32003D0224

2003/224/EY: Komission päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2003, standardin EN 1495:1997 "Maston varassa kiipeävät työtasot" viitetietojen julkaisemisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 831)

Virallinen lehti nro L 083 , 01/04/2003 s. 0070 - 0072


Komission päätös,

tehty 21 päivänä maaliskuuta 2003,

standardin EN 1495:1997 "Maston varassa kiipeävät työtasot" viitetietojen julkaisemisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 831)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/224/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/37/EY(1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/79/EY(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY(3), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY(4), 5 artiklan nojalla perustetun pysyvän komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 98/37/EY 2 artiklassa säädetään, että koneet voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön ainoastaan, jos ne eivät vaaranna henkilöiden tai kotieläinten turvallisuutta eivätkä omaisuutta silloin, kun ne ovat asianmukaisesti asennettuja ja ylläpidettyjä ja kun niitä käytetään niille suunniteltuun tarkoitukseen.

(2) Silloin kun kansallinen standardi, jolla pannaan täytäntöön sellainen yhdenmukaistettu standardi, jonka viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, käsittää yhden tai useamman olennaisen turvallisuusvaatimuksen, kyseisen standardin mukaisesti rakennetun koneen oletetaan täyttävän nämä olennaiset turvallisuusvaatimukset.

(3) Jäsenvaltioiden on julkaistava niiden kansallisten standardien viitetiedot, joilla Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut yhdenmukaistetut standardit saatetaan voimaan jäsenvaltioissa.

(4) Alankomaat on antanut direktiivin 98/37/EY 6 artiklan 1 kohdan nojalla virallisen vastalauseen, jonka mukaan Euroopan standardointikomitean (CEN) 21 päivänä huhtikuuta 1997 ratifioima standardi EN 1495:1997, jonka viitetiedot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 13 päivänä maaliskuuta 1998(5), ei täysin vastaa olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

(5) Komissio myöntää, että asianomaisten koneiden käyttö voi osoittautua vaaralliseksi, koska standardi EN 1495:1997 ei täysin täytä direktiivin 98/37/EY liitteessä I vahvistettuja koneiden ja turvakomponenttien suunnitteluun ja rakenteeseen liittyviä olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, etenkään vaatimuksia 1.5.15 "Putoamisvaara", 1.7.4 "Ohjeet" ja 6.3 "Korista putoamisen vaara". Erityisesti standardin EN 1495:1997 lausekkeen 5.3.2.4 ja lausekkeen 7.1.2.12 viimeisen alakohdan, taulukon 8 ja kuvan 9 osalta komissio katsoo, että työtason suunnittelu ja rakentaminen eivät mahdollista turvallisuuden korkean tason takaamista kaikissa ennakoitavissa käyttötarkoituksissa.

(6) Turvallisuuden ja tämän standardin viitetietojen julkaisemiseen liittyvän oikeusvarmuuden takaamiseksi standardia olisi täydennettävä asianmukaisella varoituksella, ja jäsenvaltioiden olisi lisättävä samanlainen varoitus kansallisiin standardeihinsa, joilla standardi EN 1495:1997 saatetaan voimaan kyseisissä maissa.

(7) Standardin EN 1495:1997 viitetiedot olisi julkaistava uudelleen edellä todettu huomioon ottaen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan standardin EN 1495:1997 viitetiedot tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Kun jäsenvaltiot direktiivin 98/37/EY 5 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi julkaisevat viitetiedot kansallisesta standardista, jolla yhdenmukaistettu standardi EN 1495:1997 saatetaan voimaan jäsenvaltioissa, niiden on liitettävä tähän julkaisuun samanlainen varoitus kuin liitteessä vahvistetuissa standardin EN 1495:1997 viitetiedoissa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2003.

Komission puolesta

Erkki Liikanen

Komission jäsen

(1) EYVL L 207, 23.7.1998, s. 1.

(2) EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1.

(3) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4) EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.

(5) EYVL C 78, 13.3.1998, s. 2.

LIITE

Direktiivin mukaisesti yhdenmukaistettujen standardien nimikkeiden ja viitteiden julkaiseminen

>TAULUKON PAIKKA>

Varoitus:

Tämä julkaisu ei koske kohtaa 5.3.2.4, kohdan 7.1.2.12 toista alakohtaa, taulukkoa 8 ja kuvaa 9, joiden osalta se ei merkitse olettamusta direktiivin 98/37/EY säännösten mukaisuudesta.

HUOMAUTUS:

Standardien saatavuutta koskevia tietoja saa joko eurooppalaisilta tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY(1) liitteenä.

Viitteiden julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei edellytä, että standardit ovat saatavilla kaikilla yhteisön kielillä.

Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Euroopan unionin virallisen lehden aiemmissa numeroissa on julkaistu muita yhdenmukaistettuja standardeja, jotka koskevat koneita. Täydellinen ja ajantasainen luettelo on Internetin Europa-palvelimella osoitteessa:

http://europa.eu.int/comm/ enterprise/newapproach/ standardization/harmstds/reflist/ machines.html.

(1) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.