laskelmat ja muut arvioinnit varmistaakseen sen, että tuote on direktiivin asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. Liitteessä I olevassa 2.2 kohdassa kuvattuun valmistajan kilpeen sisällytetään sanat '(Rakentamisen jälkeinen todistus)'. Ilmoitettu laitos laatii suoritettua arviointia koskevan vaatimustenmukaisuusselvityksen sekä ilmoittaa tuotteen markkinoille saattavalle ja/tai käyttöön ottavalle henkilölle tämän velvoitteista. Kyseinen henkilö laatii vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (ks. liite XV) ja kiinnittää tai kiinnityttää tuotteeseen CE-merkinnän sekä asianomaisen ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron.

2. Edellä 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainittujen tuotteiden suunnittelun ja rakentamisen osalta veneen valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan on sovellettava seuraavia menettelyjä veneen suunnitteluluokkiin A, B, C ja D, sellaisina kuin ne on mainittu liitteessä I olevan A-osan 1 kohdassa:

a) luokkien A ja B osalta:

i) veneisiin, joiden rungon pituus on 2,5 metristä 12 metriin: liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), liitteessä VII kuvailtu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista: B + D, B + E, B + F, G tai H;

ii) veneisiin, joiden rungon pituus on 12 metristä 24 metriin: liitteessä VII tarkoitettu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista: B + D, B + E, B + F, G tai H;

b) luokan C osalta:

i) veneisiin, joiden rungon pituus on 2,5 metristä 12 metriin:

- jos noudatetaan liitteessä I olevan A-osan 3.2 ja 3.3 kohtaan liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja: liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli), liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), liitteessä VII kuvailtu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista: B + D, B + E, B + F, G tai H,

- jos liitteessä I olevan A-osan 3.2 ja 3.3 kohtiin liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja ei noudateta: liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), liitteessä VII kuvailtu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista: B + D, B + E, B + F, G tai H;

ii) veneisiin, joiden rungon pituus on 12 metristä 24 metriin: liitteessä VII tarkoitettu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista: B + D, B + E, B + F, G tai H;

c) luokan D osalta:

veneisiin, joiden rungon pituus on 2,5 metristä 24 metriin: liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli), liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), liitteessä VII kuvailtu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista: B + D, B + E, B + F, G tai H;

d) vesiskootterien osalta:

liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli) tai liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli) tai liitteessä VII kuvailtu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista: B + D, B + E, B + F, G tai H;

e) liitteessä II tarkoitettujen varusteiden osalta: mikä tahansa seuraavista moduuleista: B + C, B + D, B + F, G tai H.

3. Pakokaasupäästöjen osalta:

edellä 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittujen tuotteiden pakokaasupäästöjen osalta moottorin valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan on sovellettava liitteessä VII kuvailtua EY-tyyppitarkastusta (B-moduuli) täydennettynä liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mitä tahansa seuraavista moduuleista: B + D, B + E, B + F, tai G tai H.

4. Melupäästöjen osalta:

a) edellä 1 artiklan 1 kohdan c alakohdan i ja ii alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta veneen valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan on sovellettava seuraavia menettelyjä:

i) jos testit tehdään käyttäen yhdenmukaistettua melumittausstandardia(15): liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli);

ii) jos arviointiin käytetään Frouden lukua ja teho-uppouma-suhdearvoon perustuvaa menetelmää: liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli), liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä testeillä (Aa-moduuli), liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli);

iii) jos arviointiin käytetään i alakohdan mukaisesti laadittuja sertifioituja vertailuvenetietoja: liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-moduuli), liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli), liitteessä XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli), tai liitteessä XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduuli);

b) edellä 1 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii ja iv alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta vesiskootterin/moottorin valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan on sovellettava seuraavia menettelyjä: liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli) tai G- tai H-moduuli."

7) Korvataan 10 artiklan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"1. Kun seuraavia tuotteita saatetaan markkinoille, niissä on oltava CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä:

a) huviveneet, vesiskootterit tai liitteessä II tarkoitetut varusteet, joiden katsotaan täyttävän liitteessä I esitetyt olennaiset vaatimukset;

b) perämoottorit, joiden katsotaan täyttävän liitteessä I olevissa B- ja C-osassa esitetyt olennaiset vaatimukset;

c) kiinteällä pakoputkistolla varustetut sisäperämoottorit, joiden katsotaan täyttävän liitteessä I olevissa B- ja C-osassa esitetyt olennaiset vaatimukset.

2. Liitteen IV mukaisen CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän täytyy olla näkyvällä, helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla merkitty veneisiin tai vesiskoottereihin liitteessä I olevan A-osan 2.2 kohdan mukaisesti ja liitteessä II tarkoitettuihin varusteisiin ja/tai niiden pakkauksiin sekä perämoottoreihin ja pakoputkistolla varustettuihin sisäperämoottoreihin liitteessä I olevan B-osan 1.1 kohdan mukaisesti.

CE-merkinnän yhteyteen on merkittävä liitteissä IX, X, XI, XII ja XVI esitettyjen menettelyjen täytäntöönpanosta vastaavan laitoksen tunnusnumero.

3. On kiellettyä kiinnittää tässä direktiivissä tarkoitettuihin tuotteisiin sellaisia merkkejä tai tekstejä, jotka voidaan helposti merkitykseltään tai muodoltaan sekoittaa CE-merkintään. Muita merkkejä saa kiinnittää tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin ja/tai niiden pakkauksiin, jos ne eivät huononna CE-merkinnän näkyvyyttä ja luettavuutta."

8) Muutetaan liite I seuraavasti:

1) Korvataan otsikko tekstillä seuraavasti:

"LIITE I

OLENNAISET VAATIMUKSET

ALKUHUOMAUTUS

Tässä liitteessä käsitteellä "vene" tarkoitetaan huvivenettä tai vesiskootteria.

A. Veneen suunnittelua ja rakentamista koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset"

2) Korvataan kohdan "1. VENEIDEN SUUNNITTELULUOKAT" taulukko seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

3) Korvataan veneiden suunnitteluluokan A määritelmä seuraavasti:

"A. Valtameri: suunniteltu pitkille matkoille, joiden aikana tuulen voimakkuus saattaa olla enemmän kuin 8 boforia ja merkitsevä aallonkorkeus ainakin 4 metriä, lukuun ottamatta kuitenkaan tavallisuudesta poikkeavia olosuhteita, ja joiden aikana nämä veneet ovat suureksi osaksi omavaraisia."

4) Korvataan veneiden suunnitteluluokan D määritelmä seuraavasti:

"D. Suojaiset vedet: Suunniteltu suojaisilla rannikkovesillä, pienillä lahdilla, pienillä järvillä, joilla ja kanavilla tapahtuville matkoille, joiden aikana tuulen voimakkuus on enintään 4 boforia ja merkitsevä aallonkorkeus enintään 0,3 metriä ja satunnaisten, esimerkiksi ohi kulkevien alusten aiheuttamien, aaltojen korkeus on enintään 0,5 metriä."

5) Korvataan 1 kohdan "Veneiden suunnitteluluokat" viimeinen alakohta seuraavasti:

(Ei koske suomenkielistä toisintoa.)

6) Korvataan 2 kohdassa "Yleiset vaatimukset" oleva teksti seuraavasti:

"Direktiivin 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden on oltava olennaisten vaatimusten mukaisia silloin kun vaatimukset koskevat niitä."

7) 2.1 kohdassa:

a) muutetaan otsikko seuraavasti: "Veneen merkintäjärjestelmä"

b) muutetaan johdantokappale seuraavasti:

"Kaikki veneet on merkittävä tunnusnumerolla, jossa on seuraavat tiedot:"

8) Muutetaan 2.2 kohdan "Valmistajan kilpi" neljäs luetelmakohta seuraavasti:

"- valmistajan suositus 3.6 kohdassa tarkoitetusta suurimmasta sallitusta kuormasta täysinäisten kiinteiden tankkien sisällön painoa lukuun ottamatta;"

9) Poistetaan 3.6 kohdasta "Valmistajan suositus suurimmasta sallitusta kuormasta" seuraavat sanat:

"...siten kuin on ilmoitettu valmistajan kilvessä..."

10) Lisätään 5 kohtaan "Varusteisiin ja niiden asennukseen liittyvät vaatimukset" kohta seuraavasti:

"5.1.5 Ilman kuljettajaa toimiva vesiskootteri

Vesiskootteriin on suunniteltava joko automaattinen moottorin pysäytin tai automaattinen laite, joka saa vauhdin hidastumaan ja veneen kiertämään kehää eteenpäin, kun kuljettaja nousee siitä tarkoituksella pois tai putoaa veteen."

11) Korvataan 5.2.2 kohta seuraavasti:

"5.2.2 Polttoainesäiliöt

Polttoainesäiliöt, -putket ja -johtimet on kiinnitettävä ja pidettävä erillään tai suojattava kaikilta huomattavilta lämpölähteiltä. Säiliöiden valmistusaine ja valmistustapa riippuu niiden tilavuudesta ja polttoainetyypistä. Kaikkien tankkitilojen on oltava tuuletettuja.

Bensiinipolttoaineet on pidettävä säiliöissä, jotka eivät muodosta rungon osaa ja jotka ovat:

a) eristettyjä moottoritilasta ja kaikista muista syttymislähteistä;

b) erillään veneen asuintiloista.

Dieselpolttoaineet voidaan pitää säiliöissä, jotka ovat osa runkoa."

12) Korvataan 5.6.2 kohta seuraavasti:

"5.6.2 Palontorjuntavälineet

Veneet on varustettava tulipalon vaaraan tarkoituksenmukaisilla palontorjuntavälineillä tai on osoitettava tulipalon vaaraan tarkoituksenmukaisten palontorjuntavälineiden sijainti ja suorituskyky. Venettä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on varustettu asianmukaisilla palontorjuntavälineillä. Bensiinimoottoritilat on suojattava sammutuslaitteilla, joita käytettäessä ei osastoja tarvitse avata. Kannettavat sammuttimet on sijoitettava helppopääsyiseen paikkaan; yksi sammuttimista on sijoitettava siten, että se on helposti saatavilla veneen pääasiallisesta ohjauspaikasta käsin."

13) Korvataan 5.8 kohta seuraavasti:

"5.8 Päästöjen torjunta ja jätteiden maihin viemistä helpottavat varusteet

Veneet on rakennettava siten, että estetään saastuttavien aineiden (öljyn, polttoaineen, jne.) vahingossa tapahtuvat päästöt.

Veneet, joissa on käymälä, on varustettava joko

a) käymäläjätevesisäiliöllä; tai

b) järjestelmällä, joka sallii käymäläjäteveden varastoimisen.

Veneet, joissa on pysyvästi asennettu käymäläjätevesisäiliö, varustetaan tavanomaisella poistoliitännällä, jotta jätteiden vastaanottolaitteiden putket voidaan kytkeä veneen tyhjennysputkistoon.

Lisäksi kaikki käymäläjätevedelle tarkoitetut rungon läpiviennit on varustettava tiiviisti suljettavilla venttiileillä."

14) Lisätään osat seuraavasti:

"B. Moottorin pakokaasupäästöjä koskevat olennaiset vaatimukset

Moottorin on täytettävä seuraavat pakokaasupäästöjä koskevat olennaiset vaatimukset:

1. Moottorin merkintäjärjestelmä

1.1 Moottoriin on selvästi merkittävä seuraavat tiedot:

- moottorin valmistajan tavaramerkki tai kaupallinen merkki,

- moottorin tyyppi, mahdollinen moottoriryhmä,

- moottorikohtainen tunnistenumero,

- CE-merkintä, jos sitä edellytetään 10 artiklan nojalla.

1.2 Näiden merkintöjen on kestettävä moottorin tavanomaisen käyttöiän ajan ja oltava helposti luettavia ja pysyviä. Jos käytetään etikettejä tai kilpiä, ne on kiinnitettävä siten, että kiinnitys kestää moottorin tavanomaisen käyttöiän ja että etikettejä/kilpiä ei voida poistaa niitä tuhoamatta tai turmelematta.

1.3 Nämä merkinnät on kiinnitettävä moottorin osaan, joka on moottorin normaalille toiminnalle välttämätön ja jota ei tavallisesti tarvitse vaihtaa moottorin käyttöiän aikana.

1.4 Näiden merkintöjen on sijaittava siten, että ne ovat vaivatta nähtävissä sen jälkeen, kun moottori on kokoonpantu kaikista moottorin toiminnalle välttämättömistä osista.

2. Pakokaasupäästöjä koskevat vaatimukset

Moottori on suunniteltava, rakennettava ja koottava siten, että oikein asennettuna ja tavanomaisessa käytössä sen päästöt eivät ylitä seuraavan taulukon mukaisia raja-arvoja:

Taulukko 1

>TAULUKON PAIKKA>

A, B ja n ovat siinä taulukon mukaisia vakioita, PN on moottorin nimellisteho kilowatteina ja pakokaasupäästöt mitataan yhdenmukaistetun standardin*(16) mukaisesti.

Yli 130 kW:n moottoreiden osalta voidaan käyttää joko E3 (IMO) tai E5 (huviveneet) työjaksoa.

Bensiinillä tai dieselillä toimivia moottoreita koskevissa päästötesteissä käytetään direktiivissä 98/69/EY (liite IX, taulukot 1 ja 2) ja nestekaasulla toimivia moottoreita koskevissa päästötesteissä direktiivissä 98/77/EY määritettyjä vertailupolttoaineita.

3. Kestävyys

Moottorin valmistajan on annettava moottorin asennus- ja huolto-ohjeet, joiden noudattamisen pitäisi merkitä sitä, että normaalissa käytössä oleva moottori pysyy edellä mainituissa rajoissa moottorin tavanomaisen käyttöiän normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Moottorin valmistajan on hankittava nämä tiedot käyttöönottoa edeltävällä kestävyystestauksella, joka perustuu normaaleihin toimintajaksoihin, ja laskemalla osien väsyminen, jotta valmistaja voi laatia tarvittavat huolto-ohjeet, jotka annetaan kaikkien ensimmäistä kertaa markkinoille saatettavien uusien moottorien mukana.

Moottorin tavanomaisena käyttöikänä pidetään:

a) sisämoottorilla ja kiinteällä pakoputkistolla varustetulla tai varustamattomalla sisäperämoottorilla: 480 tuntia tai 10 vuotta sen mukaan, kumpi täyttyy ensin;

b) vesiskootterin moottorilla: 350 tuntia tai 5 vuotta sen mukaan, kumpi täyttyy ensin;

c) perämoottorilla: 350 tuntia tai 10 vuotta sen mukaan, kumpi täyttyy ensin.

4. Omistajan käsikirja

Moottorin mukana on oltava omistajan käsikirja. Jäsenvaltio, jossa moottoria on tarkoitus markkinoida, voi päättää, millä yhteisön kielellä tai kielillä käsikirja julkaistaan. Kyseisessä käsikirjassa on:

a) annettava asennus- ja huolto-ohjeet, joita tarvitaan moottorin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 3 kohdan vaatimusten mukaisesti (kestävyys)

b) ilmoitettava moottorin teho yhdenmukaistetun standardin mukaisesti mitattuna.

C. Melupäästöjä koskevat olennaiset vaatimukset

Huviveneen, jossa on sisämoottori tai kiinteällä pakoputkistolla varustamaton sisäperämoottori, sekä vesiskootterin, perämoottorin ja kiinteällä pakoputkistolla varustetun sisäperämoottorin on täytettävä seuraavat melupäästöjä koskevat olennaiset vaatimukset.

1. Melupäästöjen tasot

1.1 Huvivene, jossa on sisämoottori tai kiinteällä pakoputkistolla varustamaton sisäperämoottori, sekä vesiskootteri, perämoottori ja kiinteällä pakoputkistolla varustettu sisäperämoottori on suunniteltava, rakennettava ja koottava siten, että yhdenmukaistetussa standardissa(17) määriteltyjen testien mukaisesti mitatut melupäästöt eivät ylitä seuraavan taulukon mukaisia raja-arvoja:

Taulukko 2

>TAULUKON PAIKKA>

PN = moottorin nimellisteho kW:ina nimellisnopeudella ja LpASmax = enimmäisäänenpainetaso dB:inä.

Mitä tahansa moottorityyppejä käsittävien rinnakkaismoottori- ja monimoottoriyksikköjen osalta raja-arvon saa ylittää 3 dB:llä.

1.2 Melunmittaustestien vaihtoehtona huviveneen, jossa on sisämoottori tai kiinteällä pakoputkistolla varustamaton sisäperämoottori, on katsottava olevan näiden meluvaatimusten mukainen, jos sen Frouden luku on <= 1.1 ja teho-uppouma-suhdearvo <= 40 ja jos sen moottori sekä pakoputkisto on asennettu moottorin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

1.3 'Frouden luku' lasketaan jakamalla veneen maksiminopeus V (m/s) tunnetulla gravitaatiovakiolla (g = 9,8 m/s2) kerrotulla vesiviivan lwl (m) pituuden neliöjuurella

>VIITTAUS KAAVIOON>.

'Teho-uppouma-suhdearvo' lasketaan jakamalla moottorin teho P (kW) veneen uppoumalla D (t) =.

>VIITTAUS KAAVIOON>

1.4 Edelleen melunmittaustestien vaihtoehtona huviveneen, jossa on sisämoottori tai kiinteällä pakoputkistolla varustamaton sisäperämoottori, on katsottava olevan näiden meluvaatimusten mukainen, jos sen keskeiset suunnitteluparametrit ovat samat tai vastaavat kuin sertifioidun vertailuveneen yhdenmukaistetun standardin sallimissa rajoissa.

1.5 'Sertifioidulla vertailuveneellä' tarkoitetaan tiettyä rungon ja sisämoottorin tai kiinteällä pakoputkistolla varustamattoman sisäperämoottorin yhdistelmää, jonka on todettu olevan melupäästöjä koskevien vaatimusten mukainen, jos mittaukset on tehty 1.1 kohdan mukaisesti, ja jonka osalta kaikki tarkoituksenmukaiset keskeiset suunnitteluparametrit ja melutason mittaukset on jälkeenpäin sisällytetty julkaistuun sertifioitujen vertailuveneiden luetteloon.

2. Omistajan käsikirja

Liitteessä I olevan A-osan 2.5 kohdassa edellytetyssä omistajan käsikirjassa on huviveneestä, jossa on sisämoottori tai kiinteällä pakoputkistolla varustettu tai varustamaton sisäperämoottori, ja vesiskootterista oltava tiedot, joita tarvitaan veneen ja pakokaasujärjestelmän ylläpitämiseksi sellaisessa kunnossa, että sillä varmistetaan, siinä määrin kuin on mahdollista, määritettyjen meluraja-arvojen noudattaminen normaalissa käytössä.

Perämoottorista on liitteessä I olevan B-osan 4 kohdassa edellytetyssä omistajan käsikirjassa annettava tiedot, joita tarvitaan perämoottorin pitämiseksi sellaisessa kunnossa, että määritettyjen meluraja-arvojen mahdollisimman tarkka noudattaminen normaalissa käytössä varmistetaan."

9) Muutetaan liitteessä II oleva 4 kohta seuraavasti:

"4. Polttoainesäiliöt, jotka on tarkoitettu kiinteitä järjestelmiä varten, ja polttoainejohdot."

10) Korvataan liite VI seuraavasti:

"LIITE VI

VALMISTUKSEN SISÄINEN TARKASTUS TESTEILLÄ TÄYDENNETTYNÄ (AA-MODUULI, VAIHTOEHTO 1)

Tämä moduuli koostuu A-moduulista, sellaisena kuin siihen viitataan liitteessä V, sekä seuraavista lisävaatimuksista:

A. Suunnittelu ja rakentaminen

Yhdelle tai useammalle valmistajan tuotantoa edustavalle veneelle on suoritettava yksi tai useampia seuraavista testeistä, vastaava laskelma tai tarkastus joko valmistajan toimesta tai tämän puolesta:

a) olennaisten vaatimusten 3.2 kohdan (liitteessä I oleva A-osa) mukaista vakavuutta mittaava testi;

b) olennaisten vaatimusten 3.3 kohdan (liitteessä I oleva A-osa) mukaisia kelluntaominaisuuksia mittaava testi.

Molempia testejä koskeva yhteinen määräys:

Nämä testit tai laskelmat tai tarkastukset on suoritettava valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen vastuulla.

B. Melupäästöt

Huviveneet, joissa on sisämoottori tai kiinteällä pakoputkistolla varustamaton sisäperämoottori, ja vesiskootterit:

Yhdelle tai useammalle valmistajan tuotantoa edustavalle veneelle on suoritettava liitteessä I olevassa C-osassa määritellyt melupäästötestit veneen valmistajan toimesta tai tämän puolesta valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen vastuulla.

Perämoottorit ja kiinteällä pakoputkistolla varustetut sisäperämoottorit:

Yhdelle tai useammalle moottorille kustakin valmistajan tuotantoa edustavasta moottoriryhmästä on suoritettava liitteessä I olevassa C-osassa määritellyt melupäästötestit moottorin valmistajan toimesta tai tämän puolesta valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen vastuulla.

Jos testi tehdään useammalle kuin yhdelle moottoriryhmän moottorille, käytetään liitteessä XVII määriteltyä tilastollista menetelmää otoksen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi."

11) Lisätään liitteeseen VIII kohta seuraavasti:

"4. Arvioidakseen tässä direktiivissä asetettujen pakokaasupäästöjä koskevien vaatimusten mukaisuutta ja jos valmistaja ei noudata asiaankuuluvaa laatujärjestelmää, kuten kuvataan liitteessä XII, valmistajan valitsema ilmoitettu laitos voi tehdä tai teettää tuotetarkastuksia satunnaisin väliajoin. Jos laatutaso vaikuttaa riittämättömältä tai jos vaikuttaa siltä, että on tarpeen tarkistaa valmistajan esittämien tietojen oikeellisuus, käytetään seuraavaa menettelyä:

Sarjasta otetaan moottori, joka testataan liitteessä I olevassa B-osassa kuvaillulla tavalla. Testimoottorien on oltava osittain tai täydellisesti totutuskäytetyt valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos sarjasta otetun moottorin määritellyt pakokaasupäästöt ylittävät liitteessä I olevan B-osan mukaiset raja-arvot, valmistaja voi pyytää mittausten tekemistä sarjasta otettujen moottorien joukolle, johon alunperin testattu moottori sisältyy. Yllä määritellyn moottorien joukon direktiivin vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi sovelletaan liitteessä XVII kuvailtua tilastollista menetelmää."

12) Lisätään liitteessä X olevaan 5.3 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Pakokaasupäästöjä koskevien vaatimusten mukaisuuden arvioimiseksi on sovellettava liitteessä XVII määriteltyä menetelmää."

13) Korvataan liite XIII seuraavasti:

"LIITE XIII

VALMISTAJAN TOIMITTAMAT TEKNISET ASIAKIRJAT

Liitteissä V, VII, VIII, IX, XI ja XVI tarkoitettujen teknisten asiakirjojen on sisällettävä kaikki asiaankuuluvat tiedot tai keinot, joita valmistaja on käyttänyt sen varmistamiseksi, että varuste tai vene vastaa sitä koskevia olennaisia vaatimuksia.

Teknisten asiakirjojen on mahdollistettava tuotteen suunnittelun, valmistuksen ja toiminnan ymmärtäminen ja sen arvioiminen, onko tuote tämän direktiivin vaatimusten mukainen.

Asiakirjoissa on oltava seuraavat arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot:

a) tyypin yleiskuvaus;

b) varusteiden, osakokoonpanojen, piirien jne. suunnittelu- ja valmistuspiirustukset ja kaaviot;

c) mainittujen piirustusten ja kaavioiden sekä tuotteen toiminnan ymmärtämiseksi tarvittavat kuvaukset ja selitykset;

d) luettelo 5 artiklassa tarkoitetuista, kokonaan tai osittain noudatetuista standardeista sekä kuvaus ratkaisuista, jotka on tehty olennaisten vaatimusten noudattamiseksi niissä tapauksissa, joissa 5 artiklassa tarkoitettuja standardeja ei ole noudatettu;

e) suoritettujen suunnittelulaskelmien ja tarkastusten tulokset jne.;

f) testausselosteet tai laskelmat, jotka koskevat erityisesti olennaisten vaatimusten 3.2 kohdan mukaista vakavuutta ja olennaisten vaatimusten 3.3 kohdan mukaista kelluvuutta (liitteessä I oleva A-osa);

g) pakokaasupäästöjen testausselosteet, jotka osoittavat olennaisten vaatimusten (liitteessä I oleva B-osa) 2 kohdan mukaisuuden;

h) melupäästöjä koskevat testausselosteet tai vertailuvenetiedot, jotka osoittavat olennaisten vaatimusten (liitteessä I oleva C-osa) 1 kohdan mukaisuuden."

14) Korvataan liitteessä XIV oleva 1 kohta seuraavasti:

"1. Laitos, sen johtaja tai tarkastustestien suorittamisesta vastaava henkilökunta ei saa olla 1 artiklassa tarkoitettujen tarkastamiensa tuotteiden suunnittelija, valmistaja, toimittaja tai asentaja eikä minkään mainitun osapuolen valtuutettu edustaja. He eivät saa olla suoranaisesti eivätkä valtuutettuina edustajina mukana mainittujen tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa, markkinoille saattamisessa tai kunnossapidossa. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknisiä tietoja valmistajan ja ilmoitetun laitoksen välillä.

1.a. Ilmoitetun laitoksen on oltava riippumaton, ja se ei saa olla valmistajien tai tavarantoimittajien hallinnassa."

15) Korvataan liite XV seuraavasti:

"LIITE XV

KIRJALLINEN VAKUUTUS VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA

1. Direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukaisuudesta annetun kirjallisen vakuutuksen on aina oltava:

a) huviveneen ja vesiskootterin mukana ja sisällyttävä omistajan käsikirjaan (liitteessä I olevan A-osan 2.5 kohta);

b) liitteessä II tarkoitettujen osien mukana;

c) moottoreiden mukana, ja sen on sisällyttävä omistajan käsikirjaan (liitteessä I olevan B-osan 4 kohta).

2. Kirjalliseen vakuutukseen vaatimustenmukaisuudesta on sisällyttävä(1):

a) valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite(2);

b) edellä 1 kohdassa määritellyn tuotteen kuvaus(3);

c) viittaukset käytettyihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin tai viittaukset määräyksiin, joiden suhteen vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan;

d) tarvittaessa muiden sovellettavien yhteisön direktiivien viitenumerot;

e) tarvittaessa viittaus ilmoitetun laitoksen antamaan EY-tyyppitarkastussertifikaattiin;

f) tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite;

g) valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan nimissä allekirjoittamaan valtuutetun henkilön tiedot.

3. Seuraavien moottorien osalta:

- sisämoottorit ja kiinteällä pakoputkistolla varustamattomat sisäperämoottorit,

- moottorit, jotka on tyyppihyväksytty direktiivin 97/68/EY mukaisesti ja jotka ovat mainitun direktiivin liitteessä I olevassa 4.2.3 kohdassa säädetyn vaiheen II mukaisia,

- moottorit, jotka on tyyppihyväksytty direktiivin 88/77/ETY mukaisesti,

vaatimuksenmukaisuusvakuutuksessa on 2 kohdan tietojen lisäksi oltava valmistajan ilmoitus siitä, että moottori on tämän direktiivin pakokaasupäästöjä koskevien vaatimusten mukainen, kun se on asennettu huviveneeseen valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti, ja että kyseistä moottoria ei saa ottaa käyttöön ennen kuin huviveneen, johon se aiotaan asentaa, on ilmoitettu olevan tämän direktiivin asiaa koskevan säännöksen mukainen, jos näin vaaditaan.

(1) Ja se on laadittava liitteessä I olevan A-osan 2.5 kohdassa säädetyllä kielellä tai säädetyillä kielillä.

(2) Toiminimi ja täydellinen osoite; valtuutetun edustajan on annettava myös valmistajan toiminimi ja osoite.

(3) Tuotteen mallin ja tyypin kuvaus sekä sarjanumero tarvittaessa."

16) Lisätään liitteet seuraavasti:

"LIITE XVI

TUOTTEEN LAATUA KOSKEVA VAKUUTUS (E-MODUULI)

1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla 2 kohdan vaatimukset täyttävä valmistaja vakuuttaa ja ilmoittaa asianomaisten tuotteiden olevan EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin mukaisia ja täyttävän direktiivin niitä koskevat vaatimukset. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä kuhunkin tuotteeseen ja laadittava kirjallinen vakuutus vaatimustenmukaisuudesta. CE-merkinnän ohessa on oltava 4 kohdan mukaisesta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. Valmistajan on sovellettava 3 kohdan mukaista hyväksyttyä laatujärjestelmää tuotteiden lopputarkastuksessa ja koestuksessa ja oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3. Laatujärjestelmä

3.1 Valmistajan on toimitettava valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle hakemus asianomaisia tuotteita koskevan laatujärjestelmänsä arvioimiseksi.

Hakemuksen on sisällettävä:

- kaikki asianmukaiset tiedot kyseisestä tuoteluokasta,

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

- tarvittaessa hyväksyttyä tyyppiä koskevat tekniset tiedot ja jäljennös EY-tyyppitarkastustodistuksesta.

3.2 Laatujärjestelmässä kukin tuote on tarkastettava ja sille on suoritettava asianmukaisia, 5 artiklassa tarkoitetun standardin tai standardien mukaisia tai vastaavia testejä, jotta sen voidaan varmistaa olevan direktiivin asianomaisten vaatimusten mukainen. Kaikki valmistajan hyväksymät ja omaksumat perusedellytykset, vaatimukset ja määräykset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisten toimintaperiaatteiden, menettelyjen ja ohjeiden muotoon. Tämän laatujärjestelmän dokumentoinnin on varmistettava se, että laatuohjelmat, suunnitelmat, käsikirjat ja asiakirjat ymmärretään samalla tavalla.

Siihen on erityisesti sisällyttävä riittävä kuvaus seuraavista seikoista:

- johdon laatutavoitteet, organisaatiorakenne, vastuut ja toimivaltuudet tuotteen laadun osalta,

- valmistuksen jälkeen suoritettavat tarkastukset ja testit,

- laatujärjestelmän tehokkaan toiminnan seurantakeinot;

- laatuasiakirjat, kuten tarkastusraportit ja testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyttä koskevat tiedot jne.

3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä sen toteamiseksi, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

Sellaisten laatujärjestelmien, joilla asianomainen yhdenmukaistettu standardi pannaan täytäntöön, oletetaan olevan vaatimusten mukaisia.

Ainakin yhdellä arviointiryhmän jäsenellä on oltava kokemusta asianomaisen tuoteteknologian arvioijana. Arviointimenettelyn on sisällettävä arviointikäynti valmistajan toimitiloihin.

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoitukseen on sisällyttävä tarkastuksen päätelmät ja perusteltu arviointipäätös.

3.4 Valmistajan on sitouduttava täyttämään hyväksytyn laatujärjestelmän mukaiset velvoitteet ja ylläpitämään laatujärjestelmää tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmän ajantasaistamiseen liittyvistä suunnitelmista.

Ilmoitetun laitoksen on tutkittava ehdotetut muutokset ja päätettävä, onko muutettu laatujärjestelmä yhä 3.2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukainen vai onko uudelleenarviointi tarpeen.

Sen on ilmoitettava päätöksestään valmistajalle. Ilmoitukseen on sisällyttävä tutkimuksen päätelmät ja perusteltu arviointipäätös.

4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä johtuvat velvollisuudet asianmukaisesti.

4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastustarkoituksessa pääsy tarkastus-, testaus- ja varastointitiloihin ja annettava sille kaikki tarpeelliset tiedot ja erityisesti:

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

- tekniset asiakirjat,

- laatuasiakirjat, kuten tarkastusraportit ja testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyttä koskevat tiedot jne..

4.3 Ilmoitetun laitoksen on määräajoin suoritettava tarkastuksia sen varmistamiseksi, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää, ja annettava valmistajalle tarkastuskertomus.

4.4 Ilmoitettu laitos voi tehdä lisäksi ennalta ilmoittamatta käyntejä valmistajan tiloihin. Ilmoitettu laitos voi tarvittaessa kyseisillä käynneillä suorittaa tai antaa suoritettavaksi testejä laatujärjestelmän asianmukaisen toiminnan tarkistamiseksi; sen on annettava valmistajalle kertomus käynnistä ja, jos on suoritettu testi, testausseloste.

5. Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten käytettävissä vähintään kymmenen vuoden ajan viimeisen tuotteen valmistamisesta:

- edellä 3.1 kohdan toisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 3.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut ajantasaistamista koskevat asiakirjat,

- ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset, joita tarkoitetaan 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa.

6. Kunkin ilmoitetun laitoksen on toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille asiaankuuluvat tiedot myönnetyistä ja peruutetuista laatujärjestelmien hyväksynnöistä.

LIITE XVII

TUOTANNON YHDENMUKAISUUDEN ARVIOINTI PAKOKAASU- JA MELUPÄÄSTÖJEN OSALTA

1. Moottoriryhmän yhdenmukaisuuden todentamiseksi sarjasta otetaan moottoreista koostuva otos. Valmistaja päättää otoksen koosta (n) ilmoitetun laitoksen kanssa yksimielisesti.

2. Otoksesta saatujen tulosten aritmeettinen keskiarvo X on laskettava kullekin pakokaasu- ja melupäästön säännellylle tekijälle. Sarjan tuotannon on katsottava olevan vaatimusten mukainen ("hyväksytty"), jos seuraava ehto täyttyy:

X + k. S <= L

S on standardipoikkeama, jossa:

>VIITTAUS KAAVIOON>

X= tulosten aritmeettinen keskiarvo

x= otoksen yksittäiset tulokset

L= kulloinenkin raja-arvo

n= otoksessa olevien moottorien lukumäärä

k= tilastollinen tekijä, joka riippuu n:stä (ks. taulukko)

>TAULUKON PAIKKA>

Jos n >= 20, niin

>VIITTAUS KAAVIOON>"

2 artikla

Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 komissio antaa kertomuksen mahdollisuuksista parantaa edelleen moottorien ympäristöominaisuuksia ja tarkastelee muun muassa, onko tarpeen tarkistaa veneiden suunnitteluluokkia. Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 kyseisen kertomuksen perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianmukaisia ehdotuksia. Komissio ottaa saatujen kokemusten perusteella huomioon seuraavat seikat:

a) tarve vähentää ilmansaaste- ja melupäästöjä edelleen ympäristönsuojeluvaatimusten täyttämiseksi;

b) käyttöaikaisen vaatimustenmukaisuustestauksen mahdolliset edut;

c) kustannustehokkaan tekniikan saatavuus päästöjen hillitsemiseksi;

d) tarve vähentää polttoaineen haihtumis- ja vuotopäästöjä;

e) mahdollisuus sopia kansainvälisistä standardeista pakokaasu- ja melupäästöille;

f) vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen mahdollinen yksinkertaistaminen.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2005.

2. Jäsenvaltioiden on sallittava tuotteiden, jotka ovat tämän direktiivin voimaantulopäivänä niiden alueella voimassa olevien sääntöjen mukaisia, markkinoille saattaminen ja/tai käyttöönotto seuraavasti:

a) 31 päivään joulukuuta 2005 saakka 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisten tuotteiden osalta;

b) 31 päivään joulukuuta 2005 saakka dieselmoottorien ja nelitahtisten bensiinimoottorien osalta;

c) 31 päivään joulukuuta 2006 saakka kaksitahtisten bensiinimoottorien osalta.

3. Jäsenvaltioiden antamissa, 1 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten sääntöjen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Papandreou

(1) EYVL C 62 E, 27.2.2001, s. 139, ja EYVL C 51 E, 26.2.2002, s. 339.

(2) EYVL C 155, 29.5.2001, s. 1.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. heinäkuuta 2001 (EYVL C 65 E, 14.3.2002, s. 310), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 22. huhtikuuta 2002 (EYVL C 170 E, 16.7.2002, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 26. syyskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin päätös, tehty 14. toukokuuta 2003 ja neuvoston päätös, tehty 19. toukokuuta 2003.

(4) EYVL L 164, 30.6.1994, s. 15.

(5) EYVL C 331, 16.12.1992, s. 5.

(6) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).

(7) EYVL C 136, 4.6.1985, s. 1.

(8) EYVL L 220, 30.8.1993, s. 23.

(9) EYVL L 59, 27.2.1998, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/63/EY (EYVL L 227, 23.8.2001, s. 41).

(10) EYVL L 36, 9.2.1988, s. 33, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/27/EY (EYVL L 107, 18.4.2001, s. 10).

(11) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(12) EYVL L 301, 28.10.1982, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 59, 27.2.1998, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/63/EY (EYVL L 227, 23.8.2001, s. 41).

(14) Neuvoston direktiivi 88/77/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1987, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 36, 9.2.1988, s. 33), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/27/EY (EYVL L 107, 18.4.2001, s. 10).

(15) EN ISO 14509.

(16) EN ISO 8178-1:1996.

(17) EN ISO 14509.