32002R0909

Komission asetus (EY) N:o 909/2002, annettu 30 päivänä toukokuuta 2002, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 644/2002 oikaisemisesta

Virallinen lehti nro L 142 , 31/05/2002 s. 0034 - 0034


Komission asetus (EY) N:o 909/2002,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2002,

valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 644/2002 oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 565/2002(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 644/2002(2) vahvistetaan muiden kolmansien maiden kuin Kiinan ja Argentiinan alkuperätuotteille asetuksen (EY) N:o 565/2002 3 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti 8 ja 9 päivänä huhtikuuta 2002 jätetyissä ja komissioon 11 päivänä huhtikuuta 2002 toimitetuissa tuontitodistushakemuksissa mainittujen määrien hyväksymisprosentit.

(2) Tarkistuksessa on ilmennyt, että eräässä hyväksymisprosentissa on laskuvirhe. Tästä syystä kyseinen asetus on oikaistava viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 644/2002 1 artiklassa ilmaisu "10,356 prosenttia" ilmaisulla "34,994 prosenttia".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2002.

Sitä sovelletaan 13 päivästä huhtikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2002.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 86, 3.4.2002, s. 11.

(2) EYVL L 96, 13.4.2002, s. 22.