32003E0468

Neuvoston yhteinen kanta 2003/468/YUTP, 23 päivältä kesäkuuta 2003, aseiden välityksen valvonnasta

Virallinen lehti nro L 156 , 25/06/2003 s. 0079 - 0080


Neuvoston yhteinen kanta 2003/468/YUTP,

23 päivältä kesäkuuta 2003,

aseiden välityksen valvonnasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Pannessaan täytäntöön aseiden vientiä koskevia Euroopan unionin käytännesääntöjä jäsenvaltiot ovat sopineet käsittelevänsä aseiden välityksen valvontaan liittyviä kysymyksiä.

(2) Jäsenvaltiot ovat jatkaneet ja syventäneet asekaupasta ja aseiden välityksestä käymiään keskusteluja sekä päässeet yhteisymmärrykseen säännöksistä näiden toimintojen valvomiseksi kansallisen lainsäädännön avulla siten kuin jäljempänä on esitetty.

(3) Useimmilla jäsenvaltioilla on jo käytössä asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö tai ne ovat parhaillaan antamassa sitä.

(4) Neljännessä aseiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen toimintaohjeiden 8 kohdan mukaisessa vuosikertomuksessa jäsenvaltiot ovat sopineet aseiden välitykseen liittyvien kysymysten käsittelyn jatkamisesta jo hyväksyttyjen suuntaviivojen pohjalta tavoitteenaan asiaa koskevan yhteisen kannan hyväksyminen.

(5) Wassenaarin järjestelyssä osanottajavaltiot sopivat yhteisymmärrysmuistiosta, jonka mukaan ne harkitsevat aseiden välitystoimintaa sääntelevien kansallisten toimenpiteiden toteuttamista.

(6) Pienaseita ja kevytaseita koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaohjelma velvoittaa valtioita kehittämään asianmukaisen kansallisen lainsäädännön tai asianmukaiset hallinnolliset menettelyt pienaseiden ja kevyiden aseiden välitystoiminnan sääntelemiseksi ja toteuttamaan jatkotoimia kansainvälisen yhteistyön lujittamiseksi pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman välityksen ennaltaehkäisyssä, torjunnassa ja poistamisessa.

(7) Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumisesta edellyttää, että osapuolina olevat valtiot perustavat aseiden välitystä harjoittavien toimintaa sääntelevän järjestelmän,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

1. Tämän yhteisen kannan tavoitteena on valvoa aseiden välitystä YK:n, EU:n ja Etyjin aseiden vientikieltojen ja aseiden vientiä koskevissa Euroopan unionin käytännesäännöissä vahvistettujen perusteiden kiertämisen estämiseksi.

2. Mainitun tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että niiden nykyisessä tai tulevassa aseiden välitystä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä noudatetaan jäljempänä vahvistettuja säännöksiä.

2 artikla

1. Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet alueellaan harjoitettavan aseiden välitystoiminnan valvomiseksi. Jäsenvaltioita rohkaistaan harkitsemaan myös sellaisen rajojensa ulkopuolella tapahtuvan välitystoiminnan valvomista, jota harjoittavat niiden kansalaiset, joiden asuinpaikka on niiden alueella tai jotka ovat sijoittautuneet sinne.

2. Jäsenvaltiot luovat lisäksi selkeät oikeudelliset puitteet lailliselle välitystoiminnalle.

3. Edellä 1 kohdassa "välitystoiminnalla" tarkoitetaan sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen harjoittamia toimia:

- jotka neuvottelevat sellaisista liiketoimista tai järjestelevät sellaisia liiketoimia, joihin saattaa liittyä Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa olevien tuotteiden siirto jostakin kolmannesta maasta mihin tahansa muuhun kolmanteen maahan,

tai

- jotka myyvät tai ostavat tällaisia tuotteita taikka järjestelevät omistuksessaan olevien tällaisten tuotteiden siirtoa jostakin kolmannesta maasta mihin tahansa muuhun kolmanteen maahan.

Tämä kohta ei estä jäsenvaltiota määrittelemästä aseiden välitystoimintaa kansallisessa lainsäädännössään siten, että siihen sisällytetään tapaukset, joissa tuotteet viedään sen omalta tai toisen jäsenvaltion alueelta.

3 artikla

1. Välitystoimintaa varten olisi hankittava toimilupa tai kirjallinen lupa sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa tätä toimintaa harjoitetaan, ja, jos sitä edellytetään kansallisessa lainsäädännössä, sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa välittäjän asuinpaikka on tai johon hän on sijoittautunut. Jäsenvaltiot arvioivat tiettyihin välitystoimiin myönnettävää toimilupaa tai kirjallista lupaa koskevia hakemuksia aseiden vientiä koskevien EU:n käytännesääntöjen määräysten pohjalta.

2. Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä vähintään 10 vuoden ajalta tiedot henkilöistä ja yhteisöistä, jotka ovat saaneet toimiluvan tämän artiklan 1 kohdan ehtojen mukaisesti.

4 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat myös vaatia, että välittäjät hankkivat kirjallisen luvan toimia välittäjinä, sekä perustaa aseiden välittäjiä koskevan rekisterin. Rekisteröinti tai lupa toimia välittäjänä ei missään tapauksessa korvaa vaatimusta tarvittavan toimiluvan tai kirjallisen luvan hankkimisesta kutakin liiketointa varten.

2. Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat kirjallisia lupia toimia välittäjänä tai rekisteröintiä, jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon muun muassa kaikki rekisteriin tehdyt merkinnät hakijan aikaisemmista yhteyksistä laittomiin toimiin.

5 artikla

1. Jäsenvaltiot luovat tarvittaessa järjestelmän välitystoimintaa koskevaa sekä keskinäistä että kolmansien maiden kanssa tapahtuvaa tiedonvaihtoa varten. Sovitaan tietyistä järjestelyistä, jotka koskevat tällaista tiedonvaihtoa. Järjestelyissä otetaan erityisesti huomioon tapaukset, joissa useat jäsenvaltiot osallistuvat saman välitystoimen tai samojen välitystoimien valvontaan.

2. Tietoja vaihdetaan muun muassa seuraavilla aloilla:

- lainsäädäntö

- rekisteröidyt välittäjät (soveltuvin osin)

- välittäjiä koskevat säilytetyt tiedot

- evätyt rekisteröinti- (soveltuvin osin) ja toimilupahakemukset.

6 artikla

Jäsenvaltiot säätävät asianmukaiset seuraamukset, myös rikosoikeudelliset seuraamukset, varmistaakseen, että aseiden välityksen valvonta pannaan tehokkaasti täytäntöön.

7 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

8 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Papandreou