32003D0011

2003/11/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, neuvoston direktiivin 85/511/ETY muuttamisesta elävän suu- ja sorkkatautiviruksen käsittelyä varten hyväksyttyjen kansallisten laboratorioiden luetteloiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5559)

Virallinen lehti nro L 007 , 11/01/2003 s. 0082 - 0083


Komission päätös,

tehty 10 päivänä tammikuuta 2003,

neuvoston direktiivin 85/511/ETY muuttamisesta elävän suu- ja sorkkatautiviruksen käsittelyä varten hyväksyttyjen kansallisten laboratorioiden luetteloiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5559)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/11/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi 18 päivänä marraskuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/511/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Suu- ja sorkkatautivirusta vastaan annettavien rutiinirokotusten lopettaminen yhteisössä vuonna 1991 on lisännyt yhteisön karjojen alttiutta tälle taudille. Tämän vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että virusta käsittelevät laboratoriot toimivat turvallisissa oloissa siten, että vältetään viruksen leviäminen, joka saattaisi vaarantaa yhteisön karjoja.

(2) Direktiivissä 85/511/ETY luetellaan elävän suu- ja sorkkatautiviruksen käsittelyä varten hyväksytyt kansalliset ja kaupalliset laboratoriot. Kyseisessä direktiivissä edellytetään, että näiden laboratorioiden on täytettävä Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) suosittelemat vähimmäisvaatimukset.

(3) Tietyt jäsenvaltiot ovat päättäneet lopettaa suu- ja sorkkatautiviruksen käsittelyn eräissä laboratorioissa, eräät toiset jäsenvaltiot taas ovat toimittaneet tarvittavat takeet siitä, että niiden tätä tarkoitusta varten hyväksymät laboratoriot täyttävät edellytetyt vaatimukset. Lisäksi muutamia direktiivissä 85/511/ETY lueteltuja laboratorioita koskevat tiedot ovat muuttuneet.

(4) Tämän vuoksi on ajantasaistettava direktiivin 85/511/ETY liitteissä A ja B vahvistetut laboratorioluettelot.

(5) Direktiivi 85/511/ETY olisi näin ollen muutettava.

(6) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan neuvoston direktiivin 85/511/ETY liitteet A ja B tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 315, 26.11.1985, s. 11.

LIITE

""

LIITE A

Kaupalliset laboratoriot, jotka on hyväksytty käsittelemään elävää suu- ja sorkkatautivirusta rokotetuotantoa varten

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE B

Kansalliset laboratoriot, jotka on hyväksytty käsittelemään elävää suu- ja sorkkatautivirusta

>TAULUKON PAIKKA>