32002R0527

Komission asetus (EY) N:o 527/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti maaliskuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

Virallinen lehti nro L 080 , 23/03/2002 s. 0010 - 0011


Komission asetus (EY) N:o 527/2002,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002,

yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti maaliskuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1727/2000, (EY) N:o 2290/2000, (EY) N:o 2433/2000, (EY) N:o 2434/2000, (EY) N:o 2435/2000 ja (EY) N:o 2851/2000 säädetyn sianliha-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetusten (ETY) N:o 2698/93 ja (EY) N:o 1590/94(1) kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/97, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1006/2001(2), ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tuontitodistushakemuksia on jätetty vuoden 2002 toista vuosineljännestä varten käytettävissä olevia määriä pienemmistä määristä, minkä vuoksi ne voidaan hyväksyä täysimääräisinä.

(2) On suotavaa kiinnittää toimijoiden huomiota siihen, että todistuksia saadaan käyttää ainoastaan niiden tuotteiden osalta, jotka ovat kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1898/97 mukaisesti ajanjaksolle 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 2002 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään liitteessä tarkoitetun määräisinä.

2. Todistuksia saadaan käyttää ainoastaan kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisten tuotteiden osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 267, 30.9.1997, s. 58.

(2) EYVL L 140, 24.5.2001, s. 13.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>