32002R1092

Komission asetus (EY) N:o 1092/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, siipikarjanliha-alan vientitukien muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 164 , 22/06/2002 s. 0035 - 0036


Komission asetus (EY) N:o 1092/2002,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002,

siipikarjanliha-alan vientitukien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 493/2002(2), ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Siipikarjanliha-alan vientiin sovellettavat tuet vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1002/2002(3).

(2) Asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklassa mainittujen perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat vientituet olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2777/75 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksen (EY) N:o 1002/2002, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä vahvistetut vientituet tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77.

(2) EYVL L 77, 20.3.2002, s. 7.

(3) EYVL L 152, 12.6.2002, s. 25.

LIITE

siipikarjanliha-alan vientitukien muuttamisesta 21 päivänä kesäkuuta 2002 annettuun komission asetukseen

>TAULUKON PAIKKA>

Huom.

Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

V01 Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat, Jordania, Jemen, Libanon, Irak, Iran

V04 kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Amerikan yhdysvallat eikä Viro.