32003D0847

2003/847/YOS: Neuvoston päätös 2003/847/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2003, uusia synteettisiä huumausaineita 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ja TMA-2 koskevista valvontatoimenpiteistä ja rikosoikeudellisista seuraamuksista

Virallinen lehti nro L 321 , 06/12/2003 s. 0064 - 0065


Neuvoston päätös 2003/847/YOS,

tehty 27 päivänä marraskuuta 2003,

uusia synteettisiä huumausaineita 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ja TMA-2 koskevista valvontatoimenpiteistä ja rikosoikeudellisista seuraamuksista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uusia synteettisiä huumausaineita koskevasta tiedonvaihdosta, riskien arvioinnista ja valvonnasta 16 päivänä kesäkuuta 1997 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 97/396/YOS(1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Italian tasavallan aloitteen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tiedekomitean koolle kutsumassa kokouksessa laadittiin yhteisen toiminnan 97/396/YOS 4 artiklan 3 kohdan perusteella kertomukset 2C-I:n (2,5-dimetoksi-4-jodifenetyyliamiini), 2C-T-2:n (2,5- dimetoksi-4-etyylitiofenetyyliamiini), 2C-T-7:n (2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylitiofenetyyliamiini) ja TMA-2:n (2,4,5-trimetoksiamfetamiini) riskien arvioinnista.

(2) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ja TMA-2 ovat amfetamiinin johdannaisia, joilla on fenetyyliamiinien rakenteellisia ominaisuuksia. Fenetyyliamiineilla on aistiharhoja aiheuttavia ja piristäviä vaikutuksia. 2C-I:n, 2C-T-2:n, 2C-T-7:n ja TMA-2:n ei ole ilmoitettu olleen osallisena kuolemaan johtaneessa tai muussa myrkytystapauksessa Euroopan yhteisössä. 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ja TMA-2 ovat kuitenkin hallusinogeeneja, joihin mahdollisesti liittyy samoja riskejä kuin muihin hallusinogeenisiin aineisiin, sellaisiin kuin 2C-B, DOB, TMA ja DOM, jotka on jo luokiteltu vuonna 1971 tehdyn psykotrooppisia aineita koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen I tai II luetteloon. Akuutin tai kroonisen toksisuuden riskiä ei sen vuoksi voida sulkea pois.

(3) 2C-I:tä, 2C-T-2:ta, 2C-T-7:ää ja TMA-2:ta ei toistaiseksi ole merkitty vuonna 1971 tehdyn psykotrooppisia aineita koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen luetteloihin.

(4) Tällä hetkellä 2C-I:tä ja 2C-T-2:ta valvotaan kansallisen huumausainelainsäädännön nojalla viidessä jäsenvaltiossa ja 2C-T-7:ää ja TMA-2:ta valvotaan neljässä jäsenvaltiossa.

(5) 2C-I:stä, 2C-T-2:sta, 2C-T-7:stä ja TMA-2:sta ei ole hyötyä sairauksien hoidossa eikä niille ole teollista käyttöä.

(6) 2C-I on tunnistettu neljässä jäsenvaltiossa, 2C-T-2 ja 2C-T-7 on tunnistettu kuudessa jäsenvaltiossa ja TMA-2 on tunnistettu viidessä jäsenvaltiossa. Toistaiseksi yksi jäsenvaltio on ilmoittanut yhdestä 2C-T-2:n kansainvälisen laittoman kaupan tapauksesta, joka koski kahta jäsenvaltiota. 2C-I:n, 2C-T-7:n ja TMA-2:n kansainvälisestä laittomasta kaupasta ei ole ilmoitettu. Kolmessa jäsenvaltiossa on takavarikoitu 2C-I:n, 2C-T-2:n, 2C-T-7:n ja TMA-2:n tuotantoa harjoittaneita laboratorioita. Yhdessä näistä jäsenvaltioista takavarikoidut suuret määrät välilähtöainetta 2C-H ja asiakirjat viittaavat 2C-I:n valmistukseen. 2C-I:n, 2C-T-2:n, 2C-T-7:n ja TMA-2:n tärkeimpiä kemiallisia lähtöaineita on kaupallisesti saatavana.

(7) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ja TMA-2 olisi saatettava jäsenvaltioissa niiden valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin, joista säädetään vuonna 1971 tehdystä psykotrooppisia aineita koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta johtuvien, yleissopimuksen I tai II luettelossa mainittuja aineita koskevien jäsenvaltioiden velvoitteiden mukaisessa kansallisessa lainsäädännössä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tarvittavat toimenpiteet 2C-I:n (2,5-dimetoksi-4-jodifenetyyliamiini), 2C-T-2:n (2,5-dimetoksi-4- etyylitiofenetyyliamiini),2C-T-7:n (2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylitiofenetyyliamiini) ja TMA-2:n (2,4,5-trimetoksiamfetamiini) saattamiseksi niiden valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin, joista säädetään vuonna 1971 tehdystä psykotrooppisia aineita koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksesta johtuvien, yleissopimuksen I tai II luettelossa mainittuja aineita koskevien jäsenvaltioiden velvoitteiden mukaisessa kansallisessa lainsäädännössä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on yhteisen toiminnan 97/396/YOS 5 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti toteutettava 1 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle toteuttamistaan toimenpiteistä kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Se tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. Castelli

(1) EYVL L 167, 25.6.1997, s. 1.