32002R1147

Neuvoston asetus (EY) N:o 1147/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, lentokelpoisuustodistuksella varustettuina tuotujen tiettyjen tavaroiden yhteisten tullitariffien autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta

Virallinen lehti nro L 170 , 29/06/2002 s. 0008 - 0010


Neuvoston asetus (EY) N:o 1147/2002,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002,

lentokelpoisuustodistuksella varustettuina tuotujen tiettyjen tavaroiden yhteisten tullitariffien autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ja katsoo seuraavaa:

(1) Ilma-alusten valmistamiseen, kunnostamiseen, huoltoon, uudelleenrakentamiseen, muuttamiseen tai muuntamiseen käytettävien tullitta tuotavien osien ja muiden tavaroiden tullimenettelyjä olisi yksinkertaistettava.

(2) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on asianmukaista suspendoida autonomiset tullit, jotka koskevat yhteisössä tai kolmannessa maassa toimivan ilmailuviranomaisten valtuuttaman osapuolen antamilla lentokelpoisuustodistuksilla varustettujen tavaroiden tuontia.

(3) Koska ilma-aluksissa käytettävien osien hinnat ovat tavallisesti ainakin kolme kertaa korkeammat kuin muihin tarkoituksiin käytettävien samanlaisten tavaroiden hinnat, on vaara, että tullitta tuotuja tavaroita saatettaisiin käyttää muilla teollisuuden aloilla, hyvin pieni.

(4) Suspendoiminen keventäisi ilma-alusalalla toimivien taloudellisten toimijoiden hallinnollista taakkaa, koska se vähentäisi näiden yritysten tarvetta käyttää tullien suspensiojärjestelmiä kuten edullista tullikohtelua tavaroiden tietyn käyttötarkoituksen perusteella, sisäistä jalostusmenettelyä tai tullivarastointia. Lisäksi se antaisi pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka eivät tähän saakka ole voineet käyttää tullien suspensiojärjestelmiä, mahdollisuuden parantaa kilpailukykyään verrattuna kyseisen alan suurempiin toimijoihin.

(5) Koska lentokelpoisuustodistukset eivät aina ole kuljetuksen aikana tavaroiden mukana, olisi säädettävä menettelystä, jonka mukaisesti tulliviranomaiset voivat tunnistaa todistukset paikalla suoritettavien tarkastusten aikana sen jälkeen, kun tuote on luovutettu vapaaseen liikkeeseen.

(6) Tulliviranomaisten olisi ilmailualan sääntöjen monimutkaisuus huomioon ottaen voitava käyttää kansallisten ilmailuviranomaisten edustajan asiantuntemusta tuojan kustannuksella silloin, kun niillä on perusteltu syy uskoa, että lentokelpoisuustodistuksia on väärennetty eikä asiaa muuten voida ratkaista. Ennen tällaiseen toimeen ryhtymistä tulliviranomaisten olisi kuitenkin verrattava toimen aiheuttamia kustannuksia tuonnin määrään ja uhattuna olevan tullin määrään välttääkseen tilanteen, jossa käy ilmi, että rikkomista ei ole tapahtunut mutta että tällaisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneet kulut ovat kumonneet tuojan tullin suspendoimisesta saaman hyödyn.

(7) Komission olisi laadittava kertomus jäsenvaltioilta tämän asetuksen soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevien tietojen perusteella.

(8) Tämän asetuksen taloudellinen merkitys huomioon ottaen olisi sovellettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksiin liitetyn, kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjassa I osan 3 kohdassa olevaa määräystä asian kiireellisyydestä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Suspendoidaan sellaisten siviili-ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien osien ja muiden tavaroiden yhteisen tullitariffin autonomiset tullit, jotka kuuluvat yhteisen tullitariffin 25-97 ryhmään ja joita varten yhteisössä tai kolmannessa maassa toimiva ilmailuviranomaisten valtuuttama osapuoli on antanut lentokelpoisuustodistuksen.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklassa säädetyn suspendoimisen ehtona on alkuperäisen lentokelpoisuustodistuksen esittäminen tulliviranomaisille, kun tavarat ilmoitetaan luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen.

Silloin kun alkuperäistä lentokelpoisuustodistusta ei voida esittää tavaroita vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa, suspendoimisen ehtona on kyseisten tavaroiden myyjän allekirjoittaman ilmoituksen liittäminen kauppalaskuun tai siihen liitettyyn asiakirjaan. Vaaditun ilmoituksen malli on liitteen A kohdassa.

2. Tuoja lisää liitteen B kohdassa olevan tekstin yhtenäisen hallinnollisen asiakirjan, jäljempänä "SAD", kohtaan 44.

3. Tuoja lisää liitteen B kohdassa olevan tekstin SAD:n kohtaan 44 tai muuhun hyväksyttyyn SAD:n korvaavaan asiakirjaan silloin, kun tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen yksinkertaistetussa menettelyssä yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o 2913/92(1) mukaisesti.

Tällöin suspendoimisen ehtona on 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen esittäminen yksinkertaistettua menettelyä koskevan luvan mukaisesti silloin, kun täydentävä ilmoitus esitetään toimivaltaiselle tullitoimipaikalle.

3 artikla

Jos tulliviranomaisilla on perusteltu syy epäillä, että lentokelpoisuustodistukset on väärennetty eikä asiaa muuten voida ratkaista, ne voivat vaatia kansallisten ilmailuviranomaisten edustajalta asiantuntijalausunnon tuojan kustannuksella.

Tällöin tulliviranomaisten on otettava huomioon tuonnin ja uhattuna olevan tullin määrä estääkseen sen, että tällaisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuvat kustannukset mitätöivät tuojan tullisuspensiosta saaman hyödyn, jos tutkimuksessa ilmenee, että tällaisten todistusten antamista koskevia sääntöjä ei ole rikottu.

4 artikla

Komissio toimittaa neuvostolle viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta jäsenvaltioilta saatuihin tietoihin perustuvan kertomuksen asetuksen soveltamisesta.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Matas I Palou

(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17).

LIITE

>PIC FILE= "L_2002170FI.001002.TIF">