32002E0963

Neuvoston yhteinen toiminta 10 päivältä joulukuuta 2002, entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta

Virallinen lehti nro L 334 , 11/12/2002 s. 0007 - 0008


Neuvoston yhteinen toiminta

10 päivältä joulukuuta 2002,

entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta

(2002/963/YUTP)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan ja 18 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan 29 päivänä lokakuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2001/760/YUTP(1) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2002.

(2) Mainitun yhteisen toiminnan uudelleen tarkastelun perusteella erityisedustajan toimeksiantoa olisi muutettava ja jatkettava.

(3) Olisi varmistettava selkeä vastuunjako sekä Euroopan unionin ulkoisen toiminnan yhteensovittaminen ja johdonmukaisuus entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa.

(4) Neuvosto hyväksyi 30 päivänä maaliskuuta 2000 Euroopan unionin erityisedustajien nimeämismenettelyä ja hallinnollisia järjestelyjä koskevat säännöt,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Jatketaan Alexis BROUHNSin toimeksiantoa Euroopan unionin erityisedustajana entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa.

2 artikla

Entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan tavoitteena on rauhanomaisen poliittisen prosessin vahvistaminen ja puitesopimuksen täysimääräinen täytäntöönpano sekä siten vakautus- ja assosiaatioprosessin avulla toteutettavan Euroopan yhdentymisen edistäminen.

Euroopan unionin erityisedustajan on tuettava korkean edustajan työskentelyä alueella.

3 artikla

Tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantona on:

a) ylläpitää läheisiä suhteita entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitukseen ja poliittiseen prosessiin osallistuviin osapuoliin;

b) tarjota Euroopan unionin neuvoja ja välitysapua poliittisessa prosessissa;

c) varmistaa kansainvälisen yhteisön toimien yhteensovittaminen 13 päivänä elokuuta 2001 tehdyn puitesopimuksen määräysten täytäntöönpanon ja jatkuvuuden edistämiseksi sellaisina kuin ne on esitetty puitesopimuksessa ja sen liitteissä;

d) seurata tiiviisti turvallisuusasioita ja etnisten ryhmien välisiä kysymyksiä, raportoida niistä sekä pitää yhteyttä kaikkiin elimiin, joita asia koskee.

4 artikla

1. Erityisedustaja vastaa toimeksiannon täytäntöönpanosta korkean edustajan valvonnan alaisena ja noudattaen hänen antamiaan toimintaohjeita. Erityisedustaja on tilivelvollinen hallinnollisten menojen osalta korkealle edustajalle ja mahdollisten toimintamenojen osalta komissiolle.

2. Erityisedustaja ylläpitää erityisiä suhteita poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaan, joka toimii ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea huolehtii strategisesta ohjauksesta ja poliittisesta johdosta erityisedustajan toimeksiannon puitteissa.

5 artikla

1. Erityisedustaja tekee sopimuksen neuvoston kanssa.

2. Puheenjohtajavaltio, komissio ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

6 artikla

1. Erityisedustaja vastaa avustajiensa valinnasta ja ilmoittaa siitä korkean edustajan välityksellä neuvostolle ja komissiolle.

2. Jäsenvaltiot ja Euroopan unionin toimielimet voivat esittää, että henkilöstöä siirretään tilapäisesti työskentelemään erityisedustajan alaisuudessa. Asianomainen jäsenvaltio tai Euroopan unionin toimielin maksaa erityisedustajan alaisuuteen tilapäisesti työskentelemään siirretyn jäsenvaltion tai Euroopan unionin toimielimen henkilöstön palkat.

3. Täytettävistä ura-alueen A viroista on julkaistava ilmoitus jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin toimielimissä, ja ne täytetään pätevimmillä hakijoilla.

4. Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut määritellään yhdessä osapuolten kanssa. Jäsenvaltiot ja komissio antavat tätä varten kaiken tarpeellisen tuen.

7 artikla

Erityisedustaja raportoi henkilökohtaisesti korkealle edustajalle sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle, ja hän voi myös antaa selvityksen asiaankuuluvalle työryhmälle. Säännöllisesti laadittavat kirjalliset raportit toimitetaan korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle. Erityisedustaja voi korkean edustajan sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean suosituksesta antaa kertomuksen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostolle.

8 artikla

Euroopan unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden varmistamiseksi erityisedustajan toimet on sovitettava yhteen korkean edustajan, puheenjohtajavaltion ja komission toimien kanssa. Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita puheenjohtajavaltioon, komissioon ja edustustojen päälliköihin, jotka pyrkivät parhaalla mahdollisella tavalla avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon täytäntöönpanossa, sekä Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskuntaan. Erityisedustaja toimii paikan päällä yhteistyössä myös muiden kansainvälisten ja alueellisten toimijoiden kanssa, mukaan lukien Naton, Etyjin ja Yhdistyneiden Kansakuntien paikalliset edustajat.

9 artikla

Tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta Euroopan unionin alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti. Erityisedustaja antaa kaksi kuukautta ennen toimeksiantonsa päättymistä kattavan kirjallisen raportin toimeksiantonsa täytäntöönpanosta korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle. Tätä raporttia käytetään yhteisen toiminnan arvioinnin perustana asiaankuuluvissa työryhmissä sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa. Erityisedustajan toimintaa koskevat yleiset ensisijaiset alat huomioiden korkea edustaja antaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle suosituksia, jotka koskevat neuvoston päätöstä toimeksiannon uusimisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta.

10 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2003.

11 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. S. Møller

(1) EYVL L 287, 31.10.2001, s. 1, yhteinen toiminta sellaisena kuin se on muutettuna yhteisellä toiminnalla 2002/832/YUTP (EYVL L 285, 23.10.2002, s. 12).