32002R2195

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2195/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, yhteisestä hankintasanastosta (CPV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 340 , 16/12/2002 s. 0001 - 0562


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2195/2002,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2002,

yhteisestä hankintasanastosta (CPV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan sekä 55 artiklan ja 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Monenlaisten nimikkeistöjen käyttö haittaa Euroopan julkisten hankintojen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sen vaikutukset sopimuksia koskevien ilmoitusten laatuun ja julkaisemisen määräaikoihin rajoittavat tosiasiassa taloudellisten toimijoiden osallistumista julkisiin hankintoihin.

(2) Suosituksessaan 96/527/EY(5) komissio kehotti hankintaviranomaisia ja hankintayksikköjä käyttämään sopimusten kohteiden kuvaamisessa yhteistä hankintasanastoa (Common Procurement Vocabulary, CPV), joka on kehitetty tiettyjen nykyisten nimikkeistöjen perusteella siten, että siinä otetaan paremmin huomioon julkisten hankintojen alan erityisominaisuudet.

(3) Hankintaviranomaisten ja hankintayksikköjen käyttämät viitteet julkisia hankintoja koskevien sopimusten kohteiden kuvaamiseksi olisi siis yhtenäistettävä julkisia hankintoja koskevalla yhtäläisellä luokittelujärjestelmällä.

(4) On tärkeää, että jäsenvaltioiden käytössä olisi yhtäläinen viitenimikkeistö, jossa annetaan hyödykkeistä sama kuvaus yhteisön virallisilla kielillä ja jossa käytetään samaa vastaavaa aakkosnumeerista koodia ja joka mahdollistaa näin kielellisten esteiden poistamisen yhteisössä.

(5) Tällä asetuksella olisi näin ollen hyväksyttävä CPV:n tarkistettu versio julkisia hankintoja koskevaksi yhtäläiseksi luokittelujärjestelmäksi, jonka soveltamisesta on säädetty julkisten hankintamenettelyjen yhteensovittamista koskevissa direktiiveissä.

(6) CPV:n sekä tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA), Yhdistyneiden Kansakuntien yhteisen tavaraluokituksen (CPC Prov.), Euroopan yhteisön toimialaluokituksen (NACE Rev. 1) ja yhdistetyn nimikkeistön (CN) välille olisi myös laadittava opastukseksi vastaavuustaulukot.

(7) CPV:n rakenne ja koodit voivat vaatia mukautuksia tai muutoksia julkisten hankintojen ja käyttäjien tarpeiden muuttumisen myötä. Tätä varten on tarpeen luoda asianmukainen tarkistusmenettely.

(8) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti.

(9) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan tavoitetta, joka on julkisiin hankintoihin sovellettavan luokittelujärjestelmän vahvistaminen, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(10) Asiasta on syytä antaa direktiivin sijasta asetus siksi, että julkisia hankintoja koskevan luokittelujärjestelmän luominen ei edellytä säädöksen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(11) Jotta käyttäjät voisivat tutustua pakolliseksi tulevaan yhtäläiseen luokittelujärjestelmään, on syytä määrätä tämän CPV:tä koskevan asetuksen soveltamista edeltävästä siirtymäkaudesta,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Vahvistetaan julkisiin hankintoihin sovellettava yhtäläinen luokittelujärjestelmä, yhteinen hankintasanasto (Common Procurement Vocabulary, CPV).

2. CPV:n teksti on liitteessä I.

3. CPV:n sekä tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA), Yhdistyneiden Kansakuntien yhteisen tavaraluokituksen (CPC Prov.), Euroopan yhteisön toimialaluokituksen (NACE Rev. 1) ja yhdistetyn nimikkeistön (CN) suuntaa-antavat vastaavuustaulukot ovat vastaavasti liitteissä II, III, IV ja V.

2 artikla

Komissio antaa CPV:n tarkistamiseksi tarvittavat säännökset 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3 artikla

1. Komissiota avustaa neuvoston päätöksen 71/306/ETY(7) 1 artiklalla perustettu julkisia hankintoja käsittelevä neuvoa-antava komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2002.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. Pedersen

(1) EYVL C 25 E, 29.1.2002, s. 1.

(2) EYVL C 48, 21.2.2002, s. 9.

(3) EYVL C 192, 12.8.2002, s. 50.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. maaliskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 7. kesäkuuta 2002 (EYVL C 281 E, 19.11.2002, s. 1), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 25. syyskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(5) EYVL L 222, 3.9.1996, s. 10.

(6) EYVL L 184, 17.6.1999, s. 23.

(7) EYVL L 185, 16.8.1971, s. 15, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 77/63/ETY (EYVL L 13, 15.1.1977, s. 15).

LIITE I

YHTEINEN HANKINTASANASTO (CPV)

Luokittelujärjestelmän rakenne

1. CPV käsittää pääsanaston ja lisäsanaston.

2. Pääsanasto on puukaavion muotoinen ja sisältää enintään yhdeksännumeroisia koodeja ja niitä vastaavat nimikkeet, joilla kuvaillaan sopimuksen kohde eli tavarahankinnat, rakennusurakat tai palvelut.

Numerokoodissa on kahdeksan numeroa ja se jakautuu seuraavasti:

- 2-numerotaso, koodin kaksi ensimmäistä numeroa;

- 3-numerotaso, koodin kolme ensimmäistä numeroa;

- 4-numerotaso, koodin neljä ensimmäistä numeroa;

- 5-numerotaso, koodin viisi ensimmäistä numeroa.

Kukin kolmesta viimeisestä numerosta täsmentää edelleen kutakin 5-numerotasoa.

Yhdeksäs numero on tarkistusnumero.

3. Lisäsanastoa voidaan käyttää hankintasopimuksen kohteen kuvauksen täydentämiseksi. Se koostuu aakkosnumeerisesta koodista, jota vastaa nimike, jonka avulla voidaan edelleen täsmentää hankittavan hyödykkeen ominaisluonnetta tai käyttökohdetta.

Aakkosnumeerinen koodi koostuu:

- ensimmäisestä tasosta, joka käsittää pääluokkaa vastaavan kirjaimen

- toisesta tasosta, joka käsittää neljä numeroa, joista kolme ensimmäistä ilmoittaa osaluokan ja joista viimeinen on tarkistusnumero.

>TAULUKON PAIKKA>

LISÄSANASTO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

CPV:N JA CPA 96:N VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

CPV:N JA CPC prov.:n VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

CPV:n JA NACE Rev. 1:n VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

CPV:N JA CN:N VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>