32002G0410(01)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2002, eEurope 2002 -toimintasuunnitelmasta Julkisten verkkosivujen saavutettavuus ja niiden sisältö

Virallinen lehti nro C 086 , 10/04/2002 s. 0002 - 0003


Neuvoston päätöslauselma,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2002,

eEurope 2002 -toimintasuunnitelmasta Julkisten verkkosivujen saavutettavuus ja niiden sisältö

(2002/C 86/02)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon, että eEuropa 2002 -toimintasuunnitelma hyväksyttiin Santa Maria da Feiran Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2000, jotta kaikki kansalaiset voisivat käyttää tietoyhteiskunnan suomia mahdollisuuksia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio keskittyy 25 päivänä syyskuuta 2001 antamassaan tiedonannossa yhteen eEurope 2002 -toimintasuunnitelman erityistavoitteista eli siihen, että parannetaan Euroopan 37 miljoonan vammaisen ja ikääntyneiden kasvavan joukon mahdollisuuksia hyödyntää verkkoa, sillä monille heistä saattaa olla mahdotonta päästä käyttämään uusien viestintävälineiden tarjoamia tietoja ja palveluita.

(2) World Wide Web Consortiumin verkon saavutettavuutta koskevan aloitteen puitteissa on kehitetty useita suuntaviivoja, mm. verkon sisällön saavutettavuutta koskevat suuntaviivat(1), jäljempänä "suuntaviivat", joista on tullut tosiasiallinen, saavutettavissa olevien verkkosivujen suunnitteluun maailmanlaajuisesti käytetty standardi.

(3) Edellä mainittu komission tiedonanto sisältää mm. seuraavat päätelmät:

- Kansallisten hallintojen pitää jatkuvasti pyrkiä parantamaan verkkosivujensa saavutettavuutta ja tutkia uusia ja parempia tapoja tarjota verkkosisältöjä ja -palveluja sitä mukaa kuin uusia tekniikoita kehitetään ja suuntaviivoista laaditaan uusia versioita.

- eEurope-verkkosivuilla esitellään Euroopan yhteisön toimielimissä ja jäsenvaltioissa mainittujen suuntaviivojen hyväksymisessä ja toteutuksessa tapahtunutta kehitystä.

- Euroopan unionin toimielimissä ja jäsenvaltioissa olisi toteutettava toimia, joilla lisätään verkkosivujen saavutettavuuteen liittyvää tietoisuutta, tiedottamista ja erityisesti koulutusta.

- Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava eEurope 2002 -toimintasuunnitelman puitteissa paitsi kansallisten myös paikallisten ja alueellisten julkisten verkkosivujen suunnitelijoita noudattamaan suuntaviivoja.

- Tarvitaan suuren mittaluokan aloite julkisen ja yksityisen sektorin verkkosivujen yleisen saavutettavuuden parantamiseksi vuonna 2003, joka on nimetty Euroopan vammaisten vuodeksi.

(4) Liikenne- ja televiestintäneuvosto pani 15 päivänä lokakuuta 2001 merkille komission tiedonannon.

(5) Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvosto hyväksyi 8 päivänä lokakuuta 2001 päätöslauselman osallisuudesta tietoyhteiskuntaan - Tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyväksikäyttö yhteiskunnallisen osallisuuden kannalta.

(6) Madridissa 6 ja 7 päivänä helmikuuta 2002 pidetyn uusia teknologioita ja vammaisuutta käsittelevän epävirallisen konferenssin tuloksia koskevissa puheenjohtajavaltion laatimissa päätelmissä korostetaan muun muassa, että tarvitaan toimenpiteitä verkon saavutettavuuden tukemiseksi unionissa.

Pitää mielessä, että:

(1) EU:n tavoitteena on kaikkien, erityisesti vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden integroiminen tietoyhteiskuntaan, kuten eEurope 2002 -toimintasuunnitelmassa todetaan.

(2) Uusien viestintävälineiden huono saavutettavuus on merkittävä este, joka on poistettava, jotta voidaan edistää kaikkien osallistumista tietoyhteiskuntaan.

(3) Joistakin jäsenvaltioista on saatu esimerkkejä hyvistä käytännöistä, jotka koskevat verkkosivujen suunnittelijoiden koulutusta ja heidän saamaansa tukea sekä tiedotuksesta vastaavien ja sitä hoitavien henkilöiden samoin kuin sisällöntuottajien tietämyksen lisäämistä suuntaviivoista ja niiden tavoitteista.

(4) Vaikka jäsenvaltiot ovat edistyneet hyväksymällä eEurope-toimiin liittyvät suuntaviivat, työtä on jatkettava niiden täytäntöönpanemiseksi, jotta saavutettaisiin niiden perustana oleva eEurope-toimintaohjelman tavoite, eli että kaikki julkiset verkkosivut olisivat saavutettavissa.

(5) Verkon saavutettavuus on olennainen osa sekä joidenkin unionin jäsenmaiden että myös joidenkin sen ulkopuolisten maiden julkista tiedotuspolitiikkaa, ja näissä tapauksissa lainsäädäntö tai muut politiikan välineet kannustavat merkittävällä tavalla verkkosivujen saavutettavuuteen.

(6) Teknologian kehittyminen helpottaa suuntaviivojen täytäntöönpanoa ja niiden noudattamisen tarkastamista verkkosivuilla.

Näin ollen:

1. KOROSTAA tarvetta vahvistaa toimia verkkojen ja niiden sisältöjen saavutettavuuden edistämiseksi.

2. KANNUSTAA jäsenvaltioita toteuttamaan erityisiä toimia, joihin annetaan myös riittävästi voimavaroja, jotta saavutettaisiin eEuropa 2002 -toimintasuunnitelman tavoite julkisen verkkosivujen saavutettavuudesta kaikilla hallinnon tasoilla.

3. KEHOTTAA tietoyhteiskunnan sosiaalisia ja työllisyysnäkökohtia käsittelevää korkean tason työryhmää (ESDIS) seuraamaan suuntaviivojen hyväksymistä ja täytäntöönpanoa ja kehittämään yhteisiä menetelmiä ja vertailutietoja arvioinnin helpottamiseksi.

4. KANNUSTAA jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan huomioon, että digitaalisten sisältöjen on oltava saavutettavissa, esimerkiksi vaatimalla verkkosivujen kehittämistä rahoitettaessa, että suuntaviivoja pannaan täytäntöön.

5. KEHOTTAA jäsenvaltioita ja komissiota osallistumaan Euroopan vammaisten teemavuoteen 2003 ja parantamaan verkon saavutettavuutta sekä siihen liittyvää tietoisuutta ja koulutusta ja kehottaa komissiota antamaan vuoden 2004 alkupuoliskolla kertomuksen saavutetusta edistyksestä.

6. KEHOTTAA jäsenvaltioita ja komissiota kehittämään edelleen jatkuvaa vuoropuhelua vammaisia ja ikääntyneitä henkilöitä edustavien järjestöjen kanssa, jotta näiden näkemykset asiasta voitaisiin ottaa huomioon.

(1) Http://www.w3.org/TR/WCAG10/