32002L0078

Komission direktiivi 2002/78/EY, annettu 1 päivänä lokakuuta 2002, tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 71/320/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Virallinen lehti nro L 267 , 04/10/2002 s. 0023 - 0026


Komission direktiivi 2002/78/EY,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2002,

tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 71/320/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/116/EY(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä heinäkuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin 71/320/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 98/12/EY(4), ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivi 71/320/ETY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustettua tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä. Tämän vuoksi ajoneuvoja, järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia direktiivin 70/156/ETY säännöksiä sovelletaan direktiiviin 71/320/ETY.

(2) Ei pidetä tarpeellisena soveltaa jälkimarkkinoilla toimitettavien varaosajarrupäällysteiden asennussarjojen hyväksyntää koskevia vaatimuksia niihin asennussarjoihin, joita käytetään jarrujärjestelmän hyväksynnässä, jos tällaiset asennussarjat voidaan tunnistaa tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti.

(3) On tarpeen selventää direktiivin 71/320/ETY soveltamista jälkimarkkinoilla toimitettaviin varaosajarrupäällysteiden asennussarjoihin niiden merkintöjen ja pakkauksien osalta; on erotettava toisistaan yhtäältä ne jälkimarkkinoilla toimitettavat varaosajarrupäällysteiden asennussarjat, jotka ovat samanlaisia kuin kyseiseen ajoneuvoon toimitettu alkuperäinen laitteisto, ja toisaalta ne, jotka eivät ole samanlaisia.

(4) Direktiiviä 71/320/ETY olisi muutettava tämän mukaisesti.

(5) Tämän direktiivin säännökset ovat direktiivillä 70/156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 71/320/ETY liitteet I, IX ja XV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Alkaen 1 päivästä tammikuuta 2003 jäsenvaltiot eivät voi ajoneuvojen jarrujärjestelmiin liittyvistä syistä kieltää varaosajarrupäällysteiden myyntiä tai käyttöönottoa, jos varaosajarrupäällysteet täyttävät direktiivin 71/320/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset.

3 artikla

1. Alkaen 1 päivästä kesäkuuta 2003 jäsenvaltiot voivat ajoneuvojen jarrujärjestelmiin liittyvistä syistä kieltää varaosajarrupäällysteiden myynnin tai käyttöönoton, jos varaosajarrupäällysteet eivät täytä direktiivin 71/320/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimuksia.

2. Rajoittamatta 1 kohdan säännöksiä jäsenvaltioiden on varaosatarkoituksiin sallittava sellaisten varaosajarrupäällysteiden myynti tai käyttöönotto, jotka on tarkoitettu asennettaviksi ajoneuvotyyppeihin, joiden tyyppihyväksyntä on myönnetty ennen direktiivin 71/320/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/12/EY, voimaantuloa sillä edellytyksellä, että tällaiset varaosajarrupäällysteet eivät ole direktiivin 71/320/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/12/EY, sen aiemman toisinnon, jota sovellettiin kyseisten ajoneuvojen käyttöönottohetkellä, säännösten vastaisia. Jarrupäällysteet eivät saa missään tapauksessa sisältää asbestia.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2002.

Komission puolesta

Erkki Liikanen

Komission jäsen

(1) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EYVL L 18, 21.1.2002, s. 1.

(3) EYVL L 202, 6.9.1971, s. 37.

(4) EYVL L 81, 18.3.1998, s. 1.

LIITE

Muutetaan direktiivin 71/320/ETY liitteitä seuraavasti:

1 Lisätään liitteen I kohtaan 2 seuraavat kohdat 2.3-2.3.4: "2.3 Jarrupäällysteet ja jarrupäällysteiden asennussarjat

2.3.1 Jarrupäällysteiden asennussarjojen, joilla korvataan loppuun käytettyjä osia, on oltava liitteen XV vaatimusten mukaisia niiden ajoneuvoluokkien osalta, jotka on annettu liitteessä XV olevassa 1.1 kohdassa.

2.3.2 Kun kyseessä ovat liitteessä IX olevan lisäyksen 1.2 kohdassa tarkoitettua tyyppiä olevat jarrupäällysteiden asennussarjat, jotka on tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoon/akseliin/jarruun, johon asianomaisessa tyyppihyväksyntäasiakirjassa viitataan, niiden ei kuitenkaan tarvitse olla liitteen XV mukaisia sillä edellytyksellä, että ne täyttävät 2.3.2.1-2.3.2.2 kohdan vaatimukset.

2.3.2.1 Merkinnät

Jarrupäällysteiden asennussarjat on merkittävä seuraavin tiedoin:

2.3.2.1.1 Ajoneuvon ja/tai osan valmistajan nimi tai kauppanimi

2.3.2.1.2 Jarrupäällysteiden asennussarjan merkki ja osanumero, joka on ilmoitettu 2.3.4 kohdassa mainituissa tiedoissa.

2.3.2.2 Pakkaus

Jarrupäällysteiden asennussarjat on pakattava akselikohtaisina sarjoina seuraavien vaatimusten mukaisesti:

2.3.2.2.1 Jokainen pakkaus on sinetöitävä siten, että pakkauksen rakenteesta voidaan todeta, onko sitä avattu aiemmin.

2.3.2.2.2 Jokaisessa pakkauksessa on oltava nähtävillä ainakin seuraavat tiedot:

2.3.2.2.2.1 Pakkauksen sisältämien jarrupäällysteiden asennussarjojen määrä

2.3.2.2.2.2 Ajoneuvon ja/tai osan valmistajan nimi tai kauppanimi

2.3.2.2.2.3 Jarrupäällysteiden asennussarjan(asennussarjojen) merkki ja osanumero(t), joka(jotka) on ilmoitettu 2.3.4 kohdassa mainituissa tiedoissa.

2.3.2.2.2.4 Akselikohtainen(-set) osanumero(t), joka(jotka) on ilmoitettu 2.3.4 kohdassa mainituissa tiedoissa.

2.3.2.2.2.5 Riittävät tiedot, jotta asiakas voi tunnistaa ajoneuvot/akselit/jarrut, joita pakkauksen sisällön hyväksyminen koskee.

2.3.2.2.3 Jokaisessa pakkauksessa on oltava asennusohjeet, joissa erityisesti viitataan apuosiin ja ilmoitetaan, että jarrupäällysteiden asennussarjat on vaihdettava akselikohtaisina sarjoina.

2.3.2.2.3.1 Vaihtoehtoisesti asennusohjeet voidaan toimittaa erillisessä läpinäkyvässä pakkauksessa jarrupäällysteiden asennussarjan pakkauksen kanssa.

2.3.3 Jarrupäällysteiden asennussarjojen, jotka on toimitettu ajoneuvojen valmistajille käytettäväksi ainoastaan ajoneuvojen kokoonpanon aikana, ei tarvitse täyttää edellä 2.3.2.1 ja 2.3.2.2 kohdassa annettuja vaatimuksia.

2.3.4 Ajoneuvon valmistajan on toimitettava tekniselle tutkimuslaitokselle ja/tai tyyppihyväksyntäviranomaiselle sähköisessä muodossa tiedot, joita tarvitaan kyseisten osanumeroiden ja tyyppihyväksyntäasiakirjojen yhdistämiseen toisiinsa.

Näihin tietoihin on sisällyttävä:

- ajoneuvon merkki(merkit) ja tyyppi(tyypit)

- jarrupäällysteiden merkki(merkit) ja tyyppi(tyypit)

- jarrupäällysteiden asennussarjojen osanumero(t) ja määrä

- akselikohtainen(-set) osanumero(t)

- kyseisen ajoneuvotyypin(-tyyppien) jarrujärjestelmän tyyppihyväksyntänumero."

2 Muutetaan liitteen IX lisäystä 1 seuraavasti:a) Korvataan EY-tyyppihyväksyntätodistuksen ensimmäinen rivi seuraavalla tekstillä: "Tiedonanto(1)"

b) Korvataan EY-tyyppihyväksyntätodistukseen lisäyksessä oleva 1.2, 1.2.1 ja 1.2.2 kohta seuraavasti: "1.2 Jarrupäällysteet

1.2.1 Kaikkien soveltuvien liitteen II määräysten mukaisesti testatut jarrupäällysteet

1.2.1.1 Jarrupäällysteiden merkki(merkit) ja tyyppi(tyypit):

1.2.2 Vaihtoehtoiset liitteen XII mukaisesti testatut jarrupäällysteet

1.2.2.1 Jarrupäällysteiden merkki(merkit) ja tyyppi(tyypit):"

3. Muutetaan liitettä XV seuraavasti:a) Korvataan 6.1 kohta seuraavasti: "Tämän direktiivin mukaisesti tyyppihyväksytyt varaosajarrupäällysteiden asennussarjat on pakattava akselikohtaisina sarjoina."

b) Korvataan 6.3.4 kohta seuraavasti: "riittävät tiedot, jotta asiakas voi tunnistaa ajoneuvot/akselit/jarrut, joita pakkauksen sisällön hyväksyminen koskee."

(1) Direktiivin 71/320/ETY liitteen XV mukaisen hyväksynnän hakijan(hakijoiden) pyynnöstä tyyppihyväksyntäviranomainen toimittaa direktiivin 71/320/ETY liitteen IX lisäyksessä 3 tarkoitetut tiedot. Näitä tietoja ei kuitenkaan anneta muihin tarkoituksiin kuin direktiivin 71/320/ETY liitteen XV mukaisia hyväksyntöjä varten.