32002R0997

Komission asetus (EY) N:o 997/2002, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisön ulkopuolisista maista tuotavien kasvien ja kasvituotteiden kasvinsuojelutarkastuksessa tarvittavien perusrakenteiden parantamiseksi tarkoitetun yhteisön rahoitusosuuden myöntämiseen jäsenvaltioille liittyvien säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 152 , 12/06/2002 s. 0016 - 0018


Komission asetus (EY) N:o 997/2002,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2002,

yhteisön ulkopuolisista maista tuotavien kasvien ja kasvituotteiden kasvinsuojelutarkastuksessa tarvittavien perusrakenteiden parantamiseksi tarkoitetun yhteisön rahoitusosuuden myöntämiseen jäsenvaltioille liittyvien säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY(1) (jäljempänä "direktiivi"), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/36/EY(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 9 kohdan viidennen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin säännösten mukaan yhteisö voi korvata jäsenvaltioille enintään 50 prosenttia kustannuksista, jotka liittyvät suoraan tarkastuksiin tarvittavien laitteiden ja välineiden tarjonnan parantamiseen muissa kuin määräpaikan tarkastuspaikoissa yli sen tason, joka on jo saavutettu täyttämällä direktiivin 13 artiklan 8 kohdan neljännen alakohdan mukaisissa täytäntöönpanosäännöissä vahvistetut vähimmäisedellytykset.

(2) On annettava yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat yhteisön tällaisia parannuksia varten jäsenvaltioille myöntämään rahoitukseen liittyvien sääntöjen täytäntöönpanoa.

(3) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999(3) 3 artiklan 2 kohdan mukaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosasto rahoittaa yhteisön säännösten mukaisesti toteutetut eläinlääkinnälliset ja kasvien terveyteen liittyvät toimenpiteet. Näiden toimenpiteiden varainhoitoa valvotaan edellä mainitun asetuksen 8 ja 9 artiklan mukaisesti.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kasvinsuojelutarkastuspaikkoihin tarkoitettua rahoitusosuutta koskevan jäsenvaltion hakemuksen

a) tekee kirjallisesti direktiivin 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu viranomainen;

b) osoitteeksi merkitään "Euroopan yhteisöjen komissio, Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, B-1049 Bryssel, Belgia";

c) lähettämisen on tapahduttava 1 päivään kesäkuuta mennessä, ja hakemus käsitellään samana vuonna. Vuonna 2002 hakemuksen lähettämisen määräaikaa on poikkeuksellisesti pidennetty 15 päivään heinäkuuta 2002;

d) on sisällettävä tiedot laitteista ja/tai välineistä, jotka jäsenvaltio aikoo hankkia toimeenpantavan asianmukaisen ohjelman mukaisesti, ja sen on sisällettävä seuraavat tiedot:

i) niiden tarkastuspaikkojen sijainti, joihin laitteet ja/tai välineet sijoitetaan;

ii) kuvaus tarkastuspaikasta sen henkilökunnan, laiteluettelon sekä kasvien ja kasvituotteiden pääasiallisen kaupan luonteen kannalta;

iii) laitteiden ja/tai välineiden hankinnan ja/tai parantamisen perustelut;

iv) hankittavien ja/tai parannettavien laitteiden ja/tai välineiden tekninen kuvaus;

v) edellä mainittuja laitteita ja/tai välineitä koskevan suunnitellun hankinnan ja/tai parantamisen yksityiskohtainen rahoitusarvio (ilman alv:a ja veroja);

e) on koskettava tämän asetuksen liitteessä mainittujen kaltaisia laitteita ja/tai välineitä, kertakulutustavaroita lukuun ottamatta.

2 artikla

1. Komissio päättää kunkin vastaanottamansa hakemuksen osalta:

a) onko ehdotetulla hankinnalla tai parannuksella todettu olevan kasvinsuojeluun liittyviä syitä;

b) ovatko hankintojen tai parannusten arvioidut kustannukset kohtuulliset.

Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle sen pyynnöstä kaikki tämän tutkimusta varten tarvitsemat lisätiedot.

2. Komissio laatii vuosittain ennen 15 päivää syyskuuta luettelon ohjelmista, jotka täyttävät 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset ja joille näin ollen voidaan myöntää yhteisön rahoitusta. Yhteisön rahoituksen tehokkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi sekä yhteisön kasvinsuojelutilanteen kehittymisen huomioon ottamiseksi komissio asettaa edellä mainitut ohjelmat järjestykseen.

Etusijalle asetetaan ohjelmat, jotka tuottavat kyseiselle tarkastuspaikalle eniten lisäarvoa tarkastusten määrän ja/tai laadun kannalta ja jotka näin ollen koskevat

- direktiivin 21 artiklassa tarkoitettujen asiantuntijoiden ehdottamia parannuksia,

- tarkastuspaikkoja, joissa on tarkoitus toteuttaa huomattavia uudistuksia.

Luettelo, jossa esitetään kullekin ohjelmalle ehdotettu yhteisön rahoituksen määrä, toimitetaan pysyvään kasvinsuojelukomiteaan käsittelyä varten.

3. Jokainen 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon sisältyvä ohjelma hyväksytään erikseen direktiivin 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Hyväksymispäätöksessä ilmoitetaan yhteisön rahoituksen määrä, siihen mahdollisesti sovellettavat ehdot sekä rahoitusosuuden yläraja. Yhteisön rahoitusta ei myönnetä, jos tukikelpoisten menojen kokonaismäärä on alle 25000 euroa ohjelmaa kohti. Ohjelma voi koskea useampaa kuin yhtä tarkastuspaikkaa samassa jäsenvaltiossa.

3 artikla

Jotta yhteisön rahoitusosuus voitaisiin maksaa hyväksytylle ohjelmalle

a) ohjelmassa mainittujen laitteiden ja/tai välineiden hankinta tai parannus on tehtävä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua hyväksyntää välittömästi seuraavan vuoden 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana;

b) jäsenvaltioiden ohjelmamaksut on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa ohjelman päätökseen saattamisesta;

c) jäsenvaltioiden on pyydettävä komissiolta rahoitusta euroina kuuden kuukauden kuluessa ohjelman päätökseen saattamisesta, ja joka tapauksessa viimeistään ohjelman aiottua toteuttamisvuotta seuraavan vuoden 30 päivänä syyskuuta;

d) jäsenvaltion maksupyyntöön on sisällyttävä todisteet maksuista, esimerkiksi maksukuitit.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2) EYVL L 116, 3.5.2002, s. 16.

(3) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

LIITE

Laitteet

1. Stereokiikarit

2. Optinen mikroskooppi

3. Digitaalinen hygroskooppi

4. Digitaalikamera

5. Digitaalivideo

6. Jääkaappi

7. Muut näiden kaltaiset laitteet

Välineet

1. Kiinteät tai siirrettävät toimistot

2. Tutkimuspöytä (liikuteltava väline tarkastusta varten)

3. Muut näiden kaltaiset välineet.