32003H0311

Komission suositus, annettu 11 päivänä helmikuuta 2003, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 497)

Virallinen lehti nro L 114 , 08/05/2003 s. 0045 - 0049


Komission suositus,

annettu 11 päivänä helmikuuta 2003,

sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 497)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/311/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY(1) ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivillä 2002/21/EY (jäljempänä "puitedirektiivi") luodaan sähköisen viestinnän alalle uudet oikeudelliset puitteet, joilla pyritään vastaamaan eri tekniikoiden lähentymiskehitykseen siten, että niitä sovelletaan kaikkiin sähköisen viestinnän verkkoihin ja palveluihin. Tavoitteena on vähitellen vähentää alakohtaisia ennakkovelvoitteita kilpailun kehittyessä markkinoilla.

(2) Tämän suosituksen tarkoituksena on määritellä ne tuote- ja palvelumarkkinat, joilla ennakkosääntely voi olla perusteltua. Tässä ensimmäisessä suosituksessa on kuitenkin otettava huomioon siirtyminen vuoden 1998 sääntelyjärjestelmästä uuteen sääntelyjärjestelmään. Sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/19/EY(2) (jäljempänä "käyttöoikeusdirektiivi") sekä yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/22/EY(3) (jäljempänä "yleispalveludirektiivi") yksilöidään jo joukko markkinoita, jotka kansallisten sääntelyviranomaisten on analysoitava tässä suosituksessa lueteltujen markkinoiden lisäksi. Puitedirektiivin mukaan on kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävä määritellä merkitykselliset maantieteelliset markkinat alueellaan.

(3) Vuoden 1998 sääntelyjärjestelmän nojalla useilla teletoiminnan osa-alueilla harjoitetaan ennakkosääntelyä. Nämä alat on rajattu kyseisissä direktiiveissä, mutta ne eivät aina ole "markkinoita" kilpailuoikeudellisessa ja käytännöllisessä merkityksessä. Puitedirektiivin liitteessä I on luettelo markkina-aloista, joiden on sisällyttävä ensimmäiseen suositukseen.

(4) Kuten puitedirektiivin liitteen I otsikosta käy selvästi ilmi, kaikki liitteessä luetellut markkina-alat on sisällytettävä ensimmäiseen suositukseen, jotta kansalliset sääntelyviranomaiset voivat tarkastella uudelleen vuoden 1998 sääntelyjärjestelmän perusteella asetettuja nykyisin voimassa olevia velvoitteita.

(5) Puitedirektiivin 15 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että komissio määrittelee markkinat kilpailuoikeuden periaatteiden mukaisesti. Näin ollen komissio on määritellyt markkinat (jotka vastaavat puitedirektiivin liitteessä I lueteltuja markkina-aloja) kilpailuoikeuden periaatteiden mukaisesti.

(6) Sähköisen viestinnän alalla on otettava huomioon ainakin kahdenlaiset merkitykselliset markkinat: loppukäyttäjille tarjottujen palvelujen tai tuotteiden markkinat (vähittäismarkkinat) ja sellaisten hyödykkeiden markkinat, joita operaattorit tarvitsevat palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen loppukäyttäjille (tukkumarkkinat). Näiden kahden markkinatyypin sisällä markkinoita voidaan jakaa pienempiin lohkoihin kysynnän ja tarjonnan ominaispiirteiden mukaan.

(7) Markkinoiden määrittelyn ja yksilöimisen lähtökohtana on vähittäismarkkinoiden ominaispiirteiden selvittäminen tiettynä ajanjaksona ottaen huomioon kysynnän ja tarjonnan korvattavuus. Kun ensin on kuvattu ja määritelty vähittäismarkkinat, joilla on kyse loppukäyttäjiä koskevasta kysynnästä ja tarjonnasta, voidaan yksilöidä merkitykselliset tukkumarkkinat, joilla taas on kyse tuotteiden tai palvelujen kysynnästä ja tarjonnasta sellaisten kolmansien osapuolten suhteen, jotka haluavat tarjota palveluja tai tuotteita loppukäyttäjille.

(8) Kilpailuoikeuden periaatteiden mukainen markkinoiden määrittely merkitsee sitä, että jotkut puitedirektiivin liitteessä I mainituista markkina-aloista koostuvat kysynnän ominaispiirteiden perusteella useista erillisistä markkinoista. Tämä koskee puhelinverkon kiinteässä sijaintipaikassa olevien liittymien vähittäistarjontaa ja kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavia puhelupalveluja. Liitteessä I oleva markkina-ala, joka koskee kiinteiden yhteyksien tukkumyyntiä, on sekä kysynnän että tarjonnan ominaispiirteiden perusteella jaettu kaksiksi markkinoiksi eli kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinoiksi ja kiinteiden yhteyksien runko-osien tukkumarkkinoiksi.

(9) Määriteltäessä markkinoita kilpailuoikeuden periaatteiden mukaisesti olisi noudatettava kolmea perustetta. Ensimmäinen on se, että markkinoille tulolle on suuria ja pysyväisluonteisia rakenteellisia, oikeudellisia tai sääntelyllisiä esteitä. Sähköisen viestinnän markkinoiden dynaamisen luonteen ja toiminnan vuoksi on kuitenkin otettava huomioon myös mahdollisuudet poistaa esteet merkityksellisellä aikavälillä, kun suoritetaan ennakoivaa analyysiä, jossa määritellään merkitykselliset markkinat mahdollista ennakkosääntelyä varten. Näin ollen toisen perusteen läpäisevät ainoastaan ne markkinat, joiden rakenne ei ole omiaan johtamaan todelliseen kilpailuun merkityksellisellä aikavälillä. Tämän perusteen soveltaminen edellyttää markkinoille tulon esteen takana vallitsevan kilpailutilanteen tarkastelua. Kolmantena perusteena on se, että pelkän kilpailuoikeuden soveltaminen ei riittäisi korjaamaan kyseisiä markkinaongelmia.

(10) Tämän suosituksen kannalta on merkitystä erityisesti kahdentyyppisillä markkinoille tulon esteillä: rakenteellisilla esteillä ja oikeudellisilla tai sääntelyllisillä esteillä.

(11) Markkinoille tulon rakenteelliset esteet johtuvat markkinoille ominaisista kustannus- tai kysyntäolosuhteista, jotka luovat vakiintuneille operaattoreille ja uusille tulokkaille erilaiset toimintaedellytykset, mikä haittaa uusien tulokkaiden tuloa markkinoille tai estää sen. Suuret rakenteelliset esteet voivat vallita esimerkiksi silloin, kun markkinoille ovat ominaisia huomattavat mittakaavaedut ja/tai tuotevarioinnin edut ja suuret aloituskustannukset. Toistaiseksi tällaisia esteitä voidaan vielä todeta kiinteän verkon paikallisyhteyksien laajamittaisessa käytössä ja tarjonnassa. Tähän liittyvä rakenteellinen este voi olla myös se, että palvelun tarjoaminen edellyttää verkkoelementtiä, jota ei voida toisintaa teknisesti tai joka voidaan toisintaa vain niin suurin kustannuksin, että kilpailu käy kannattamattomaksi.

(12) Oikeudelliset tai sääntelylliset esteet eivät perustu taloudellisiin tekijöihin vaan johtuvat lainsäädännöllisistä, hallinnollisista tai muista valtion toimenpiteistä, joilla on välitön vaikutus markkinoille tulon ehtoihin ja/tai operaattorien asemaan merkityksellisillä markkinoilla. Esimerkkejä tästä ovat oikeudelliset tai sääntelylliset esteet, jotka estävät markkinoille tulon rajoittamalla niiden yritysten lukumäärää, joille voidaan myöntää palvelujen tarjoamisen edellyttämien radiotaajuuksien käyttöoikeus. Muita esimerkkejä oikeudellisista tai sääntelyllisistä esteistä ovat hintavalvonta tai muut yrityksille asetetut hintoihin liittyvät rajoitukset, jotka vaikuttavat markkinoille tulon lisäksi myös yritysten markkina-asemaan.

(13) Markkinoille tulon esteet voivat menettää merkitystään innovaatiovetoisilla markkinoilla, joille on ominaista jatkuva teknologinen kehitys. Tällaisilla markkinoilla yrityksen toimintaa rajoittaa usein markkinoilla vielä toimimattomien, mutta potentiaalisten kilpailijoiden innovaatioiden uhka. Tällaisilla innovaatiovetoisilla markkinoilla dynaamista tai pitkän aikavälin kilpailua voi kehittyä sellaisten yritysten välille, jotka eivät välttämättä vielä kilpaile nykyisillä "staattisilla" markkinoilla. Tässä suosituksessa ei määritellä markkinoita, joilla markkinoille tulon esteiden odotetaan poistuvan ennakoitavissa olevan ajanjakson aikana.

(14) Vaikka markkinoita luonnehtisivatkin suuret markkinoille tulon esteet, muut rakenteelliset tekijät kyseisillä markkinoilla voivat merkitä sitä, että markkinat kehittyvät merkityksellisellä aikavälillä kohti todellista kilpailua. Tämä voi päteä esimerkiksi markkinoihin, joilla on rajallinen mutta riittävä määrä yrityksiä, joilla on keskenään erilaiset kustannusrakenteet ja joiden markkinakysynnässä vallitsee hintajousto. Markkinoilla voi myös olla liikakapasiteettia, joka antaisi kilpaileville yrityksille mahdollisuuden laajentaa tuotantoaan hyvin nopeasti vastauksena mahdolliseen hinnankorotukseen. Tällaisilla markkinoilla markkinaosuudet voivat muuttua ajan mittaan ja/tai hintojen voidaan havaita laskevan.

(15) Yksilöitäessä markkinoita sellaisiksi, että niillä on perusteltua harjoittaa mahdollisesti ennakkosääntelyä, on otettava huomioon myös se, riittäisikö kilpailuoikeuden soveltaminen lieventämään tällaisia esteitä tai poistamaan ne tai palauttamaan todellisen kilpailun. Lisäksi uusiin ja kehittymässä oleviin markkinoihin, joilla markkinavoiman voidaan todeta vallitsevan aloittajan edun vuoksi, ei pitäisi periaatteessa soveltaa ennakkosääntelyä.

(16) Kun tässä suosituksessa yksilöityjä markkinoita tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, olisi käytettävä mainittua kolmea perustetta. Näitä perusteita olisi sovellettava kokonaisuutena, eli elleivät kaikki näistä perusteista täyty, markkinoita ei pidä yksilöidä suosituksessa. Näin ollen se, määritelläänkö mahdollinen ennakkosääntely suosituksen tulevissa versioissa edelleen perustelluksi tietyillä sähköisen viestinnän markkinoilla, riippuisi ensinnäkin suurten markkinoille tulon esteiden pysyvyydestä, toiseksi kilpailun dynaamisuutta mittaavasta perusteesta ja kolmanneksi siitä, voidaanko kilpailulainsäädännöllä (ennakkosääntelyä soveltamatta) puuttua edelleen vallitseviin markkinoiden ongelmiin. Tietyt markkinat voidaan myös poistaa suosituksesta, kunhan on näyttöä kestävästä ja todellisesta kilpailusta kyseisillä markkinoilla yhteisössä, eikä voimassa olevien sääntelyllisten velvoitteiden poistaminen vähennä kilpailua kyseisillä markkinoilla.

(17) Tämän suosituksen liitteestä käy ilmi, miten suosituksessa luetellut markkinat liittyvät puitedirektiivin liitteessä I mainittuihin markkina-aloihin. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset tarkastelevat uudelleen aiemmassa sääntelyjärjestelmässä asetettuja voimassa olevia velvoitteita päättääkseen, pidetäänkö ne voimassa, muutetaanko niitä vai poistetaanko ne, niiden olisi suoritettava analyysi tässä suosituksessa määriteltyjen markkinoiden perusteella, jotta vaatimus ennakkosääntelyn alaisten markkinoiden määrittelystä kilpailuoikeuden periaatteiden mukaisesti täyttyy. Nykyiset velvoitteet pysyvät voimassa, kunnes kansalliset sääntelyviranomaiset ovat suorittaneet ensimmäisen markkina-analyysin uuden sääntelyjärjestelmän tarpeisiin.

(18) Markkinoiden määrittely tässä suosituksessa ei rajoita markkinoiden määrittelyä yksittäisissä kilpailuoikeudellisissa asioissa.

(19) Eri puolilla yhteisöä käytetään erilaisia verkkorakenteita ja -tekniikoita, joten kansallisten sääntelyviranomaisten on joissain tapauksissa kilpailuoikeuden periaatteita noudattaen päätettävä tiettyjen suosituksessa yksilöityjen markkinoiden tarkoista rajauksista ja osatekijöistä. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määritellä suosituksessa määritellyistä markkinoista poikkeavia markkinoita sillä edellytyksellä, että ne noudattavat puitedirektiivin 7 artiklaa. Koska ennakkosääntely tietyillä markkinoilla voisi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan puitedirektiivin johdanto-osan 38 kappaleessa kuvatulla tavalla, komissio katsoo, että muiden kuin suosituksessa määriteltyjen markkinoiden määrittelyssä on todennäköisesti aina sovellettava asianmukaista puitedirektiivin 7 artiklassa säädettyä menettelyä. Sellainen markkinoiden ilmoittamatta jättäminen, joka vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, voi johtaa yhteisön lainsäädännön rikkomisesta seuraavaan menettelyyn. Kansallisten sääntelyviranomaisten markkinamääritelmien olisi aina perustuttava kilpailuperiaatteisiin, jotka esitetään komission tiedonannossa merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön kilpailuoikeuden kannalta(4), oltava johdonmukaisia markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman arviointia koskevien komission ohjeiden kanssa sekä täytettävä edellä kuvatut kolme perustetta. Jos kansalliset sääntelyviranomaiset katsovat, että kysyntä- ja tarjontarakenteiden perusteella voi olla tarpeen määritellä markkinat suosituksesta poikkeavalla tavalla, niiden olisi noudatettava asianmukaisia puitedirektiivin 6 ja 7 artiklassa säädettyjä menettelyjä.

(20) Se, että tässä suosituksessa yksilöidään ne tuote- ja palvelumarkkinat, joilla ennakkosääntely voi olla perusteltua, ei merkitse, että tällainen sääntely on aina perusteltua tai että näillä markkinoilla välttämättä asetetaan uuden sääntelyjärjestelmän direktiivien mukaisia sääntelyllisiä velvoitteita. Sääntely ei ole perusteltua, jos kyseisillä markkinoilla vallitsee todellinen kilpailu. Sääntelyllisten velvoitteiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja todetun ongelman luonteeseen perustuvia, kohtuullisia ja perusteltuja puitedirektiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja ennen muuta niiden on tuotava käyttäjille mahdollisimman paljon hyötyjä, varmistettava, ettei kilpailu vääristy tai rajoitu, edistettävä tehokkaita infrastruktuuri-investointeja ja innovaatioita sekä kannustettava radiotaajuuksien ja numerovarojen tehokkaaseen käyttöön ja hallintaan.

(21) Komissio tarkastelee viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004 markkinakehityksen perusteella, onko tätä suositusta tarkistettava.

(22) Tästä suosituksesta on järjestetty julkinen kuuleminen ja sitä laadittaessa on kuultu kansallisia sääntelyviranomaisia sekä kansallisia kilpailuviranomaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1. Kansallisille sääntelyviranomaisille suositellaan, että määritellessään merkityksellisiä markkinoita direktiivin 2002/21/EY 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti ne tekevät analyysin liitteessä määritellyistä tuote- ja palvelumarkkinoista.

2. Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 2003.

Komission puolesta

Erkki Liikanen

Komission jäsen

(1) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7.

(3) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.

(4) EYVL C 372, 9.12.1997, s. 5.

LIITE

Vähittäismarkkinat

1. Yksityisasiakkaille tarjottavat liittymät kiinteästä sijaintipaikasta yleiseen puhelinverkkoon.

2. Muille kuin yksityisasiakkaille tarjottavat liittymät kiinteästä sijaintipaikasta yleiseen puhelinverkkoon.

3. Yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat yleisesti saatavilla olevat paikallis- ja/tai kotimaanpuhelupalvelut.

4. Yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat yleisesti saatavilla olevat ulkomaanpuhelupalvelut.

5. Muille kuin yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat yleisesti saatavilla olevat paikallis- ja/tai kotimaanpuhelupalvelut.

6. Muille kuin yksityisasiakkaille kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat yleisesti saatavilla olevat ulkomaanpuhelupalvelut.

Nämä kuudet markkinat on määritelty yleispalveludirektiivin 17 artiklassa edellytettyä analyysiä varten.

Nämä kuudet markkinat yhdessä vastaavat puitedirektiivin liitteessä I olevassa 1 kohdassa mainittua "yleisen puhelinverkon tietyssä sijaintipaikassa olevan liittymän ja sen käyttömahdollisuuden tarjontaa". Näistä markkinoista koostuvaan kokonaisuuteen viitataan myös yleispalveludirektiivin 19 artiklassa (operaattorin puhelukohtaisen valintamahdollisuuden tai operaattorin ennaltavalintamahdollisuuden mahdollisen edellyttämisen yhteydessä).

7. Kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoima (joka kattaa yleispalveludirektiivin 18 artiklassa ja liitteessä VII tarkoitetut määrätyn tyyppiset kiinteät yhteydet 2 Mbit/s kapasiteettiin asti).

Näitä markkinoita tarkoitetaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 1 kohdassa yleispalveludirektiivin 16 artiklaan viitaten ("kiinteiden yhteyksien tarjonta loppukäyttäjille").

Markkinat on analysoitava yleispalveludirektiivin 18 artiklan (kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoiman tarjonnan sääntely) soveltamista varten.

Tukkumarkkinat

8. Puhelinliikenteen välittäminen kiinteästä sijaintipaikasta lähdeverkkona toimivassa yleisessä puhelinverkossa. Tässä suosituksessa lähdeverkkopalvelujen katsotaan kattavan paikallistason siirtopalvelut ja ne on rajattu niin, että rajaus on johdonmukainen sen suhteen, miten yleisen puhelinverkon kauttakulkupalvelut ja kohdeverkkopalvelut kiinteään sijaintipaikkaan on määritelty.

Nämä markkinat vastaavat markkina-alaa, joka mainitaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiiviin 97/33/EY liittyen ("puhelinliikenteen välittäminen lähdeverkkona toimivassa yleisessä kiinteässä puhelinverkossa").

9. Puhelinliikenteen välittäminen kohdeverkkona toimivassa yleisessä puhelinverkossa kiinteään sijaintipaikkaan.

Tässä suosituksessa kohdeverkkopalvelujen katsotaan kattavan paikallistason siirtopalvelut ja ne on rajattu niin, että rajaus on johdonmukainen sen suhteen, miten yleisen puhelinverkon kauttakulkupalvelut ja kiinteässä sijaintipaikassa tarjottavat lähdeverkkopalvelut on määritelty.

Nämä markkinat vastaavat markkina-alaa, joka mainitaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiiviin 97/33/EY liittyen ("puhelinliikenteen välittäminen kohdeverkkona toimivassa yleisessä kiinteässä puhelinverkossa").

10. Kauttakulkupalvelut yleisessä kiinteässä puhelinverkossa.

Tässä suosituksessa kauttakulkupalvelut on rajattu niin, että rajaus on johdonmukainen sen suhteen, miten yleisen puhelinverkon kiinteään sijaintipaikkaan tarjottavat kohdeverkkopalvelut ja lähdeverkkopalvelut on määritelty.

Nämä markkinat vastaavat markkina-alaa, joka mainitaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiiviin 97/33/EY liittyen ("kauttakulkupalvelut yleisessä kiinteässä puhelinverkossa").

11. Metallijohdinpohjaisten tilaajayhteyksien ja niiden osien eriytetyn käyttöoikeuden (ja rinnakkaiskäyttöoikeuden) tukkutarjonta laajakaista- ja puheensiirtopalvelujen tarjoamiseksi.

Nämä markkinat vastaavat markkina-alaa, joka mainitaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiiveihin 97/33/EY ja 98/10/EY liittyen ("yleisen kiinteän puhelinverkon käyttöoikeus, mukaan luettuna tilaajayhteyksien eriytetty tarjonta") ja puitedirektiivin liitteessä I olevassa 3 kohdassa asetukseen (EY) N:o 2887/2000 liittyen.

12. Tukkutason laajakaistayhteydet.

Nämä markkinat kattavat bittivirtapohjaiset datapalvelut (ns. bitstream-palvelut), jotka mahdollistavat laajakaistadatan välittämisen molempiin suuntiin, sekä muut tukkupalvelut, joita tarjotaan muiden infrastruktuurien kautta jos ja kun niissä voidaan tarjota bitstream-palveluja vastaavat ominaisuudet. Nämä markkinat sisältävät puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa mainitut markkinat ("verkon käyttöoikeudet ja käyttöoikeudet erityisehdoin"), mutta eivät tämän liitteen kohdissa 11 ja 18 mainittuja markkinoita.

13. Kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinat.

14. Kiinteiden yhteyksien runko-osien tukkumarkkinat.

Kohtien 13 ja 14 tukkumarkkinat vastaavat yhdessä markkinoita, jotka mainitaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiiveihin 97/33/EY ja 98/10/EY liittyen ("kiinteiden yhteyksien yhteenliittäminen") ja puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiiviin 92/44/ETY liittyen ("kiinteän siirtokapasiteetin tukkumyynti muille sähköisten viestintäverkkojen tai -palvelujen tarjoajille").

15. Liittymät ja puhelinliikenteen välittäminen lähdeverkkona toimivassa yleisessä matkaviestintäverkossa, joihin viitataan (toisistaan erillään) puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiiveihin 97/33/EY ja 98/10/EY liittyen.

16. Puheensiirto kohdeverkkona toimivassa yksittäisessä matkaviestintäverkossa.

Nämä markkinat vastaavat markkina-alaa, joka mainitaan puitedirektiivin liitteessä I olevassa 2 kohdassa direktiiviin 97/33/EY liittyen ("puhelinliikenteen välittäminen kohdeverkkoina toimivissa yleisissä matkaviestintäverkoissa").

17. Kansalliset tukkumarkkinat kansainvälisille verkkovierailupalveluille yleisessä matkaviestintäverkossa.

Nämä markkinat vastaavat puitedirektiivin liitteessä I olevassa 4 kohdassa mainittua markkina-alaa.

18. Televisio- ja radiotoiminnan lähetyspalvelut sisällön lähettämiseksi loppukäyttäjille.

Huom.

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on käyttöoikeusdirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti harkintavalta digitaalitelevisio- ja -radiopalvelujen ehdollisen pääsyn järjestelmien markkinoiden analyysin suhteen. Käyttöoikeusdirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden kansalliset sääntelyviranomaiet arvioivat digitaalitelevisio- ja -radiopalvelujen ehdollisen pääsyn järjestelmien markkinat uudelleen siirtotavasta riippumatta.