32002R1149

Neuvoston asetus (EY) N:o 1149/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontikiintiön avaamisesta

Virallinen lehti nro L 170 , 29/06/2002 s. 0013 - 0013


Neuvoston asetus (EY) N:o 1149/2002,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002,

korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontikiintiön avaamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Koska yhteisö haluaa kehittää sopusointuiset kauppasuhteet yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa, olisi säädettävä tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä korkealaatuista naudanlihaa koskevan 1000 tonnin yhteisön tuontitariffikiintiön avaamisesta autonomisena toimenpiteenä.

(2) Naudanlihan markkinat ovat nyt vakaantumassa vuoden 2001 vaikeuksista huolimatta. Erityisesti korkealaatuisen naudanlihan kysyntä on kasvussa kuluttajien keskuudessa. Korkealaatuisen naudanlihan ylimääräinen kiintiö, jossa kannetaan alennettua tullia, tyydyttäisi niin kuluttajien kuin tavarantoimittajien kysynnän. Se ei vaikuttaisi merkittävästi yhteisöön tuotavan naudanlihan kokonaismäärään.

(3) Kaikkien yhteisön asianomaisten toimijoiden olisi voitava käyttää kiintiötä tasaveroisesti ja jatkuvasti. Kiintiön asianmukainen valvonta on varmistettava. Kiintiön käytön olisi sen vuoksi perustuttava tuotteiden tyypin ja alkuperän takaavan aitoustodistuksen esittämiseen.

(4) Komissio hallinnoi naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1) 32 artiklan mukaisesti tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tariffikiintiöitä mainitun asetuksen 43 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Avataan tuotepainona ilmaistava 1000 tonnin vuosittainen yhteisön tuontitariffikiintiö, joka koskee yhteisen tullitariffin nimikkeisiin 0201 30 00 ja 0202 30 90 kuuluvaa tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä korkealaatuista naudanlihaa.

2. Kiintiössä kannetaan 20 prosentin arvotullia.

3. Kiintiövuosi alkaa 1 päivänä heinäkuuta ja päättyy 30 päivänä kesäkuuta.

2 artikla

Tämän asetuksen soveltamista koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin, jotka hyväksytään asetuksen (EY) N:o 1254/1999 43 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, sisältyy säännöksiä, joiden mukaan 1 artiklassa mainitun kiintiön käyttö edellyttää tuotteiden tyypin ja alkuperän takaavan aitoustodistuksen esittämistä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Arias Cañete

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2345/2001 (EYVL L 315, 1.12.2001, s. 29).