32002L0042

Komission direktiivi 2002/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2002, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien (bentatsoni ja pyridaatti) enimmäismäärien vahvistamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 134 , 22/05/2002 s. 0029 - 0036


Komission direktiivi 2002/42/EY,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2002,

neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien (bentatsoni ja pyridaatti) enimmäismäärien vahvistamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/23/EY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2002/23/EY, ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2002/23/EY, ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/37/EY(6), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Olemassa olevat tehoaineet bentatsoni ja pyridaatti sisällytettiin direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I komission direktiiveillä 2000/68/EY(7) ja 2001/21/EY(8) käytettäviksi rikkakasvien torjuntaan viljan, vihannesten ja rehukasvien viljelyn yhteydessä.

(2) Kyseisten tehoaineiden sisällyttäminen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I perustui ehdotettuja käyttötarkoituksia koskevien toimitettujen tietojen arviointiin. Eräät jäsenvaltiot ovat toimittaneet näitä käyttötarkoituksia koskevia tietoja direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Käytettävissä olevat tiedot on käyty läpi, ja ne riittävät tiettyjen jäämien enimmäismäärien vahvistamisen sallimiseksi.

(3) Kun lopullista tai väliaikaista jäämien enimmäismäärää ei ole vahvistettu yhteisön tasolla, jäsenvaltioiden on vahvistettava väliaikainen kansallinen jäämien enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti ennen kuin kyseisiä tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet voidaan sallia.

(4) Asianomaisten tehoaineiden sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I koskevat tekniset ja tieteelliset arvioinnit saatettiin päätökseen komission tarkastelukertomuksina. Bentatsonia koskeva kertomus saatiin valmiiksi 13 päivänä heinäkuuta 2000 ja pyridaattia koskeva kertomus 12 päivänä joulukuuta 2000. Kertomuksissa vahvistettiin bentatsonin hyväksyttävä päiväsaanti 0,1 milligrammaksi kilogrammassa painokiloa kohti päivässä ja pyridaatin hyväksyttävä päiväsaanti 0,036 milligrammaksi kilogrammassa painokiloa kohti päivässä. Kyseisillä tehoaineilla käsiteltyjen elintarvikkeiden kuluttajien elinikäistä altistumista on arvioitu ja mitattu yhteisön menettelyjen mukaisesti. Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet(9) ja kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto(10) käytetyistä menetelmistä on myös otettu huomioon. Laskelmien mukaan ehdotetut jäämien enimmäismäärät eivät johda hyväksyttävien päiväsaantien ylittymiseen.

(5) Akuutteja myrkytysvaikutuksia, jotka edellyttäisivät akuutin altistumisen viiteannoksen asettamista, ei havaittu pyridaatin sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I edeltäneen arvioinnin ja käsittelyn yhteydessä. Bentatsonin akuutin altistumisen viiteannokseksi vahvistettiin 0,25 milligrammaa kilogrammassa painokiloa kohti päivässä. Altistumista koskevan arvioinnin mukaan ehdotetut jäämien enimmäismäärät eivät johda liialliseen kuluttajien akuuttiin altistumiseen.

(6) On aiheellista asettaa jäämien väliaikaiseksi enimmäismääräksi analyysiherkkyyden alaraja kaikille sellaisille neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY soveltamisalaan kuuluville tuotteille, joita ei ole sallittu, jotta taattaisiin kuluttajien riittävä suoja kyseisissä tuotteissa tai niiden pinnalla oleville jäämille altistumista vastaan.

(7) Tällainen yhteisön tasolla vahvistettava jäämien väliaikainen enimmäismäärä ei estä jäsenvaltioita vahvistamasta bentatsonille ja pyridaatille väliaikaista jäämien enimmäismäärää direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja liitteen VI mukaisesti. Neljää vuotta on pidettävä riittävänä ajanjaksona, jonka kuluessa asianomaisten tehoaineiden tulevat käyttötarkoitukset suurimmalta osaltaan vahvistetaan. Tämän ajanjakson jälkeen jäämien väliaikaisten enimmäismäärien pitäisi muuttua lopullisiksi.

(8) Direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteet olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(9) Komissio on antanut tämän direktiiviluonnoksen tiedoksi Maailman kauppajärjestölle, jolta ei ole saatu huomautuksia. Komissio tutkii mahdollisuutta vahvistaa jäämien enimmäismäärät tuontia varten tietyille torjunta-aine-/viljelykasvi-yhdistelmille sille toimitettujen hyväksyttävien tietojen pohjalta.

(10) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 86/362/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraavat torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärät: ""

2 artikla

Lisätään direktiivin 86/363/ETY liitteessä II olevaan B osaan seuraavat torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärät: ""

3 artikla

Lisätään direktiivin 90/642/ETY liitteeseen II tämän direktiivin liitteessä olevat bentatsonia ja pyridaattia koskevat torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärät.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2003.

Näissä jäsenvaltioiden antimissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37.

(2) EYVL L 64, 7.3.2002, s. 13.

(3) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43.

(4) EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71.

(5) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(6) EYVL L 117, 4.5.2002, s. 10.

(7) EYVL L 276, 28.10.2000, s. 41.

(8) EYVL L 69, 10.3.2001, s. 17.

(9) GEMS/Food Programme -ohjelman yhteistyössä elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa laatimat ohjeet torjunta-ainejäämien ravinnon kautta tapahtuvan altistumisen arvioimiseksi. Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(10) Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamiseen liittyvistä kysymyksistä (kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto, 14.7.1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/out21_en.html).

(11) = Jäämien väliaikainen enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jollei muutoksia tehdä, tämän enimmäismäärän katsotaan olevan lopullinen 4 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

(12) Analyysiherkkyyden alaraja.

(13) = Jäämien väliaikainen enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jollei muutoksia tehdä, tämä enimmäismäärä katsotaan olevan lopullinen 4 vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

(14) Analyysiherkkyyden alaraja.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>