32002D0545

2002/545/EY: Komission päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2002, bluetongue-rokotusohjelman täytäntöönpanosta Italiassa ja rokotteen ostamisesta tätä tarkoitusta varten (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2525)

Virallinen lehti nro L 177 , 06/07/2002 s. 0023 - 0024


Komission päätös,

tehty 5 päivänä heinäkuuta 2002,

bluetongue-rokotusohjelman täytäntöönpanosta Italiassa ja rokotteen ostamisesta tätä tarkoitusta varten

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2525)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2002/545/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä 20 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/75/EY [1] ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY [2], sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 2001/572/EY [3], ja erityisesti sen 3 artiklan 3 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Vuonna 2000 bluetongue-tautitapauksia ilmoitettiin esiintyvän Italian eri alueilla: Sardiniassa, Sisiliassa ja Calabriassa.

(2) Vuonna 2001 tautia esiintyi jälleen näillä alueilla ja se levisi ensimmäistä kertaa pohjoiseen Toscanaan ja Lazioon.

(3) Näiden kahden taudinpurkauksen vuoksi menetettiin arviolta noin 300000 lammasta.

(4) Italian viranomaiset lykkäsivät vuonna 2001 toteutettavaksi tarkoitetun rokotuskampanjan aloittamista.

(5) Vuonna 2002 Italian tilanne on sellainen, että tämä rokotuskampanja voidaan käynnistää kaikilla tautialueilla ja niiden viereisillä alueilla.

(6) Tämän rokotusohjelman tavoitteena on estää lammaskuolemien jatkuminen ja taudin leviäminen muualle yhteisön alueelle pysäyttämällä viruksen kulku suojavyöhykkeellä, joka on muodostettu tautialueiden ympärille.

(7) Komission hankkimien tai Italian suoraan ostamien rokotteiden lisäksi tarvitaan vuoden 2002 kampanjaa varten 4200000 annosta monovalenttia serotyypin 2 rokotetta ja 2300000 annosta monovalenttia serotyypin 9 rokotetta.

(8) Tähän mennessä jäsenvaltioiden lääketeollisuus ei ole valmistanut bluetongue-rokotetta, ja Etelä-Afrikassa sijaitseva Onderstepoort-laboratorio on ainoa laboratorio, joka voi valmistaa tällaista rokotetta.

(9) Italian Teramossa sijaitseva instituutti (IZS) saattaa kuitenkin pian pystyä valmistamaan ensimmäistä kertaa Euroopassa monovalenttia serotyypin 9 rokotetta, jota voitaisiin käyttää Etelä-Afrikassa valmistetun rokotteen asemesta.

(10) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 [4] 3 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön sääntöjen mukaisesti toteutettavat eläinlääkintää ja kasvien terveyttä koskevat toimenpiteet rahoitetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta. Varainhoidon valvontaan liittyvistä syistä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1258/1999 8 ja 9 artiklaa.

(11) Yhteisön rahoitusta myönnetään, jos suunnitellut toimet toteutetaan tehokkaasti ja viranomaiset toimittavat kaikki tarvittavat tiedot säädetyssä määräajassa.

(12) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Italian on pantava täytäntöön ja saatettava päätökseen vuoden 2002 aikana bluetongue-taudin vastainen rokotusohjelma seuraavilla alueilla:

- Sardinian, Calabrian, Sisilian ja Basilicatan alueet kokonaisuudessaan,

- Campaniassa koko Salernon provinssi ja 20 km:n levyinen rannikkokaistale Casertan ja Napolin provinsseissa,

- Pugliassa (Apuliassa) Leccen, Brindisin ja Taranton provinssit kokonaisuudessaan,

- Laziossa viruksen toteamispaikkoja 20 km:n säteellä ympäröivä alue Rooman ja Viterbon provinsseissa sekä 20 km:n levyinen rannikkokaistale Latinan ja Frosinonen provinsseissa.

- Toscanassa viruksen toteamispaikkoja 20 km:n säteellä ympäröivä alue Grosseton ja Sienan provinsseissa sekä 20 km:n levyinen rannikkokaistale Massa-Carraran, Luccan, Pisan ja Livornon provinsseissa.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetun ohjelman toteuttamiseen osoitettavalla yhteisön rahoitustuella Italia voi ostaa 4200000 annosta monovalenttia serotyypin 2 rokotetta ja 2300000 annosta monovalenttia serotyypin 9 rokotetta.

3 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden kustannukset saavat olla enintään 700000 euroa.

4 artikla

Komissio voi tehdä yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa paikalla tehtäviä tarkastuksia, joilla varmistetaan, että ohjelma on pantu täytäntöön.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tällaisten tarkastusten tuloksista.

5 artikla

Yhteisön rahoitus 1 artiklassa tarkoitettuun ohjelmaan myönnetään seuraavin edellytyksin:

a) asianomainen jäsenvaltio saattaa voimaan ohjelman täytäntöönpanon edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset;

b) ohjelman teknisestä toteutuksesta annetaan 31 päivään heinäkuuta 2002 mennessä loppukertomus, johon on liitetty todisteet aiheutuneista kustannuksista ja saavutetuista tuloksista;

c) ohjelma pannaan täytäntöön tehokkaasti ja yhteisön eläinlääkintälainsäädäntöä noudattaen.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

[1] EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74.

[2] EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

[3] EYVL L 203, 28.7.2001, s. 16.

[4] EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

--------------------------------------------------