32002R0340

Komission asetus (EY) N:o 340/2002, annettu 22 päivänä helmikuuta 2002, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

Virallinen lehti nro L 053 , 23/02/2002 s. 0016 - 0016


Komission asetus (EY) N:o 340/2002,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2002,

kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1987/2001(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksella (EY) N:o 2010/2001(3) avataan riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2) Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 299/95(5), 5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

(3) Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa tarkoitettu määrä.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän pitkäjyväisen kokonaan hiotun riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 15. ja 21. helmikuuta 2002 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella 297,00 EUR/t.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EYVL L 271, 12.10.2001, s. 5.

(3) EYVL L 272, 13.10.2001, s. 19.

(4) EYVL L 61, 7.3.1975, s. 25.

(5) EYVL L 35, 15.2.1995, s. 8.