32002L0024

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 124 , 09/05/2002 s. 0001 - 0044


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002,

kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/61/ETY(4) on vahvistettu yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyt erityisdirektiiveissä säädettyjen teknisten vaatimusten mukaisesti valmistettujen kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen, niiden osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta.

(2) Kaikki yhteisön tasolla säänneltävien järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyhjentävässä luettelossa tarkoitetut erityisdirektiivit on annettu.

(3) Koska kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista 17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 97/24/EY(5) on alettu soveltaa, on mahdollista soveltaa tyyppihyväksyntämenettelyä täysimääräisesti.

(4) Jotta tyyppihyväksyntäjärjestelmä toimisi moitteettomasti, on ilmeisen tarpeellista selkeyttää tiettyjä hallinnollisia määräyksiä ja täydentää direktiivin 92/61/ETY liitteiden sisältämiä vaatimuksia. Tämän vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön yhdenmukaistettuja vaatimuksia erityisesti tyyppihyväksyntätodistusten numeroinnista ja poikkeuksista, jotka koskevat sarjan viimeisiä ajoneuvoja ja sellaisten uusien tekniikoiden mukaisesti suunniteltuja ajoneuvoja, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä, joita yhteisön säännökset eivät vielä koske. Nämä vaatimukset vastaavat niitä, jotka sisältyvät moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annettuun neuvoston direktiiviin 70/156/ETY(6).

(5) Kun otetaan huomioon viime aikoina kehitetyt teknologiat, mainittujen ajoneuvojen osien ja ominaisuuksien tarkastelu on johtanut siihen, että ainoastaan tämän direktiivin liitteessä I vahvistettuja osia ja ominaisuuksia on pidetty sääntelytarkoituksiin sopivina. Teknologian edistyksen ja kehityksen perusteella on kuitenkin aiheellista tutkia, voidaanko osia ja ominaisuuksia lisätä mainitussa liitteessä I jo lueteltuihin.

(6) Tällä menettelyllä jäsenvaltio voi varmistaa, että kukin ajoneuvotyyppi on tarkastettu erityisdirektiiveissä säädetyin tavoin ja että sille on annettu tyyppihyväksyntätodistus. Menettelyn avulla myös valmistajat pystyvät laatimaan vaatimustenmukaisuustodistuksen kaikille hyväksytyn tyypin mukaisille ajoneuvoille. Kun ajoneuvolla on tällainen todistus, se voidaan saattaa markkinoille, myydä ja rekisteröidä käytettäväksi koko yhteisön alueella.

(7) Koska tämän direktiivin tavoitetta, joka on ajoneuvojen yhteisön tyyppihyväksyntäjärjestelmän toiminnan parantaminen, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, se voidaan ehdotettujen toimenpiteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi siten saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi hyväksyä toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on mainitun tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(8) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(7) mukaisesti.

(9) Selvyyden vuoksi on suositeltavaa kumota neuvoston direktiivi 92/61/ETY ja korvattava se tällä direktiivillä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

Soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaksi- tai kolmipyöräisiin tieliikenteeseen tarkoitettuihin moottoriajoneuvoihin riippumatta siitä, ovatko ne paripyöräisiä, sekä näiden ajoneuvojen osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin.

Tätä direktiiviä ei sovelleta seuraaviin ajoneuvoihin:

a) ajoneuvoihin, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 6 km/h,

b) jalankulkijan ohjattaviksi tarkoitettuihin ajoneuvoihin,

c) liikuntarajoitteisten käyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin,

d) ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi kilpailuissa tiellä tai maastossa,

e) ajoneuvoihin, jotka ovat jo käytössä ennen direktiivin 92/61/ETY täytäntöönpanopäivää,

f) maatalous- ja muuhun vastaavaan käyttöön tarkoitettuihin traktoreihin ja koneisiin,

g) ajoneuvoihin, jotka on suunniteltu ensisijaisesti huvikäyttöön maastossa ja joissa on kolme pyörää, jotka on järjestetty symmetrisesti siten, että yksi pyörä on ajoneuvon edessä ja kaksi takana,

h) polkimin varustettuihin ajoneuvoihin, joissa on jatkuvalta nimellisteholtaan enintään 0,25 kW:n sähkökäyttöinen apumoottori, jonka tehonsyöttö pienenee asteittain ja lopulta lakkaa ajoneuvon saavuttaessa 25 km/h nopeuden tai ennemmin, jos kuljettaja lopettaa polkemisen,

eikä näiden osiin tai erillisiin teknisiin yksiköihin, ellei niitä ole tarkoitettu asennettavaksi tässä direktiivissä tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

Tätä direktiiviä ei sovelleta yksittäisten ajoneuvojen hyväksyntään. Tällaisia hyväksyntöjä myöntävien jäsenvaltioiden on kuitenkin hyväksyttävä osien ja erillisten teknisten yksikköjen tyyppihyväksynnät, jotka on myönnetty tämän direktiivin eikä asiaa koskevien kansallisten määräysten nojalla.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ajoneuvot jaotellaan:

a) mopoihin, eli kaksi- (luokka L1e) ja kolmipyöräisiin (luokka L2e) ajoneuvoihin, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

i) kaksipyöräisen ajoneuvon osalta sen moottorin

- sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori, tai

- suurin jatkuva nimellisteho on enintään 4 kW, kun kyseessä on sähkömoottori;

ii) kolmipyöräisen ajoneuvon osalta sen moottorin

- sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä on ottomoottori, tai

- suurin nettoteho on enintään 4 kW, kun kyseessä ovat muut polttomoottorit, tai

- suurin jatkuva nimellisteho on enintään 4 kW, kun kyseessä on sähkömoottori;

b) moottoripyöriin eli kaksipyöräisiin ajoneuvoihin, joissa ei ole sivuvaunua (luokka L3e) tai joissa on sivuvaunu (luokka L4e) ja jotka on varustettu moottorilla, jonka sylinteritilavuus on yli 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori, ja/tai joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 45 km/h;

c) kolmipyöriin eli ajoneuvoihin, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää (luokka L5e) ja jotka on varustettu moottorilla, jonka sylinteritilavuus on yli 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori, ja/tai joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 45 km/h.

3. Tätä direktiiviä sovelletaan myös nelipyöriin eli nelipyöräisiin moottoriajoneuvoihin, joilla on seuraavat ominaisuudet:

a) kevyet nelipyörät, joiden kuormittamaton massa on enintään 350 kg (luokka L6e) ilman sähköajoneuvojen akkujen massaa ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h, ja

i) joiden sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä ovat ottomoottorit; tai

ii) joiden suurin nettoteho on enintään 4 kW, kun kyseessä ovat muut polttomoottorit; tai

iii) joiden suurin jatkuva nimellisteho on enintään 4 kW, kun kyseessä on sähkömoottori.

Näiden ajoneuvojen on täytettävä luokan L2e kolmipyöräisiin mopoihin sovellettavat tekniset vaatimukset, jollei erityisdirektiiveissä toisin säädetä;

b) muut kuin a alakohdassa tarkoitetut nelipyörät, joiden kuormittamaton massa on enintään 400 kg (luokka L7e) (550 kg tavarankuljetusajoneuvojen osalta) ilman sähköajoneuvojen akkujen massaa ja joiden moottorin suurin nettoteho on enintään 15 kW. Näitä ajoneuvoja pidetään kolmipyörinä ja niiden on täytettävä luokan L5e kolmipyöriin sovellettavat tekniset vaatimukset, jollei erityisdirektiiveissä toisin säädetä.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1. "ajoneuvotyypillä" ajoneuvoja tai ajoneuvoryhmiä (vaihtoehdot):

a) jotka kuuluvat yhteen luokkaan (kaksipyöräiset mopot L1e, kolmipyöräiset mopot L2e jne., kuten 1 artiklassa on määritelty);

b) jotka ovat saman valmistajan valmistamia;

c) joilla on samanlainen alusta, runko, apurunko, pohjapelti tai rakenne, johon tärkeimmät osat on kiinnitetty;

d) joiden voimanlähde toimii samalla periaatteella (polttomoottori, sähkömoottori, hybridimoottori jne.);

e) joille valmistaja on antanut saman tyyppinimityksen.

Ajoneuvotyyppiin voi sisältyä vaihtoehtoja ja muunnoksia;

2. "vaihtoehdolla" samaan tyyppiin kuuluvia ajoneuvoja tai ajoneuvoryhmiä (muunnokset):

a) joilla on sama korin muoto (perusominaisuudet);

b) joiden osalta ajoneuvoryhmään kuuluvan (muunnokset) ajokuntoisen ajoneuvon massan pienimmän ja suurimman arvon ero on enintään 20 prosenttia pienimmästä arvosta;

c) joiden osalta ajoneuvoryhmään kuuluvan (muunnokset) suurimman sallitun massan pienimmän ja suurimman arvon ero on enintään 20 prosenttia pienimmästä arvosta;

d) joilla on sama työtapa (kaksi- tai nelitahtinen, kipinä- tai puristussytytys);

e) joiden osalta ajoneuvoryhmään kuuluvan ajoneuvon (muunnokset) tehonlähteen (polttomoottorin ollessa kyseessä) sylinteritilavuuden pienimmän ja suurimman arvon ero on enintään 30 prosenttia pienimmästä arvosta;

f) joilla on sama sylinterien lukumäärä ja rakenne;

g) joiden osalta ajoneuvoryhmään kuuluvan ajoneuvon (muunnokset) tehonlähteen lähtötehon pienimmän ja suurimman arvon ero on enintään 30 prosenttia pienimmästä arvosta;

h) joilla on sama toimintatapa (sähkömoottorit);

i) joissa on samantyyppinen vaihteisto (käsivaihteisto, automaattivaihteisto jne.);

3. "muunnoksella" ajoneuvoja, jotka edustavat samaa tyyppiä ja vaihtoehtoa, mutta joihin saattaa sisältyä liitteessä II olevassa ilmoituslomakkeessa lueteltuja varusteita, osia tai järjestelmiä edellyttäen, että

a) on vain yksi ilmoitettu arvo:

i) ajokuntoisen ajoneuvon massalle;

ii) suurimmalle sallitulle massalle;

iii) tehonlähteen lähtöteholle;

iv) tehonlähteen sylinteritilavuudelle; ja

b) on ilmoitettu vain yksi liitteen VII mukainen testitulossarja.

4. "järjestelmällä" mitä hyvänsä ajoneuvon järjestelmää, kuten jarruja, päästöjenrajoituslaitteita jne., joiden osalta on noudatettava erityisdirektiiveissä säädettyjä vaatimuksia;

5. "erillisellä teknisellä yksiköllä" ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, kuten korvaavaa pakokaasujärjestelmän äänenvaimenninta, jonka on täytettävä erityisdirektiivin vaatimukset ja jolle voidaan antaa erillinen tyyppihyväksyntä, mutta ainoastaan yhden tai useamman määritellyn ajoneuvotyypin yhteydessä, jos erityisdirektiivissä nimenomaisesti niin säädetään;

6. "osalla" ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, kuten valaisinta, jonka on täytettävä erityisdirektiivin vaatimukset ja jolle voidaan antaa erillinen tyyppihyväksyntä, jos erityisdirektiivissä nimenomaisesti niin säädetään;

7. "tyyppihyväksynnällä" menettelyä, jolla jäsenvaltio varmentaa, että ajoneuvotyyppi, järjestelmä, erillinen tekninen yksikkö tai osa täyttää tämän direktiivin tai erityisdirektiivien tekniset vaatimukset sekä läpäisee liitteessä I esitetyssä tyhjentävässä luettelossa säädetyt valmistajan antamien tietojen oikeellisuutta koskevat tarkastukset;

8. "paripyörillä" kahta samalle akselille asennettua pyörää, joiden maata koskettavien pintojen keskipisteiden välinen etäisyys on alle 460 mm. Paripyöriä pidetään yhtenä pyöränä;

9. "kaksoismoottoriajoneuvoilla" ajoneuvoja, joissa on kaksi erilaista käyttövoimajärjestelmää, esimerkiksi sähkökäyttö ja palamiseen perustuva;

10. "valmistajalla" henkilöä tai laitosta, joka vastaa hyväksyntäviranomaiselle kaikista tyyppihyväksyntämenettelyyn kuuluvista tekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta. Henkilön tai laitoksen ei tarvitse olla välittömästi mukana hyväksyttävän ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kaikissa valmistusvaiheissa;

11. "tutkimuslaitoksella" järjestöä tai laitosta, joka on nimitetty testauslaboratorioksi suorittamaan testejä ja tarkastuksia jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisen puolesta. Hyväksyntäviranomainen voi myös itse huolehtia tästä tehtävästä.

II LUKU

Tyyppihyväksynnän antamista koskevat menettelyt

3 artikla

Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntää koskeva hakemus jäsenvaltion hyväksyntäviranomaiselle. Hakemuksen liitteenä on oltava ilmoituslomake, jonka malli ajoneuvon tyyppihyväksynnän osalta on liitteessä II sekä järjestelmien, erillisten teknisten yksiköiden ja osien tyyppihyväksynnän osalta kyseisiä järjestelmiä, erillisiä teknisiä yksikköjä ja osia koskevan direktiivin liitteessä tai lisäyksessä, sekä myös muut ilmoituslomakkeessa mainitut asiakirjat. Tiettyä ajoneuvotyyppiä, järjestelmää, erillistä teknistä yksikköä tai osaa koskeva hakemus voidaan jättää vain yhdessä jäsenvaltiossa.

4 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on annettava tyyppihyväksyntä kaikille ajoneuvotyypeille, järjestelmille, erillisille teknisille yksiköille ja osille, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a) ajoneuvotyyppi täyttää erityisdirektiivien tekniset vaatimukset ja vastaa valmistajan toimittamia liitteessä I olevan tyhjentävän luettelon mukaisia tietoja;

b) järjestelmä, erillinen tekninen yksikkö tai osa täyttää sovellettavan erityisdirektiivin tekniset vaatimukset ja vastaa valmistajan toimittamia liitteessä I olevan tyhjentävän luettelon mukaisia tietoja.

2. Ennen tyyppihyväksynnän suorittamista jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jotka suorittavat nämä toimenpiteet, on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet, joilla tarvittaessa yhteistyössä sen jäsenvaltion, jossa valmistus tapahtuu tai tuote on tuotu yhteisöön, toimivaltaisten viranomaisten kanssa varmistetaan, että liitteen VI säännöksiä noudatetaan, jotta valmistetut, markkinoille saatetut, myyntiin tarjotut tai käyttöön otetut uudet ajoneuvot, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt ja osat ovat hyväksytyn tyypin mukaisia.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, tarvittaessa yhteistyössä sen jäsenvaltion, jossa valmistus tapahtuu tai tuote on tuotu yhteisöön, toimivaltaisten viranomaisten kanssa, että liitteen VI säännöksiä edelleen noudatetaan.

4. Jos ajoneuvotyypin tyyppihyväksyntähakemukseen on liitetty yhden tai useamman jäsenvaltion antama yksi tai useampi järjestelmän, erillisen teknisen yksikön tai osan tyyppihyväksyntätodistus, ajoneuvotyypin tyyppihyväksynnän suorittavan jäsenvaltion on hyväksyttävä ne ja jätettävä suorittamatta 1 kohdan b alakohdassa edellytetyt tarkastukset tyyppihyväksyttyjen järjestelmien, erillisten teknisten yksiköiden ja/tai osien osalta.

5. Kukin jäsenvaltio vastaa antamistaan järjestelmien, erillisten teknisten yksiköiden ja osien tyyppihyväksynnöistä. Jäsenvaltioiden niiden toimivaltaisten viranomaisten, jotka antavat tyyppihyväksynnän ajoneuvotyypille, on tarkastettava tuotannon vaatimustenmukaisuus, tarvittaessa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden niiden viranomaisten kanssa, jotka ovat antaneet järjestelmien, erillisten teknisten yksiköiden ja osien tyyppihyväksyntätodistuksia.

6. Jos jäsenvaltio kuitenkin toteaa, että 1 kohdan säännösten mukainen ajoneuvo, järjestelmä, erillinen tekninen yksikkö tai osa kaikesta huolimatta aiheuttaa vakavan vaaran liikenneturvallisuudelle, se voi kieltäytyä antamasta tyyppihyväksyntää. Sen on ilmoitettava asiasta välittömästi muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä esitettävä päätöksensä perustelut.

5 artikla

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on kaikkien niiden ajoneuvotyyppien osalta, jonka tyyppihyväksynnän se suorittaa, täytettävä liitteessä III esitetty tyyppihyväksyntälomake ja lisäksi ilmoitettava testitulokset liitteessä VII esitetyn mallin mukaisen ja tyyppihyväksyntätodistukseen liitetyn lomakkeen soveltuvissa kohdissa.

2. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä kunkin asiaankuuluvan erityisdirektiivin liitteessä tai lisäyksessä esitetty tyyppihyväksyntälomake kunkin sellaisen järjestelmän, erillisen teknisen yksikön tai osan tyypin osalta, jonka tyyppihyväksynnän se suorittaa.

3. Järjestelmän, erillisen teknisen yksikön ja osan tyyppihyväksyntätodistukset on numeroitava liitteessä V olevassa A jaksossa esitetyn menetelmän mukaisesti.

6 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kuukauden kuluessa jäljennös tyyppihyväksyntätodistuksesta ja sen liitteistä kunkin ajoneuvotyypin osalta, jolle ne antavat tai jolta ne epäävät tyyppihyväksynnän.

2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kerran kuussa luettelo kyseisen kuukauden aikana myöntämistään tai epäämistään järjestelmän, erillisen teknisen yksikön tai osan tyyppihyväksynnöistä.

Lisäksi sen on toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä viipymättä toimitettava jäljennös tyyppihyväksyntätodistuksesta kutakin järjestelmää, erillistä teknistä yksikköä ja osaa koskevine liitteineen.

7 artikla

1. Valmistajan on laadittava liitteessä IV olevassa A jaksossa esitetyn mallin mukainen vaatimustenmukaisuustodistus kunkin hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistetun ajoneuvon osalta. Kunkin ajoneuvon mukana on oltava tällainen todistus. Ilmoitettuaan asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle vähintään kolme kuukautta etukäteen jäsenvaltiot voivat kuitenkin ajoneuvoverotusta tai ajoneuvon rekisteröintiasiakirjan laatimista varten pyytää, että vaatimustenmukaisuustodistukseen sisällytetään muita kuin liitteessä IV olevassa A jaksossa mainittuja tietoja, jos nämä tiedot on nimenomaisesti sisällytetty ilmoituslomakkeeseen.

Vaatimustenmukaisuustodistus on valmistettava niin, että estetään sen väärentäminen. Tätä varten teksti on painettava paperille, joka on suojattu joko värigrafiikalla tai vesileimattu ajoneuvon valmistajan tunnuksella.

2. Valmistajan on täytettävä liitteessä IV olevassa B jaksossa esitetyn mallin mukainen vaatimustenmukaisuustodistus kunkin muun kuin alkuperäisvarusteluun kuuluvan erillisen teknisen yksikön tai osan osalta, joka on hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistettu. Tätä todistusta ei vaadita alkuperäisten erillisten teknisten yksikköjen tai osien osalta.

3. Kun tyyppihyväksyttävä erillinen tekninen yksikkö tai osa täyttää tehtävänsä tai sen tietty ominaisuus ilmenee ainoastaan yhdessä ajoneuvon muiden osien kanssa, minkä vuoksi yhden tai useamman vaatimuksen noudattaminen voidaan tarkastaa ainoastaan, kun kyseinen hyväksyttävä erillinen tekninen yksikkö tai osa toimii yhdessä ajoneuvon muiden, jäljiteltyjen tai todellisten, osien kanssa, kyseistä erillistä teknistä yksikköä tai osaa koskevan tyyppihyväksynnän soveltamisalaa on vastaavasti rajoitettava. Erillistä teknistä yksikköä tai osaa koskevassa tyyppihyväksyntätodistuksessa on siten mainittava mahdolliset käyttörajoitukset ja asennusohjeet. Näiden rajoitusten ja vaatimusten noudattaminen on tarkastettava ajoneuvoa tyyppihyväksyttäessä.

4. Erillistä teknistä yksikköä tai osaa koskevan, 4 artiklan nojalla annetun tyyppihyväksynnän haltija on velvollinen kiinnittämään kuhunkin hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistettuun erilliseen tekniseen yksikköön tai osaan valmistajan tavaramerkin tai kaupallisen merkin, tyyppimerkinnän ja, jos erityisdirektiivissä niin edellytetään, 8 artiklassa tarkoitetun tyyppihyväksyntämerkin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Jälkimmäisessä tapauksessa ei haltijan tarvitse täyttää 2 kohdassa säädettyä todistusta.

5. Jos tyyppihyväksyntätodistus sisältää 3 kohdan mukaisesti käyttörajoituksia, sen haltijan on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä rajoituksista ja mahdolliset asennusohjeet kunkin valmistetun erillisen teknisen yksikön tai osan mukana.

6. Muuta kuin alkuperäisvarusteluun kuuluvaa, erillistä teknistä yksikköä koskevan, yhden tai useamman ajoneuvotyypin yhteydessä annetun tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan on kunkin sellaisen yksikön mukana toimitettava yksityiskohtaiset tiedot, joiden avulla kyseiset ajoneuvot voidaan tunnistaa.

8 artikla

1. Tyyppihyväksytyn tyypin mukaisesti valmistetussa ajoneuvossa on oltava tyyppihyväksyntämerkki, joka on muodostettu tyyppihyväksyntänumeron osien 1, 3 ja 4 mukaisesti siten kuin liitteessä V olevassa A jaksossa on säädetty.

2. Tyyppihyväksytyn tyypin mukaisesti valmistetussa erillisessä teknisessä yksikössä ja osassa on oltava liitteessä V olevan B jakson vaatimusten mukainen tyyppihyväksyntämerkki, jos asiaankuuluvassa erityisdirektiivissä niin säädetään. Liitteessä V olevan B jakson 1.2 kohdassa tarkoitettu tyyppihyväksyntänumero muodostetaan liitteessä V olevassa A jaksossa vahvistetun tyyppihyväksyntänumeron osan 4 mukaisesti.

Tyyppihyväksyntämerkin sisältämiä tietoja voidaan täydentää lisätiedoilla, joilla kyseisen erillisen teknisen yksikön tai osan tietyt erityisominaisuudet voidaan tunnistaa. Lisätiedot määritellään tarvittaessa kyseisiä erillisiä teknisiä yksiköitä tai osia koskevissa erityisdirektiiveissä.

9 artikla

1. Valmistaja vastaa siitä, että kukin ajoneuvo tai kukin järjestelmä, erillinen tekninen yksikkö tai osa valmistetaan hyväksytyn tyypin mukaisesti. Tyyppihyväksynnän haltijan on ilmoitettava tuotannon lopullisesta päättymisestä tai ilmoituslomakkeen sisältämien tietojen muutoksista sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa tyyppihyväksyntä on annettu.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat, ettei tämäntyyppinen muutos aiheuta muutosta olemassa olevaan tyyppihyväksyntätodistukseen eikä uuden todistuksen laatimista, niiden on ilmoitettava siitä valmistajalle.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että ilmoituslomakkeessa annettujen tietojen muutos on peruste uusien tarkastusten tai testien suorittamiselle, niiden on ilmoitettava siitä valmistajalle ja suoritettava kyseiset testit. Jos tarkastukset tai testit aiheuttavat muutoksia olemassa olevaan tyyppihyväksyntätodistukseen tai uuden todistuksen laatimisen, viranomaisten on ilmoitettava siitä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 6 artiklan mukaisesti.

4. Jos ajoneuvon hyväksymistä varten annetun ilmoituslomakkeen tietoja muutetaan, valmistajan on toimitettava kyseisen asiakirjan muutetut sivut hyväksyntäviranomaiselle sekä selkeästi ilmoitettava tehdyt muutokset ja uuden asiakirjan antamispäivä. Vain jos ilmoituslomakkeeseen tehtävät muutokset edellyttävät muutosta liitteessä IV olevan vaatimustenmukaisuustodistuksen yhteen tai useampaan kohtaan (lukuun ottamatta kohtia 19.1 ja 45-51), on ilmoituslomakkeen viitenumeroa muutettava.

5. Jos tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolo lakkaa sen johdosta, että hyväksytyn ajoneuvotyypin tai tyyppihyväksytyn järjestelmän, erillisen teknisen yksikön tai osan tuotanto lopullisesti päättyy, on sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jotka ovat suorittaneet tyyppihyväksynnän, ilmoitettava asiasta kuukauden kuluessa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

10 artikla

1. Jos tyyppihyväksynnän suorittanut jäsenvaltio toteaa, että ajoneuvot, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt tai osat eivät ole hyväksytyn tyypin mukaisia, sen on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tyyppihyväksytyn tuotteen valmistus saadaan jälleen vaatimustenmukaiseksi. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden viranomaisille toteutetuista toimenpiteistä, jotka voivat tarvittaessa johtaa tyyppihyväksynnän peruuttamiseen.

2. Jos jäsenvaltio toteaa, että ajoneuvot, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt tai osat eivät ole hyväksytyn tyypin mukaisia, se voi pyytää tyyppihyväksynnän suorittanutta jäsenvaltiota tarkastamaan todetut eroavuudet. Tyyppihyväksynnän suorittaneen jäsenvaltion on suoritettava tarvittava tarkastus kuuden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottopäivästä. Jos vaatimustenmukaisuuden laiminlyönti todetaan, tyyppihyväksynnän suorittaneen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava 1 kohdassa säädetyt toimenpiteet.

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on kuukauden kuluessa ilmoitettava toisilleen tyyppihyväksynnän peruuttamisesta ja tällaisen toimenpiteen perusteista.

4. Jos tyyppihyväksynnän antanut jäsenvaltio riitauttaa sille ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnin, asianomaisten jäsenvaltioiden on pyrittävä asiassa ratkaisuun. Asiasta on tiedotettava komissiolle, joka järjestää tarvittaessa asianmukaiset neuvottelut asian ratkaisemiseksi.

11 artikla

Neuvosto voi komission ehdotuksesta määräenemmistöllä vahvistaa, että tämän direktiivin ja erityisdirektiivien edellytykset tai säännökset ajoneuvojen, järjestelmien, erillisten teknisten yksiköiden ja osien tyyppihyväksynnästä ja kansainvälisissä määräyksissä tai kolmansien maiden antamissa säädöksissä vahvistetut menettelyt, jotka on toteutettu yhteisön ja kolmansien maiden välisten kahden- tai monenvälisten sopimusten mukaisesti, ovat toisiaan vastaavia.

12 artikla

Jos jäsenvaltio toteaa, että ajoneuvot, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt tai osat aiheuttavat vaaraa liikenneturvallisuudelle, vaikka ne ovat hyväksytyn tyypin mukaisia, se voi enintään kuuden kuukauden ajan kieltää niiden myynnin, käyttöönoton tai käytön alueellaan. Sen on viipymättä ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä perusteltava päätöksensä.

13 artikla

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen säännösten nojalla tehdyt päätökset tyyppihyväksynnän epäämisestä tai peruuttamisesta taikka ajoneuvon, erillisen teknisen yksikön tai osan myynnin tai käytön kieltämisestä, on perusteltava yksityiskohtaisesti. Päätöksistä on ilmoitettava asianosaiselle, jolle on samanaikaisesti annettava tieto hänen käytettävissään jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön nojalla olevista oikeuskeinoista ja niitä koskevista määräajoista.

14 artikla

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille seuraavien nimet ja osoitteet:

a) hyväksyntäviranomaiset ja tarvittaessa niiden vastuualat, ja

b) hyväksymänsä tutkimuslaitokset, ja se, mihin testausmenettelyihin kukin näistä laitoksista on hyväksytty. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä testauslaboratorioiden toimintaa koskevat yhdenmukaistetut standardit (EN 45001) seuraavin edellytyksin:

i) valmistajaa ei saa hyväksyä tutkimuslaitokseksi, ellei erityisdirektiivissä nimenomaan niin säädetä;

ii) tämän direktiivin osalta ei pidetä poikkeuksellisena, että tutkimuslaitos käyttää ulkopuolisista lähteistä saamiaan laitteita, jos hyväksyntäviranomainen antaa siihen luvan.

2. Ilmoitetun laitoksen oletetaan olevan yhdenmukaistetun standardin mukainen, mutta tarvittaessa komissio voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan tästä asianmukaisen näytön.

Kolmannen maan laitoksia saa ilmoittaa hyväksytyiksi tutkimuslaitoksiksi vain yhteisön ja kolmansien maiden kahden- tai monenvälisten sopimusten mukaisesti.

III LUKU

Vapaan liikkuvuuden edellytykset, siirtymäsäännökset, poikkeukset ja vaihtoehtoiset menettelyt

15 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tämän direktiivin mukaisten uusien ajoneuvojen markkinoille saattamista, myyntiä, käyttöönottoa tai käyttöä. Ainoastaan tämän direktiivin mukaisia ajoneuvoja saa esittää ensimmäisen kerran rekisteröitäväksi.

2. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tämän direktiivin mukaisten uusien erillisten teknisten yksiköiden tai osien markkinoille saattamista, myyntiä tai käyttöä. Ainoastaan tämän direktiivin mukaisia erillisiä teknisiä yksiköitä tai osia saa saattaa markkinoille ja myydä jäsenvaltioissa ensimmäistä kertaa käytettäviksi.

3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään:

a) jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen erityisdirektiivien yhdestä tai useammasta vaatimuksesta ajoneuvoille, erillisille teknisille yksiköille ja osille, jotka on tarkoitettu:

i) valmistettaviksi pieninä enintään 200 yksikköä vuodessa käsittävinä ajoneuvotyyppien, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden sarjoina; tai

ii) asevoimien, järjestyksen ylläpidosta vastaavien viranomaisten, väestönsuojeluviranomaisten tai palokuntien käyttöön taikka käytettäväksi julkisissa töissä.

Muille jäsenvaltioille on ilmoitettava näistä vapautuksista yhden kuukauden kuluessa niiden myöntämisestä. Näiden jäsenvaltioiden on päätettävä kolmen kuukauden kuluessa, hyväksyvätkö ne tällaisen tyyppihyväksynnän alueellaan rekisteröitävien ajoneuvojen osalta. Tällaisessa tyyppihyväksyntätodistuksessa ei saa olla otsikkoa "Ajoneuvotyypin EY-tyyppihyväksyntätodistus";

b) ennen 17 päivää kesäkuuta 1999 annetut kansalliset tyyppihyväksyntätodistukset pysyvät kaikilta osin voimassa ne antaneessa jäsenvaltiossa neljän vuoden ajan siitä päivästä, jona kansallisen lainsäädännön on oltava asianomaisten erityisdirektiivien mukainen.

Sama määräaika ulotetaan koskemaan myös niiden jäsenvaltioiden kansallisten määräysten mukaisia ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppejä, jotka soveltavat sellaisia muita lainsäädännössä säänneltyjä järjestelmiä kuin tyyppihyväksyntää, joka on ollut voimassa ennen asianomaisten erityisdirektiivien täytäntöönpanoa.

Viimeksi mainitun poikkeuksen koskemat ajoneuvot voidaan saattaa markkinoille, myydä tai laskea liikkeelle tämän määräajan kuluessa ilman, että niiden käytölle asetetaan määräaikaa.

Näitä ajoneuvoja varten tarkoitettujen järjestelmien, erillisten teknisten yksiköiden ja osien markkinoille saattamiselle, myynnille ja käytölle ei ole määräaikaa.

4. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen asettaa perustamissopimuksen mukaisesti vaatimuksia, joita ne pitävät tarpeellisina käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi heidän käyttäessään kyseisiä ajoneuvoja, edellyttäen ettei tämä aiheuta muutoksia ajoneuvoihin.

16 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat liitteessä VIII säädetyin rajoituksin ja rajoitetun ajan rekisteröidä sellaisia jonkin ajoneuvotyypin mukaisia ajoneuvoja, joiden tyyppihyväksyntä ei enää ole voimassa, ja sallia niiden myynnin tai käyttöönoton. Tämä on mahdollista ainoastaan 12 kuukauden ajan siitä päivästä, jona tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyi.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan ajoneuvoihin, jotka olivat yhteisön alueella ja joiden mukana oli kyseisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän voimassa ollessa annettu vaatimustenmukaisuustodistus, mutta joita ei ollut vielä rekisteröity tai otettu käyttöön ennen kuin mainitun tyyppihyväksynnän voimassaolo oli päättynyt.

2. Ennen 1 kohdan soveltamista yhteen tai useampaan tietyn luokan ajoneuvotyyppiin, valmistajan on toimitettava tätä koskeva hakemus kunkin sellaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jota kyseisten ajoneuvotyyppien käyttöönotto koskee. Hakemuksessa on mainittava sen tekniset ja/tai taloudelliset perusteet.

Kyseisten jäsenvaltioiden on päätettävä kolmen kuukauden kuluessa, hyväksyvätkö ne kyseisen ajoneuvotyypin rekisteröitäväksi alueellaan ja kuinka monta yksikköä tämä hyväksyminen koskee. Kunkin jäsenvaltion, jota näiden ajoneuvotyyppien käyttöönotto koskee, on huolehdittava siitä, että valmistaja noudattaa liitteen VIII säännöksiä. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain luettelo myönnetyistä poikkeuksista.

3. Ajoneuvoihin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, joihin sisältyy tekniikkoja tai ratkaisuja, jotka eivät erityisluonteensa vuoksi voi olla yhden tai useamman erityisdirektiivin yhden tai useamman vaatimuksen mukaisia, sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohtaa.

IV LUKU

Tekniikan kehitykseen mukauttamista koskeva menettely

17 artikla

Muutoksista, jotka tarvitaan tämän direktiivin liitteiden ja liitteessä I tarkoitettujen erityisdirektiivien säännösten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, päätetään 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

18 artikla

1. Komissiota avustaa direktiivin 70/156/ETY 13 artiklalla perustettu tekniikan kehityksen mukauttamista käsittelevä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

V LUKU

Loppusäännökset

19 artikla

Kumotaan neuvoston direktiivi 92/61/ETY 9 päivästä marraskuuta 2003 lukien. Direktiiviin 92/61/ETY tehtyjä viittauksia pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IX olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

20 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 9 päivää toukokuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja säädöksiä 9 päivästä marraskuuta 2003 lukien. Valmistajan pyynnöstä voidaan vaatimustenmukaisuustodistuksen aiempaa mallia kuitenkin käyttää 12 kuukauden ajan tämän jälkeen.

3. Jäsenvaltiot eivät 9 päivästä toukokuuta 2003 lukien saa kieltää tämän direktiivin vaatimusten mukaisten ajoneuvojen ensimmäistä käyttöönottoa.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

21 artikla

Tällä direktiivillä ei mitätöidä ennen 9 päivää marraskuuta 2003 myönnettyjä tyyppihyväksyntöjä, eikä se estä tällaisten tyyppihyväksyntöjen voimassaolon jatkamista sen direktiivin säännösten mukaisesti, jonka nojalla ne on alun perin myönnetty. Valmistajan antamien vaatimustenmukaisuustodistusten on kuitenkin 9 päivästä marraskuuta 2004 lukien oltava liitteessä IV esitetyn mallin mukaisia.

22 artikla

Siihen asti kun jäsenvaltioiden rekisteröinti- ja verotusjärjestelmät on tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen osalta yhdenmukaistettu, jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia koodijärjestelmiä rekisteröinnin ja verotuksen helpottamiseksi alueellaan. Jäsenvaltiot voivat myös pyytää, että vaatimustenmukaisuustodistusta täydennetään kansallisella koodinumerolla.

23 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

24 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2002.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Arias Cañete

(1) EYVL C 307 E, 26.10.1999, s. 1.

(2) EYVL C 368, 20.12.1999, s. 1.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 27. lokakuuta 1999 (EYVL C 154, 5.6.2000, s. 50), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 29. lokakuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 5. helmikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 225, 10.8.1992, s. 72, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/7/EY (EYVL L 106, 3.5.2000, s. 1).

(5) EYVL L 226, 18.8.1997, s. 1.

(6) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/40/EY (EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9).

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

LIITELUETTELO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE I

LUETTELO AJONEUVOJEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVISTA VAATIMUKSISTA

Alla olevassa tyhjentävässä luettelossa olevia ajoneuvon osia tai ominaisuuksia seuraa maininta "CONF", jos niiden vastaavuus valmistajan antamien tietojen kanssa on tarkastettava, tai "SD", jos niiden vastaavuus yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten kanssa on tarkastettava.

(Tarvittaessa otetaan huomioon kunkin jäljempänä luetellun erityisdirektiivin soveltamisala ja viimeisin muutos)

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautus

Erityisdirektiiveissä säädetään erityisistä vaatimuksista pienitehoisille mopoille eli polkimin varustetuille mopoille, joiden apumoottoriteho on enintään 1 kW ja suurin rakenteellinen nopeus enintään 25 km/h. Näitä erityisiä vaatimuksia sovelletaan erityisesti tämän liitteen 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 ja 46 kohdassa tarkoitettuihin osiin ja vaatimuksiin.

LIITE II

>PIC FILE= "L_2002124FI.001402.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.001501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.001601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.001801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.002001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.002101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.002201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.002301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.002401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.002501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.002601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.002701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.002901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.003001.TIF">

LIITE III

>PIC FILE= "L_2002124FI.003102.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.003201.TIF">

LIITE IV

>PIC FILE= "L_2002124FI.003302.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002124FI.003701.TIF">

LIITE V

NUMEROINTI JA MERKINNÄT

A. TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUSTEN NUMEROINTIJÄRJESTELMÄ

(5 artiklan 3 kohta)

1. Tyyppihyväksyntänumero koostuu

- neljästä osasta ajoneuvojen tyyppihyväksyntöjen osalta ja

- viidestä osasta järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntöjen osalta seuraavien säännösten mukaisesti. Tyyppihyväksyntänumeron osat erotetaan toisistaan kaikissa tapauksissa tähdellä.

Osa 1: Pieni "e"-kirjain, jota seuraa tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion tunnus (numero): Saksa 1, Ranska 2, Italia 3, Alankomaat 4, Ruotsi 5, Belgia 6, Espanja 9, Yhdistynyt kuningaskunta 11, Itävalta 12, Luxemburg 13, Suomi 17, Tanska 18, Portugali 21, Kreikka 23, Irlanti 24.

Osa 2: Perusdirektiivin numero

Osa 3: Viimeisimmän tyyppihyväksyntään sovellettavan muutosdirektiivin numero

Ajoneuvojen tyyppihyväksynnän osalta on kyse direktiivistä, jolla on viimeksi muutettu tämän direktiivin yhtä tai useampaa artiklaa.

Järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntöjen osalta on kyse viimeisimmästä erityisdirektiivistä, joka sisältää tosiasialliset säännökset, joiden mukainen järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön on oltava.

Jos perusdirektiiviä ei ole muutettu, sen numero kuitenkin toistetaan osassa 3.

Jos direktiivissä säädetään eri täytäntöönpanopäivistä, jotka viittaavat erilaisiin teknisiin standardeihin, on lisättävä kirjainmerkki. Tämä merkki osoittaa sen erityisen standardin, jonka perusteella tyyppihyväksyntä on myönnetty.

Jos järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä voi perustua saman erityisdirektiivin lukuihin tai jaksoihin, on erityisdirektiivin numeron jälkeen lisättävä luvun (1), liitteen (2) ja lisäyksen (3) numero osoittamaan tyyppihyväksynnän kohdetta. Numerot erotetaan toisistaan kaikissa tapauksissa merkillä "/".

(1): Arabialaisin kirjaimin

(2): Roomalaisin kirjaimin

(3): Arabialaisin kirjaimin ja isoin kirjaimin (tarvittaessa).

Osa 4 Neljän numeron sarja (joka voi alkaa tarvittaessa nollilla), josta käy ilmi perushyväksyntä. Sarja alkaa luvusta 0001 kunkin perusdirektiivin osalta.

Osa 5 Kahden numeron sarja (joka voi alkaa tarvittaessa nollilla), josta käy ilmi laajennus. Sarja alkaa luvusta 00 kunkin perustyyppihyväksyntänumeron osalta.

2. Kun on kyse koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä, osa 2 jätetään pois.

3. Osa 5 jätetään pois ainoastaan ajoneuvon pakollisista kilvistä.

4. Esimerkki toisesta tyyppihyväksynnästä, jonka Alankomaat on myöntänyt direktiivin 97/24/EY 5 luvun liitteen II mukaisesti:

e4*97/24*97/24/5/II*0002*00

5. Esimerkki kolmannesta tyyppihyväksynnästä (laajennus 1), jonka Italia on myöntänyt direktiivin 95/1/EY liitteen I mukaisesti:

e3*95/1*95/1/I*0003*01

6. Esimerkki yhdeksännestä tyyppihyväksynnästä (laajennus 4), jonka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt direktiivin 93/29/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2000/74/EY, mukaisesti:

e11*93/29*2000/74*0009*04

7. Esimerkki neljännestä ajoneuvon tyyppihyväksynnästä (laajennus 2), jonka Saksa on myöntänyt direktiivin 92/61/ETY mukaisesti:

e1*92/61*0004*02

8. Esimerkki ajoneuvon pakolliseen kilpeen merkitystä ajoneuvon tyyppihyväksyntänumerosta:

e1*92/61*0004

B. TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKKI

1 Osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntämerkki koostuu:

1.1 suorakulmiosta, joka ympäröi pientä "e"-kirjainta ja sitä seuraavaa tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion tunnusnumeroa:

- 1 Saksa

- 3 Ranska

- 3 Italia

- 4 Alankomaat

- 5 Ruotsi

- 6 Belgia

- 9 Espanja

- 11 Yhdistynyt kuningaskunta

- 12 Itävalta

- 13 Luxemburg

- 17 Suomi

- 18 Tanska

- 21 Portugali

- 23 Kreikka

- 24 Irlanti.

1.2 Tyyppihyväksyntänumeron osasta 4 peräisin olevasta neljänumeroisesta luvusta sellaisena kuin se on kyseisestä erillisestä teknisestä yksiköstä tai osasta laaditussa tyyppihyväksyntälomakkeessa. Numero merkitään 1.1 kohdassa tarkoitetun suorakulmion lähelle ja alapuolelle. Merkit, joista numero koostuu, merkitään "e"-kirjaimen samalle puolelle ja samaan suuntaan. Muihin merkkeihin sekoittamisen välttämiseksi tyyppihyväksyntänumerossa ei saa käyttää roomalaisia numeroita.

2. Tyyppihyväksyntämerkki kiinnitetään erilliseen tekniseen yksikköön tai osaan pysyvästi ja siten, että se on helposti luettavissa myös silloin, kun erillinen tekninen yksikkö tai osa on asennettu ajoneuvoon.

3. Tämän liitteen lisäyksessä on esimerkki tyyppihyväksyntämerkistä.

Lisäys

Esimerkki tyyppihyväksyntämerkistä

>PIC FILE= "L_2002124FI.004002.TIF">

Selitys:

edellä olevan osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksynnän on antanut Irlanti (e24) numerolla 0676.

LIITE VI

TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKASTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

1 Sen tarkastamiseksi, että ajoneuvot, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt ja osat on valmistettu siten, että ne ovat tyyppihyväksytyn tyypin vaatimusten mukaisia, sovelletaan seuraavia säännöksiä:

1.1 Tyyppihyväksyntätodistuksen haltijalla on velvollisuus:

1.1.1 varmistaa, että on olemassa menettelyjä tuotteen laadun tehokkaaseen valvontaan;

1.1.2 turvata pääsy valvontalaitteisiin, jotka ovat välttämättömiä kunkin tyyppihyväksytyn ajoneuvotyypin tai järjestelmän, erillisen teknisen yksikön tai osan tyypin vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi;

1.1.3 varmistaa, että testituloksia koskevat tiedot kirjataan ja liitteenä olevat asiakirjat pidetään saatavilla 12 kuukauden ajan tuotannon päättymisen jälkeen;

1.1.4 analysoida kunkin testityypin tulokset valvoakseen ja varmistaakseen tuotteen ominaisuuksien yhdenmukaisuuden teollisessa tuotannossa sallituin poikkeamin;

1.1.5 toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että asiaan kuuluvilla erityisdirektiiveillä säädetyt testit on suoritettu kullekin tuotetyypille;

1.1.6 toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että jos näytteiden tai koekappaleiden otto antaa todisteita vaatimustenvastaisuudesta kyseisen testityypin osalta, otetaan uudet näytteet ja suoritetaan uusi testi. Kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava vastaavan tuotannon saamiseksi jälleen vaatimustenmukaiseksi.

1.2 Toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat antaneet tyyppihyväksynnän, voivat milloin tahansa tarkastaa kussakin tuotantoyksikössä vaatimustenmukaisuuden valvontaan käytetyt menetelmät.

1.2.1 Kussakin tarkastuksessa on testaus- ja tuotantopäiväkirjat toimitettava tarkastajalle.

1.2.2 Tarkastaja voi valita satunnaisnäytteitä testattavaksi valmistajan laboratoriossa. Näytteiden vähimmäismäärä voidaan määrittää valmistajan omien tarkastusten tulosten perusteella.

1.2.3 Kun laadun taso ei ole tyydyttävä tai kun näyttää tarpeelliselta tarkastaa 1.2.2 kohdan mukaisesti suoritettujen testien pätevyys, on tarkastajan otettava näytteitä, jotka lähetetään tyyppihyväksyntätestit suorittaneelle tutkimuslaitokselle.

1.2.4 Toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa kaikki erityisdirektiivillä (erityisdirektiiveillä) säädetyt testit, jotka koskevat kyseistä tuotetta (kyseisiä tuotteita).

1.2.5 Toimivaltaisten viranomaisten on annettava valtuutus yhden vuosittaisen tarkastuksen suorittamiseen. Jos on tarpeen suorittaa muita tarkastuksia, se määritellään kussakin erityisdirektiivissä. Jos kielteisiä tuloksia todetaan tarkastuksen aikana, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotannon saamiseksi jälleen vaatimusten mukaiseksi toteutetaan mahdollisimman nopeasti.

LIITE VII

>PIC FILE= "L_2002124FI.004202.TIF">

LIITE VIII

SARJAN VIIMEISET AJONEUVOT

(16 artiklan 1 ja 2 kohta)

Edellä 16 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti kussakin jäsenvaltiossa käyttöön otettavien ajoneuvojen enimmäismäärä rajoitetaan jäsenvaltion valinnan mukaan toiseen seuraavista vaihtoehdoista:

joko

a) yhden tai useamman tyypin ajoneuvojen enimmäismäärä saa olla enintään 10 prosenttia edellisenä vuotena kyseisessä jäsenvaltiossa käyttöön otettujen kaikkien kyseisten tyyppien ajoneuvojen lukumäärästä. Jos kyseinen 10 prosenttia on alle 100 ajoneuvoa, jäsenvaltio voi sallia enintään 100 ajoneuvon käyttöönoton; tai

b) tietyn tyyppisten ajoneuvojen määrä on rajattu ajoneuvoihin, joilla on sellainen voimassa oleva vaatimustenmukaisuustodistus, joka on myönnetty valmistuspäivänä tai sen jälkeen ja joka on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta sen myöntämispäivästä, mutta joka on rauennut erityisdirektiivin voimaantulon myötä.

Tämän menettelyn mukaisesti käyttöön otettujen ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistuksessa on oltava tästä erityinen maininta.

LIITE IX

19 ARTIKLASSA SÄÄDETTY VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>