32002D0813

2002/813/EY: Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön muussa tarkoituksessa kuin niiden saattamiseksi markkinoille koskevien ilmoitusten tiivistelmälomakkeen vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 280 , 18/10/2002 s. 0062 - 0083


Neuvoston päätös,

tehty 3 päivänä lokakuuta 2002,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön muussa tarkoituksessa kuin niiden saattamiseksi markkinoille koskevien ilmoitusten tiivistelmälomakkeen vahvistamisesta

(2002/813/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY(1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 2001/18/EY B osan nojalla on tehtävä ennakkoilmoitus sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa aiotaan ryhtyä tarkoituksellisesti levittämään geneettisesti muunnettua organismia, jäljempänä "GMO" tai tällaisten organismien yhdistelmää muussa tarkoituksessa kuin niiden markkinoille saattamiseksi.

(2) Direktiivissä 2001/18/EY vahvistetun toimivaltaisten viranomaisten ja komission välistä tietojen vaihtoa koskevan kehyksen mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä komissiolle tällaisesta ilmoituksesta tietyn mallin mukaan laadittu tiivistelmä. Komissio toimittaa tiivistelmistä jäljennökset muille jäsenvaltioille.

(3) Tätä tarkoitusta varten laadittavaan lomakkeeseen on sisällytettävä mahdollisimman paljon selkeästi ja vakiomuodossa esitettyjä tietoja kuitenkin siten, että näitä tietoja ei voida käyttää ympäristöriskien arvioinnin perustana.

(4) Direktiivin 2001/18/EY 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustettua komiteaa on kuultu 12 päivänä kesäkuuta 2002, mutta se ei ole antanut lausuntoaan komission ehdotuksesta,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 2001/18/EY mukaisesti nimeämät toimivaltaiset viranomaiset käyttävät tämän päätöksen liitteenä olevaa tiivistelmälomaketta mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti vastaanotettuja ilmoituksia koskevien komissiolle toimitettavien tiivistelmien laatimiseen.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 3 päivänä lokakuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. Hansen

(1) EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

LIITE

TIIVISTELMÄLOMAKE, JOLLA ILMOITETAAN GMO:N TAI GMO:IEN YHDISTELMÄN TARKOITUKSELLISESTA LEVITTÄMISESTÄ MUUSSA TARKOITUKSESSA KUIN NIIDEN SAATTAMISEKSI MARKKINOILLE

JOHDANTO

GMO:n tai GMO:ien yhdistelmän tarkoituksellista levittämistä ympäristöön koskevan ilmoituksen tiivistelmälomake on laadittu direktiivin 2001/18/EY 11 artiklan täytäntöönpanoa varten ja siinä säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

Todettakoon, että tätä lomaketta ei ole tarkoitettu sisältämään kaikkia ympäristöriskien arviointiin tarvittavia tietoja.

Vastauksille varattu tila ei ole yhteydessä ilmoitusten tiivistelmälomaketta varten tarvittavien tietojen laajuuteen.

Ilmoitusten tiivistelmälomakkeessa on osa 1 ja osa 2.

Lomakkeen osa 1 koskee muista muuntogeenisistä organismeista kuin siemenkasveista koostuvia tai niitä sisältäviä tuotteita, ja siinä on seuraavat osiot:

A Yleiset tiedot

B Tiedot vastaanottajaorganismeista tai emo-organismeista, joista GMO polveutuu

C Geneettistä muuntamista koskevat tiedot

D Tiedot organism(e)ista, jo(i)sta insertti on peräisin (luovuttajat)

E Muuntogeenistä organismia koskevat tiedot

F Levittämistä koskevat tiedot

G GMO:n vuorovaikutus ympäristön kanssa ja mahdolliset vaikutukset ympäristöön

H Seurantaa koskevat tiedot

I Levittämisen jälkeistä vaihetta ja jätteiden käsittelyä koskevat tiedot

J Tiedot suunnitelmista hätätilanteen varalle

Lomakkeen osassa 1 annetuista tiedoista olisi kuitenkin riittävästi (tiivistetyssä muodossa) käytävä ilmi ne tiedot, jotka on toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 2001/18/EY 6 ja 7 artiklan mukaisesti ja liitteen III A johdannossa määritellyin edellytyksin.

Lomakkeen osa 2 koskee muuntogeenisistä siemenkasveista koostuvia tai niitä sisältäviä tuotteita. "Siemenkasveilla" tarkoitetaan kasveja, jotka kuuluvat taksonomisiin ryhmiin Gymnospermae ja Angiospermae. Osassa 2 on seuraavat osiot:

A Yleiset tiedot

B Muuntogeenistä kasvia koskevat tiedot

C Kokeellista levittämistä koskevat tiedot

D Yhteenveto muuntogeenisten kasvien levittämisen mahdollisista ympäristövaikutuksista

E Lyhyt kuvaus ilmoittajan mahdollisesti toteuttamista toimenpiteistä riskien hallitsemiseksi

F Yhteenveto suunnitelluista kenttätutkimuksista, joilla pyritään tuottamaan uutta tietoa levittämisen vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen

Lomakkeen osassa 2 annetuista tiedoista olisi kuitenkin riittävästi (tiivistetyssä muodossa) käytävä ilmi ne tiedot, jotka on toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 2001/18/EY 6 ja 7 artiklan mukaisesti ja liitteen III B johdannossa määritellyin edellytyksin.

OSA 1

>PIC FILE= "L_2002280FI.006401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.006501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.006601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.006801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.007101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.007301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.007901.TIF">

OSA 2

>PIC FILE= "L_2002280FI.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.008101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.008201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280FI.008301.TIF">