32002R2379

Komission asetus (EY) N:o 2379/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, Slovakiassa ennen yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimien hyväksymisestä

Virallinen lehti nro L 358 , 31/12/2002 s. 0108 - 0116


Komission asetus (EY) N:o 2379/2002,

annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,

Slovakiassa ennen yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimien hyväksymisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 545/2002(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kaupan pitämisessä hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavista vaatimustenmukaisuustarkastuksista 12 päivänä kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1148/2001(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2379/2001(4), 7 artiklassa määritetään edellytykset, joiden täyttyessä hyväksyntää pyytävissä kolmansissa maissa ennen yhteisöön tuontia tehdyt vaatimustenmukaisuuden tarkastustoimet voidaan hyväksyä.

(2) Slovakian viranomaiset toimittivat komissiolle 10 päivänä lokakuuta 2002 hakemuksen Slovakian eläinlääkintä- ja elintarvikealan valtion-, alue- ja paikallisviranomaisten (SVPS, KVPS ja RVPS) valtionhallinnon (SVPS) alaisuudessa tekemien tarkastustoimien hyväksymisestä. Hakemuksen mukaan kyseisellä yksiköllä on valvontaan tarvittava henkilöstö, materiaali ja laitteet, sen käyttämät menetelmät vastaavat asetuksen (EY) N:o 1148/2001 9 artiklassa tarkoitettuja menetelmiä ja Slovakiasta yhteisöön vietyjen tuoreiden hedelmien ja vihannesten on vastattava yhteisön kaupan pitämisen vaatimuksia.

(3) Komission jäsenvaltioilta saamien ja sen yksiköiden käytössä olevien tietojen mukaan Slovakiasta tulevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten tuonnissa on todettu vuosina 1997-2002 kaupan pitämisen vaatimusten täyttymättä jäämistä useammin kuin muiden kolmansien maiden kohdalla keskimäärin. Viime aikoina (1999-2002) vaatimustenmukaisuuden täyttymättä jäämistä on kuitenkin esiintynyt lähes yhtä harvoin kuin hyväksynnän jo saaneiden muiden kolmansien maiden kohdalla, ja 1 päivästä lokakuuta 2002 voimaan tulleen sääntelyn mukaan viennin yhteydessä tehtävät tarkastukset ovat pakollisia. Kesäkuussa 2002 järjestetyn käynnin perusteella saatiin käyttöön tiedot, joilla voidaan varmistaa vaatimustenmukaisuuden täyttymisen parantuminen sääntelyn muututtua.

(4) Slovakian tuotetarkastusyksikön edustajat osallistuvat myös säännöllisesti hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimusten kansainvälisiin laatimistoimiin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission pilaantumisalttiiden tuotteiden laatuvaatimusten asettamista ja laadun kehittämistä käsittelevässä työryhmässä. Lisäksi Slovakia osallistuu taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) järjestelmään kansainvälisten vaatimusten soveltamiseksi hedelmiin ja vihanneksiin. Slovakialaiset tarkastusyksiköt ovat lisäksi jo usean vuoden ajan osallistuneet eri jäsenvaltioiden järjestämiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin.

(5) Tästä syystä Slovakian tekemät vaatimustenmukaisuuden tarkastustoimet olisi hyväksyttävä siitä päivästä, kun asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 8 kohdassa säädetty hallinnollinen yhteistyömenettely otetaan käyttöön.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Slovakian tekemät tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin sovellettavia kaupan pitämisen vaatimuksia ennen yhteisöön tuontia koskevat vaatimustenmukaisuuden tarkastustoimet asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan edellytysten mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen Slovakian virallisen edustajan ja tarkastusyksikköjen yhteystiedot ovat tämän asetuksen liitteessä I.

3 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut todistukset, jotka annetaan tämän asetuksen 1 artiklassa mainittujen tarkastusten jälkeen, on laadittava tämän asetuksen liitteessä II olevan lomakemallin mukaan.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 3 kohdan kuudennessa alakohdassa säädetään, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun lomakkeen kohta 3 voidaan painattaa osittain slovakinkielellä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan siitä päivästä, kun asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu lausunto Euroopan yhteisön ja Slovakian välisestä hallinnollisen yhteistyön käynnistämisestä julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EYVL L 84, 28.3.2002, s. 1.

(3) EYVL L 156, 13.6.2001, s. 9.

(4) EYVL L 321, 6.12.2001, s. 15.

LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 2 kohdan mukainen virallinen edustaja

Slovakian tasavallan eläinlääkintä- ja elintarvikealan valtionhallinto (Státna Veterinárna a Potravinová Správa SR) Elintarviketurvan ja -hygienian osasto

Erikoistuneiden viljelmien yksikkö

Botanicka 17 842 13 Bratislava Slovakia P. (421-2) 60 25 74 12 tai 419 Faksi (421-2) 60 25 74 50 Sähköposti: fvcontrol@svssr.sk

Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 2 kohdan mukaiset tarkastusyksiköt

Slovakian tasavallan eläinlääkintä- ja elintarvikelan valtionhallinto (Státna Veterinárna a Potravinová Správa SR) Elintarviketurvan ja -hygienian osasto

Erikoistuneiden viljelmien yksikkö

Botanická 17 842 13 Bratislava Slovakia P. (421-2) 60 25 74 12 tai 419 Faksi (421-2) 60 25 74 50 Sähköposti: fvcontrolkvsba@svssr.sk

Bratislavan eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Bratislava) Botanicka 17 842 13 Bratislava Slovakia P. (421-2) 65 42 34 87 Faksi (421-2) 65 42 34 87 Sähköposti: kvsbakvsba@svssr.sk

Trnavan eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Bratislava) Zavarska 11 918 21 Trnava Slovakia P. (421-33) 550 16 18 Faksi (421-33) 550 35 41 Sähköposti: kvsttkvsba@svssr.sk

Nitran eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Nitra) Akademicka 1 949 80 Nitra Slovakia P. (421-37) 652 54 73 Faksi (421-37) 653 16 57 Sähköposti: kvsnrkvsba@svssr.sk

Trencinin eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Trencin) Sudna 22 Trencin Slovakia P. (421-32) 652 21 22 Faksi (421-32) 652 12 66 Sähköposti: kvstnkvsba@svssr.sk

Bystrican eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Bystrica) Rudlovska 6 975 90 Banská Bystrica Slovakia P. (421-48) 415 41 27 Faksi (421-48) 412 56 01 Sähköposti: kvsbbkvsba@svssr.sk

Zilinan eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Zilina) Jedlova 44 010 04 Zilina Slovakia P. (421-41) 7631 2 28 Faksi (421-41) 763 12 27 Sähköposti: kvszakvsba@svssr.sk

Kosicen eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Kosice) Masarykova 18 040 02 Kosice Slovakia P. (421-55) 625 20 47 Faksi (421-55) 625 20 46 Sähköposti: kvskekvsba@svssr.sk

Presovin eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Presov) Levocska 112 080 01 Presov Slovakia P. (421-51) 749 13 21 Faksi (421-51) 771 98 87 Sähköposti: kvspvkvsba@svssr.sk

Bratislava-meston eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Bratislava-mesto) Polianky 8 841 01 Bratislava Slovakia P. (421-2) 64 46 12 09 Sähköposti: rvsbaokvsba@svssr.sk

Senecin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Senec) Svätoplukova 50 903 01 Senec Slovakia P. (421-2) 45 92 62 13 Sähköposti: rvsscokvsba@svssr.sk

Dunajská stredan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Dunajská streda) Obchodná 789/3 909 01 Dunajská Streda Slovakia P. (421 31) 552 48 70 Sähköposti: rvsdsokvsba@svssr.sk

Galantan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Galanta) Hodská 353/19 924 25 Galanta Slovakia P. (421-31) 780 71 09 Sähköposti: rvsgaokvsba@svssr.sk

Trnavan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Trnava) Zavarská 11 918 21 Trnava 1 Slovakia P. (421-33) 500 14 47 Sähköposti: rvsttokvsba@svssr.sk

Senican eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Senica) Cácovská 305 905 01 Senica Nad Myjavou Slovakia P. (421-34) 651 28 81 Sähköposti: rvsseokvsba@svssr.sk

Komárnon eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Komárno) Stúrova 5 945 01 Komárno Slovakia P. (421-35) 773 12 35 Sähköposti: rvsknokvsba@svssr.sk

Nové Zámkyn eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Nové Zámky) Komjatická 65 940 89 Nové Zámky Slovakia P. (421-35) 42 83 11 Sähköposti: rvsnzokvsba@svssr.sk

Levicen eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Levice) M.R. Stefánika 24 924 03 Levice Slovakia P. (421-36) 631 23 52 Sähköposti: rvslvokvsba@svssr.sk

Nitran eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Nitra) Akademická 1 949 80 Nitra 1 Slovakia P. (421-37) 653 62 02 Sähköposti: rvsnrokvsba@svssr.sk

Topol'canyn eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Topol'cany) ul. Dr. P. Adámiho 17 955 01 Topol'cany Slovakia P. (421-38) 532 60 68 Sähköposti: rvstookvsba@svssr.sk

Sal'an eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Sal'a) Skolská 5 927 00 Sal'a Slovakia P. (421-35) 42 83 11 Sähköposti: rvssaokvsba@svssr.sk

Nové Meston eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Nové Mesto / Váhom) Tajovského 235/7 915 01 Nové Mesto/ Váhom Slovakia P. (421-32) 71 25 46 Sähköposti: rvsnmokvsba@svssr.sk

Trencinin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Trencin) Súdna 22 911 01 Trencin Slovakia P. (421-32) 652 20 45 Sähköposti: rvstnokvsba@svssr.sk

Prievidzan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Prievidza) Mariánska 6 971 01 Prievidza Slovakia P. (421-46) 542 30 09 Sähköposti: rvspdokvsba@svssr.sk

Puchovin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Puchov) Moravská 1343/29 020 01 Puchov Slovakia P. (421-42) 464 13 15 Sähköposti: rvspuoekvsba@svssr.sk

Ziar nad Hronomin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Ziar nad Hronom) ul. SNP 612/120 965 01 Ziar Nad Hronom Slovakia P. (421-45) 673 27 37 Sähköposti: rvszhokvsba@svssr.sk

Zvolenin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Zvolen) Nám. SNP 50 960 01 Zvolen Slovakia P. (421-45) 53 30 39 Sähköposti: rvszvokvsba@svssr.sk

Vel'ký Krtisin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Vel'ký Krtis) Osloboditel'ov 33 990 01 Velk'ý Krtis Slovakia P. (421-47) 483 07 41 Sähköposti:rvsvkokvsba@svssr.sk

Lucenecin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Lucenec) Mierova 2 984 01 Lucenec Slovakia P. (421-47) 432 24 31 Sähköposti: rvslcokvsba@svssr.sk

Rimavská Sobotan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Rimavská Sobota) Kirijevská 22 979 01 Rimavská Sobota Slovakia P. (421-47) 563 14 10 Sähköposti: rvsrsokvsba@svssr.sk

Banská Bystrican eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Banská Bystrica) Rudlovská cesta 6 975 90 Banská Bystrica Slovakia P. (421-48) 412 56 02 Sähköposti: rvsbbokvsba@svssr.sk

Martinin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Martin) Záturcianska 1 036 80 Martin Slovakia P. (421-43) 422 14 81 Sähköposti: rvsmtokvsba@svssr.sk

Liptovský Mikulásin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Liptovský Mikulás) Kollárova 2 031 01 Liptovský Mikulás Slovakia P. (421-47) 432 24 31 Sähköposti: rvslmokvsba@svssr.sk

Zilinan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Zilina) Jedl'ová 44 010 04 Zilina 4 Slovakia P. (421-41) 763 12 35 Sähköposti: rvszaokvsba@svssr.sk

Cadcan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Cadca) Horná 2483, post. pr 45 022 01 Cadca Slovakia P. (421-41) 432 22 77 Sähköposti: rvscaokvsba@svssr.sk

Dolný Kubínin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Dolný Kubín) Jánoskova 1611/58 026 01 Dolný Kubín Slovakia P. (421-43) 586 49 35 Sähköposti: rvsdkokvsba@svssr.sk

Roznavan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Roznava) Juzná 43 048 01 Roznava Slovakia P. (421-58) 732 31 82 Sähköposti: rvsrvokvsba@svssr.sk

Spisská Nová Vesin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Spisská Nová Ves) Duklianska 46 048 01 Spisská Nová Ves Slovakia P. (421-52) 417 51 24 Sähköposti: rvssnokvsba@svssr.sk

Kosice-meston eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Kosice-mesto) Hlinkova 1/c 040 01 Kosice-Mesto Slovakia P. (421-55) 632 56 23 Sähköposti:rvskeokvsba@svssr.sk

Kosice-okolien eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Kosice-okolie) Kukucínova 24 040 01 Kosice-Okolie Slovakia P. (421-55) 622 35 07 Sähköposti: rvsksokvsba@svssr.sk

Trebisovin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Trebisov) Bottova 2 075 01 Trebisov Slovakia P. (421-56) 672 27 48 Sähköposti: rvstvokvsba@svssr.sk

Michalovcen eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Michalovce) Sama Chalúpku 2 207 01 Michalovce Slovakia P. (421-56) 642 50 34 Sähköposti: rvsmiokvsba@svssr.sk

Popradin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Poprad) Partizánska 83 058 01 Poprad Slovakia P. (421-52) 72 30 85 Sähköposti: rvsppokvsba@svssr.sk

Stará L'ubovnán eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Stará L'ubovná) Levocská 4/338 064 01 Stará L'ubovná Slovakia P. (421-52) 432 11 82 Sähköposti: rvsslokvsba@svssr.sk

Presovin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Presov) Levocská 112 080 01 Presov 1 Slovakia P. (421-51) 771 11 26 Sähköposti: rvspvokvsba@svssr.sk

Vranov nad Topl'oun eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Vranov nad Topl'ou) Kalinciakova 879 093 01 Vranov nad Topl'ou Slovakia P. (421-57) 230 64 Sähköposti: rvsksokvsba@svssr.sk

Bardejovin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Bardejov) Stöcklova 34 085 01 Bardejov Slovakia P. (421 54) 472 21 15 Sähköposti: rvsbjokvsba@svssr.sk

Svidníkin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Svidník) ul. MUDr. Pribulu 2 089 01 Svidník Slovakia P. (421-54) 752 29 87 Sähköposti: rvsskokvsba@svssr.sk

Humennén eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Humenné) Gastanová 3 080 01 Humenné Slovakia P. (421-57) 775 29 63 Sähköposti: rvsheo@svssr.sk

LIITE II

>PIC FILE= "L_2002358FI.011602.TIF">