32002L0075

Komission direktiivi 2002/75/EY, annettu 2 päivänä syyskuuta 2002, laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 254 , 23/09/2002 s. 0001 - 0046


Komission direktiivi 2002/75/EY,

annettu 2 päivänä syyskuuta 2002,

laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon laivavarusteista 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/53/EY(2), ja erityisesti sen 17 artiklan ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sovellettaessa direktiiviä 96/98/EY tarkoitetaan kansainvälisillä yleissopimuksilla, mukaan luettuna vuoden 1974 kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS-yleissopimus), ja testausstandardeilla niitä yleissopimuksia ja testausstandardeja muutoksineen, jotka olivat voimassa 1 päivänä tammikuuta 2001.

(2) Mainitun 1 päivän tammikuuta 2001 jälkeen on tullut voimaan SOLAS-yleissopimuksen ja muiden kansainvälisten yleissopimusten muutoksia sekä uusia testausstandardeja tai niitä on tulossa voimaan piakkoin.

(3) Näissä asiakirjoissa on vahvistettu aluksille sijoitettavia varusteita koskevia uusia sääntöjä.

(4) Direktiivi 96/98/EY olisi muutettava vastaavasti.

(5) Tämän direktiivin säännökset ovat neuvoston direktiivin 93/75/ETY(3) 12 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 96/98/EY seuraavasti:

1. Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

Korvataan c, d ja n alakohdassa ilmaisu "1 päivänä tammikuuta 2001" ilmaisulla "1 päivänä heinäkuuta 2002".

2. Korvataan liite A tämän direktiivin liitteen tekstillä.

2 artikla

Varusteet, jotka on lueteltu "uusina varusteina" liitteen A.1 sarakkeessa "Varusteen nimi" ja jotka on valmistettu ennen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua päivämäärää noudattaen jäljempänä mainitun jäsenvaltion alueella jo ennen tämän direktiivin antamispäivää voimassa olleita tyyppihyväksyntämenettelyjä, sekä liitteessä A.1 olevassa 4 ja 5 kohdassa luetellut varusteet, jotka on varustettu merkillä ja valmistettu ennen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua päivämäärää, voidaan saattaa markkinoille ja sijoittaa yhteisön aluksiin, joille on jäsenvaltioiden toimesta tai puolesta annettu todistuskirjat kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti, kahden vuoden ajan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan kuuden kuukauden kuluessa direktiivin voimaantulosta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kansalliset säädökset, jotka ne antavat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvista kysymyksistä.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä syyskuuta 2002.

Komission puolesta

Loyola De Palacio

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL L 46, 17.2.1997, s. 25.

(2) EYVL L 204, 28.7.2001, s. 1.

(3) EYVL L 247, 5.10.1993, s. 19.

LIITE

"LIITE A

LIITE A.1 VARUSTEET, JOILLE KANSAINVÄLISISSÄ OIKEUDELLISISSA ASIAKIRJOISSA ON JO LUOTU YKSITYISKOHTAISET TESTAUSSTANDARDIT

Huomautukset, jotka koskevat koko liitettä A.1:

Yleistä:

Erityisesti mainittujen testausstandardien lisäksi kansainvälisissä yleissopimuksissa ja asiaankuuluvissa IMO:n päätöslauselmissa ja kiertokirjeissä on vaatimuksia, jotka on tarkistettava liitteessä B olevissa vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävissä moduuleissa tarkoitettujen tyyppitarkastusten (tyyppihyväksynnän) yhteydessä.

Sarake 5:

IMO:n päätöslauselmiin viitattaessa tarkoitetaan ainoastaan päätöslauselmien liitteiden asiaankuuluvissa osissa esitettyjä testausstandardeja eikä itse päätöslauselmien määräyksiä.

Sarake 5:

Jotta asiaankuuluvat standardit ilmaistaisiin oikein, testiraporteissa ja asianmukaisissa tyyppihyväksyntätodistuksissa on yksilöitävä sovellettu standardi ja sen versio sellaisina, kuin ne on ilmoitettu sarakkeessa 5.

Sarake 5:

Silloin kun on annettu kaksi testausstandardisarjaa (joiden välissä on ";" tai sana "tai"), kumpikin sarja täyttää kaikki testausvaatimukset IMO:n suoritusstandardien mukaisesti. Tällöin yksi testaussarja riittää osoittamaan, että varuste on testattu asiaankuuluvien kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen vaatimusten mukaisesti.

Sarake 6:

H-moduulin esiintyessä tarkoitetaan H-moduulia yhdessä suunnittelua koskevan tarkastustodistuksen kanssa.

1. Hengenpelastuslaitteet

1 kohtaa (Hengenpelastuslaitteet) koskevat huomautukset:

Sarakkeet 3 ja 4:

Silloin kun nämä sarakkeet on jaettu kahteen tasoon jonkin varusteen nimen kohdalla, ylätaso viittaa soveltuvin osin aluksiin, jotka on rakennettu HSC-säännöstön (HSC-Code) mukaisesti ennen 1 päivää heinäkuuta 2002 ja alataso soveltuvin osin aluksiin, jotka on rakennettu 1 päivänä heinäkuuta 2002 tai sen jälkeen.

>TAULUKON PAIKKA>

2. Meren pilaantumisen ehkäiseminen

>TAULUKON PAIKKA>

3. Palosuojelu

3 kohtaa (Palosuojelu) koskevat huomautukset:

Sarakkeet 3 ja 4:

Silloin kun nämä sarakkeet on jaettu kahteen tasoon jonkin varusteen nimen kohdalla, ylätaso viittaa sääntöihin, jotka koskevat ennen 1 päivää heinäkuuta 2002 rakennettuja aluksia, ja alataso viittaa sääntöihin, jotka koskevat aluksia, jotka on rakennettu 1 päivänä heinäkuuta 2002 tai sen jälkeen (mutta voi koskea myös aluksia, jotka on rakennettu ennen 1 päivää heinäkuuta 2002).

Sarake 5:

Sarakkeessa 5 useiden varusteiden kohdalla on lueteltu useampi kuin yksi testausstandardi. Testausviranomaisen on varmistettava, että varusteen testauksessa noudatetaan soveltuvaa testausstandardia niin, että varuste täyttää yleissopimuksen kansainväliset vaatimukset.

>TAULUKON PAIKKA>

4. Navigointilaitteet

4 kohtaa (Navigointilaitteet) koskevat huomautukset:

Sarakkeet 3 ja 4:

Silloin kun nämä sarakkeet on jaettu kahteen tasoon jonkin varusteen nimen kohdalla, ylätaso viittaa sääntöihin, jotka koskevat ennen 1 päivää heinäkuuta 2002 rakennettuja aluksia, ja alataso viittaa sääntöihin, jotka koskevat aluksia, jotka on rakennettu 1 päivänä heinäkuuta 2002 tai sen jälkeen (mutta voi koskea myös aluksia, jotka on rakennettu ennen 1 päivää heinäkuuta 2002).

Sarake 4:

Mainituilla ITU-suosituksilla tarkoitetaan niitä, joihin viitataan kansainvälisissä yleissopimuksissa sekä asiaankuuluvissa IMO:n päätöslauselmissa ja kiertokirjeissä.

Sarake 5:

Aina kun viitataan standardiin EN/IEC 61 162, on varmennettava, että asiaankuuluva tuotteen testausstandardi määrittää standardin EN/IEC 61 162 sovellettavan osan.

>TAULUKON PAIKKA>

5. Radioliikennelaitteet

5 kohtaa (Radioliikennelaitteet) koskevat huomautukset:

Sarake 4:

Mainituilla ITU-suosituksilla tarkoitetaan niitä, joihin viitataan kansainvälisissä yleissopimuksissa sekä asiaankuuluvissa IMO:n päätöslauselmissa ja kiertokirjeissä.

Sarake 5:

Jos usean varusteen kohdalla mainittu IMO MSC/Circ.862 ja tuotteen testausstandardi ovat ristiriidassa keskenään, IMO MSC/Circ.862:n vaatimukset ohittavat testausstandardit.

Sarake 5:

Aina kun viitataan standardiin EN/IEC 61 162, on varmennettava, että asiaankuuluva tuotteen testausstandardi määrittää standardin EN/IEC 61 162 sovellettavan osan.

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE A.2 VARUSTEET, JOILLE KANSAINVÄLISISSÄ OIKEUDELLISISSA ASIAKIRJOISSA EI TOISTAISEKSI OLE YKSITYISKOHTAISIA TESTAUSSTANDARDEJA

Huomautukset, jotka koskevat koko liitettä A.2:

Sarake 5:

Jos jonkin varusteen kohdalla on mainittu testausstandardeja, ne voivat olla joko vaillinaisia tai kaikkia niistä ei ole vielä vahvistettu.

1. Hengenpelastuslaitteet

>TAULUKON PAIKKA>

2. Meren pilaantumisen ehkäiseminen

>TAULUKON PAIKKA>

3. Palosuojelu

>TAULUKON PAIKKA>

4. Navigointilaitteet

Liitteessä A.2 olevaa 4 kohtaa (Navigointilaitteet) koskevat huomautukset:

Sarakkeet 3 ja 4:

Viittaukset SOLAS-yleissopimuksen V lukuun tarkoittavat SOLAS 1974 -yleissopimusta, sellaisena kuin se on muutettuna 1 päivänä heinäkuuta 2002 voimaan tulevalla IMO:n päätöslauselmalla MSC.73.

Sarake 4:

Mainituilla ITU-suosituksilla tarkoitetaan niitä, joihin viitataan kansainvälisissä yleissopimuksissa sekä asiaankuuluvissa IMO:n päätöslauselmissa ja kiertokirjeissä.

>TAULUKON PAIKKA>

5. Radioliikennelaitteet

Liitteessä A.2 olevaa 5 kohtaa (radioliikennelaitteet) koskevat huomautukset:

Sarake 4:

Mainituilla ITU-suosituksilla tarkoitetaan niitä, joihin viitataan kansainvälisissä yleissopimuksissa sekä asiaankuuluvissa IMO:n päätöslauselmissa ja kiertokirjeissä.

>TAULUKON PAIKKA>

6. Colreg 72:n mukaan vaaditut laitteet

>TAULUKON PAIKKA>

7. Irtolastialusten turvalaitteet

>TAULUKON PAIKKA>"