32002R1061

Komission asetus (EY) N:o 1061/2002, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2002, eräiden interventioelinten hallussaan pitämän naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä

Virallinen lehti nro L 162 , 20/06/2002 s. 0006 - 0009


Komission asetus (EY) N:o 1061/2002,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 2002,

eräiden interventioelinten hallussaan pitämän naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2345/2001(2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Interventiotoimenpiteiden soveltaminen naudanliha-alalla on johtanut varastojen kertymiseen useissa jäsenvaltioissa. Varastoinnin liiallisen pitkittymisen välttämiseksi osa näistä varastoista olisi saatettava myyntiin tarjouskilpailumenettelyllä.

(2) Tiettyjä tarvittavia poikkeuksia lukuun ottamatta tähän myyntiin olisi sovellettava sääntöjä, jotka on vahvistettu interventioelinten ostaman naudanlihan myyntiä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 216/69 kumoamisesta 4 päivänä lokakuuta 1979 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2173/79(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2417/95(4).

(3) Säännönmukaisen ja yhtenäisen tarjouskilpailumenettelyn varmistamiseksi olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet asetuksen (ETY) N:o 2173/79 8 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen toimenpiteiden lisäksi.

(4) Ottaen huomioon hallinnolliset vaikeudet, joita asetuksen (ETY) N:o 2173/79 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltaminen aiheuttaa asianomaisissa jäsenvaltioissa, olisi säädettävä poikkeuksista kyseisen alakohdan säännöksiin.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Myydään:

- noin 500 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat Espanjan interventioelimen hallussa,

- noin 1000 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat Italian interventioelimen hallussa,

- noin 500 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat Saksan interventioelimen hallussa,

- noin 800 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat Itävallan interventioelimen hallussa,

- noin 500 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat Ranskan interventioelimen hallussa.

Määriä koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteessä I.

2. Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet on myytävä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 ja erityisesti sen II ja III osaston säännösten mukaisesti.

2 artikla

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 6 ja 7 artiklassa säädetään, tämän asetuksen säännöksillä ja liitteillä korvataan yleinen tarjouskilpailuilmoitus.

Kyseiset interventioelimet laativat tarjouskilpailuilmoituksen, jossa ilmoitetaan erityisesti:

a) myyntiin saatettavat naudanlihan määrät; ja

b) tarjousten esittämisen määräaika ja -paikka.

2. Asianomaiset voivat saada määriin sekä tuotteiden varastointipaikkoihin liittyviä yksityiskohtaisia tietoja tämän asetuksen liitteessä II ilmoitetuista osoitteista. Lisäksi interventioelimet ilmoittavat 1 kohdassa tarkoitetusta tarjouskilpailusta toimipaikassaan, ja ne voivat myös käyttää muita julkaisutapoja.

3. Kunkin liitteessä I mainitun tuotteen osalta kyseisten interventioelinten on myytävä ensisijaisesti varastossa pisimpään olleet lihat.

4. Huomioon otetaan ainoastaan viimeistään 25 päivänä kesäkuuta 2002 kello 12.00 kyseisille interventioelimille jätetyt tarjoukset.

5. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, tarjous on jätettävä kyseiselle interventioelimelle suljetussa kirjekuoressa, jossa on viittaus mainittuun asetukseen. Interventioelin ei saa avata kuorta ennen 4 kohdassa mainittua tarjousten jättämisen määräaikaa.

6. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, tarjouksessa ei mainita, mihin varastoon tai varastoihin tuotteet on varastoitu.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot saaduista tarjouksista viimeistään tarjousten jättämisen määräpäivää seuraavana työpäivänä.

2. Kun saatuja tarjouksia on tarkasteltu, kullekin tuotteelle vahvistetaan vähimmäismyyntihinta tai myynti keskeytetään.

4 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2173/79 15 artiklan 1 kohdassa säädetty vakuus on 120 euroa tonnilta.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EYVL L 315, 1.12.2001, s. 29.

(3) EYVL L 251, 5.10.1979, s. 12.

(4) EYVL L 248, 14.10.1995, s. 39.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>TAULUKON PAIKKA>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia 8 E - 28005 Madrid Teléfono: (34) 916 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura) Via Palestro, 81 I - 00185 Roma Tel. (39) 06 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: (39) 06 445 39 40/06 445 19 58

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) Postfach 180203 , D - 60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Tel. (49-69) 15 64-704/772; Telex 411727; Fax (49-69) 15 64-790/791

ÖSTERREICH

AMA-Agramarkt Austria Dresdner Straβe 70 A - 1201 Wien Tel. (43-1) 33 15 12 20; Fax (43-1) 33 15 12 97

FRANCE

Ofival 80, avenue de Terroirs-de-France F - 75607 Paris Cedex 12 Téléphone: (33) 144 68 50 00; Télécopieur: (33) 144 68 52 33.