32002R1252

Komission asetus (EY) N:o 1252/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, uuden rehun lisäaineen väliaikaisesta hyväksymisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 183 , 12/07/2002 s. 0010 - 0011


Komission asetus (EY) N:o 1252/2002,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002,

uuden rehun lisäaineen väliaikaisesta hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2205/2001(2), ja erityisesti sen 3 ja 9 e artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 70/524/ETY säädetään, että uusia lisäaineita ja lisäaineiden uusia käyttötapoja voidaan hyväksyä direktiivin 4 artiklan mukaisesti tehdyn hakemuksen tarkastuksen jälkeen.

(2) Direktiivin 9 e artiklan 1 kohdassa säädetään, että uusi lisäaine tai lisäaineen uusi käyttötapa voidaan hyväksyä väliaikaisesti, jos 3 a artiklan b-e alakohdassa asetettuja edellytyksiä noudatetaan ja jos käytössä olevien tutkimustulosten perusteella on kohtuullista olettaa, että lisäaineella rehussa käytettynä on jokin 2 artiklan a alakohdassa tarkoitetuista vaikutuksista. Väliaikainen hyväksyntä voidaan antaa enintään neljäksi vuodeksi direktiivin liitteessä C olevassa II osassa tarkoitettujen lisäaineiden osalta.

(3) Esitetyn hakemusasiakirjan arvioinnin perusteella voidaan todeta, että tämän asetuksen liitteessä kuvattu säilöntäainevalmiste täyttää kaikki direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa asetetut edellytykset, ja se voidaan näin ollen hyväksyä väliaikaisesti neljäksi vuodeksi.

(4) Hakemusasiakirjan arvioinnin perusteella voidaan todeta, että joitakin menettelyjä saatetaan vaatia työntekijöiden suojelemiseksi lisäaineille altistumiselta. Tällaisen suojan pitäisi kuitenkin olla taattu sovellettaessa toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/391/ETY(3).

(5) Rehualan tiedekomitea on antanut myönteisen lausunnon kyseisen säilöntäaineen haitattomuudesta edellä mainitussa liitteessä kuvattujen edellytysten mukaisesti.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä mainittu säilöntäaineiden ryhmään kuuluva valmiste hyväksytään rehun lisäaineeksi liitteessä säädettävin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2) EYVL L 297, 15.11.2001, s. 3.

(3) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

LIITE

">TAULUKON PAIKKA>"