32002R1671

Komission asetus (EY) N:o 1671/2002, annettu 19 päivänä syyskuuta 2002, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

Virallinen lehti nro L 252 , 20/09/2002 s. 0016 - 0016


Komission asetus (EY) N:o 1671/2002,

annettu 19 päivänä syyskuuta 2002,

ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1163/2002(4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1324/2002(5) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kaikkiin kolmansiin maihin, lukuun ottamatta Amerikan yhdysvaltoja, Kanadaa, Viroa ja Latviaa, vietävän ohran vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 901/2002(6), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1230/2002(7).

(2) Asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklassa säädetään, että komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

(3) Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu määrä.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 901/2002 tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 13. ja 19. syyskuuta 2002 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta ohran enimmäisvientitueksi vahvistetaan 0,00 EUR tonnia kohti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä syyskuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä syyskuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7.

(4) EYVL L 170, 29.6.2002, s. 46.

(5) EYVL L 194, 23.7.2002, s. 26.

(6) EYVL L 142, 31.5.2002, s. 17.

(7) EYVL L 180, 10.7.2002, s. 3.