32002L0089

Neuvoston direktiivi 2002/89/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun direktiivin 2000/29/EY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 355 , 30/12/2002 s. 0045 - 0060


Neuvoston direktiivi 2002/89/EY,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2002,

kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun direktiivin 2000/29/EY muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetussa neuvoston direktiivissä 2000/29/EY(4) vahvistetaan yhteisön kasvinsuojelujärjestelmä sekä täsmennetään kasvien terveyteen liittyvät edellytykset, menettelyt ja muodollisuudet, joita on noudatettava kasvien ja kasvituotteiden tuonnissa yhteisöön ja siirroissa yhteisössä.

(2) Kasvien ja kasvituotteiden tuonnissa yhteisöön noudatettavia menettelyjä ja muodollisuuksia olisi selvennettävä joiltain osin. Lisäksi tietyillä alueilla tarvitaan uusia yksityiskohtaisia säännöksiä.

(3) Kasvien terveyteen liittyvät menettelyt ja muodollisuudet olisi saatettava päätökseen ennen tulliselvityksen tekemistä. Koska kasveista ja kasvituotteista koostuvien lähetysten osalta ei välttämättä toteuteta kasvien terveyteen liittyviä menettelyjä ja muodollisuuksia siinä jäsenvaltiossa, jossa tulliselvitys tehdään, olisi luotava yhteistyöjärjestelmä tiedonantojen ja tietojen vaihtamiseksi vastuussa olevien virallisten elinten ja tullitoimipaikkojen kesken.

(4) Jotta yhteisöä voidaan suojella paremmin kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien kulkeutumiselta yhteisöön, jäsenvaltioiden olisi tehostettava vaadittavia tarkastuksia. Tarkastusten olisi oltava tehokkaita, ja ne olisi tehtävä yhdenmukaisesti koko yhteisössä.

(5) Tällaisista tarkastuksista perittyjen maksujen olisi perustuttava avoimeen kustannuslaskelmaan, ja niiden olisi oltava kaikissa jäsenvaltioissa mahdollisimman yhdenmukaiset.

(6) Useat muut direktiivin 2000/29/EY säännökset on tarpeen täydentää, täsmentää tai saattaa ajan tasalle kokemuksen perusteella.

(7) Sisämarkkinoiden toteutumisen jälkeen ruoka- ja maatalousjärjestön (FAO) kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen mukaisia kasvien terveystodistuksia ei enää käytetä kasvien tai kasvituotteiden kaupan pitämisessä yhteisössä. On kuitenkin tärkeää säilyttää jäsenvaltioiden yleissopimuksen nojalla myöntämät vahvistetut todistukset.

(8) Yhteensovittamisesta ja yhteyksien hoitamisesta yhteisön kasvinsuojelujärjestelmän käytännön toiminnan osalta vastaavien jäsenvaltioiden keskusviranomaisten eräät tehtävät edellyttävät erityisiä tieteellisiä tai teknisiä tietoja. Tämän vuoksi tehtävien siirtämisen muille yksiköille on oltava mahdollista.

(9) Voimassa oleviin säännöksiin, jotka koskevat komission menettelyä direktiivin 2000/29/EY liitteiden muuttamiseksi ja poikkeuksia koskevien päätösten tekemiseksi, sisältyy joitakin menettelyihin liittyviä edellytyksiä, jotka eivät ole enää tarpeen tai perusteltuja. Lisäksi liitteisiin tehtävät muutokset olisi tehtävä selvemmin asianomaiseen tuhoeläinvaaraan perustuvan teknisen syyn pohjalta. Menettely kiireellisten toimenpiteiden hyväksymiseksi ei mahdollista kiireellisyyden asteen kanssa johdonmukaisten keskipitkän aikavälin toimenpiteiden pikaista hyväksymistä erityistapauksissa. Näistä kolmesta menettelystä annetut säännökset olisi muutettava vastaavasti.

(10) Luetteloa tehtävistä, joiden osalta komissio voi järjestää sen vastuulla tehtäviä kasvien terveystarkastuksia, olisi laajennettava, koska uudet käytännöt ja kokemukset ovat laajentaneet kasvien terveyteen liittyvien toimien alaa.

(11) On syytä selventää yhteisön kasvinsuojelumaksun palauttamista koskevan menettelyn tiettyjä näkökohtia.

(12) Kesäkuun 1 päivästä 1993 lähtien eräitä direktiivin 2000/29/EY säännöksiä (3 artiklan 7 kohdan ensimmäinen, toinen ja neljäs alakohta sekä 7, 8 ja 9 artikla) on korvattu muilla säännöksillä, minkä vuoksi niistä on tullut tarpeettomia. Näin ollen ne olisi poistettava.

(13) Terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyn sopimuksen 4 artiklan nojalla yhteisön on tietyin edellytyksin tunnustettava muiden kyseisen sopimuksen osapuolten kasvinsuojelutoimenpiteiden vastaavuus. Menettely tällaisen tunnustuksen antamiseksi kasvien terveyden alalla olisi täsmennettävä direktiivissä 2000/29/EY.

(14) Direktiivin 2000/29/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(5) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2000/29/EY seuraavasti:

1. Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 1 kohdan toiseen alakohtaan alakohta seuraavasti:

"d) jäsenvaltioiden kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen nojalla myöntämien kasvien terveystodistusten ja kasvien jälleenvientiterveystodistusten tai niiden sähköisen vastineen muotoa.";

b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4. Jäsenvaltioiden on varmistettava niiden ja komission keskinen tiivis, nopea, välitön ja tehokas yhteistyö tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Tätä varten kunkin jäsenvaltion on asetettava tai nimettävä viranomainen, joka vastaa ainakin tällaisten kysymysten yhteensovittamisesta ja yhteyksien hoitamisesta. Kasvinsuojeluviranomainen, joka on perustettu kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen mukaisesti, on mieluiten nimettävä tätä tarkoitusta varten.

Tästä viranomaisesta ja mahdollisista myöhemmistä muutoksista on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Tämän direktiivin 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen viranomaiselle voidaan antaa lupa osoittaa tai siirtää yhteensovittamiseen tai yhteyksien hoitamiseen liittyvät tehtävät jollekin muulle viranomaiselle, sikäli kuin ne kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin erillisiin kasvien terveyteen liittyviin seikkoihin."

2. Muutetaan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a) Muutetaan a alakohta seuraavasti:

i) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"'kasveilla' eläviä kasveja ja eläviä täsmennettyjä kasvinosia, siemenet mukaan luettuina.";

ii) Muutetaan toinen alakohta seuraavasti:

- lisätään kuudennen luetelmakohdan jälkeen seitsemäs luetelmakohta seuraavasti:

"- lehdet, lehvistö,"

- nykyisestä seitsemännestä luetelmakohdasta tulee kahdeksas luetelmakohta

- lisätään yhdeksäs luetelmakohta seuraavasti:

"- elävä siitepöly,"

- lisätään kymmenes luetelmakohta seuraavasti:

"- silmulliset oksat (bud-wood), pistokkaat, varttamisoksat,"

- lisätään yhdestoista luetelmakohta seuraavasti:

"- muut kasvien osat, jotka voidaan määrittää 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.";

b) Korvataan e alakohta seuraavasti:

"e) 'haitallisilla organismeilla' kasveille tai kasvituotteille vahingollisia mitä tahansa lajia, kantaa tai biotyyppiä olevia kasveja, eläimiä tai taudinaiheuttajia;";

c) Korvataan f alakohdassa ilmaisu "18 artiklassa" ilmaisulla "18 artiklan 2 kohdassa";

d) Muutetaan g alakohta seuraavasti:

i) Korvataan ensimmäisen alakohdan i alakohdassa ilmaisu "kasvinsuojeluviranomaista tai -viranomaisia" ilmaisulla "kasvinsuojeluelintä tai -elimiä";

ii) Korvataan viides alakohta seuraavasti:"Edellä 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun viranomaisen on ilmoitettava komissiolle kyseisen jäsenvaltion vastuussa olevat viralliset elimet. Komissio välittää nämä tiedot muille jäsenvaltioille.";

e) Lisätään h alakohdan kolmannen alakohdan toiseen virkkeeseen sana "kirjallisesti" sanojen "ilmoitettava" ja "komissiolle" väliin ja lisätään viidenteen alakohtaan sana "kirjallisesti" sanan "tiedoksi" eteen;

f) Korvataan i alakohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- kun on kyse lausunnoista tai toimenpiteistä, jotka liittyvät kasvien terveystodistusten ja kasvien jälleenvientiterveystodistusten tai niiden sähköisen vastineen myöntämiseen, kolmannen maan virallisen kansallisen kasvinsuojeluelimen edustajat tai heidän vastuullaan muut viranomaiset, jotka ovat siihen teknisesti päteviä ja jotka kyseinen kansallinen kasvinsuojeluelin on siihen asianmukaisesti valtuuttanut.";

g) Lisätään alakohdat seuraavasti:

"j) 'saapumispaikalla' paikkaa, jossa kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuodaan ensimmäistä kertaa yhteisön tullialueelle: kyseessä on ilmakuljetusten osalta lentoasema, meri- tai jokikuljetusten osalta satama, rautatiekuljetusten osalta rautatieasema ja kaikkien muiden kuljetusmuotojen osalta tullitoimipaikka, jonka vastuulla on alue, jossa yhteisön maaraja ylitetään;

k) 'saapumispaikan viranomaisilla' niitä jäsenvaltion vastuussa olevia virallisia elimiä, jotka valvovat saapumispaikkaa;

l) 'määräpaikan viranomaisilla' niitä jäsenvaltion vastuussa olevia virallisia elimiä, jotka valvovat aluetta, jolla määrätullitoimipaikka sijaitsee;

m) 'saapumispaikan tullitoimipaikalla' edellä j alakohdassa määritellyn saapumispaikan toimipaikkaa;

n) 'määrätullitoimipaikalla' komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93(6) 340 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua määrätoimipaikkaa;

o) 'erällä' lähetykseen kuuluvaa yhden hyödykkeen tiettyä yksikkömäärää, joka voidaan tunnistaa koostumuksensa tasalaatuisuuden ja alkuperänsä perusteella;

p) 'lähetyksellä' tavaroita, jotka kaikki on merkitty yhteen asiakirjaan, jota vaaditaan tullimuodollisuuksia tai muita muodollisuuksia varten, kuten kasvin terveystodistus (tai vaihtoehtoinen asiakirja tai merkintä; lähetys voi koostua yhdestä tai useammasta erästä);

q) 'tulliselvitysmuodolla' yhteisön tullikoodeksista, jäljempänä 'yhteisön tullikoodeksi', 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(7) 4 artiklan 15 kohdassa tarkoitettuja tulliselvitysmuotoja;

r) 'passituksella' tullivalvonnan alaisten tavaroiden liikkumista paikasta toiseen yhteisön tullialueella asetuksen (ETY) N:o 2913/92 91 artiklan mukaisesti."

3. Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta edellytyksin, jotka voidaan määritellä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, kun kyseessä on vähäinen muun kuin istutettavaksi tarkoitetun kasvin saastuminen, jonka aiheuttaja on liitteessä I olevan A osan tai liitteessä II olevan A osan luettelossa oleva haitallinen organismi, tai kun kyseessä on istutettavaksi tarkoitetun kasvin todettu asianmukainen toleranssi liitteessä II olevan A osan II jakson luettelossa oleville haitallisille organismeille, joka on ennalta todettu yhteisymmärryksessä jäsenvaltioita kasvinterveysalalla edustavien viranomaisten kanssa ja asianmukaisen tuhoeläinvaaran analyysin perusteella.";

b) Korvataan 7 kohta 7, 8 ja 9 kohdalla seuraavasti:

"7. 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan hyväksyä täytäntöönpanosäännöt edellytysten asettamiseksi seuraavien organismien kulkeutumiselle jäsenvaltioihin ja niiden leviämiselle jäsenvaltioissa:

a) organismit, joiden epäillään olevan vahingollisia kasveille tai kasvituotteille, mutta joita ei ole mainittu liitteiden I ja II luetteloissa;

b) organismit, jotka on mainittu liitteen II luettelossa mutta jotka esiintyvät muissa kuin kyseisessä luettelossa olevissa kasveissa tai kasvituotteissa ja joiden epäillään olevan vahingollisia kasveille tai kasvituotteille;

c) organismit, jotka on mainittu liitteiden I ja II luetteloissa ja jotka ovat eristetyssä tilassa ja joiden katsotaan olevan kyseisessä tilassa vahingollisia kasveille tai kasvituotteille.

8. Edellä olevia 1 kohtaa ja 5 kohdan a alakohtaa sekä 2 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa ja 4 kohtaa ei sovelleta, kun on kyse tutkimus- tai tieteellisestä tarkoituksesta ja lajikevalinnasta edellytyksin, jotka määritellään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9. Sen jälkeen, kun 7 kohdassa säädetyt toimenpiteet on toteutettu, kyseistä kohtaa ei sovelleta, kun on kyse tutkimus- tai tieteellisestä tarkoituksesta ja lajikevalinnasta edellytyksin, jotka määritellään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen."

4. Poistetaan 7, 8 ja 9 artikla.

5. Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i) Poistetaan ensimmäisestä alakohdasta ilmaisu "7 ja 8 artiklassa tarkoitettujen kasvien terveystodistusten sijasta";

ii) Lisätään ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:"Edellä 6 artiklan 4 kohdassa mainittujen siementen osalta ei tarvitse kuitenkaan myöntää kasvipassia, jos varmistetaan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, että virallisesti varmennettujen siementen kaupan pitämiseen sovellettavien yhteisön säännösten mukaisesti myönnetyissä asiakirjoissa osoitetaan 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattaminen. Tällaisessa tapauksessa näiden asiakirjojen katsotaan aina olevan 2 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisia kasvipasseja.";

b) Lisätään 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan ilmaisu "sekä 6 artiklan 4 kohdassa mainittuja siemeniä" ilmaisun "ei saa ... kuljettaa" eteen ja toiseen alakohtaan sama ilmaisu ilmaisun "ei saa tuoda" eteen.

6. Lisätään 11 artiklan 2 kohdan loppuun seuraava ilmaisu:"ja sille voidaan myöntää kasvipassi".

7. Korvataan 12 artikla seuraavasti:

" 12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä viralliset tarkastukset, joilla varmistetaan tämän direktiivin säännösten noudattaminen erityisesti 10 artiklan 2 kohdan osalta; nämä tarkastukset tehdään sattumanvaraisesti ja harjoittamatta syrjintää kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden alkuperän perusteella sekä noudattaen seuraavia säännöksiä:

- sattumanvaraiset tarkastukset milloin tahansa ja kaikissa paikoissa, joihin kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita siirretään,

- sattumanvaraiset tarkastukset tiloissa, joissa kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita kasvatetaan, tuotetaan, varastoidaan tai tarjotaan myytäviksi, myös ostajien tiloissa,

- sattumanvaraiset tarkastukset, jotka tehdään samanaikaisesti minkä tahansa muun muista kuin kasvien terveyteen liittyvistä syistä tehdyn asiakirjojen tarkastuksen kanssa.

Viralliseen rekisteriin 10 artiklan 3 kohdan ja 13 c artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti kirjatut tilat on tarkastettava säännöllisesti; viralliseen rekisteriin 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti kirjatut tilat voidaan myös tarkastaa säännöllisesti.

Tarkastukset on kohdennettava, jos tosiasioiden perusteella voidaan olettaa, että yhtä tai useampaa tämän direktiivin säännöksistä ei ole noudatettu.

2. Kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden ostajien, jotka toimivat kasvintuotannossa ammattimaisesti loppukäyttäjinä, on säilytettävä kasvipassit vähintään vuoden ajan ja viitattava niihin omissa kirjanpidoissaan.

Tarkastajilla on oltava esteetön pääsy kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luo tuotannon ja kaupan pitämisen kaikissa vaiheissa. Tarkastajilla on oltava oikeus suorittaa kaikki virallisiin tarkastuksiin liittyvät välttämättömät tutkimukset, kasvipasseja ja kirjanpitoa koskevat tarkastukset mukaan luettuina.

3. Virallisissa tarkastuksissa jäsenvaltioita voivat avustaa 21 artiklassa tarkoitetut asiantuntijat.

4. Jos 1 ja 2 kohdan mukaisesti suoritettujen virallisten tarkastusten perusteella voidaan osoittaa, että kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat aiheuttavat haitallisten organismien leviämisriskin, niiden osalta on toteutettava viralliset toimenpiteet 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Jos asianomaiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tulevat toisesta jäsenvaltiosta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastaanottavan jäsenvaltion viranomainen ilmoittaa viipymättä kyseisen jäsenvaltion viranomaiselle ja komissiolle havainnoista sekä niistä virallisista toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan nojalla vaadittuja tiedonantoja ja tietoja. Direktiivin 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan luoda yhdenmukaistettu tiedotusjärjestelmä."

8. Korvataan 13 artikla 13, 13 a, 13 b, 13 c, 13 d ja 13 e artiklalla seuraavasti:

" 13 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta

- 3 artiklan 3 kohdan sekä 13 b artiklan 1, 2, 3, 4 ja 5 kohdan säännöksiä,

- 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytyissä poikkeuksissa, 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyissä vastaavuustoimenpiteissä tai 16 artiklan mukaisissa hätätoimenpiteissä asetettuja erityisvaatimuksia tai -ehtoja, ja

- yhteisön ja yhden tai useamman kolmannen maan tässä artiklassa käsitellyistä asioista tekemiä erityisiä sopimuksia,

että liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin, kolmansista maista yhteisön tullialueelle tuotaviin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin niiden saapumisesta lähtien kohdistetaan yhteisön tullikoodeksin 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti tullivalvonta ja että myös vastuussa olevat viralliset elimet valvovat niitä. Kyseiset tuotteet voidaan ottaa yhteen yhteisön tullikoodeksin 4 artiklan 16 kohdan a, d, e, f ja g alakohdassa määritellyistä tullimenettelyistä vasta sen jälkeen, kun 13 a artiklassa määritetyt muodollisuudet on saatu päätökseen 13 c artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti siten, että näiden muodollisuuksien tuloksena voidaan päätellä mahdollisimman luotettavasti, että

i) - kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat eivät ole liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen haitallisten organismien saastuttamia, ja

- liitteessä II olevassa A osassa luetellut kasvit ja kasvituotteet eivät ole liitteen kyseisessä osassa niiden kohdalla lueteltujen haitallisten organismien saastuttamia, ja

- liitteessä IV olevassa A osassa luetellut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat täyttävät kyseisessä liitteessä esitetyt niitä koskevat erityisvaatimukset tai ne ovat soveltuvilta osin 13 a artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisessa todistuksessa ilmoitetun vaihtoehdon mukaiset; ja

ii) kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden mukana seuraa vaaditun, 13 a artiklan 3 ja 4 kohdassa vahvistettujen säännösten mukaisesti myönnetyn virallisen kasvien terveystodistuksen tai kasvien jälleenvientiterveystodistuksen alkuperäiskappale tai tarvittaessa asianomaisen tavaran mukana seuraa, siihen on kiinnitetty tai muulla tavoin liitetty alkuperäiset vaihtoehtoiset asiakirjat tai merkinnät, jotka on määritelty ja hyväksytty soveltamissäännöksillä.

Sähköinen sertifiointi voidaan hyväksyä, jos se täyttää soveltamissäännöksissä määritellyt vaatimukset.

Virallisesti vahvistetut jäljennökset voidaan hyväksyä poikkeustapauksissa, joista määrätään soveltamissäännöksissä määritellyissä vaatimuksissa.

Edellä ii alakohdassa tarkoitettuja soveltamissäännöksiä voidaan soveltaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan suojellulle alueelle tarkoitettuihin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin liitteissä I, II ja IV olevissa B osissa lueteltujen haitallisten organismien ja erityisvaatimusten osalta kyseisellä suojellulla alueella.

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että vastuussa olevat viralliset elimet voivat valvoa myös muita kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja, kolmansista maista yhteisön tullialueelle tuotavia kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita niiden saapumisesta lähtien 1 kohdan i alakohdan ensimmäisen, toisen tai kolmannen luetelmakohdan osalta. Näihin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin kuuluu puu, jos sitä käytetään laudoitukseen tai tukilaudoitukseen tai kuormalavojen tai kaikenlaisten tavaroiden kuljetukseen käytettävien pakkausten valmistukseen.

Jos vastuussa olevat viralliset elimet käyttävät tätä mahdollisuutta, kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on valvottava 1 kohdan mukaisesti siihen saakka, kun asianmukaiset muodollisuudet on hoidettu ja voidaan päätellä näiden muodollisuuksien perusteella ja siinä määrin, kuin asiaa voidaan arvioida, että tässä direktiivissä tai sen nojalla vahvistettuja asiaankuuluvia vaatimuksia on noudatettu.

Soveltamissäännökset, jotka koskevat niitä tietoja, jotka tuojien tai tuojien huolitsijoiden on toimitettava vastuussa oleville virallisille elimille kasveista, kasvituotteista ja tavaroista, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu eri tyyppinen puu mukaan lukien, sekä tietojen toimittamistapaa, hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4. Jos on olemassa haitallisten organismien leviämisen vaara, jäsenvaltioiden on sovellettava 1, 2 ja 3 kohtaa myös sellaisiin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin, joihin sovelletaan yhteisön tullikoodeksin 4 artiklan 15 kohdan b, c, d tai e alakohdassa määriteltyä tullin hyväksymää kohtelua tai käyttöä tai mainitun tullikoodeksin 4 artiklan 16 kohdan b tai c alakohdassa määriteltyä tullimenettelyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 c artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamista.

13 a artikla

1. a) Edellä 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin muodollisuuksiin on sisällyttävä vastuussa olevien virallisten elinten tekemät huolelliset tarkastukset, jotka koskevat vähintään

i) jokaista lähetystä, jonka on tullimuodollisuuksien mukaan ilmoitettu koostuvan 13 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetuista kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista tai sisältävän niitä; tai

ii) jos kyseessä on eri eristä koostuva lähetys, jokaista erää, jonka on tullimuodollisuuksien mukaan ilmoitettu koostuvan tällaisista kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista tai sisältävän niitä.

b) Tarkastuksissa on määriteltävä

i) seuraavatko lähetyksen tai erän mukana vaaditut todistukset tai vaihtoehtoiset asiakirjat tai merkinnät, siten kuin 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa määritellään (asiakirjojen tarkastukset);

ii) koko erän tai lähetyksen taikka yhden tai useamman edustavan näytteen perusteella, koostuuko erä tai lähetys vaadituissa asiakirjoissa ilmoitetuista kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista (tunnistustarkastukset); ja

iii) koko erän tai lähetyksen taikka yhden tai useamman edustavan näytteen perusteella, pakkaukset ja tarvittaessa kuljetusajoneuvot mukaan luettuina, ovatko erä tai lähetys tai sen puutavarasta tehty pakkausmateriaali tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan i alakohdassa määritettyjen vaatimusten mukaisia (kasvien terveystarkastukset) ja onko 16 artiklan 2 kohtaa sovellettava.

2. Tunnistustarkastuksia ja kasvien terveystarkastuksia harvennetaan, jos

- lähetyksessä tai erässä olevia kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita koskeviin tarkastuksiin liittyvät toimet on jo tehty lähettävässä kolmannessa maassa 13 b artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen teknisten järjestelyjen mukaisesti, tai

- lähetyksessä tai erässä olevat kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat luetellaan tätä tarkoitusta varten 5 kohdan b alakohdan mukaisesti annetuissa soveltamissäännöksissä, ellei ole perusteltua syytä uskoa, että tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset eivät täyty, tai

- lähetyksessä tai erässä olevat kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat ovat peräisin kolmannesta maasta, jonka osalta vastavuoroiseen kohteluun perustuvissa, yhteisön ja kolmannen maan välillä tehdyissä kattavissa kansainvälisissä kasvien terveyttä koskevissa sopimuksissa tai tällaisten sopimusten nojalla mahdollistetaan harvennetut tunnistustarkistukset ja kasvien terveystarkastukset,

jollei ole perusteltua syytä uskoa, että tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset eivät täyty.

Kasvien terveystarkastuksia voidaan myös harventaa, jos komission kokoamien, samasta alkuperäpaikasta yhteisöön aikaisemmin tuodun tällaisen aineksen osalta saatujen todisteiden, jotka kaikki asianomaiset jäsenvaltiot ovat vahvistaneet, ja 18 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon perusteella on aihetta uskoa, että lähetyksessä tai erässä olevat kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat ovat tässä direktiivissä vahvistettujen vaatimusten mukaisia, edellyttäen että tätä tarkoitusta varten 5 kohdan c alakohdan nojalla annetuissa soveltamissäännöksissä määritetyt yksityiskohtaiset edellytykset täyttyvät.

3. Edellä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetun virallisen kasvien terveystodistuksen tai kasvien jälleenvientiterveystodistuksen on oltava laadittu ainakin yhdellä yhteisön virallisella kielellä sekä kolmannen vienti- tai jälleenvientimaan hyväksymien lakien tai säännösten mukaisesti, jotka on annettu kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen määräysten mukaisesti, riippumatta siitä, onko kyseinen maa kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sopimuspuoli vai ei. Se on osoitettava 1 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitetulle Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kasvinsuojeluviranomaisille.

Todistuksen saa laatia enintään 14 päivää ennen sitä päivää, jona sen kattamat kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat lähtevät todistuksen myöntäneestä kolmannesta maasta.

Todistuksen on sisällettävä tiedot kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen liitteessä annetun mallin mukaisesti todistuksen muodosta riippumatta.

Todistuksen muodon on noudatettava jotakin komission 4 kohdan mukaisesti määrittelemää muotoa. Todistuksen on oltava kyseisen kolmannen maan lakien ja säännösten perusteella tätä tarkoitusta varten valtuutettujen viranomaisten myöntämä. Kyseiset lait ja säännökset on esitettävä kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen määräysten mukaisesti FAO:n pääjohtajalle tai kasvinsuojeluyleissopimukseen kuulumattomien kolmansien maiden osalta komissiolle. Komissio ilmoittaa sille toimitetuista tiedoista jäsenvaltioille.

4. a) Direktiivin 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen on määriteltävä kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen liitteessä täsmennettyjen eri versioiden hyväksyttävät mallit. Samaa menettelyä noudattaen voidaan vahvistaa kasvien terveystodistuksia ja kasvien jälleenvientiterveystodistuksia koskevat vaihtoehtoiset vaatimukset sellaisten kolmansien maiden osalta, jotka eivät ole kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen osapuolia.

b) Todistuksissa on täsmennettävä liitteessä IV olevan A osan I jaksossa tai B osassa lueteltujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta kohdassa 'lisäilmoitus' ja tarvittaessa muissa kohdissa, mitkä liitteen IV eri osien asianmukaisissa kohdissa vaihtoehtoina luetelluista erityisvaatimuksista täyttyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan 4 kohdan soveltamista. Kyseinen täsmennys tehdään viittaamalla liitteen IV asianmukaiseen kohtaan.

c) Kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille, joihin sovelletaan liitteessä IV olevassa A osassa tai B osassa vahvistettuja erityisvaatimuksia, on oltava myönnetty 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu virallinen kasvien terveystodistus kolmannessa maassa, josta kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat ovat peräisin (alkuperämaa).

d) Kuitenkin tapauksissa, joissa asianomaiset erityisvaatimukset voidaan täyttää myös muissa paikoissa kuin alkuperäpaikassa tai joihin erityisvaatimuksia ei sovelleta, kasvien terveystodistus on voitu myöntää maassa, josta kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat ovat peräisin (lähettäjämaa).

5. Edellä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan antaa soveltamissäännökset:

a) menettelyjen vahvistamiseksi 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen kasvien terveystarkastusten tekemiseksi, näytteiden vähimmäismäärä ja vähimmäiskoko mukaan luettuina,

b) luettelojen laatimiseksi kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden osalta kasvien terveystarkastuksia harvennetaan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan nojalla,

c) edellä 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen todisteita koskevien yksityiskohtaisten edellytysten ja kasvien terveystarkastusten harventamistavan ja -tason täsmentämiseksi.

Komissio voi sisällyttää 2 kohtaa koskevat suuntaviivat 21 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin suosituksiin.

13 b artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lähetykset tai erät, jotka tulevat kolmannesta maasta, mutta eivät tullimuodollisuuksien mukaisen ilmoituksen mukaan koostu kasveista, kasvituotteista tai muista liitteessä V olevassa B osassa luetelluista tavaroista tai sisällä niitä, tarkastetaan myös vastuussa olevissa virallisissa elimissä, jos on perusteltuja syitä olettaa, että kyseisissä lähetyksissä tai erissä on tällaisia kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina kun tullitarkastus paljastaa, että kolmannesta maasta tuleva lähetys tai erä koostuu ilmoittamatta jätetyistä kasveista, kasvituotteista tai muista liitteessä V olevassa B osassa luetelluista tavaroista tai sisältää niitä, tarkastuksen suorittanut tullitoimipaikka tiedottaa tästä välittömästi jäsenvaltionsa viralliselle elimelle 13 c artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteistyön mukaisesti.

Jos vastuussa olevien virallisten elimien suorittaman tarkastuksen jälkeen on vielä jäljellä tavaroiden tunnistettavuuteen liittyviä epäilyksiä erityisesti kasvien tai kasvituotteiden suvun, lajin tai alkuperän osalta, lähetyksen katsotaan sisältävän liitteessä V olevassa B osassa lueteltuja kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita.

2. Jos riskiä haitallisten organismien leviämisestä yhteisössä ei ole:

a) 13 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuontiin yhteisön alueelle, jotka siirretään paikasta toiseen yhteisön alueella kolmannen maan alueen kautta niiden tullioikeudellisen aseman muuttumatta (sisäinen passitus);

b) 13 artiklan 1 kohtaa ja 4 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuontiin yhteisön alueelle, jotka siirretään paikasta toiseen kolmannen tai kolmansien maiden alueella yhteisön alueen kautta asianmukaisia tullimenettelyjä noudattaen niiden tullioikeudellisen aseman muuttumatta.

3. Edellyttäen, että riskiä haitallisten organismien leviämisestä yhteisön alueella ei ole, 13 artiklan 1 kohtaa ei tarvitse soveltaa pienten kasvi- ja kasvituotemäärien tai kasveihin tai kasvituotteisiin liittyvien pienten elintarvike- ja rehumäärien tuontiin yhteisön alueelle, jos ne on tarkoitettu omistajan tai vastaanottajan käyttöön muuhun kuin teolliseen ja kaupalliseen tarkoitukseen tai kuljetuksen aikana syötäväksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitettä III koskevien 4 artiklan säännösten soveltamista.

18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan vahvistaa yksityiskohtaisia sääntöjä tämän säännöksen täytäntöönpanon edellytysten täsmentämiseksi, 'pienten määrien', määritteleminen mukaan lukien.

4. Erityisissä olosuhteissa 13 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta testaustarkoituksessa tai tieteellisessä tarkoituksessa tehtyjä töitä tai lajikevalintaan liittyviä töitä varten yhteisön alueelle tuotaviin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin. Erityiset olosuhteet määritellään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

5. Jos riskiä haitallisten organismien leviämisestä yhteisön alueella ei ole, jäsenvaltio voi hyväksyä poikkeuksen, jonka mukaan 13 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta erityisissä yksittäistapauksissa kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin, joita viljellään, tuotetaan tai käytetään kolmannen maan raja-alueen välittömässä läheisyydessä ja jotka tuodaan jäsenvaltioon käytettäviksi sen raja-alueen läheisyydessä.

Myöntäessään tällaisen poikkeuksen jäsenvaltion on ilmoitettava poikkeusta soveltavan henkilön sijainti ja nimi. Näiden säännöllisesti päivitettävien tietojen on oltava komission käytettävissä.

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden, joihin sovelletaan ensimmäisen alakohdan poikkeusta, mukana on seurattava asiakirjat, joista näkyy, mistä kyseisen kolmannen maan osasta ne ovat peräisin.

6. Komission ja tiettyjen kolmansien maiden toimivaltaisten laitosten välisten 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyttyjen teknisten järjestelyjen mukaisesti voidaan päättää, että 13 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettuja toimintoja voidaan toteuttaa myös komission johtamana 21 artiklan asianomaisten säännösten mukaisesti kyseisessä lähettävässä kolmannessa maassa yhteistyössä kyseisen maan kasvinsuojeluviranomaisten kanssa.

13 c artikla

1. a) Edellä 13 a artiklan 1 kohdassa täsmennetyt muodollisuudet, 13 b artiklan 1 kohdassa säädetyt tarkastukset sekä tarkastukset sen määrittelemiseksi, noudatetaanko 4 artiklan säännöksiä liitteen III osalta, toteutetaan, siten kuin 2 kohdassa on todettu, 13 artiklan 1 kohdassa tai 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tullimenettelyyn asettamisen edellyttämien muodollisuuksien yhteydessä.

Ne on suoritettava neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1262/84(8) hyväksytyn tavaroiden rajatarkastuksen yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen määräysten ja erityisesti sen liitteen 4 mukaisesti.

b) Jäsenvaltioiden on säädettävä, että liitteessä V olevassa B osassa lueteltujen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuojat on kirjattava jäsenvaltion viralliseen rekisteriin antamalla kullekin virallinen rekisterinumero, riippumatta siitä, ovatko tuojat tuottajia vai eivät. Tämän direktiivin 6 artiklan 5 kohdan kolmannen ja neljännen alakohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti tällaisiin tuojiin.

c) Jäsenvaltioiden on myös säädettävä, että:

i) liitteessä V olevassa B osassa luetelluista kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista koostuvien tai niitä sisältävien lähetysten tuojien tai tuojien huolitsijoiden on viitattava vähintään yhdessä 13 artiklan 1 kohdassa tai 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tullimenettelyyn asettamista varten tarvittavassa asiakirjassa lähetyksen koostumukseen seuraavien tietojen avulla:

- viittaus kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tyyppiin Euroopan yhteisöjen yhtenäistetyn tariffin (Taric) koodia käyttäen,

- merkintä 'Tämä lähetys sisältää kasvien terveystarkastusta edellyttäviä tuotteita' tai vastaava vaihtoehtoinen merkintä, josta on sovittu saapumispaikan tullitoimipaikan ja saapumispaikan virallisen elimen kesken,

- vaadittavien kasvien terveysasiakirjojen viitenumero(t),

- edellä b alakohdassa tarkoitettu tuojan virallinen rekisterinumero,

ii) lentoasemaviranomaiset, satamaviranomaiset tai joko tuojat tai toimijat antavat, siten kuin niiden kesken on sovittu, heti kun ne saavat tiedon tällaisten lähetysten välittömästä saapumisesta, lähetyksestä ennakkoilmoituksen saapumispaikan tullitoimipaikalle ja saapumispaikan viralliselle elimelle.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä säännöstä soveltuvin osin maakuljetuksiin erityisesti silloin, kun lähetyksen odotetaan saapuvan asianomaisten viranomaisten tai muun laitoksen tavanomaisen työajan ulkopuolella, siten kuin 2 kohdassa täsmennetään.

2. a) Saapumispaikan virallisen elimen on toteutettava asiakirjojen tarkastukset, 13 b artiklan 1 kohdassa säädetyt tarkastukset sekä tarkastukset sen määrittelemiseksi, noudatetaanko 4 artiklan säännöksiä liitteen III osalta; tarkastukset voi kyseisen jäsenvaltion vastuussa olevan virallisen elimen ja sen tulliviranomaisten sopimuksen perusteella toteuttaa myös saapumispaikan tullitoimipaikka.

b) Saapumispaikan virallisen elimen on tehtävä tunnistustarkastukset ja kasvien terveystarkastukset 13 artiklan 1 kohdassa tai 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tullimenettelyyn asettamisen edellyttämien muiden tullimuodollisuuksien yhteydessä ja joko samassa paikassa saapumispaikan virallisen elimen tiloissa kuin kyseiset muodollisuudet tai jossain muussa tulliviranomaisten ja vastuussa olevan virallisen elimen osoittamassa tai hyväksymässä lähellä sijaitsevassa paikassa, joka ei ole d alakohdassa tarkoitettu määräpaikka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta c ja d alakohdan soveltamista.

c) Kun kyseessä on muiden kuin yhteisötavaroiden passitus, saapumispaikan virallinen elin voi kuitenkin päättää määräpaikan virallisen elimen tai virallisten elinten kanssa, että määräpaikan virallinen elin tekee kaikki tunnistustarkastukset tai kasvien terveystarkastukset tai osan niistä joko sen tiloissa tai jossain muussa tulliviranomaisten ja vastuussa olevan virallisen elimen osoittamassa tai hyväksymässä lähellä sijaitsevassa paikassa, joka ei ole d alakohdassa tarkoitettu määräpaikka. Jos tällaisesta menettelystä ei sovita, tunnistustarkastukset ja kasvien terveystarkastukset tekee saapumispaikan virallinen elin jommassa kummassa edellä b alakohdassa tarkoitetuista paikoista.

d) 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti voidaan määritellä tietyt tapaukset tai olosuhteet, joissa tunnistamistarkastukset ja kasvien terveystarkastukset voidaan tehdä edellä mainittujen muiden paikkojen sijaan määräpaikassa, esimerkiksi määräpaikan sijaintialueesta vastuussa olevien virallisen elimen ja tulliviranomaisten hyväksymässä tuotantopaikassa, edellyttäen että noudatetaan kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kuljetusta koskevia erityistakeita ja asiakirjoja.

e) Soveltamissäännökset vahvistetaan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti seuraavien seikkojen osalta:

- kasvien terveyttä koskevien tarkastusten suorittamisen vähimmäisedellytykset edellä olevien b, c ja d alakohdan mukaisesti,

- erityistakeet ja asiakirjat, jotka koskevat kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden kuljetusta edellä olevassa c ja d alakohdassa tarkoitettuihin paikkoihin ja joilla varmistetaan, että riskiä haitallisten organismien leviämisestä kuljetuksen aikana ei ole,

- edellä d alakohdassa tarkoitetun tapauksien ja olosuhteiden määrittelemisen yhteydessä määriteltävät erityistakeet ja vähimmäisedellytykset määräpaikan varastoinnin laatuvaatimuksista ja varastointiolosuhteiden osalta.

f) Kasvien terveystarkastuksia pidetään aina olennaisena osana 13 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä muodollisuuksia.

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että vastuussa olevalle viralliselle elimelle 13 a artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan säännösten mukaisesti asiakirjatarkastusta varten esitettyihin, 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa mainittujen todistusten tai muiden vaihtoehtoisten todistusten kuin merkintöjen alkuperäisiin tai sähköisenä esitettyihin kappaleisiin merkitään tarkastuksen yhteydessä kyseisen elimen tarkastusmerkintä sekä kyseisen elimen nimi ja asiakirjan esittämispäivä.

Direktiivin 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan luoda yhdenmukaistettu järjestelmä sen varmistamiseksi, että tiettyjä istutettavaksi tarkoitettuja kasveja koskevat tiedot toimitetaan sen jäsenvaltion tai siitä alueesta vastuussa olevalle viralliselle elimelle, jolle lähetyksen sisältämät kasvit on tarkoitus toimittaa tai istuttaa.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kirjallisesti luettelo paikoista, jotka on nimetty saapumispaikoiksi. Myös kaikista tähän luetteloon tehtävistä muutoksista on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti.

Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo niiden vastuulla olevista 2 kohdan b ja c alakohdan mukaisista paikoista sekä 2 kohdan d alakohdan mukaisista määräpaikoista. Luetteloiden on oltava komission saatavilla.

Saapumispaikkojen ja määräpaikkojen virallisten elinten, jotka tekevät tunnistustarkastuksia tai kasvien terveystarkastuksia, on täytettävä tietyt vähimmäisedellytykset laitoksen perusrakenteen, henkilökunnan ja käytettyjen välineiden suhteen.

Edellä mainitut vähimmäisedellytykset vahvistetaan soveltamissäännöksissä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Samaa menettelyä noudattaen vahvistetaan seuraavat yksityiskohtaiset säännöt:

a) niiden tullimenettelyyn asettamista varten tarvittavien asiakirjojen laji, joihin on merkittävä 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa mainitut tiedot;

b) yhteistyö

i) saapumispaikan viranomaisten ja määräpaikan viranomaisten välillä;

ii) saapumispaikan viranomaisten ja saapumispaikan tullitoimipaikan välillä;

iii) määräpaikan viranomaisten ja määräpaikan tullitoimipaikan välillä; ja

iv) saapumispaikan viranomaisten ja määräpaikan tullitoimipaikan välillä.

Näihin sääntöihin sisältyvät tässä yhteistyössä käytettävien asiakirjojen mallit, näiden asiakirjojen toimittamistavat, edellä tarkoitetussa viranomaisten ja tullitoimipaikkojen välisessä tietojenvaihdossa sovellettavat menettelyt sekä toimenpiteet, joita on toteutettava erien ja lähetysten tunnistetietojen säilymisen varmistamiseksi ja haitallisten organismien leviämisen estämiseksi erityisesti kuljetuksen aikana ennen kuin vaaditut tullimuodollisuudet on täytetty.

5. Jäsenvaltiot saavat yhteisön rahoitusta tarkastuksessa tarvittavien perusrakenteiden parantamiseen silloin, kun nämä liittyvät 2 kohdan b tai c alakohdan mukaisesti suoritettaviin kasvien terveystarkastuksiin.

Rahoituksen tarkoituksena on parantaa muualla kuin määräpaikassa sijaitsevien tarkastuspisteiden laitteistoa ja varustusta, joita tarvitaan tarkastukseen ja tutkimukseen ja tarpeen mukaan 7 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen siltä osin, kuin ne ylittävät 2 kohdan e alakohdan nojalla annettujen soveltamissäännösten mukaiset vähimmäisedellytykset täyttämällä jo saavutetun tason.

Komissio tekee ehdotuksen tarkoitukseen varattujen asianmukaisten määrärahojen sisällyttämisestä Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Yhteisön rahoitusosuus kattaa tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen rajoissa enintään 50 prosenttia laitteistojen ja varustusten parantamiseen välittömästi liittyvistä kuluista.

Yhteisön rahoitusosuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksessa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Yhteisön rahoitusosuuden myöntämisestä ja suuruudesta päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kyseisen jäsenvaltion esittämien tietojen ja asiakirjojen perusteella ja tarvittaessa 21 artiklassa tarkoitettujen asiantuntijoiden komission valvonnassa suorittamien tutkimusten perusteella sekä tarkoitukseen varattujen määrärahojen mukaan.

6. Edellä olevan 10 artiklan 1 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin 13 artiklassa tarkoitettuihin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin, jos ne luetellaan liitteessä V olevassa A osassa ja jos 13 artiklan 1 kohdassa täsmennettyjen muodollisuuksien perusteella katsotaan, että kyseisessä kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

7. Jos 13 artiklan 1 kohdassa täsmennettyjen muodollisuuksien perusteella ei voida katsoa, että kyseisessä kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, on viipymättä toteutettava yksi tai useampi seuraavista virallisista toimenpiteistä:

a) koko lähetyksen tai sen osan yhteisöön saapumisen kieltäminen;

b) siirtäminen viranomaisten valvonnassa yhteisön ulkopuoliseen määräpaikkaan siten, että yhteisön alueella noudatetaan asianmukaista tullimenettelyä;

c) tartunnan saaneen/saastuneen tuotteen poistaminen lähetyksestä;

d) hävittäminen;

e) karanteeniajan määrääminen siihen saakka, kun tutkimusten tai virallisten kokeiden tulokset ovat saatavissa;

f) poikkeuksellisesti ja vain erityisolosuhteissa asianmukainen käsittely tapauksissa, joissa jäsenvaltion vastuullinen elin katsoo, että käsittelyn seurauksena edellytykset täyttyvät ja haitallisten organismien leviämisen vaara vältetään; asianmukaisen käsittelyn käsittävä toimenpide voidaan toteuttaa myös muiden kuin liitteen I tai liitteen II luetteloissa mainittujen haitallisten organismien osalta.

Direktiivin 11 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Jos kyseessä on a alakohdan mukainen saapumiskielto tai b alakohdassa tarkoitettu siirtäminen yhteisön ulkopuoliseen määräpaikkaan tai c alakohdan mukainen tuotteen poistaminen, jäsenvaltioiden on säädettävä, että vastuussa oleva virallinen elin kumoaa kasvien terveystodistukset tai kasvien jälleenvientiterveystodistukset ja kaikki muut asiakirjat, jotka on esitetty kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuomiseksi jäsenvaltioiden alueelle. Mainitun virallisen elimen on kumoamisen yhteydessä lisättävä asiakirjan etupuolelle selvästi näkyvä punainen kolmionmuotoinen leima, jossa on maininta 'Kumottu todistus' tai 'Kumottu asiakirja' ja jossa ilmoitetaan kyseisen elimen nimi ja saapumiskiellon, yhteisön ulkopuoliseen määräpaikkaan siirtämisen tai poistamisen päivämäärä. Tämä maininta on kirjoitettava suuraakkosin vähintään yhdellä yhteisön virallisella kielellä.

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastuussa olevat viralliset elimet tiedottavat sen kolmannen maan kasvinsuojeluviranomaisille, joka on alkuperämaa tai lähettäjä, ja komissiolle kaikista tapauksista, joissa asiaan liittyvästä kolmannesta maasta tulevia kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on pysäytetty sillä perusteella, että ne eivät täytä kasvien terveyteen liittyviä vaatimuksia, sekä pysäyttämisen syyt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan mukaisesti vaadittavien ilmoituksien ja tietojen antamista sekä sanotun rajoittamatta toimia, joita jäsenvaltio on toteuttanut tai aikoo toteuttaa pysäytetyn lähetyksen osalta. Nämä tiedot on toimitettava mahdollisimman nopeasti, jotta asianomaiset kasvinsuojeluviranomaiset ja tarvittaessa komissio voivat tarkastella tapausta erityisesti siksi, että ne voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin estääkseen aikaisemmin pysäytetyn lähetyksen kaltaisten tapausten toistumisen. Direktiivin 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan luoda yhdenmukaistettu tiedotusjärjestelmä.

13 d artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava maksujen kerääminen ('kasvinsuojelumaksu') 13 a artiklan 1 kohdassa säädettyjen, 13 artiklan nojalla toteutettavien asiakirjojen tarkastusten, tunnistustarkastusten ja kasvien terveystarkastusten tekemisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Maksun suuruutta määritettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat:

a) edellä tarkoitetut tarkastukset tekevien tarkastajien palkat, sosiaaliturvamaksut mukaan lukien;

b) näiden tarkastajien käytössä oleva toimisto, muut varusteet, välineet ja tarvikkeet;

c) silmämääräistä tarkastusta tai laboratoriokokeita varten otetut näytteet;

d) laboratoriokokeet;

e) hallinnolliset toimet (yleiset käyttökustannukset mukaan luettuina), joita asianomaisten tarkastusten tehokas suorittaminen edellyttää; tähän voivat sisältyä tarkastajien ennakkokoulutuksesta ja yksikön sisäisestä koulutuksesta aiheutuvat menot.

2. Jäsenvaltio määrittää kasvinsuojelumaksun suuruuden joko 1 kohdan mukaisen yksityiskohtaisen kustannuslaskelman perusteella tai soveltaa liitteessä VIII a määriteltyä vakiomaksua.

Silloin kun tietyistä kolmansista maista peräisin oleviin kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tiettyyn ryhmään sovelletaan harvennettuja tunnistustarkastuksia ja kasvien terveystarkastuksia 13 a artiklan 2 kohdan nojalla, jäsenvaltioiden on perittävä suhteellisesti pienempi kasvinsuojelumaksu kaikista tähän ryhmään kuuluvista lähetyksistä ja eristä, riippumatta siitä, tarkastetaanko ne.

Tämän alennetun kasvinsuojelumaksun määrittämiseksi voidaan hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3. Jäsenvaltion vahvistaessa kasvinsuojelumaksun kyseisen jäsenvaltion vastuussa olevalle viralliselle elimelle aiheutuneiden kustannusten perusteella kyseisten jäsenvaltioiden on tehtävä komissiolle selvitykset, joissa esitetään 1 kohdassa luetellut seikat huomioon ottaen maksujen laskemisessa käytetty menetelmä.

Ensimmäisen alakohdan säännösten mukaan määrätty maksu ei saa olla palvelusta jäsenvaltion vastuussa olevalle viralliselle elimelle aiheutuneita todellisia kustannuksia suurempi.

4. Tässä direktiivissä säädettyjä maksuja ei saa palauttaa suoraan tai epäsuoraan. Jäsenvaltion mahdollisesti soveltamaa liitteessä VIII a määriteltyä vakiomaksua ei kuitenkaan pidetä epäsuorana palautuksena.

5. Liitteessä VIII a määritellyn vakiomaksun soveltaminen ei kuitenkaan rajoita lisämaksuja, joilla katetaan tarkastuksiin liittyvistä erityistoiminnoista aiheutuvat lisäkustannukset, kuten tarkastajien tekemät poikkeukselliset matkat, myöhästyneiden lähetysten vuoksi tarkastajille aiheutunut odotusaika, tavanomaisen työajan ulkopuolella tehdyt tarkastukset, tarkastusten tulosten varmistamiseksi tehdyt, 13 artiklassa edellytettyjen tarkastusten lisäksi tehdyt ylimääräiset tarkastukset tai laboratoriokokeet, 15 tai 16 artiklaan perustuvien yhteisön säädösten nojalla toteutetut erityiset kasvien terveyteen liittyvät toimenpiteet, 13 c artiklan 7 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet tai vaadittujen asiakirjojen kääntäminen.

6. Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, joilla on valtuudet kantaa kasvinsuojelumaksu. Tuojan tai huolitsijan on maksettava maksu.

7. Kasvinsuojelumaksu korvaa kaikki muut jäsenvaltioissa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla 1 kohdassa tarkoitetuista tarkastuksista ja niiden johdosta myönnetyistä todistuksista kannetut maksut.

13 e artikla

Kasvien terveystodistusten ja kasvien jälleenvientiterveystodistusten, joita jäsenvaltiot myöntävät kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen nojalla, on noudatettava liitteessä VII vahvistettua vakiomallia."

9. Muutetaan 14 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

a) ilmaisu "17 artiklassa" korvataan ilmaisulla "18 artiklan 2 kohdassa";

b) korvataan c alakohdassa ilmaisu "joista on sovittu kyseisen jäsenvaltion kanssa" ilmaisulla "kuulemalla kyseistä jäsenvaltiota";

c) korvataan d alakohta seuraavasti: "d) liitteisiin tehtävät muutokset, joita tieteellisen tai teknisen tietämyksen kehittyminen edellyttää tai jotka ovat teknisesti perusteltuja kulloinkin kyseessä olevan tuhoeläinvaaran mukaan.";

d) lisätään e alakohta seuraavasti:

"e) muutokset liitteeseen VIII a."

10. Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdassa johdantokappale ja ensimmäisen alakohdan kaksi ensimmäistä luetelmakohtaa seuraavasti:

"1. Edellä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan säätää poikkeuksista:

- 4 artiklan 1 ja 2 kohtaan liitteessä III olevan A ja B osan osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 5 kohdan säännösten soveltamista, sekä 5 artiklan 1 ja 2 kohtaan ja 13 artiklan 1 kohdan i alakohdan kolmanteen luetelmakohtaan liitteessä IV olevan A osan I jaksossa ja B osassa tarkoitettujen edellytysten osalta,

- 13 artiklan 1 kohdan ii alakohtaan puutavaran osalta, jos vaihtoehtoisilla asiakirjoilla tai merkinnöillä varmistetaan vastaavat takeet.";

b) Korvataan 2 ja 3 kohta 2, 3 ja 4 kohdalla seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen tunnustetaan kolmannen maan vientiä yhteisöön varten hyväksymät kasvien terveyttä koskevat toimenpiteet tässä direktiivissä ja erityisesti sen liitteessä IV vahvistettuja toimenpiteitä vastaaviksi, jos kyseinen kolmas maa osoittaa puolueettomasti yhteisölle, että sen toimenpiteillä saavutetaan yhteisön asianomainen kasvinsuojelun taso, ja jos tälle saadaan vahvistus päätelmillä, jotka on tehty 21 artiklassa tarkoitettujen asiantuntijoiden pystyttyä seuraamaan riittävällä tavalla asianomaisen kolmannen maan tarkastus- ja testausmenettelyjä ja muita asianomaisia menettelyjä.

Kolmannen maan pyynnöstä komissio aloittaa neuvottelut tarkoituksenaan päästä kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin kasvien terveyttä koskevien täsmennettyjen toimenpiteiden vastaavuuden tunnustamisesta.

3. Päätöksissä, joissa säädetään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisista poikkeuksista tai 2 kohdan mukaisesta vastaavuuden tunnustamisesta, on edellytettävä, että viejämaa on virallisesti ja kirjallisesti vahvistanut päätöksessä säädettyjen edellytysten noudattamisen jokaisen yksittäisen käyttötapauksen osalta, ja päätöksissä on esitettävä tämän noudattamisen varmistavan virallisen lausunnon yksityiskohdat.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä on täsmennettävä, ilmoittaako jäsenvaltio jokaisesta yksittäisestä käyttötapauksesta tai käyttötapausryhmistä muille jäsenvaltioille ja komissiolle taikka millä tapaa se nämä ilmoitukset tekee."

11. Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a) lisätään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäiseen virkkeeseen sana "kirjallisesti" sanojen "tiedotettava" ja "komissiolle" väliin;

b) lisätään 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäiseen virkkeeseen sana "kirjallisesti" sanan "tiedoksi" eteen ja lisätään kolmannen alakohdan ensimmäiseen virkkeeseen sana "kirjallisesti" sanojen "ilmoitettava" ja "komissiolle" väliin;

c) lisätään 3 kohdan kolmanteen virkkeeseen sanan "toimenpiteet" eteen ilmaus "tuhoeläinvaaran analysointiin tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa alustavaan tuhoeläinvaaran analysointiin perustuvat" ja korvataan ilmaisu "19 artiklassa" ilmaisulla "18 artiklan 2 kohdassa";

d) Lisätään 5 kohta seuraavasti:

"5. Jos komissiolle ei ole ilmoitettu 1 tai 2 kohdan nojalla toteutetuista toimenpiteistä tai jos se katsoo toimenpiteiden olevan riittämättömiä, komissio voi ennen pysyvän kasvinsuojelukomitean kokousta toteuttaa alustavan tuhoeläinvaaran analysoinnin perusteella väliaikaisia suojatoimenpiteitä haitallisten organismien hävittämiseksi, tai jos se ei ole mahdollista, leviämisen estämiseksi. Nämä toimenpiteet on annettava mahdollisimman pian pysyvän eläinlääkintäkomitean hyväksyttäviksi, muutettaviksi tai peruutettaviksi 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen."

12. Poistetaan 17 artikla.

13. Korvataan 18 artikla seuraavasti:

" 18 artikla

1. Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 76/894/ETY(9) perustettu pysyvä kasvinsuojelukomitea, jäljempänä 'komitea'.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

14. Poistetaan 19 artikla.

15. Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset voidaan suorittaa seuraavien tehtävien osalta:

- edellä 6 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten valvonta,

- 12 artiklan 3 kohdan mukaisten virallisten tarkastusten suorittaminen,

- edellä 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten valvonta tai niiden suorittaminen 5 kohdan viidennen alakohdan mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa,

- 13 b artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa teknisissä järjestelyissä täsmennettyjen toimintojen suorittaminen ja valvonta,

- 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tietojen keruun ja tutkimusten suorittaminen,

- valvontatoimet, joita vaaditaan niiden säännösten nojalla, joilla vahvistetaan edellytykset tiettyjen haitallisten organismien, kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuonnille yhteisöön tai tietyille yhteisön suojelluille alueille taikka siirroille yhteisössä tai kyseisillä yhteisön alueilla 3 artiklan 9 kohdassa, 4 artiklan 5 kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa ja 13 b artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja testejä, tieteellisiä kokeita tai lajikevalintaa varten,

- 15 artiklan nojalla myönnetyissä luvissa, jäsenvaltioiden 16 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla toteuttamissa toimenpiteissä taikka 16 artiklan 3 tai 5 kohdan nojalla toteutetuissa toimenpiteissä edellytetyt valvontatoimet,

- komission avustaminen 6 kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä,

- mikä tahansa muu asiantuntijoille 7 kohdassa tarkoitetuissa yksityiskohtaisissa säännöissä osoitettu tehtävä."

b) Lisätään 5 kohdan toisen alakohdan kolmannen virkkeen jälkeen uusi virke seuraavasti:"Tätä säännöstä ei sovelleta sellaisista pyynnöistä aiheutuviin kustannuksiin, joita esitetään kyseisten asiantuntijoiden osallistuessa jäsenvaltioiden tuontitarkastuksiin eli sellaisiin laboratoriokokeisiin ja silmämääräistä tarkastusta tai laboratoriokokeita varten tapahtuviin näytteenottoihin, jotka on jo katettu 13 d artiklassa tarkoitetuilla maksuilla."

16. Lisätään 24 artiklan 3 kohtaan uusi alakohta seuraavasti:"3 kohdan mukaisesti palautettavat määrät vahvistetaan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti."

17. Korvataan 25 ja 26 artiklan viittaukset 13 artiklan 9 kohtaan viittauksilla 13 c artiklan 5 kohtaan.

18. Muutetaan liitteessä VII oleva B osa seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavasti:

"B. Jälleenviennissä käytettävän kasvien terveystodistuksen malli".

b) Muutetaan mallitodistuksen 2 kohta muiden kielten paitsi suomen osalta. Suomenkielisessä toisinnossa voidaan säilyttää ilmaisu "KASVIEN TERVEYSTODISTUS JÄLLEENVIENTIÄ VARTEN".

19. Lisätään liitteen VIII jälkeen liite VIIIa seuraavasti:

"LIITE VIIIa

Direktiivin 13 d artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vakiomaksu vahvistetaan seuraavan suuruiseksi:

>TAULUKON PAIKKA>

Jos lähetys ei koostu yksinomaan jossakin luetelmakohdassa kuvatuista tuotteista, lähetyksen osia, jotka vastaavat tietyn luetelmakohdan kuvausta (erä tai erät), pidetään eri lähetyksinä."

20. Jos muualla kuin edellä 1-18 kohdassa muutetuissa säännöksissä viitataan ilmaisuihin "17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen" tai "18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen" nämä ilmaisut korvataan ilmaisulla "18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen".

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin, noudattamisen edellyttämät säännökset ennen 1 päivää tammikuuta 2005. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näitä säädöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Fischer Boel

(1) EYVL C 240 E, 28.8.2001, s. 88.

(2) EYVL C 53 E, 28.2.2002, s. 179.

(3) EYVL C 36, 8.2.2002. s. 46.

(4) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/36/EY (EYVL L 116, 3.5.2002, s. 16).

(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2787/2000 (EYVL L 330, 27.12.2000, s. 1).

(7) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000/EY (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17).

(8) EYVL L 126, 12.5.1984, s. 1.

(9) EYVL L 340, 9.12.1976, s. 25.