32003L0036

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/36/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenviidennen kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet — c/m/r) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 156 , 25/06/2003 s. 0026 - 0030


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/36/EY,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenviidennen kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet - c/m/r)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Neuvoston direktiivissä 76/769/ETY(4) säädetään tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista.

(2) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet sisältyvät syöväntorjunnan toimintaohjelman hyväksymisestä kansanterveyden alalla vuosiksi 1996-2000 29 päivänä maaliskuuta 1996 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 646/96/EY(5) esitettyyn toimintaohjelmaan.

(3) Terveyden suojelun ja kuluttajien turvallisuuden parantamiseksi syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltuja aineita sekä kyseisiä aineita sisältäviä valmisteita ei saa saattaa markkinoille yleisön saataville.

(4) Direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta neljännentoista kerran 20 päivänä joulukuuta 1994 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/60/EY(6) vahvistetaan direktiivin 76/769/ETY liitteessä I oleviin 29, 30 ja 31 kohtaan liittyvässä lisäyksessä luettelo syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavista, ryhmään 1 tai 2 kuuluvista aineista. Näitä aineita ja niitä sisältäviä valmisteita ei saisi saattaa markkinoille suuren yleisön käyttöön.

(5) Direktiivin 94/60/EY mukaan kyseistä luetteloa täydennetään hyvin pian sen jälkeen, kun vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa neuvoston direktiivissä 67/548/ETY(7) olevan liitteen I, joka sisältää luettelon syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavista tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavista, ryhmään 1 tai 2 kuuluvista aineista, mukauttaminen tekniikan kehitykseen on julkaistu.

(6) Neuvoston direktiivin 67/548/ETY ja erityisesti sen liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenkahdeksannen kerran annetussa komission direktiivissä 2001/59/EY(8) luetellaan kaksi ainetta, jotka on äskettäin luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, ryhmään 1 kuuluviksi aineiksi, yhdeksäntoista ainetta, jotka on äskettäin luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, ryhmään 2 kuuluviksi aineiksi, viisi ainetta, jotka on äskettäin luokiteltu perimän muutoksia aiheuttavaksi, ryhmään 2 kuuluviksi aineiksi, yksi aine, joka on äskettäin luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi, ryhmään 1 kuuluvaksi aineeksi ja kuusitoista ainetta, jotka on äskettäin luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi, ryhmään 2 kuuluviksi aineiksi.

(7) Nämä aineet olisi lisättävä direktiivin 76/769/ETY liitteen I lisäyksessä olevaan luetteloon.

(8) Direktiivissä 2001/59/EY syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi, ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi äskettäin luokiteltujen aineiden riskit ja hyödyt on otettu huomioon.

(9) Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta niiden yhteisön säännösten soveltamista, joilla vahvistetaan työntekijöiden suojelun vähimmäisvaatimukset. Nämä säännökset sisältyvät toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY(9) ja siihen perustuviin erityisdirektiiveihin, erityisesti työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettuun neuvoston direktiiviin 90/394/ETY(10),

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämän direktiivin liitteessä luetellut aineet lisätään direktiivin 76/769/ETY liitteessä I olevan lisäyksen kohdissa 29, 30 ja 31 lueteltuihin aineisiin. Tämän direktiivin liitteen 1 kohdan c alakohdassa luetellut aineet poistetaan direktiivin 76/769/ETY liitteessä I olevan 29 kohdan luettelosta 2.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 25 päivään kesäkuuta 2004 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 25 päivästä joulukuuta 2004 alkaen.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Drys

(1) EYVL C 126 E, 28.5.2002, s. 398.

(2) EYVL C 221, 17.9.2002, s. 8.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. kesäkuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 21. tammikuuta 2003 (EUVL C 64 E, 18.3.2003, s. 6) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 10. huhtikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/62/EY (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 58).

(5) EYVL L 95, 16.4.1996, s. 9, päätös kumottu 31.12.2002 päätöksellä 1786/2002/EY (EYVL L 271, 9.10.2002, s. 1).

(6) EYVL L 365, 31.12.1994, s. 1.

(7) EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/59/EY (EYVL L 225, 21.8.2001, s. 1).

(8) EYVL L 225, 21.8.2001, s. 1.

(9) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

(10) EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 1999/38/EY (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 66).

LIITE

Muutetaan direktiivin 76/769/ETY liitteen I lisäystä seuraavasti:

1) muutetaan otsakkeen "Kohta 29 - syöpää aiheuttavat aineet" alla olevaa luetteloa seuraavasti:

a) lisätään ryhmän 1 luetteloon seuraavat aineet:

>TAULUKON PAIKKA>

b) lisätään ryhmän 2 luetteloon seuraavat aineet:

>TAULUKON PAIKKA>

c) poistetaan ryhmän 2 luettelosta seuraavat aineet:

>TAULUKON PAIKKA>

2) lisätään otsakkeen "Kohta 30 - perimän muutoksia aiheuttavat aineet" alla olevaan ryhmän 2 luetteloon seuraavat aineet:

>TAULUKON PAIKKA>

3) muutetaan otsakkeen "Kohta 31 - lisääntymiselle vaaralliseksi luokitellut aineet" alla olevaa luetteloa seuraavasti:

a) lisätään ryhmän 1 luetteloon seuraavat aineet:

>TAULUKON PAIKKA>

b) lisätään ryhmän 2 luetteloon seuraavat aineet:

>TAULUKON PAIKKA>