32003D0016

2003/16/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, kolmansien maiden jäämiä koskevien suunnitelmien väliaikaisesta hyväksymisestä neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti tehdyn päätöksen 2000/159/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5565)

Virallinen lehti nro L 007 , 11/01/2003 s. 0091 - 0092


Komission päätös,

tehty 10 päivänä tammikuuta 2003,

kolmansien maiden jäämiä koskevien suunnitelmien väliaikaisesta hyväksymisestä neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti tehdyn päätöksen 2000/159/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5565)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/16/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY(1) ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinlääkinnällisiä tarkastuksia koskevista ongelmista nautaeläinten, lampaiden, vuohien ja sikojen, tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella EY (N:o) 1452/2001(3), ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kolmansien maiden jäämiä koskevien suunnitelmien väliaikaisesta hyväksymisestä neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/159/EY(4), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2002/336/EY(5), luetellaan ne kolmannet maat, jotka ovat esittäneet suunnitelman, josta käy ilmi kyseisen kolmannen maan tarjoamat takeet direktiivin 96/23/EY liitteessä I tarkoitettujen jäämäryhmien ja aineiden valvonnasta.

(2) Tietyt kolmannet maat ovat esittäneet komissiolle jäämiä koskevia valvontasuunnitelmia sellaisten tuotteiden ja lajien osalta, jotka eivät alun perin sisältyneet päätöksen 2000/159/EY liitteeseen. Näiden valvontasuunnitelmien arviointi ja komission pyytämät lisätiedot antoivat riittävät takeet jäämien valvonnasta ilmoitettujen tuotteiden tai lajien osalta kyseisissä kolmansissa maissa.

(3) Päätöstä 2000/159/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2000/159/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.

(3) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11.

(4) EYVL L 51, 24.2.2000, s. 30.

(5) EYVL L 116, 3.5.2002, s. 51.

LIITE

Muutetaan päätöksen 2000/159/EY liite seuraavasti:

Korvataan Belizeä, Viroa, Falklandinsaaria, Mosambikia, Namibiaa, Uutta-Kaledoniaa, Taiwania ja Venezuelaa koskevat rivit seuraavilla riveillä:

>TAULUKON PAIKKA>