32002D0816

2002/816/EY: Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta varainhoitovuonna 1995 rahoitettuja menoja koskevien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/187/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3771)

Virallinen lehti nro L 280 , 18/10/2002 s. 0088 - 0089


Komission päätös,

tehty 14 päivänä lokakuuta 2002,

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta varainhoitovuonna 1995 rahoitettuja menoja koskevien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/187/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3771)

(Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2002/816/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1287/95(2), ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio teki päätöksessään 2002/524/EY(3) Kreikan tasavallan osalta varainhoitovuosia 1996-1999 koskevan rahoitusoikaisun peltokasvialan valvontajärjestelmässä olleiden puutteiden vuoksi. Koska samat puutteet olivat olemassa jo aiemmin, on syytä määrätä vastaava varainhoitovuotta 1995 koskeva rahoitusoikaisu. Tätä tarkoitusta varten on tarpeen muuttaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta varainhoitovuonna 1995 rahoitettuja menoja koskevien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä 3 päivänä helmikuuta 1999 tehty komission päätös 1999/187/EY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2000/448/EY.

(2) Tämä päätös ei estä määrittelemästä myöhemmin tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä rahoitusseuraamuksia niiden kansallisten tukien taikka rikkomusten osalta, joiden vastaisia perustamissopimuksen 88 ja 226 artiklan mukaisesti vireille pantuja menettelyjä käsitellään parhaillaan tai ne on saatettu päätökseen 15 päivän toukokuuta 2002 jälkeen.

(3) Tämä päätös ei estä komissiota määrittelemästä myöhemmin tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä rahoitusseuraamuksia tämän päätöksen tekopäivänä käynnissä olevista tutkimuksista, asetuksen (ETY) N:o 729/70 8 artiklassa tarkoitetuista sääntöjenvastaisuuksista taikka yhteisöjen tuomioistuimen tuomioista, jotka se on antanut 15 päivänä toukokuuta 2002 ratkaistavina olleista, tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvista asioista,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 1999/187/EY liitteen Kreikan tasavaltaa koskevat osat tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Liitteessä olevasta 3 kohdasta johtuvat ja tämän päätöksen perusteella perittävä lisämäärä (- 1827922367 Kreikan drakmaa) merkitään kirjanpitoon vuoden 2002 elokuulle komission asetuksen (EY) N:o 296/96(4) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin menoihin.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kreikan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 94, 28.4.1970, s. 13.

(2) EYVL L 125, 8.6.1995, s. 1.

(3) EYVL L 170, 29.6.2002, s. 77.

(4) EYVL L 39, 17.2.1996, s. 5.

LIITE

KREIKKA

>TAULUKON PAIKKA>