32003D0034

2003/34/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, neuvoston päätöksen 2001/822/EY mukaisen alkuperäsääntöjä koskevan poikkeuksen eväämisestä Alankomaiden Antilleilta peräisin olevan sokerin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5501)

Virallinen lehti nro L 011 , 16/01/2003 s. 0050 - 0051


Komission päätös,

tehty 10 päivänä tammikuuta 2003,

neuvoston päätöksen 2001/822/EY mukaisen alkuperäsääntöjä koskevan poikkeuksen eväämisestä Alankomaiden Antilleilta peräisin olevan sokerin osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5501)

(2003/34/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY(1) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 37 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Päätöksen 2001/822/EY liite III koskee käsitteen "alkuperätuotteet" määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä. Sen 37 artiklan 1 kohdassa säädetään, että poikkeuksia kyseisistä alkuperäsäännöistä voidaan hyväksyä, jos se on jossakin maassa tai jollakin alueella olemassa olevien elinkeinojen kehittämisen tai uusien elinkeinojen luomisen vuoksi perusteltua, ja saman artiklan 4 kohdassa säädetään, että kaikissa tapauksissa on tutkittava, voidaanko ongelma ratkaista alkuperäkumulaatiota koskevien sääntöjen avulla.

(2) Alankomaat pyysi 20 päivänä helmikuuta 2002 poikkeusta alkuperäsäännöstä 3000 tonnin vuotuiselle määrälle muuta kuin AKT-alkuperää olevaa sokeria, joka tuodaan Alankomaiden Antilleille Kolumbiasta jalostettavaksi ja viedään sieltä yhteisöön viiden vuoden aikana ja jonka oletetaan vaikuttavan myönteisesti olemassa olevan elinkeinon kehitykseen. Alankomaat pyysi, että poikkeusta sovellettaisiin päätöksen 2001/822/EY liitteessä III olevan 6 artiklan 4 kohdan nojalla AKT/EY-MMA-alkuperäkumulaatiolle säädettyyn 28000 vuotuiseen määrään.

(3) Alankomaat veti pyynnön takaisin 13 päivänä toukokuuta 2002 odotettaessa lisäselvitysten tuloksia mahdollisuuksista toimittaa kyseiselle tuottajalle AKT-sokeria.

(4) Alankomaat toimitti 4 päivänä lokakuuta 2002 lisätietoja, joiden mukaan viiden eri AKT-maan sokerintuottajat olivat vuoden 2002 touko- ja kesäkuussa kieltäytyneet toimittamasta kyseiselle tuottajalle tarvittavaa sokeria, kun taas yksi sokerintuottaja Guyanassa oli valmis sitä toimittamaan, mutta tarjosi paljon korkeampaa hintaa (450 Yhdysvaltain dollaria tonnilta vapaasti aluksessa Georgetownissa) kuin kolumbialaisen sokerin hinta (275 Yhdysvaltain dollaria tonnilta vapaasti ostajan varastossa). Alankomaat pyysi alkuperäsäännön poikkeusta koskevan pyynnön ottamista uudelleen käsiteltäväksi erityisesti näiden tietojen perusteella.

(5) Alankomaat ilmoitti erityisesti, että työvoima- ja yleiskustannusten osuus Antilleilla on 1095570 euroa 3000 tonnilta lopputuotetta. Lopputuotteen arvo on 3241200 euroa.

(6) Tarkasteltaessa toimitettuja tietoja kävi ilmi, että 1 artiklan i kohdassa määritelty liiketoimen arvonlisäys oli suurempi kuin 45 prosenttia lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta sekä Kolumbiasta että Guyanasta toimitetun sokerin osalta.

(7) Alankomaiden 20 päivänä helmikuuta 2002 esittämän pyynnön yhteydessä toimittamien tietojen mukaan tuottaja sai vuoden 2002 vuotuisen 28000 tonnin kiintiössä tuontiluvan 6222 tonnin määrälle. Tuottajan vuodelle 2002 komission asetuksen (EY) N:o 192/2002(2) 6 artiklan mukaisesti tekemässä hakemuksessa määrä oli 10000 tonnia. Asetuksen (EY) N:o 192/2002 6 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti tuottajan oli toimitettava vuotta 2002 koskeva hakemuksensa kansallisille viranomaisille kyseisen vuoden helmikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän kuluessa. Kyseinen tuottaja toimitti tuontilupaa koskevan hakemuksensa ennen kuin Alankomaat esitti alkuperäsäännöistä poikkeamista koskevan alkuperäisen pyynnön. Toimittaessaan tuontilupaa koskevan hakemuksensa kyseinen tuottaja ei voinut olettaa, että poikkeus alkuperäsäännöistä myönnettäisiin, ja otti siis tietämättä, voidaanko joitakin tai mitään todistuksia käyttää, vakuuden mahdollisen menettämisen riskin.

(8) Näiden tekijöiden perusteella pyydetty poikkeus ei ole liitteessä III olevan 37 artiklan 1 kohdan perusteella perusteltu. Toimitetuista tiedoista ilmenee, että alkuperäkumulaatiota koskevat säännöt voivat tarjota ratkaisun ongelmaan. Etenkään sellaisia tietoja ei ole toimitettu, joiden mukaan liiketoiminta guyanalaista sokeria käyttäen olisi niin epätaloudellista, että se aiheuttaisi tuottajan toiminnan lakkauttamisen. Lisäksi koska arvonlisäys oli suurempi kuin 45 prosenttia lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta sekä Kolumbiasta että Guyanasta toimitetun sokerin osalta, 37 artiklan 7 kohtaa ei sovelleta.

(9) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaisia,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hylätään Alankomaiden 20 päivänä helmikuuta 2002 esittämä ja 4 päivänä lokakuuta 2002 täydentämä pyyntö alkuperäsääntöjä koskevan poikkeuksen tekemiseksi päätöksestä 2001/822/EY Alankomaiden Antilleilta peräisin olevan sokerin osalta.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

Frederik Bolkestein

Komission jäsen

(1) EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 55.