32002R0434

Komission asetus (EY) N:o 434/2002, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2826/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 94/2002 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 067 , 09/03/2002 s. 0006 - 0006


Komission asetus (EY) N:o 434/2002,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002,

maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2826/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 94/2002 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla 19 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2826/2000(1) ja erityisesti sen 12 ja 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 94/2002(2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 305/2002(3), vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2826/2000 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2) Asetuksen (EY) N:o 94/2002 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ammattialajärjestöjen tai ammattialojen välisten järjestöjen ohjelmat toimitetaan asianomaiselle jäsenvaltiolle ennen 15 päivää kesäkuuta ja ensimmäisen kerran ennen 15 päivää maaliskuuta 2002.

(3) Koska useita aloja ja erityisesti elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden alaa koskevien suuntaviivojen julkaiseminen on viivästynyt, ohjelmien jäsenvaltiolle toimittamista koskevaa määräaikaa on syytä jatkaa tämän ensimmäisen vuoden osalta 31 päivään maaliskuuta.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hallintokomiteoiden maataloustuotteiden myynninedistämisestä pitämän yhteisen kokouksen lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 94/2002 5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti: "Asianomaiselle jäsenvaltiolle toimitetaan ennen 15 päivää kesäkuuta ja ensimmäisen kerran ennen 31 päivää maaliskuuta esitetyn ehdotuspyynnön perusteella kyseistä alaa tai kyseisiä aloja edustavien yhteisön ammattialajärjestöjen tai ammattialojen välisten järjestöjen ohjelmia asetuksen (EY) N:o 2826/2000 6 artiklassa tarkoitettuihin ohjelmiin kuuluvien toimien toteuttamiseksi."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 328, 21.12.2000, s. 2.

(2) EYVL L 17, 19.1.2002, s. 20.

(3) EYVL L 47, 19.2.2002, s. 12.