32002R0263

Komission asetus (EY) N:o 263/2002, annettu 13 päivänä helmikuuta 2002, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2550/2001 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 043 , 14/02/2002 s. 0009 - 0010


Komission asetus (EY) N:o 263/2002,

annettu 13 päivänä helmikuuta 2002,

lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2550/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98(1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001(2) ja erityisesti sen 4 artiklan 6 kohdan, 5 artiklan 4 kohdan ja 11 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 2529/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt palkkiojärjestelmien osalta vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 2550/2001(3), mutta siinä ei määritellä kuinka palkkio- ja tukimäärät muunnetaan kansalliseksi valuutaksi euroalueen ulkopuolisissa jäsenvaltioissa. Tästä syystä olisi määriteltävä kansalliseksi valuutaksi muuntamiseen käytettävä menetelmä ja erityisesti määräytymisperuste sekä sovellettava valuuttakurssi.

(2) Asetuksen (EY) N:o 2799/98 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen perusteiden soveltamiseksi määräytymisperusteeksi olisi vahvistettava sen kalenterivuoden ensimmäinen päivä, jonka osalta palkkiot maksetaan. Sovellettavasta valuuttakurssista säädetään maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maatalousalalla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2808/98(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2452/2000(5). Mainitun asetuksen 1 artiklan mukaan sovellettava valuuttakurssi on viimeisin Euroopan keskuspankin (EKP) ennen määräytymisperusteen päivämäärää vahvistama valuuttakurssi.

(3) Lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisen markkinajärjestelyn tavoitteiden saavuttamiseksi määräysperusteen päivämääränä sovellettava kurssi olisi kuitenkin vahvistettava siten, että voidaan periaatteessa varmistaa, että nämä tuet, palkkiot ja määrät eivät kansalliseksi valuutaksi muunnettaessa äkillisesti muutu yhden päivän valuuttakurssin johdosta. Tässä tarkoituksessa vaikuttaisi suositeltavalta ratkaisulta käyttää palkkionmaksuvuotta edeltävän kuukauden aikana sovellettavien valuuttakurssien ajan mukaan suhteellisesti laskettua keskiarvoa.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaiden ja vuohien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (EY) N:o 2550/2001 artikla seuraavasti: "III a LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

18 a artikla

Muuntaminen kansalliseksi valuutaksi

Asetuksen (EY) N:o 2529/2001 4, 5 ja 11 artiklassa tarkoitettujen palkkioiden ja tukien määriin sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on sen kalenterivuoden alku, jonka osalta palkkio tai tuki myönnetään.

Sovellettava valuuttakurssi on määräytymisperusteen päivämäärää edeltävän joulukuun aikana sovellettavien valuuttakurssien ajan mukaan suhteellisesti laskettu keskiarvo. Komissio vahvistaa sen määräytymisperusteen päivämäärää seuraavan kuukauden aikana."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä helmikuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 3.

(3) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 105.

(4) EYVL L 349, 24.12.1998, s. 36.

(5) EYVL L 282, 8.11.2000, s. 9.