32003D0654

2003/654/EY: Komission päätös, tehty 8 päivänä syyskuuta 2003, viininviljelyalojen välitutkimusten tulosten siirtoa koneellisesti luettavaan muotoon koskevista standardikoodista ja -säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3191)

Virallinen lehti nro L 230 , 16/09/2003 s. 0044 - 0053


Komission päätös,

tehty 8 päivänä syyskuuta 2003,

viininviljelyalojen välitutkimusten tulosten siirtoa koneellisesti luettavaan muotoon koskevista standardikoodista ja -säännöistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3191)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/654/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viininviljelyaloja koskevien tilastotietojen keruusta 5 päivänä helmikuuta 1979 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 357/79(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2329/98(2), ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan ja 6 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Viininviljelyalojen välitutkimusten tulosten siirtoa koneellisesti luettavaan muotoon koskevista standardikoodista ja -säännöistä 8 päivänä heinäkuuta 1980 annettua komission päätöstä 80/765/ETY(3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta(4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu päätös.

(2) Asetuksessa (ETY) N:o 357/79 säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viininviljelyaloja koskevien välitutkimusten yhteydessä kerätyt tiedot maantieteellisten yksikköjen mukaan eritellyn taulukko-ohjelman mukaisesti ja että nämä yksiköt on vahvistettava mainitun asetuksen 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, toisin sanoen komission päätöksellä pysyvän maataloustilastokomitean annettua lausuntonsa.

(3) Jäsenvaltioiden, jotka käsittelevät viininviljelyaloja koskevat tutkimustulokset tietokoneella, on toimitettava komissiolle nämä tulokset koneellisesti luettavassa muodossa. Koodit tutkimustulosten toimittamiseksi on myös vahvistettava asetuksen (ETY) N:o 357/79 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(4) Käytännön syistä johtuen jäsenvaltioiden olisi toimitettava myös asetuksen (ETY) N:o 357/79 6 artiklassa tarkoitetut tiedot koneellisesti luettavassa muodossa.

(5) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän maataloustilastokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Koneellisesti luettavat välineet, joita tietojen keruun tulokset tietokoneella käsittelevien jäsenvaltioiden on käytettävä asetuksen (ETY) N:o 357/79 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseen, ovat magneettinauhoja.

2 artikla

Standardikoodin ja -sääntöjen, jotka koskevat asetuksen (ETY) N:o 357/79 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen tietojen siirtoa magneettinauhalle, on oltava tämän asetuksen liitteisiin I ja II sisältyvän kuvauksen mukaisia.

3 artikla

Kumotaan päätös 80/765/ETY.

Viittauksia kumottuihin päätöksiin pidetään viittauksina tähän päätökseen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2003.

Komission puolesta

Pedro Solbes Mira

Komission jäsen

(1) EYVL L 54, 5.3.1979, s. 124.

(2) EYVL L 291, 30.10.1998, s. 2.

(3) EYVL L 213, 16.8.1980, s. 34.

(4) Ks. liite III.

LIITE I

ERITTELY MAGNEETTINAUHOISTA, JOTKA ON TARKOITETTU VIININVILJELYALOJEN VÄLITUTKIMUSTEN TULOSTEN TOIMITTAMISEKSI EUROSTATILLE

(Neuvoston asetus (ETY) N:o 357/79)

YLEISET SÄÄNNÖKSET

I Jäsenvaltioiden, jotka käsittelevät tietojen keruun tulokset tietokoneella, on toimitettava asetuksen (ETY) N:o 357/79 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen ominaispiirteiden mukaan tallennettu tieto Eurostatille seuraavassa muodossa:

1. Tiedot koskevat yhteenvetoja tiloista, jos on kyse kokonaistutkimuksesta (tai ekstrapoloituja yhteenvetoja tiloista, jos tietojen keruu perustuu satunnaisotantaan), mutta eivät yksittäisiä tiloja.

2. Tiedot on siirrettävä standardin mukaan merkityille yhdeksänraitaisille magneettinauhoille (1600 BPI tai 630 tavua/cm).

3. Tietojen tietuepituuden on oltava kiinteä 145-paikkainen ja tiedot tallennetaan EBCDIC:llä.

4. Kunkin tietueen kahden ensimmäisen kentän on sisällettävä tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Ensimmäinen kenttä (kolme paikkaa) tunnistaa maantieteellisen yksikön, jonka koodit annetaan erityisissä määräyksissä ja liitteessä II.

5. Toinen kenttä (kaksi paikkaa) tunnistaa asetuksessa (ETY) N:o 357/79 säädetyn taulukko-ohjelman taulukon. Taulukkojen koodit annetaan erityisissä määräyksissä.

6. Kunkin tietueen kenttien lukumäärä ja koko vaihtelee taulukosta riippuen. Jos tietyissä taulukoissa ei saavuteta 145 paikan pituutta, tietueen loppu täydennetään tyhjillä kohdilla.

7. Tiedot on tallennettava kuhunkin kenttään oikea reuna tasattuna ja nollilla täydennettyinä. Vapaaehtoinen tieto, jota ei toimiteta, on osoitettava vastaavien tavujen tyhjillä kohdilla.

8. Aloja koskevat tiedot on ilmoitettava aareina ja tuotantoa koskevat tiedot hehtolitroina.

9. Jäsenvaltiot voivat valita jaksotuskertoimen, ja niiden on ilmoitettava käytetty jaksotuskerroin Eurostatille.

10. Tietueet on luokiteltava maantieteellisen yksikön, taulukon ja muutoksen mukaan.

11. Eurostat ja jäsenvaltiot määräävät hallinnollisista vakiomenettelyistä magneettinauhatiedostojen toimittamiseksi Eurostatille.

II Seuraavilla sivuilla annetaan kullekin taulukolle ja tietueen eri osille:

a) käytettävät koodit;

b) kutakin osaa varten vaadittava numeroiden enimmäismäärä;

c) juokseva numerointi, jolla kuvataan tietueen osan sijaintia tietueessa.

ERITYISET SÄÄNNÖKSET

Kunkin tietueen kahden ensimmäisen kentän on sisällettävä seuraavat tiedot:

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 5((Tarkennus: katso komission päätöksen 79/491/ETY liite I.))

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 6

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 7

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 8

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

NEUVOSTON ASETUKSEN (ETY) N:o 357/79 4 ARTIKLAN 3 KOHDASSA SÄÄDETYT MAANTIETEELLISET YKSIKÖT

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

Kumottu päätös ja sen muutokset

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>